Hotărârea nr. 407/2018

Majorarea capitalului social la Societatea Calorgal S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 407

din 26.07.2018

privind majorarea capitalului social la Societatea Calorgal SA. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 441/17.07.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59826/16.07.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 59828/16.07.2018, al Direcției Servicii Comunitarede Utilități Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 35, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 210, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă majorarea capitalului social al Societății Calorgal S.A. Galați, cu valoarea de 5.400.000 lei, prin aport în numerar.

Art. 2 - Majorarea de capital prevăzută la articolul 1 se face în vederea redresării operaționale, restructurării și corectării performanțelor financiare prezente, în baza Analizei economico-financiare cu privire la comportamentul de investitor privat prudent al Municipiului Galați în relația cu Societatea Calorgal S.A. Galați, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 4

Analiza economico - financiară cu privire la comportamentul de investitor privat al Municipiului Galați în relația cu SC CALORGAL SA Galați

TESTUL INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT

SC CALORGAL SA GALAȚI

Elaborator: FDI TOP CONSULT S.R.L

Solicitantul studiului: PRIMARIA GALAȚI

Beneficiarul investiției: SC CALORGAL S.A. GALAȚI

NOIEMBRIE 2016

Cuprins

Cuprins

Introducere

Sinteza documentației

 • I. Date generale

 • II. Descrierea activității curente a beneficiarului

 • III.     Descrierea strategiei de acțiune pe termen mediu și lung a companiei

 • IV.     Perioada de aplicare a contributiei la marirea capitalului social si destinatia capitalului

 • V.   Analiza economico - financiară

 • 1.  Metodologie

 • 2.   Proiecții financiare aferente scenariului „fără proiect

  • 2.1.    Proiecția veniturilor în varianta FĂRĂ proiect (la nivelul companiei)

  • 2.2.    Proiecția cheltuielilor în varianta FĂRĂ proiect (la nivelul companiei)

  • 2.3.    Proiecția CPP în varianta FĂRĂ proiect (la nivelul companiei)

  • 2.4.    Proiecția Bilanțului în varianta FĂRĂ proiect (la nivelul companiei)

  • 2.5.    Proiecția Fluxului de Numerar în varianta FĂRĂ proiect (la nivelul companiei)

  • 2.6.    Indicatori economico financiari în varianta FĂRĂ proiect (la nivelul companiei)

 • 3.   Proiecții financiare în varianta „cu proiect”

  • 3.1.    Proiecția veniturilor în varianta CU proiect (la nivelul companiei)

  • 3.2.    Proiecția cheltuielilor în varianta CU proiect (la nivelul companiei)

  • 3.3.    Proiecția CPP în varianta CU proiect (la nivelul companiei)

  • 3.4.    Proiecția Bilanțului în varianta CU proiect (la nivelul companiei)

  • 3.5.    Proiecția Fluxului de Numerar în varianta CU proiect (la nivelul companiei)

  • 3.6.    Indicatori economico financiari în varianta CU proiect (la nivelul companiei)

  • 3.7.    Analiza comparativă a indicatorilor în cele două scenarii analizate

 • 4.   Proiecții financiare aferente proiectului de investiție

 • 5.   Indicatori de performanță /profitabilitate financiară a proiectului

  • 5.1.    Valoarea actualizată netă financiară (VANf)

  • 5.2.    Rata Internă de rentabilitate financiara a proiectului (RIRf)

  • 5.3.    Raportul Beneficiu/Cost

  • 5.4.    Concluzii privind indicatorii de performanță financiară ai proiectului

 • VI.     Interpretarea rezultatelor și concluzii

 • 6.1.    Randamentul alocării financiare

 • 6.2.    Costul de oportunitate al alocării financiare

 • 6.3.    Concluzie finală

Introducere

În conformitate cu prevederile secțiunii 2 - Ajutoarele de stat, art. 107 (ex-articolul 87 TCE) aliniatul (1) din Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), sunt incompatibile cu piața comună ajutoarele acordate de către statele membre sau din resursele statelor, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

Derogările de la interdicția generală sunt prevăzute la paragrafele (2) si (3) ale articolului 107 (ex-articolul 87 TCE). Astfel, în ceea ce privește compatibilitatea ajutoarelor există trei categorii: acelea care sunt compatibile în mod automat (de drept), cele care sunt compatibile numai dacă sunt autorizate de către Comisia Europeană și ajutoare care nu pot fi niciodată compatibile întrucât beneficiarii acestora activează în anumite sectoare considerate sensibile: sectorul siderurgic, construcțiilor navale, fibrelor sintetice, broadcasting, financiar-bancar etc.1

La nivel național procedurile în domeniul ajutorului de stat sunt reglementate de Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare o masură de sprijin este ajutor de stat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Implică un transfer de resurse de stat.

Acest criteriu presupune existența unui transfer de resurse ale statului realizat nu numai de către o autoritate a statului, ci și de către orice organism public sau privat care administrează resurse ale statului.

 • b) Este destinată anumitor întreprinderi sau producției anumitor bunuri (selectivitate).

Măsura este selectivă dacă se referă la anumite afaceri, locații, tipuri de societăți (de exemplu IMM), regiuni sau la un sector specific de activitate.

 • c) Crează un avantaj economic sau financiar pentru beneficiari.

Prin urmare, beneficiarul măsurii de sprijin obține un avantaj economic pe care nu l-ar fi obținut în condiții normale de piață și nu oferă o contraprestație echitabilă în schimbul favorului oferit (care poate fi serviciu, produs, preț).

 • d) Denaturează sau amenință să denatureze concurența și afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

Concurența este distorsionată atunci când măsura de sprijin în cauză întărește poziția competitivă a beneficiarului prin reducerea costurilor sale în comparație cu competitorii săi. Distorsionarea nu trebuie să fie efectivă, fiind suficient să existe o distorsionare potențială a concurenței. Cele mai multe produse și servicii sunt comercializate între statele membre și astfel, o măsură de sprijin pentru o întreprindere sau pentru un sector de activitate are efecte și asupra schimburilor comerciale dintre statele membre.

Testul investitorului privat prudent este folosit de regulă în cazurile în care autoritățile statului (fie ele la nivel central sau local) participă cu capital la societățile comerciale publice sau private fără a urmări aspecte de natură socială sau înlăturarea efectelor care ar fi cauzate de închiderea unei companii asupra situației economice dintr-o anumită regiune. În cazul acestui test, analiza are în vedere intenția acționarului majoritar al CALORGA SA (Primăria Municipiului Galați) de a realiza o majorare de capital social.

Concret, prezenta documentație urmărește identificarea tuturor parametrilor financiari necesari în evaluarea și fundamentarea deciziei de majorare a capitalului social al CALORGAL SA de către Primăria Municipiului Galați, companie a cărui pachet majoritar de acțiuni aceasta îl deține.

Astfel, în urma evaluării indicatorilor de performanță relevanți pentru fundamentarea deciziei de investiție (așa cum este detaliat în cele ce urmează) s-a concluzionat că acțiunea de finanțare a proiectului este una fezabilă și ar fi realizată de către un investitor privat în condiții de piață, independent de orice considerent de politică publică, strict datorită performanțelor financiare oferite de acest demers.

Concluzia la care se ajunge in urma studiului este ca alocarea financiara NU reprezinta un avantaj economic oferit agentului economic (in conformitate cu prevederile art 2, alin h1 din OUG 77/2014), tinand cont ca rata profitului acestei alocari este mai mare decat cea normala, anticipata si asteptata de catre un investitor privat prudent. Astfel, marirea capitalului social prin infuzia de capital nu se incadreaza in conformitate cu prevederile legale din OUG 77/2014 in categoria ajutorului de stat.

Concluzia finală a studiului, fundamentată în cadrul documentației și în concordanță cu rezultatele obținute și cu principiile economiei concurențiale de piață este că majorarea capitalului SC CALORGAL SA de către Primăria Municipiului Galați în calitate de acționar majoritar, cu valoarea de 5.400.000 lei, reprezintă o acțiune justificată și fezabilă din perspectiva unui investitor privat prudent și se recomandă realizarea acesteia.

Prezentul studiu este elaborat în baza informațiilor și documentelor furnizate de SC CALORGAL SA în calitate de beneficiar direct al acestui studiu. Ipotezele de lucru au fost fundamentate pornind de la informatiile primite de la beneficiar cu pivire la strategia de organizare propusa precum si de la documentele financiar contabile puse la dispozitia Consultantului. Consultantul nu este responsabil cu privire la calitatea si corectitudinea datelor, informatiilor si documentelor furnizate de catre Beneficiar.

Sinteza documentației

În prezenta documentație reprezentând Testul investitorului privat prudent cu privire la comportamentul de investitor privat al municipiului Galați în relația cu SC CALORGAL SA, au fost parcurși toți pașii necesari în vederea evaluării oportunității realizării unei majorări a capitalului social al companiei.

Astfel, în baza informațiilor furnizate de beneficiarul final a fost evaluată profitabilitatea activității curente și previzionate a companiei, în conformitate cu cea mai exigentă metodologie propusă de Comisia Europeană, rezultând parametrii financiari ce caracterizează o investiție profitabilă și atractivă pentru orice investitor privat, investiție realizată în condiții concurențiale de piață.

Metodologia utilizată pentru efectuarea analizei financiare este in concordanta cu recomandarile si cu structura propusa de Comisia Europeana pentru intocmirea Analizei Cost Beneficiu in cadrul proiectelor cu finantare europeana de importana majora - „Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis. Working document no.4” respectiv „Guide to cost-benefit analysis of investment projects - manualul CE privind Analiza Cost Beneficiu”. Subliniem faptul că modul de calcul utilizat, principiile aplicate, definesc o documentație cu un grad ridicat de detaliere specifică a investițiilor de importanță majoră.

Metoda utilizata in calculul indicatorilor de performanță ai investiției este „metoda fluxurilor financiare marginale/diferentiale - metoda incrementală”.

Structura analizei financiare realizata este urmatoarea:

 • -   Prognoza veniturilor din exploatare:

o se evalueaza veniturile din exploatare la nivelul organizatiei atat in varianta fara proiect cat si in varianta cu proiect;

o folosind metoda incrementala (diferenta parametrilor din varianta cu proiect si varianta fara proiect) se obtin parametrii proiectului (veniturile generate strict de proiect).

 • -   Prognoza cheltuielilor de exploatare

o se evalueaza cheltuielile de exploatare la nivelul organizatiei atat in varianta fara proiect cat si in varianta cu proiect;

o folosind metoda incrementala (diferenta parametrilor din varianta cu proiect si varianta fara proiect) se obtin parametrii proiectului (cheltuielile operationale generate strict de proiect).

 • -   Proiectia situatiilor financiare la nivel de proiect

o avand atat veniturile cat si cheltuielile generate strict de proiect se intocmesc situatiile financiare aferente proiectului: fluxurile de numerar aferente proiectului necesare calculului indicatorilor de proiect;

o pornind de la situatiile financiare ale proiectului se construiesc situatiile financiare necesare calculului indicatorilor de performanta, conform metodologiei folosite: tabelele de calcul pentru indicatorii de profitabilitate a investitiei (RRF/C, VFNA/C) si tabelul de calcul a sustenabilitatii financiare.

 • -   Calculul indicatorilor de performanta aferenti proiectului

o Pe baza situatiilor financiare se calculeaza indicatorii de performanta ai proiectului.

o Interpretarea rezultatelor si concluzii.

După evaluarea profitabilității companiei (SC CALORGAL SA) s-a procedat la evaluarea fezabilității și a profitabilității capitalului financiar alocat de către Primăria Galați pentru majorarea capitalului social, având în vedere și perspectiva de re-organizare și dezvoltare a activității acesteia (5.400.000 lei).

Corespunzător valorii alocate pentru finanțarea proiectului de către Primăria Galați prin creșterea capitalului social in valoare de 5.400.000 lei, au fost calculați indicatorii de rentabilitate financiară asociați exclusiv sumei alocate.

Prin raportarea rezultatelor obținute la orice prag de comutare sau nivel reprezentativ din practica de specialitate, decizia recomandată, care se impune în situația de față este majorarea capitalului social de către acționarul majoritar și reorganizarea activității economice a SC CALORGAL SA având în vedere liniile de activitate identificate ca fiind profitabile.

Suplimentar rezultatelor intrinseci obținute, s-a analizat și costul de oportunitate al majorării de capital pentru acționarul majoritar: s-au analizat variantele alternative avute de acționarul majoritar (Primăria Municipiului Galați) pentru utilizarea fondurilor în scop productiv / comercial, in contextul unui comportament de agent economic. Astfel, atât plasamentele financiare în depozite bancare cât și plasarea pe piața de capital asigură în prezent randamente brute sub rata de actualizare, respectiv randamente nete actualizate negative! Astfel, aceste două variante de utilizare a fondurilor financiare sunt net inferioare ca și randament în comparație cu posibilitatea de majorare a capitalului social pentru SC CALORGAL SA Galați.

Concluzia finală a studiului, în concordanță cu rezultatele obținute și cu principiile economiei de piață este că majorarea de capital social a SC CALORGAL SA cu valoarea de 5.400.000 de către Primăria Municipiului Galați în calitate de acționar majoritar, reprezintă o acțiune justificată și fezabilă din perspectiva unui investitor privat prudent și se recomandă realizarea acesteia.

Perspectivele de rentabilitate ale activității economice a SC CALORGAL SA, oportunitatea reorganizării activității economice și în condiții de piață independente de orice considerent de politică publică - irelevant pentru un investitor privat - recomandă realizarea majorării capitalului social al companiei, de către acționarul Primăria Galați în concordanță cu un comportament rațional al unui agent economic.

 • I. Date generale

  Date de contact

  Semnătura/ ștampila

  Adresa: Strada Domnească 38, Galați

  Tel.: 0236 307 799

  Solicitantul studiului:

  Fax: 0236 461 460

  PRIMĂRIA GALAȚI

  E-mail:sesizari@primaria.galati.ro, http://www.primariagalati.ro/portal/index.php Reprezentată prin: Ionuț Pucheanu - Primar

  Date de contact

  Semnătura/ ștampila

  Beneficiarul investiției:

  Adresa: Str. Crizantemelor 6, Galați

  Tel.: 0236-473.000; 0236-473.100

  Fax: 0236-465.550

  S.C. CALORGAL S.A. GALAȚI

  E-mail:calorgal@calorgal.ro, cosmiuc any@yahoo.com Reprezentata prin: Cosmiuc Anișoara -Director Economic

  Date de contact

  Semnătura/ ștampila

  Elaborator:

  Adresa sediu: Aleea Slt. Adrian Cârstea, Nr. 70, Bl. 35, scara 2, ap. 39, Sector 3, București Adresă punct de lucru: Str. Agricultori, nr. 35, etaj 4, Sector 2, București

  Tel.: 0735.875.267

  Fax: 031 814 84 14

  E-mail: office@fditopconsult.ro Reprezentata prin:

  Lucian Păuna - Administrator

  FDI TOP CONSULT S.R.L

  Cod CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

  Echipa de elaborare:

  Lucian Păuna - Coordonator

  Elena Negreanu - Consultant de specialitate Cristina Alexandrescu - Consultant de specialitate

In conformitate cu Art.3 alin (4) din OUG 77/2014 prezentam urmatoarele:

Obiectivul finantarii: reorganizarea activitatii CALORGAL SA ca urmarea a modificarii radicale a factorilor de stare, respectiv debransarea masiva a consumatorilor de la sistemul centralizat de incalzire.

Modalitatea de acordare: marirea capitalului social al companiei, fara oferirea unui avantaj economic, in conditii de piata in conformitate cu comportamentul unui investitor privat prudent

Perioada de aplicare: cresterea de capital se va face prin infuzie de capital financiar utilizat in vederea reorganizarii si dezvoltarii companiei in orizontul de timp imediat (pana la maxim 24 luni)

Cuantumul finantarii: 5.400.000 lei

 • II. Descrierea activității curente a beneficiarului

Entitatea juridică beneficiară a majorării de capital și implicit a acestui studiu este SC CALORGAL SA Galați.

Elemente de identificare a societății:


Cod fiscal: RO 30925017

Nr. Oficiul Reg. Com: J17/1354/2012

Forma juridică: persoană juridică română, societate pe acțiuni constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale (republicată), cu modificările și completările ulterioare

Capitalul societății (la momentul elaborării prezentului studiu, în baza situațiilor financiare întocmite la 30 iunie 2017): 4.930.925 lei COD CAEN aferent activității economice principale: 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Sediu: Str. Crizantemelor nr. 6, Galați

Tel: 0236-473.000; 0236-473.100

Fax: 0236-465.550

E-mail: calorgal@calorgal.ro, cosmiuc any@yahoo.com

SC CALORGAL SA a fost înființată în anul 2012 de către Consiliul Local Galați prin HCL 70/11.06.1998, ca urmare a intrării în faliment a SC Apaterm SA.

Societatea are ca domeniu de activitate principal - furnizarea de abur și aer condiționat (activitate înscrisă în codul CAEN 3530), având în administrare sistemul public de distribuție a energiei termice către populație, utilizatori publici și privați, la nivelul Municipiului Galați.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat la nivelul Municipiului Galați are următoarele coordonate:

 • - face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale,

 • - cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale

 • - este reglementat prin Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice (republicata cu toate modificările în vigoare) și Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică (cu toate modificările în vigoare).

Rezultă astfel că alimentarea cu energie termică în sistem centralizat face parte din categoria serviciilor comunitare de utilități publice, prin care se asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale cu privire la activitățile strict prevăzute de lege. De asemenea, Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, modificată și completată prin Legea nr. 187/2012 prevede că „înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.” Așadar, înființarea și funcționarea corespunzătoare a unui astfel de serviciu public cade în sarcina Primăriei Municipiului Galați care a delegat aceste sarcini către SC CALORGAL SA.

Reținem că activitatea principală de operare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică este realizată de CALORGAL SA în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în aria administrativ teritorială a Municipiului Galați și Municipiului Tecuci cu nr. 15/ 27.12.2012.

În ceea ce privește prețul/ gigacalorie practicat de CALORGAL SA acesta a fost apro bat prin..

În conformitate cu prevederile ORDONANȚEI nr. 36 din 2 august 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare, articolul 3, aliniatul 4), Primăria Municipiului Galați a decis subvenționarea prețului gigacaloriei facturată către populație: (4) În situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

În acest sens, au fost aprobate următoarele hotărâri ale consiliului local, atât pentru aprobarea

 • -   H.C.L. 267/ 2015

 • -   Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/2015 privind aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și prețul local al energiei termice facturată populației, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   HCL 66/ 28.07.2016

Trebuie menționat că pe lângă activitatea de bază a CALORGAL SA, aceasta prestează și servicii pentru terți, după cum urmează:

 • a)  Reparații/ rectificări mecanice;

 • b)  Montaj centrale murale de apartament sau pentru instituții publice/ operatori economici;

 • c)  Administrare și întreținere centrale termice pentru instituții publice (spre exemplu bloduri ANL, complex studențesc etc);

 • d) Alte lucrări pentru care CALORGAL SA este autorizată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

 • -   instalare, reparare și întreținere (verificări tehnice în utilizare) pentru cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune,

 • -   verificare (la deschidere - închidere), reparare și reglare supare de siguranță,

 • -   instalare și reparare la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune,

 • -   montare, punere în funcțiune, reparare și întreținere a instalațiilor de ardere și instalații de automatizare pentru cazane și sisteme de automatizare pentru centralele termice,

 • -   verificări tehnice în utilizarea pentru investigații/ examinări cu caracter tehnic pentru cazane cu apă caldă și cazane de abur de joasă presiune,

 • -   elaborare și avizare documentații tehnice de specialitate pentru instalații sub presiune,

 • -   prestări servicii de sudură la instalații sub presiune și instalații de ridicat,

 • -   verificare tehnică și supervizare lucrări investigații/ examinări cu caracter tehnic la instalații de ridicat,

 • -   supravegherea lucrărilor la instalații sub presiune,

 • -   verificarea tehnică în utilizare a aparatelor de încălzit, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, a cazanelor de apă, a cazanelor de abur de joasă presiune și a arzătoarelor de combustibili gazoși și lichizi,

 • -   servicii de sudură,

SC CALORGAL SA este de asemenea certificată conform standardelor ISO 9001/ 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001:2008/ OHSAS 18001:2007.

În ceea ce privește activitatea economică curentă a SC CALORGAL SA este important de reținut faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 12.04.2017 privind aprobarea unor măsuri legate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, s-a dispus suspendarea furnizării/ prestării serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către beneficiarii de utilitate publică, începând cu data de 01.05.2017.

Ulterior, H.C.L. nr. 157 din 12.04.2017 a fost suspendată (pe fondul depunerii unei contestații) iar prin adresa nr. 53246/ 19.05.2017 Primăria Municipiului Galați solicită CALORGAL SA să procedeze la reluarea prestării serviciului de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum.

Același act administrativ prevede și luarea unor măsuri de reorganizare a societății CALORGAL SA, cu menținerea unei structuri care să asigure conservarea bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a Municipiului Galați, eferente serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, revenirea la sistemul centralizat, precum și prestarea serviciilor de întreținere și reparații centrale termice. Astfel, din data de 12.04.2017 până la data elaborării prezentului studiu SC CALORGAL SA a dus la bună îndeplinire, din surse financiare și umane proprii, sarcinile alocate prin HCL menționat mai sus. În același timp, SC CALORGAL SA si-a continuat strategia de diversificare a surselor de venit prin încheierea de contracte prestări servicii către terți, făcând uz astfel de autorizațiile și specializarea profesională pe care aceasta o deține.

 • III. Descrierea strategiei de acțiune pe termen mediu și lung a companiei

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 157 din 12.04.2017 privind aprobarea unor măsuri legate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică precum și nevoia identificată la nivelul societății de re-organizare a activității economice a societății astfel încât să se asigure continuitatea activității, SC CALORGAL SA a elaborat o strategie de redresare tehnico-economică și reorganizare a activității curente care să asigure continuarea activității economice a companiei pe termen mediu și lung.

Măsurile avute în vedere în cadrul acestei strategii sunt următoarele:

- Întocmirea de acte adiționale la contractele de furnizare a energiei termice cu consumatorii existenți, în vederea constituirii până la 31 octombrie 2017 a unui avans corespunzător nivelului mediu lunar de consum estimat, urmând ca acesta să fie restituit la rezilierea contractului;

- Creșterea veniturilor din alte activități, obținând în acest sens contracte ferme de realizare a unor lucrări de reparații pe platforma Arcellor Mital, de montare centrale termice la populație și unități bugetare, execuție confecții metalice la asociații de proprietare etc.;

- Suspendarea sporurilor de noapte și a orelor festive (sâmbete, duminici și sărbători legale) și reorganizarea programului de lucru al salariaților din producție prin constituirea a 2 ture (dimineața și după-amiaza) și a echipelor de intervenție în timpul nopții la sediul dispeceratului;

- Trimiterea salariaților în șomaj tehnic în lunile septembrie și octombrie 2017, cu posibilitatea prelungirii până la 31 decembrie 2017;

- O nouă organizare prin eliminare sau comasare de servicii;

- Analizarea posibilităților externalizării unor servicii (ca măsură pentru reducerea costurilor operaționale);

- Reducerea stocurilor de materiale prin efectuarea aprovizionărilor pe bază de comenzi mici și dese, în funcție de necesități;

- Creșterea responsabilității prin conștientizarea fiecărui salariat asupra situației existente și a soluțiilor de redresare a societății.

Planul de redresare și re-organizare a cărui măsuri sunt enunțate mai sus sunt menite să asigure funcționarea sustenabilă a SC CALORGAL SA pe termen mediu și lung. De asemenea, trebuie reținut și faptul că, urmare a anulării HCL nr. 157 din 12.04.2017, compania a trebuit să reia prestarea serviciului de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum către utilizatori. Deși numărul de utilizatori a scăzut ca urmare a acțiunilor de debranșare puse în aplicare la nivel local, această activitate rămâne semnificativă ca pondere în costuri și venituri totale ale companiei.

Punerea în aplicare a HCL nr. 157 din 12.04.2017 a impus sistarea activității de bază a CALORGAL SA, Primăria Municipiului Galați adoptând chiar și un program de subvenții pentru populație, respectiv pentru cetățenii care se debranșează de la sistemul centralizat de termoficare și care își instalează centrale de apartament sau surse alternative de încălzire.

Abrogarea HCL nr. 157 din 12.04.2017 a impus, pe cale de consecință, reluarea activității de bază a SC CALORGAL SA. Perioada de timp scursă între adoptarea și apoi abrogarea HCL nr. 157 din 12.04.2017 a stat la baza creării unui dezechilibru economic în cadrul CALORGAL. Trebuie reținut de asemenea că în aceasta perioadă, Primăria Municipiului Galați nu și-a onorat obligațiile de plată cuvenite față de SC CALORGAL SA.

Astfel, punerea în aplicare a măsurilor de redresare și re-organizare coroborat cu reluarea activității principale la nivel loca, vor ajuta compania să asigure stabilitatea economică și operațională, pe termen scurt și mediu.

Din strategia de restructurare a companiei face parte si previziunea activităților și serviciilor care vor prestate pentru terți, având în vedere autorizările profesionale și personalul calificat care există în cadrul SC CALORGAL SA. Astfel, compania are în vedere realizarea următoarelor activități economice:

- Lucrări de instalare centrale termice de apartament, bloc/ scară și contorizări individuale;

- Lucrări de întreținere, reparații construcții (hidroizolații, reparații instalații in subsoluri de blocuri, curățenie, instalații tehnico-sanitare, etc.);

- Lucrări de prelucrări prin așchiere, sudura, confecții metalice;

 • -   Activități de proiectare și execuție în domeniul gazelor naturale - SC CALORGAL SA este în curs de autorizare ANRE pentru realizarea acestui tip de lucrări;

 • -   Activități specifice ISCIR (verificări tehnice în utilizare, revizii, reparații, expertize);

 • -   Mentenanță și lucrări în Arcelor Mittal Galați;

 • -   Mentenanță la centralele ANL și centrale aflate in exploatare de către instituții publice pe care CALORGAL SA le are în administrare;

 • -   Servicii de proiectare, consultanță pentru care CALORGAL SA are autorizații și personal specializat;

 • -   Servicii de mentenanță a punctelor termice aflate in concesiune;

Justificarea necesității majorării de capital social a SC CALORGAL SA:

În ceea ce privește prețul practicat de CALORGAL SA pentru furnizarea agentului tehnic către utilizatorii sistemului centralizat, trebuie reținut că acesta este stabilit la nivel local, prin hotărâri ale Consiliului Local. Atât prețul agentului termic cât și procentul și valoarea subvenției acordată de municipalitate sunt elemente stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate. Astfel, prețul local de referință pentru furnizarea energiei termice de către CALORGAL SA a fost stabilit prin următoarele Hotărâri ale Consiliului Local:

 • -  Hotărârea nr. 267/ 14.07.2015 privind aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și prețul local al energiei termice facturată populației. Conform art. 1 a HCL 267/ 2015 prețul mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației este de 420,96 lei/ Gcal, inclusiv TVA, subvenția unitară de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț fiind de 180,92 lei/ Gcal, inclusiv TVA, iar prețul local al energiei termice facturată populației este de 240,00 lei/ Gcal inclusiv TVA.

 • -  Hotărârea nr. 20/ 28.01.2016 pentru modificarea HCL 267/ 14.07.2015 privind aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și prețul local al energiei termice facturată populației, cu modificările și completările ulterioare. Conform art. 1 a acestei HCL prețul mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației este de 400,22 lei/ Gcal, inclusiv TVA, subvenția unitară de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț fiind de 226,22 lei/ Gcal, inclusiv TVA, iar prețul local al energiei termice facturată populației este de 174,00 lei/ Gcal inclusiv TVA.

- Hotărârea nr. 66/ 28.07.2016 privind aprobarea prețului local pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice destinată agenților economici, a prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termica furnizată populației prin sistem centralizat și a prețului local al energiei termice facturată populației. Conform art. 1, alin. 1) a acestei HCL prețul local pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, destinată agenților economici este de 198,62 lei/ Gcal, exclusiv TVA, iar prețul mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației este de 444,24 lei/ Gcal inclusiv TVA, subvenția unitară de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț fiind de 270, 24 lei/ Gcal inclusiv TVA, iar prețul local al energiei termice facturate populației este de 174,00 lei/ Gcal inclusiv TVA.

- Hotărârea nr. 606/ 26.10.2017 privind aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea deferențelor de preț la energie termică furnizatp populației prin sistem centralizat și prețul local al energiei termice facturată populației. Conform art. 1, alin. 1) a acestei HCL prețul mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației este de 470,93 lei/ Gcal inclusiv TVA, subvenția unitară de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț este de 270,24 lei/ Gcal inclusiv TVA, iar prețul local al energiei termice facturată populației este de 200,69 lei/ Gcal inclusiv TVA.

Rezultă astfel că pentru sezonul de iarnă a anului 2017 Primăria Municipiului Galați și-a asumat subvenționarea a 57.34% prin pretul total al Gcal, inclusiv TVA. Aceasta este cea mai mare valoarea subventionata de actionarul principal al CALORGAL SA, așa cum se poate observa și din hotărârile emise în perioada 2015 - 2017 cu privire la aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

Mai mult, trebuie subliniat faptul că în prețul mediu aprobat prin hotărârile enumerate mai sus nu sunt incluse și pierderile tehnologice de energie termică ale sistemului centralizat, valoarea acestor pierderi fiind suportate separat de Primăria Municipiului Galați. În acest sens, în data de 26.10.2017 a fost adoptată Hotărărea nr. 607 prin care Primăria Municipiului Galați aprobă cuantumul pierderilor tehnologice de energie termică ale sistemului centralizat, în conformitate cu prevederile raportului de audit energetic - bilanțul termoenergetic pentru societatea CALORGAL SA. Rezultă din Anexa la hotărârea nr. 607/ 26.10.2017 ca procentul pierderilor tehnologice de energie termică este de 37.4% pentru sistemul de distribuție în sistem centralizat (aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Galați și delegat pentru gestiune către CALORGAL SA) și de 57.16% pentru sistemul propriu al CALORGAL SA de productie si distributie a agentului termic (prin cele 3 centrale termice pe care le are in gestiune).

Concluzionăm prin faptul că necesitatea investiției propuse coroborată cu oportunitatea identificată justifică realizarea investiției în orizontul imediat de timp, ca urmare a impactului determinant la nivel tehnic și social, și nu în ultimul rând la nivel economic (rezultatele previzionate fiind prezentate în secțiunile următoare).

 • IV. Perioada de aplicare a contributiei la marirea capitalului social si destinatia capitalului

In vederea realizării analizei economico - financiare, tinand cont de specificul operațiunii dar si de modul de utilizare a capitalului financiar alocat, in cadrul analizei vom asimila cresterea de capital social cu un proiect de investitie in cadrul organizatiei.

Astfel, desi din perspectiva juridica actiunile sunt diferite, din perspectiva utilizarii capitalului financiar ambele reprezinta intrari de capital avand ca destinatie utilizarea pentru redresarea operationala, restructurarea si corectarea performantelor financiare prezente.

Astfel, pe parcursul analizei financiare vom privi aportul la capitalul societatii ca pe un proiect de investitie realizat cu intrarea de capital (prin marirea capitalului social) din partea actionarului majoritar in vederea dezvoltarii/reorganizarii companiei companiei.

Perioade de utilizare /execuție bugetara a capitalului introdus in firma este de 24 luni de la demarare.

Valoarea maririi de capital social / investitie este în valoare de 5.400.000 lei

Marirea capitalului social se va realiza intr-o singura instanta, in anul 1 de analiza (respectiv 2018).

Utilizarea capitalului financiar nou introdus se va face pe o perioada de pana la 2 ani operationali, in functie de necesitatile activitatii curente.

Punctam destinatia capitalului financiar de 5.400.000 lei ce va face obiectul aportului la capitalul social al companiei:

- Suma va fi integral destinata activitatii operationale, a restructurarii companiei ca urmare a modificarii fundamentale a factorilor exogeni, de stare (reducerea numarului de consumatori, necesitatea restructurarii personalului, a directiilor de activitate, etc)

o Investitii in active corporale si necorporale in vederea desfasurarii de noi activitati (valoare estimata: 800.000 lei). Punctam din echipamentele si utilajele necesare:

 • ■  Seturi de scule pentru montat centrale termice

 • ■  Detectoare de gaze naturale.

 • ■  Aparat portabil de taiat cu plasma

 • ■  Masina de rectificat plan / rotund

 • ■  Aparat de masurat grosimi cu ultrasunete

 • ■  Betoniera de 200 - 400 litri

 • ■  Autocamioneta cu cabina dubla

 • ■  Autoutilitare tip papuc

 • ■  Schele metalice

 • ■  Picamer pentru spart betoane, demolari

 • ■  Invertor sudura profesional

 • ■  Generator Diesel de curent electric

o Formare si reconversie profesionala, instruire, atestate, servicii specifice

 • ■  Autorizare ISCIR sudori in PEHD (polietilena de inalta densitate)

 • ■  Autorizare ISCIR sudori in otel

 • ■  Autorizarea cosari (pentru serviciile de curatat coșurile de la centralele termice)

 • ■  Autorizarea personal suplimentar instalatori pe gaze (EGD si PGD), proiectare si executie pentru retele de distributie gaze natural si implicit autorisarea societatii pe aceste domenii.

 • ■  Atestare personal pentru activitati de service centrale termice si PIF (punere in functiune), agreeat de diversi producatori de CT.

 • ■  Autorizare firma in domeniul PSI (necesara pentru efectuare de lucrari specific la instalatii de hidranti, instalatii fixe de stingere, inele de apa necesare PSI)

o Contractare de servicii specifice din partea tertilor specializati:

 • ■  Principalul obiectiv este cresterea randamentului in recuperarea creantelor. In prezent creantele reprezinta 39,3 mil lei din totalul activelor companiei de 40,4 mil lei, adica 97,5% din active

 • ■  Astfel este imperios necesara implicarea si contractarea de servicii juridice specializate in recuperarea de creante. Aceasta activitate este de o importanta foarte ridicata in contextul in care creantele ar acoperi in valoare totala toate datoriile organizatiei si ar putea finanta si activitatea operationala respectiv reorganizarea propusa

 • ■  In general serviciile juridice de aceasta natura au costuri corelate cu valoarea recuperata a creantelor in cazul in care se intampla acest lucru.

o Costuri de personal: odata cu dezvoltarea activitatii in directii complementare activitatilor derulate in prezent va fi nevoie de restructurarea de personal, modificarea sarcinilor si atributiilor personalului ramas, desfasurarea de activitati cu o valoarea adaugata mai mare decat in prezent lucruri ce implica si un cost salarial unitar mai ridicat. Dezvoltarea de noi activitati presupune in prima faza un consum de resurse in avans, urmand ca rezultatele operationale sa se manifeste la o perioada de timp, in mod uzual, de minim un exercitiu financiar. Din momentul aparitiei rezultatelor scontate, costurile salariale vor fi acoperite exclusiv din veniturile operationale.

o Costuri de dezvoltare: diversificarea activitatii curente, accesarea de noi piete, lansarea de noi servicii - presupun costuri de dezvoltare. Costurile de dezvoltare vor fi in cheltuieri de promovare, marketing, consumabile, deplasari, servicii specifice specializate, etc.

Realizarea majorării de capital social al SC CALORGAL SA reprezintă și implementarea strategiei de restructurare a companiei, asigurându-se astfel continuitate în activitatea societății. Trebuie reținut că în același de acțiune care include planul de dezvoltare a companiei prin prestarea de servicii pentru terți este menținută și activitatea de bază a companiei, respectiv furnizarea agentului termic și a apei calde pentru utilizatorii care sunt în continuare branșați la sistemul termic centralizat.

Astfel, scăderea numărului de utilizatori nu va determina sistarea furnizării de agent termic la nivel local având în vedere că SC CALORGAL SA are obligația de a asigura buna funcționare a acestui serviciu public.

Realizarea majorării de capital social a SC CALORGAL SA de către acționarul majoritar (Primăria Municipiului Galați) are ca fundament în primul rând necesitatea asigurării serviciului public de furnizare a agentului termic în sistem centralizat precum și onorarea tuturor obligațiilor pe care acționarul principal le are către SC CALORGAL SA. De asemenea, finantarea este imperios necesara in vederea reorganizarii companiei, adaptarii la variatia ampla a conditiilor exogene de activitate (factori externi), adaptarea la noile conditii de piata, dezvoltarea de produse si servicii noi, accesarea de noi piete.

Motivele expuse mai sus constituie argumentele care determina necesitatea implementării strategiei continuare a activității companiei, respectiv restructurarea și re-organizarea companiei, fiind necesară în acest sens majorarea de capital al acesteia de către Primăria Municipiului Galați (în calitate de acționar majoritar).

Punctam de asemenea faptul ca necesitatea este determinata si de imposibilitatea contractarii de credite externe datorita situatiei financiar contabile prezente a companiei, indicatori neperformanti de indatorare sau solvabilitate.

 • V. Analiza economico - financiară

1. Metodologie

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanțele și sustenabilitatea financiară a proiectului de investiției propus, respectiv a maririi de capital in valoare de 5,4 mil. lei ce face obiectul prezentului studiu.

Pe baza rezultatelor, a indicatorilor de performanță financiară ai proiectului se evaluează oportunitatea și fezabilitatea alocarii financiare din perspectiva investitorului privat prudent. Cu alte cuvinte, randamentul financiar al capitalului investit de către acționar (asimilat investitorului privat prudent) este evaluat comparativ cu randamentele specifice pe care capitalul alocat l-ar putea avea în condiții de piață, în cazul în care ar fi folosit în alt mod.

Metodologia utilizată pentru efectuarea analizei financiare este în concordanță cu recomandările și cu structura propusă de Comisia Europeană pentru întocmirea Analizei Cost Beneficiu in cadrul proiectelor cu finanțare europeană de importanță majoră - „Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis. Working document no.4” respectiv „Guide to cost-benefit analysis of investment projects - manualul CE privind ACB”. Subliniem faptul că modul de calcul utilizat, principiile aplicate, definesc o documentație cu un grad ridicat de detaliere specifică investițiilor de importanță majoră.

Metoda utilizata in calculul indicatorilor de performanță ai investiției este „metoda fluxurilor financiare marginale/ diferențiale - metoda incrementală” care presupune parcurgerea următoarelor etape principale:

 • -   Realizarea previziunilor financiare la nivelul organizației în varianta fără realizarea proiectului (a infuziei de capital) și proiecția situațiilor financiare specifice pentru acest scenariu: cont de profit și pierdere, bilanț și flux de numerar

 • -   Realizarea previziunilor financiare la nivelul organizației în varianta cu realizarea proiectului și proiecția situațiilor financiare specifice pentru acest scenariu: cont de profit și pierdere, bilanț și flux de numerar

 • -   Prin diferența fluxurilor de numerar aferente scenariului cu proiect și scenariului fără proiect se obțin fluxurile de numerar aferente exclusiv proiectului de investiții realizat

 • -   Pe baza fluxurilor nete de numerar aferente exclusiv proiectului de investiție se calculează indicatorii de performanță financiară ai investiției, respectiv: Valoarea financiară Actualizată Netă a investiției (VANf), Rata Internă de Rentabilitate financiară (RIRf), raportul cost -beneficiu.

 • -   Metodologia de realizare a proiecțiilor financiare pentru fiecare scenariu, modul de calcul pentru fiecare indicator de performanță, respectă indicațiile din literatura de specialitate; modul de calcul pentru fiecare este prezentat în secțiunea de ipoteze specifice aferentă fiecărui modul de proiecții.

La baza proiecțiilor stau o serie de ipoteze de lucru ce pot fi împărțite în două categorii:

 • -   ipoteze generale: sunt acelea care descriu metodologia de lucru și care stabilesc acei parametri general valabili în cadrul proiecțiilor

 • -   ipoteze specifice: sunt acelea care se aplică fiecărei secțiuni a modelului financiar, și prezintă modul detaliat de realizare a acestora. Ipotezele specifice vor fi prezentate în secțiunile aferente, după cum urmează: proiecția veniturilor, proiecția cheltuielilor, situațiile financiare, indicatorii de performanta financiara ai proiectului

Ipoteze generale:

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performantele si sustenabilitatea financiara proiectului propus (respectiv a infuziei de capital).

Proiecțiile financiare sunt realizate in conformitate cu practica de specialitate si cu instrucțiunile Comisiei Europene cu privire la Analiza Cost - Beneficiu din cadrul proiectelor de importanță majoră. Punctăm că analiza financiară este o componentă esențială a analizei cost beneficiu.

Proiecțiile financiare respecta așadar instrucțiunile recomandate de Comisia Europeana pentru întocmirea Analizei Cost Beneficiu in cadrul proiectelor cu finanțare europeana - „Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, Working document no.4” respectiv „Guide to cost-benefit analysis of investment projects - manualul CE privind ACB”.

 • -   În elaborarea proiecțiilor financiare, în calculul indicatorilor de performanță, s-a folosit metoda fluxului net de numerar actualizat

 • -   pentru identificarea fluxurilor de numerar si calculul indicatorilor de performanță aferenți proiectului, se utilizează metoda fluxurilor financiare marginale/diferențiale (metoda incrementala)

 • -   orizontul de analiză pentru proiectul de investii este de 10 ani de la terminarea investiției

 • -   rata de actualizare folosita în cadrul analizei financiare pentru actualizarea fluxurilor de numerar nete este de 4% în termeni reali (analiza va fi realizată în preturi constante, fără inflație)

 • -   Valoarea reziduala aferenta proiectului este calculata prin metoda contabila

 • -   Valoarea totală proiectului este reprezentata de valoarea infuziei de capital prin marirea capitalului social de 5.400.000 lei utilizat in conformitate cu strategia de dezvoltare propusa:

o Investitii in active corporale si necorporale in vederea desfasurarii de noi activitati

o Formare si reconversie profesionala, instruire, atestate, servicii specifice

o Contractare de servicii specifice din partea tertilor specializati

o Costuri de personal

o Costuri de dezvoltare:

 • -   Proiecțiile se raportează la datele înregistrate in ultimul exercițiu financiar încheiat, care servește ca punct de referință - 2016

 • -   Anul 0, precedent demarării implementării proiectului este considerat anul 2016, ultimul exercițiu financiar încheiat. Astfel, anul 2016 deserveste ca punct de referinta in realizarea ipotezelor de lucru

 • -   Cea mai importanta ipoteza, care sta la baza tuturor proiecțiilor (venituri, cheltuieli, CPP, cash-flow, indicatori) este prezumția de Caeteris Paribus. Aceasta semnifică „toate celelalte variabile rămân constante". La proiectul nostru se transpune prin a considera ca toate celelalte venituri și cheltuieli generate de către organizație, in afara de cele strict influențate de proiectul de investiție sunt menținute la aceeași parametri, in ambele scenarii.

 • -   Preturile/tarifele considerate in proiect sunt menținute constante pe tot orizontul prognozat.

 • -   Toate sumele prezentate sunt in lei;

 • -   cota de TVA folosita: 19%, cota de impozitare pe profit: 16%

 • -   perioada de „implementare” a proiectului: 24luni

Ipoteze generale ce tin de situatia de fapt a beneficiarului (CALORGAL SA)

- in prezent parametrii de stare/functionare ai SC CALORGAL SA s-au modificat fundamental raportat la exercitiul financiar de referinta:

o numarul de consumatori casnici este in prezent aproximativ 18.000 fata de 36.000 in anul 2016. Aceasta se datoreaza hotararii consiliului local din 12.04.2017 de sistare a serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in detrimentul utilizarii centralelor proprii. Aceasta hotarare a fost suspendata ulterior

o trendul de debransare se manifesta intr-un ritm accelerat, populatia continuand sa isi instaleze centrale proprii. Un exemplu similar este municipiul Braila unde nu mai exista sistem centralizat de incalzire

o datorita prevederilor legale, sistemul de incalzire centralizat nu va fi sistat insa trebuie luat in calcul trendul de debransari si scaderea numarului de consumatori. Acesta este cel mai important parametru de stare care va determina decizii importante de restructurare a organizarii si functionarii companiei. Va fi influentat in primul rand numarul de angajati, dar in acelasi timp si pentru cei ramasi va fi necesara instruirea, reconversia profesionala in vederea desfasurarii de noi activitati, accesarii de noi piete de servicii.

- In contextul in care structura prezenta a SC Calorgal SA este supradimensionata in raport cu nivelul cererii pentru serviciile de furnizare energie termica in sistem centralizat este imperios necesara reorganizarea companiei, atat la nivel de personal cat si la nivel de activitati desfasurate. Este necesara patrunderea pe noi piete de servicii / lucrari, in zone adiacente expertizei detinute de companie.

- In contextul analizei prin metoda incrementala, in care este necesara previziunea a doua scenarii (fara proiect- respectiv cu proiect) subliniem faptul ca in ambele scenarii este necesar sa fie luate masurile manageriale de restructurare si reorganizare.

 • -   In mod traditional, scenariul „fara proiect” ar fi presupus mentinerea la un nivel constant al activitatii la nivelul anului de referinta (2016), insa aceasta ar denatura grav scopul si obiectivele analizei, tinand cont de modificarile importante deja manifestate fata de anul de referinta.

 • -   Astfel, cele doua scenarii de referinta analizate sunt:

o Varianta „fara proiect” respectiv fara infuzia de capital: in acest scenariu se vor lua masurile de restructurare propuse, in masura capitalului financiar disponibil. Se vor desfasura activitatile propuse prin planul de actiune, insa anvergura lor va fi mai mica decat in cazul in care exista capitalul suplimentar necesar. Masurile sunt detaliate in cazul ipotezelor specifice.

o Varianta „cu proiect” respectiv cu infuzie de capital prin aport la capitalul social al companiei: se vor lua masurile de restructurare/reorganizare propuse si capitalul financiar suplimentar va fi utilizat in vederea optimizarii rezultatelor propuse: instruirea de personal, servicii specializate prestate de terti, investitii in active corporale necesare desfasurarii de noi activitati si cheltuieli de dezvoltare. In acest scenariu, ritmul de implementare al masurilor va fi accelerat fapt ce va influenta atat anvergura rezultatelor cat si perioada mai rapida de manifestare a acestora. Financiar, vor fi influentati indicatorii de performanta financiara in sensul recuperarii accelerate de creante, stingerii de datorii, nivel al cifrei de afaceri si al profitului, productivitate a muncii.

Aspecte metodologice

Structura analizei financiare realizata este următoarea:

- Prognoza veniturilor din exploatare:

o se evaluează veniturile din exploatare la nivelul organizației atât in varianta fără proiect cat si in varianta cu proiect

o folosind metoda incrementala (diferența parametrilor din varianta cu proiect si varianta fără proiect) se obțin parametrii proiectului (veniturile generate strict de proiect)

- Prognoza cheltuielilor de exploatare

o se evaluează cheltuielile de exploatare la nivelul organizației atât in varianta fără proiect cat si in varianta cu proiect

o folosind metoda incrementala (diferența parametrilor din varianta cu proiect si varianta fără proiect) se obțin parametrii proiectului (cheltuielile operaționale generate strict de proiect)

- Proiecția situațiilor financiare la nivel de proiect

o având atât veniturile cat si cheltuielile generate strict de proiect se întocmesc situațiile financiare aferente proiectului: fluxurile de numerar aferente proiectului necesare calculului indicatorilor de proiect

o pornind de la situațiile financiare ale proiectului se construiesc situațiile financiare necesare calculului indicatorilor de performanta, conform metodologiei folosite: tabelele de calcul pentru indicatorii de profitabilitate a investiției (RRF/C, VFNA/C) si tabelul de calcul a sustenabilității financiare

- Calculul indicatorilor de performanta aferenți proiectului

o pe baza situațiilor financiare se calculează indicatorii de performanta ai proiectului

o Interpretarea rezultatelor si concluzii

Sintetizam elementele evaluate pentru calculul indicatorilor de performanta asa cum este recomandat de literatura specifica la nivelul Comisiei Europene: „Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, Working document no.4” respectiv „Guide to cost-benefit analysis of investment projects - manualul CE privind ACB”, in tabelul următor:

ANALIZA FINANCIARA (sumar)

TOTAL COST INVESTITIONAL

teren construcții echipamente necorporale alte cheltuieli investitionale variația capitalului de lucru

VANf(C)

-(+)

Sustenabilitatea

-(+)

VANf(K)

VALOAREA REZIDUALA

+

+

TOTAL COSTURI DE OPERARE

materii prime

salarii

energie, utilitati

intretinere si operare

costuri administrative

reparatii, costuri inlocuire*

alte iesiri de numerar

dobanzi

-

-

rambursari de credite

-

-

impozite si taxe

-

VENITURI OPERATIONALE

produs X

+

+

+

produs Y

+

+

+

servicii

+

+

+

SURSE DE FINANTARE

asistenta UE

+

buget de stat

+

-**

capital privat

+

-

imprumuturi

+

alte resurse (ramburs TVA)

+

* nu se suporta din costul investițional, nu sunt prevăzute in devizul general al investiției

** numai in cazul indicatorilor de performanta la nivelul capitalului investițional

Extras din normele metodologice ale Comisiei Europene cu privire la realizarea Analizei financiare din cadrul Analizei Cost Beneficiu

In secțiunile următoare sunt parcurse etapele necesare analizei financiare, conform metodologiei prezentate.

 • 2. Proiecții financiare aferente scenariului „fără proiect

Așa cum a fost prezentat în secțiunea metodologică, pentru identificarea parametrilor proiectului, conform metodei fluxurilor financiare marginale/diferențiale - sau metoda incrementală, este necesară proiecția financiară la nivelul organizației, in varianta fără proiect.

2.1.Proiecția veniturilor în varianta FĂRĂ proiect (la nivelul companiei)

Proiecțiile fără proiect au ca punct de referinta ultimul exercitiu financiar incheiat (2016) insa tin cont si de evolutia factorilor de stare, cunoscuti in acest moment. Astfel, prin metoda procentuala se estimeaza in special parametrii de functionare aferenti activitatii de furnizare agent termic.

In acelasi timp, punctam si masurile de reorganizare imperios necesare de luat, fundamentale in oricare dintre scenarii, in lipsa carora activitatea ar fi complet neperformanta.

Punctam faptul ca si in scenariul cu proiect vor fi luate aceleasi ipoteze cu privire la activitatea desfasurata, singurul parametru diferit fiind capitalul financiar suplimentar disponibil care va influenta anvergura si viteza de obtinere a unor rezultate propuse.

Astfel, in ambele scenarii, veniturile sunt impartite in 2 mari categorii:

Categorii de venituri:

 • -   Venituri aferente serviciului de furnizare agent termic in sistem centralizat (reprezentand activitatea curenta principala a companiei); estimarea acestora se face pornind de la anul de referința 2016 si pastrand o corelație directa cu evoluția si cu numărului unitatilor racordate la reteaua centralizata

 • -   Venituri din activitati independente de furnizarea de agent termic: reprezinta noile activitati complementare propuse spre a fi dezvoltate de companie:

o instalare centrale de apartament

o instalare centrale de bloc

o mentenanta centrale

o servicii mentenanta puncte termice concesionate

o lucrari de intretinere reparatii constr

o prelucrare prin aschiere

o revizii tehnice ISCIR

o mentenanta si lucrari privati (ex: Mittal)

o alte servicii (proiectare, executie, etc)

 • -   aceste venituri din noi activitati vor fi dezvoltate in acest scenariu cu resursele limitate disponibilie, resurse influentate in mod major de scaderea drastica a numarului de consumatori de agent termic din reteaua publica dar si de situatia patrimoniala actuala a beneficiarului (Creante neincasate de 39,3 mil lei, datorii si venituri in avans de 35,6 mil lei).

Pentru fiecare dintre cele doua categorii de venituri prezentam ipotezele ce stau la baza fundamentarii lor:

Venituri aferente serviciului de furnizare agent termic:

Principalul parametru care determina nivelul veniturilor din servicii de furnizare agent termic este numarul de consumatori racordati la retea. Prezentam evolutia sa in ultimii ani precum si estimarea pe orizontul de analiza:

Perioada

2016

2017

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An6

An7

An 8

An 9

An 10

Nr. cons. racordați

36.000

18.000

15.000

12.000

10.000

8.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Asa cum se observa din evolutia previzionata a numarului de gospodarii racordate, acesta va scadea insa va fi mentinut un nivel critic pe tot orizontul analizat. Cu alte cuvinte se face ipoteza mentinerii in perpetuitate a furnizarii acestui serviciu de utilitate publica.

Estimarea veniturilor (dar si a cheltuielilor) aferente acestei activitati se realizeaza utilizand metoda procentuala, avand ca punct de referinta ultimul exercitiu financiar incheiat (2016):

Prezentam veniturile estimate pentru activitatea de furnizare agent termic:

Perioada

2016

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An6

An7

An 8

An 9-10

Nr. cons. racordati

36.000

15.000

12.000

10.000

8.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Venituri fu

rnizare energie termica

producția vanduta

22.867.261

9.528.026

7.622.420

6.352.017

5.081.614

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

subvenții exploatare aferente CA

24.736.944

10.307.060

8.245.648

6.871.373

5.497.099

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

subvenții exploatare

21.789.118

9.078.799

7.263.039

6.052.533

4.842.026

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (variatia stocurilor)

42.063

17.526

14.021

11.684

9.347

7.011

7.011

7.011

7.011

7.011

5. Alte venituri din exploatare

193.907

80.795

64.636

53.863

43.090

32.318

32.318

32.318

32.318

32.318

TOTAL

69.393.323

28.913.885

23.131.108

19.275.923

15.420.738

11.565.554

11.565.554

11.565.554

11.565.554

11.565.554

Venituri din activitati independente de furnizarea de agent termic

Aceste activitati complementare, vor fi in mare masura dezvoltate odata cu reorganizarea companiei si orientarea catre noi piete de servicii, ca si necesitate absoluta in vederea bunei functionari, la parametri fezabili ai companiei.

O parte dintre serviciile ce vor fi desfasurate au fost demarate inca din prezent, dar la un nivel nesemnificativ fata de nivelul urmarit pe orizontul analizat.

Categoriile de servicii ce urmeaza a fi acoperite si prestate in viitor, pentru care se vor face demersuri de instruire a personalului si dezvoltare pentru accesarea pietelor, sunt stabilite si furnizate de managementul companiei Calorgal SA, ca parte din planul de dezvoltare gandit.

Prezentam categoriile de servicii ce urmeaza a fi desfasurate, pe langa furnizarea de agent termic:

o instalare centrale de apartament

o instalare centrale de bloc

o mentenanta centrale

o servicii mentenanta puncte termice concesionate

o lucrari de intretinere reparatii constr

o prelucrare prin aschiere

o revizii tehnice ISCIR

o mentenanta si lucrari privati (ex: Mittal)

o alte servicii (proiectare, executie, etc)

Evolutia nivelului de activitate desfasurat este fundamentata pe baza unor alti parametri de stare estimati (in cazul instalării de centrale - numărul de consumatori care se debranseaza; in cazul intretinerii/mentenantei - numarul de utilizatori de centrale, etc) dar si pe baza informatiilor si estimarilor facute de beneficiarul SC Calorgal SA, ca urmare a cercetarii de piata, a interactiunii cu cererea de astfel de servicii, etc.

O parte din servicii au fost estimate cantitativ pornind de la numarul de servicii prestate si de la pretul practicat, iar celelalte au fost estimate ca nivel mediu lunar de incasari previzionate din respectivul serviciu:

Evolutia parametrilor pentru serviciile complementare:

Categorie serviciu

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Ani 6-10

Pret unitar

Nr. anual

Nr. anual

Nr. anual

Nr. anual

Nr. anual

Nr. anual

instalare centrale de apartament

2.500

500

800

500

120

120

120

instalare centrale de bloc

100.000

4

20

15

5

5

5

Nr luni

Val. lunara

Val. lunara

Val. lunara

Val. lunara

Val. lunara

Val. lunara

mentenanta centrale

12

70.000

100.000

125.000

125.000

125.000

125.000

servicii mentenanta puncte termice concesionate

12

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

lucrari de intretinere reparatii constr

12

12.500

21.250

30.000

33.750

33.750

33.750

prelucrare prin aschiere

12

9.375

12.500

16.875

21.875

21.875

21.875

revizii tehnice ISCIR

12

6.250

8.750

12.500

17.500

17.500

17.500

mentenanta si lucrari privati (ex: Mittal)

12

40.000

62.500

87.500

100.000

100.000

100.000

alte servicii (proiectare, executie, etc)

12

15.000

21.875

31.250

31.250

31.250

31.250

Avnand parametrii de stare, putem previzionat veniturile din activitati complementare furnizarii de agent termic:

Venituri complementare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Categorie serviciu

instalare centrale de apartament

1.250.000

2.000.000

1.250.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

instalare centrale de bloc

400.000

2.000.000

1.500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

mentenanta centrale

840.000

1.200.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

servicii mentenanta puncte termice concesionate

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

lucrari de intretinere reparatii constr

150.000

255.000

360.000

405.000

405.000

405.000

405.000

405.000

405.000

405.000

prelucrare prin aschiere

112.500

150.000

202.500

262.500

262.500

262.500

262.500

262.500

262.500

262.500

revizii tehnice ISCIR

75.000

105.000

150.000

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

mentenanta si lucrari privati (ex: Mittal)

480.000

750.000

1.050.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

alte servicii (proiectare, executie, etc)

180.000

262.500

375.000

375.000

375.000

375.000

375.000

375.000

375.000

375.000

TOTAL

3.667.500

6.902.500

6.567.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

Prezentam veniturile operationale la nivel de organizatie pe orizontul prognozat, in varianta fara proiect, în conformitate cu datele financiare înregistrate în exercițiul financiar de referință, 2016 si cu ipotezele prezentate anterior.

Veniturile operationale ale companiei în varianta fără proiect

Categorii venituri

- proiecție constanta fara proiect -

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

1. Cifra de afaceri neta

23.502.586

22.770.568

19.790.890

15.511.212

12.866.534

12.866.534

12.866.534

12.866.534

12.866.534

12.866.534

Producția vanduta - activitati furnizare agent termic

9.528.026

7.622.420

6.352.017

5.081.614

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

Producția vanduta - activitati independente de furnizare agent termic

3.667.500

6.902.500

6.567.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

Venituri din vanzarea marfurilor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reduceri comerciale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul General si care mai au in derulare contracte de leasing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

10.307.060

8.245.648

6.871.373

5.497.099

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (variatia stocurilor)

17.526

14.021

11.684

9.347

7.011

7.011

7.011

7.011

7.011

7.011

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Venituri din subvenții de exploatare

9.078.799

7.263.039

6.052.533

4.842.026

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

5. Alte venituri din exploatare

80.795

64.636

53.863

43.090

32.318

32.318

32.318

32.318

32.318

32.318

TOTAL venituri din exploatare

32.679.706

30.112.264

25.908.970

20.405.676

16.537.382

16.537.382

16.537.382

16.537.382

16.537.382

16.537.382

Valori exprimate în lei

Veniturile financiare sunt menținute constante pe orizontul prognozat. Acestea se evidențiază în cadrul proiecției Contului de Profit și Pierdere (CPP).

Pentru producția vândută, am evidețiat contribuția la valoarea totală a veniturilor generate de activitatea principala de furnizare agent termic, precum si activitati complementare necesare odata cu reorganizarea activitatii companiei. Detalierea conținutului și modul în care aceste venituri sunt influențate de proiect face obiectul secțiunii proiecțiilor cu proiect.

2.2.Proiecția cheltuielilor în varianta FĂRĂ proiect (la nivelul companiei)

Proiecția cheltuielilor în scenariul fără proiect se realizează similar cu proiecția veniturilor: sunt calculate cheltuielile pentru cele doua categorii principale de activitati.

Ca si in cazul veniturilor, cheltuielile din activitatea de baza, de furnizare agent termic vor fi estimate prin metoda procentuala raportat la numarul de consumatori si la exercitiul financiar de referinta 2016.

Pentru activitatile de servicii complementare, costurile vor fi estimate avand ca referinta ipotezele din cadrul veniturilor cu privire la volumul serviciilor prestate.

Pentru cheltuielile salariale, se va folosi metoda procentuala, raportat la politica de personal respectiv la evolutia numarului de angajati ca urmare a evolutiilor previzionate. Se va pastra acelasi nivel unitar salarial insa numarul angajatilor va scadea semnificativ.

Prezentam principalii parametri determinanti in evolutia cheltuielilor:

Perioada

2016

2017

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An6

An7

An 8

An 9

An 10

Nr. cons. racordați

36.000

18.000

15.000

12.000

10.000

8.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Perioada

An 4

An 5

An6

An7

An 8

An 9

An 10

Nr. salariati, din care

Pt. activitatea de furnizare agent termic

Pt. activitatile complementare

Asa cum se observa, numarul de salariati va scadea drastic. De asemenea, ponderea salariatilor ca si distributie pe tipuri de activitati se va schimba. Aceasta este determinat si de scaderea volumului de servicii de furnizare agent termic dar si de dezvoltarea de noi activitati, cu o valoarea adaugata mai mare.

Prezentam in continuare evolutia cheltuielilor pentru cele doua categorii principale de activitati:

Cheltuieli aferente activitatii de furnizare agent termic:

- activitatea de furnizare agent termic -FARA PROIECT

2016

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An6

An7

An 8

An 9

An 10

Categorii cheltuieli

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

604.452

251.855

201.484

167.903

134.323

100.742

100.742

100.742

100.742

100.742

100.742

Alte cheltuieli materiale

83.485

34.785

27.828

23.190

18.552

13.914

13.914

13.914

13.914

13.914

13.914

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

44.816.335

18.673.473

18.673.473

15.561.228

12.448.983

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

Cheltuieli privind marfurile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reduceri comerciale primite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu personalul, din care:

13.473.613

7.017.507

3.929.804

1.964.902

1.403.502

1.403.502

1.403.502

1.403.502

1.403.502

1.403.502

1.403.502

Salarii si indemnizatii

10.935.301

5.695.469

3.189.463

1.594.731

1.139.094

1.139.094

1.139.094

1.139.094

1.139.094

1.139.094

1.139.094

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

2.538.312

1.322.038

740.341

370.171

264.408

264.408

264.408

264.408

264.408

264.408

264.408

Cheltuieli cu amortizarile

2.049

854

683

569

455

342

342

342

342

342

342

Ajustari de valoare privind activele circulante

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

10.196.855

4.248.689

3.398.952

2.832.460

2.265.968

1.699.476

1.699.476

1.699.476

1.699.476

1.699.476

1.699.476

Cheltuieli privind prestatiile externe

6.951.365

2.896.402

2.317.122

1.930.935

1.544.748

1.158.561

1.158.561

1.158.561

1.158.561

1.158.561

1.158.561

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asmilate

3.225.317

1.343.882

1.075.106

895.921

716.737

537.553

537.553

537.553

537.553

537.553

537.553

Alte cheltuieli

20.173

8.405

6.724

5.604

4.483

3.362

3.362

3.362

3.362

3.362

3.362

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajustari privind provizioanele, din care:

505.741

210.725

168.580

140.484

112.387

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

TOTAL cheltuieli din exploatare Furnizare agent termic

69.682.530

30.437.888

26.400.804

20.690.736

16.384.170

12.639.002

12.639.002

12.639.002

12.639.002

12.639.002

12.639.002

Evolutia acestor cheltuieli este determinata de evolutia volumului de activitate in acest sector, de veniturile inregistrate iar valorile sunt calculate proportional cu numarul de consumatori raportat la exercitiul financiar de referinta 2016.

Dupa cum se poate observa comparativ cu situatia veniturilor din aceeasi categorie de activitate, furnizarea de agent termic, pe fondul debransarilor masive este o activitate desfasurata in deficit. Devine astfel obligatoriu dezvoltarea de activitati complementare cu randament pozitiv in cadrul organizatiei.

Cheltuieli aferente activitatilor complementare:

- activitati complementare -FARA PROIECT

2016

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An6

An7

An 8

An 9

An 10

Categorii cheltuieli

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

67.161

96.943

182.454

173.599

130.381

130.381

130.381

130.381

130.381

130.381

130.381

Alte cheltuieli materiale

9.276

13.389

25.200

23.977

18.008

18.008

18.008

18.008

18.008

18.008

18.008

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli privind marfurile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reduceri comerciale primite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu personalul, din care:

1.497.068

1.403.501

1.684.202

2.245.602

2.807.004

2.807.004

2.807.004

2.807.004

2.807.004

2.807.004

2.807.004

Salarii si indemnizatii

1.215.033

1.139.094

1.366.913

1.822.550

2.278.188

2.278.188

2.278.188

2.278.188

2.278.188

2.278.188

2.278.188

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

282.035

264.408

317.289

423.053

528.816

528.816

528.816

528.816

528.816

528.816

528.816

Cheltuieli cu amortizarile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajustari de valoare privind activele circulante

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

772.374

1.114.875

2.098.275

1.996.439

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

Cheltuieli privind prestatiile externe

772.374

1.114.875

2.098.275

1.996.439

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asmilate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajustari privind provizioanele, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL cheltuieli din exploatare activitati complementare

2.345.879

2.628.709

3.990.131

4.439.617

4.454.812

4.454.812

4.454.812

4.454.812

4.454.812

4.454.812

4.454.812

Activitatile complementare au un randament pozitiv dar nu suficient de mare pentru a compensa deficitul generat de activitatea principala de furnizare agent termic. Prezentam cheltuielile operationale la nivel de organizatie pe orizontul prognozat, in varianta fara proiect, în conformitate cu ipotezele si datele prezentate anterior:

Categorii cheltuieli

- proiecție constanta fara proiect -

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

348.798

383.938

341.502

264.704

231.123

231.123

231.123

231.123

231.123

231.123

Alte cheltuieli materiale

48.174

53.028

47.167

36.560

31.922

31.922

31.922

31.922

31.922

31.922

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

18.673.473

18.673.473

15.561.228

12.448.983

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

Cheltuieli privind marfurile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reduceri comerciale primite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu personalul, din care:

8.421.008

5.614.006

4.210.504

4.210.506

4.210.506

4.210.506

4.210.506

4.210.506

4.210.506

4.210.506

Salarii si indemnizatii

6.834.563

4.556.376

3.417.281

3.417.282

3.417.282

3.417.282

3.417.282

3.417.282

3.417.282

3.417.282

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

1.586.446

1.057.630

793.224

793.224

793.224

793.224

793.224

793.224

793.224

793.224

Cheltuieli cu amortizarile

854

683

569

455

342

342

342

342

342

342

Ajustari de valoare privind activele circulante

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

5.363.564

5.497.227

4.828.899

3.765.387

3.198.895

3.198.895

3.198.895

3.198.895

3.198.895

3.198.895

Cheltuieli privind prestatiile externe

4.011.277

4.415.397

3.927.374

3.044.167

2.657.980

2.657.980

2.657.980

2.657.980

2.657.980

2.657.980

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asmilate

1.343.882

1.075.106

895.921

716.737

537.553

537.553

537.553

537.553

537.553

537.553

Alte cheltuieli

8.405

6.724

5.604

4.483

3.362

3.362

3.362

3.362

3.362

3.362

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare

Ajustari privind provizioanele, din care:

210.725

168.580

140.484

112.387

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

Cheltuieli

210.725

168.580

140.484

112.387

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

Venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL cheltuieli din exploatare

33.066.597

30.390.934

25.130.353

20.838.981

17.093.814

17.093.814

17.093.814

17.093.814

17.093.814

17.093.814

Valori exprimate în lei

2.3.Proiecția CPP în varianta FĂRĂ proiect (la nivelul companiei)

Proiecția contului de profit și pierdere pleacă de la următoarele ipoteze:

- Proiecțiile financiare au fost făcute pe un orizont de prognoză de 10 ani.

- Proiecția contului de profit și pierdere are ca suport prognoza veniturilor și a cheltuielilor din prezentul capitol

Pentru anii de funcționare:

- Cifra de afaceri este calculată pe baza valorilor din Prognoza Veniturilor;

- Cheltuielile de exploatare sunt cele prezentate în Prognoza Cheltuielilor.

- Societatea este plătitoare de TVA.

- Pe lângă veniturile și cheltuielile operaționale, CPP înglobează și venituri și cheltuieli financiare și de asemenea, impozitul pe profitul realizat

Prezentăm în detaliu proiecția CPP structurat:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - scenariul fara proiect -

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

1. Cifra de afaceri neta

23.502.586

22.770.568

19.790.890

15.511.212

12.866.534

12.866.534

12.866.534

12.866.534

12.866.534

12.866.534

Producția vanduta - activitati impactate de proiect

9.528.026

7.622.420

6.352.017

5.081.614

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

Producția vanduta - activitati independente de proiect

3.667.500

6.902.500

6.567.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

4.932.500

Venituri din vanzarea marfurilor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reduceri comerciale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din subventii de exploatare aferente CA

10.307.060

8.245.648

6.871.373

5.497.099

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

2. Venituri aferente costului productiei in curs de exec.

17.526

14.021

11.684

9.347

7.011

7.011

7.011

7.011

7.011

7.011

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Venituri din subvenții de exploatare

9.078.799

7.263.039

6.052.533

4.842.026

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

5. Alte venituri din exploatare

80.795

64.636

53.863

43.090

32.318

32.318

32.318

32.318

32.318

32.318

TOTAL venituri din exploatare

32.679.706

30.112.264

25.908.970

20.405.676

16.537.382

16.537.382

16.537.382

16.537.382

16.537.382

16.537.382

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

348.798

383.938

341.502

264.704

231.123

231.123

231.123

231.123

231.123

231.123

Alte cheltuieli materiale

48.174

53.028

47.167

36.560

31.922

31.922

31.922

31.922

31.922

31.922

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

18.673.473

18.673.473

15.561.228

12.448.983

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

Cheltuieli privind marfurile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reduceri comerciale primite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu personalul, din care:

8.421.008

5.614.006

4.210.504

4.210.506

4.210.506

4.210.506

4.210.506

4.210.506

4.210.506

4.210.506

Salarii si indemnizatii

6.834.563

4.556.376

3.417.281

3.417.282

3.417.282

3.417.282

3.417.282

3.417.282

3.417.282

3.417.282

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

1.586.446

1.057.630

793.224

793.224

793.224

793.224

793.224

793.224

793.224

793.224

Cheltuieli cu amortizarile

854

683

569

455

342

342

342

342

342

342

Ajustari de valoare privind activele circulante

5.363.564

5.497.227

4.828.899

3.765.387

3.198.895

3.198.895

3.198.895

3.198.895

3.198.895

3.198.895

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

4.011.277

4.415.397

3.927.374

3.044.167

2.657.980

2.657.980

2.657.980

2.657.980

2.657.980

2.657.980

Cheltuieli privind prestatiile externe

1.343.882

1.075.106

895.921

716.737

537.553

537.553

537.553

537.553

537.553

537.553

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

8.405

6.724

5.604

4.483

3.362

3.362

3.362

3.362

3.362

3.362

Alte cheltuieli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajustari privind provizioanele, din care:

210.725

168.580

140.484

112.387

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

Cheltuieli

210.725

168.580

140.484

112.387

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

Venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL cheltuieli din exploatare

33.066.597

30.390.934

25.130.353

20.838.981

17.093.814

17.093.814

17.093.814

17.093.814

17.093.814

17.093.814

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

-386.891

-278.670

778.618

-433.305

-556.432

-556.432

-556.432

-556.432

-556.432

-556.432

Venituri financiare (TOTAL)

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Cheltuieli privind dobanzile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli financiare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL cheltuieli financiare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REZULTATUL FINANCIAR

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

REZULTATUL BRUT

-386.859

-278.638

778.650

-433.273

-556.400

-556.400

-556.400

-556.400

-556.400

-556.400

Impozit pe profit / cifra de afaceri

0

0

124.584

0

0

0

0

0

0

0

REZULTATUL NET

-386.859

-278.638

654.066

-433.273

-556.400

-556.400

-556.400

-556.400

-556.400

-556.400

2.4.Proiecția Bilanțului în varianta FĂRĂ proiect (la nivelul companiei)

În completarea bilanțului sintetic previzionat s-au avut în vedere următoarele ipoteze și corelații:

- În anul 0 sunt înscrise valorile din bilanțul contabil de la data de 31.12.2016.

Considerăm că pe orizontul de prognoză societatea nu vinde, casează sau achiziționează alte active, astfel că valoarea acestora va rămâne constantă în anii de funcționare.

- Valoarea estimată a stocurilor este păstrată pe tot orizontul de prognoză, egală cu cea din ultimul an de funcționare, respectiv anul de referință 2016, fiind un nivel reprezentativ de activitate

- valoarea creanțelor acumulate de societate va fi diminuata pe masura ce se va recupera din creante in conformitate cu elementele previzionate in fluxul de numerar.

- Poziția bilanțieră Casa și conturile la bănci cuprinde valoarea disponibilului de numerar la sfârșitul fiecărui an de funcționare. Aceste valori sunt corelate cu valorile indicatorului Disponibil de Numerar Curent, previzionat in Fluxul de Numerar.

- Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

- Nivelul datoriilor se va diminua in conformitate cu prevederile din fluxul de numerar. Nivelul rambursarii datoriilor este determinat de fluxul de numerar existent in fiecare perioada

- Recuperarea creantelor si stingerea datoriilor sunt doua activitati imperios necesare pentru optimizarea fiscala a companiei si reglarea indicatorilor de performanta financiara. Nivelul in care se vor corecta acesti parametri este determinat si de perofrmanta activitatii desfasurate. In varianta fara proiect, amplitudinea recuperarii de creante si a rambursarii de datorii este mai redusa decat in cazul „cu proiect” cand vor fi alocate resurse semnificative pentru servicii specializate in recuperarea de creante.

- Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an: Se mențin constante, considerând că semnifică un nivel reprezentativ pentru companie. Compania nu are credite bancare, nivelul datoriilor pe termen lung fiind nesemnificativ

- Subvențiile pentru investiții reprezintă ajutorul nerambursabil primit în trecut de beneficiar. Se menține constant pe orizontul prognozat.

- Rezultatul exercițiului financiar reprezintă profitul net obținut de societate în fiecare an de funcționare. Acest indicator este corelat cu indicatorul Rezultatul exercițiului financiar din CPP

 • -  Capitalul social - va fi menținut constant pe orizontul de prognoză.

 • -  Rezerve - Rezervele din fiecare an se constituie din rezultatul exercițiului financiar aferent anilor precedenți.

BILANȚUL SINTETIC

- scenariul fara proiect -

Exercitiul anterior

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Active imobilizate - brute

37.967

37.967

37.967

37.967

37.967

37.967

37.967

37.967

37.967

37.967

37.967

Valoarea amortizării cumulate

2.631

3.485

4.168

4.737

5.192

5.534

5.876

6.218

6.560

6.902

7.244

Active imobilizate - nete

35.336

34.482

33.799

33.230

32.775

32.433

32.091

31.749

31.407

31.065

30.723

Stocuri

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

Creante

39.368.387

38.368.387

36.368.387

32.368.387

29.868.387

27.368.387

25.368.387

23.368.387

22.368.387

22.368.387

22.368.387

Casa si conturi la banci

814.933

639.653

530.278

1.325.396

504.965

533.197

61.429

589.661

1.117.893

646.125

174.357

Total active circulante

40.330.902

39.155.622

37.046.247

33.841.365

30.520.934

28.049.166

25.577.398

24.105.630

23.633.862

23.162.094

22.690.326

TOTAL ACTIV

40.366.238

39.190.104

37.080.046

33.874.595

30.553.709

28.081.599

25.609.489

24.137.379

23.665.269

23.193.159

22.721.049

Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an

35.402.613

34.402.613

32.402.613

28.402.613

25.402.613

23.402.613

21.402.613

20.402.613

20.402.613

20.402.613

20.402.613

împrumuturi si datorii la institutii de credit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Datorii comerciale

14.780.401

14.280.401

13.280.401

11.280.401

9.780.401

8.780.401

7.780.401

7.280.401

7.280.401

7.280.401

7.280.401

venituri in avans

20.622.212

20.122.212

19.122.212

17.122.212

15.622.212

14.622.212

13.622.212

13.122.212

13.122.212

13.122.212

13.122.212

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

împrumuturi si datorii la institutii de credit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Datorii comerciale

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provizioane

505.741

716.466

885.046

1.025.530

1.137.917

1.222.207

1.306.497

1.390.787

1.475.077

1.559.367

1.643.657

Subventii pentru investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital social

4.930.925

4.930.925

4.930.925

4.930.925

4.930.925

4.930.925

4.930.925

4.930.925

4.930.925

4.930.925

4.930.925

Rezultatul exercitiului financiar

145.921

-386.859

-278.638

654.066

-433.273

-556.400

-556.400

-556.400

-556.400

-556.400

-556.400

Rezerve si asimilate

-890.577

-744.656

-1.131.516

-1.410.153

-756.088

-1.189.361

-1.745.761

-2.302.161

-2.858.561

-3.414.961

-3.971.361

Total capitaluri proprii

4.186.269

3.799.409

3.520.772

4.174.837

3.741.564

3.185.164

2.628.764

2.072.364

1.515.964

959.564

403.164

TOTAL PASIV

40.366.238

39.190.103

37.080.046

33.874.595

30.553.709

28.081.599

25.609.489

24.137.379

23.665.269

23.193.159

22.721.049

Verificare (activ-pasiv)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.Proiecția Fluxului de Numerar în varianta FĂRĂ proiect (la nivelul companiei)

- In Flux de Numerar - An 1-10 - exploatare, la linia E, încasări din activitatea de exploatare, sunt trecute veniturile generate atât de activitatea cu proiect si de activitatea independenta de proiect.

- Cota de TVA utilizata pentru fluxurile de numerar a fost 19%.

- Plățile pentru exploatare sunt calculate pornind de la cheltuielile înregistrate în contul de profit și pierdere:

o Amortizarea nu este o plată, și nu se regăsește în fluxul de numerar, la fel ca și în cazul provizioanelor

o Cheltuielilor care suportă TVA li s-a aplicat cota de 19%, iar în cazul cheltuielilor salariale aceasta nu a fost considerată

- Nu au fost luate în considerare întârzieri la plată sau plăți în avans, fond de rulment sau alte elemente ce caracterizează termenele de înregistrare ale fluxurilor de numerar

- Plățile de TVA și impozitele au fost considerate ca efectuate in interiorul aceleiași perioade (nu întârziat), pentru comparabilitate și pentru urmărirea ușoară a proiecțiilor. Rezultatele obținute nu sunt influențate de acest aspect

- Disponibilul de numerar la sfârșitul perioadei este calculat prin cumularea disponibilului de numerar din perioada precedentă cu fluxul de numerar net al perioadei

La liniile L si L2 sunt inregistrate rambursarile de datorii pe termen scurt respectiv recuperarea de creante

Flux de numerar în scenariul fără investiție

|FLUX DE NUMERAR - FUNCȚIONARE

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

I

Activitatea de investiții si finanțare

A

Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A1

Aport la capitalul societatii (împrumuturi actioari)

A2

Vanzari de active, inclusiv TVA

A3

Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.3.1.

împrumut - cofinantare la proiect

A.3.2.

Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii

A4

Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

B

Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1

Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2

Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

B3

Cresterea investitiilor in curs

B

Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.1.1.

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

C.1.2.

Rate la alte Credite pe t. mediu si lung, leasinguri, alte datorii

C2

Plati de dobanzi la Credite pe t. mediu si lung, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.2.1.

La imprumut - cofinantare la proiect

C.2.2.

La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte dat

D

Flux de lichiditati din activi. de inv. si finantare (A-B-C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

Activitatea de exploatare

E

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

38.888.850

35.833.595

30.831.675

24.282.755

19.679.485

19.679.485

19.679.485

19.679.485

19.679.485

19.679.485

F

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

G

Credite pe termen scurt

H

Total intrari de numerar (E+F+G)

38.888.882

35.833.627

30.831.707

24.282.787

19.679.517

19.679.517

19.679.517

19.679.517

19.679.517

19.679.517

I

Plati pentru activ. de exploatare, incl.TVA (dupa caz:

37.497.480

34.897.128

28.937.271

23.864.110

19.440.931

19.440.931

19.440.931

19.440.931

19.440.931

19.440.931

I1

Materii prime si materiale

415.070

456.886

406.388

314.998

275.036

275.036

275.036

275.036

275.036

275.036

I2

Alte materiale

57.328

63.103

56.129

43.506

37.987

37.987

37.987

37.987

37.987

37.987

I3

Energie si apa

22.221.433

22.221.432

18.517.861

14.814.289

11.110.716

11.110.716

11.110.716

11.110.716

11.110.716

11.110.716

I4

Marfuri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I5

Aferente personalului angajat

6.834.563

4.556.376

3.417.281

3.417.282

3.417.282

3.417.282

3.417.282

3.417.282

3.417.282

3.417.282

I6

Asigurări si protecție sociala

1.586.446

1.057.630

793.224

793.224

793.224

793.224

793.224

793.224

793.224

793.224

I7

Prestații externe

4.773.419

5.254.322

4.673.575

3.622.559

3.162.996

3.162.996

3.162.996

3.162.996

3.162.996

3.162.996

I8

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

1.599.220

1.279.376

1.066.146

852.917

639.688

639.688

639.688

639.688

639.688

639.688

I9

Alte plati aferente exploatarii

10.002

8.002

6.669

5.335

4.001

4.001

4.001

4.001

4.001

4.001

J

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit si ajust. TVA (H-I)

1.391.402

936.499

1.894.436

418.677

238.586

238.586

238.586

238.586

238.586

238.586

K

Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)

1.566.682

1.045.874

1.099.317

739.108

710.354

710.354

710.354

710.354

710.354

710.354

K1

Plati TVA

1.566.682

1.045.874

974.733

739.108

710.354

710.354

710.354

710.354

710.354

710.354

K2

Rambursari TVA

K3

Impozit pe profit/cifra de afaceri

0

0

124.584

0

0

0

0

0

0

0

L

Rambursari de credite pe termen scurt

1.000.000

2.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

0

L2

incasari creante

1.000.000

2.000.000

4.000.000

2.500.000

2.500.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

0

0

M

Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

Dividende

O

Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)

1.566.682

1.045.874

1.099.317

1.239.108

210.354

710.354

-289.646

-289.646

710.354

710.354

P

Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

-175.280

-109.375

795.119

-820.431

28.232

-471.768

528.232

528.232

-471.768

-471.768

III

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q

Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

-175.280

-109.375

795.119

-820.431

28.232

-471.768

528.232

528.232

-471.768

-471.768

R

Disponibil de numerar al perioadei precedente

814.933

639.653

530.278

1.325.396

504.965

533.197

61.429

589.661

1.117.893

646.125

S

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R)

639.653

530.278

1.325.396

504.965

533.197

61.429

589.661

1.117.893

646.125

174.357

2.6.Indicatori economico financiari în varianta FĂRĂ proiect (la nivelul companiei)

Pe baza situațiilor financiare întocmite în prezentul scenariu, au fost calculați o serie de indicatori de performanță financiară la nivelul companiei, orientativi, pentru a fi comparați cu scenariul cu investiție.

Prezentăm sintetic situația principalilor indicatori economico-financiari:

Nr. Crt.

Indicator

U.M.

Valoare

Observatie

1

Profit net mediu

RON/an

-378.310

Calculat ca valoare medie pe orizontul prognozat

2

Rata rentabilitatii comerciale (profit net / cifra de afaceri)

%

-2,83%

Calculata ca valoare medie pe orizontul prognozat

3

Rata rezultatului din exploatare (rezultat din exploatare / venituri din exploatare)

%

-2,14%

Calculata ca valoare medie pe orizontul prognozat

4

Gradul de indatorare (datorii totale / capital propriu)

%

86,74%

Calculat ca valoare medie pe orizontul prognozat

5

Gradul de indatorare la finalul orizontului de analiza (datorii totale / capital propriu)

%

90,99%

Calculat ca valoare medie pe orizontul prognozat

6

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

RON

174.357

Valoarea disponibilului de numerar in ultimul an de funcționare

7

Total datorii la finalul perioadei de analiza

RON

20.674.228

Valoarea indicatorului in ultimul an de functionare

8

Total creante la finalul perioadei de analiza

RON

22.368.387

Valoarea indicatorului in ultimul an de functionare

 • 3. Proiecții financiare în varianta „cu proiect”

Conform metodologiei prezentate, pentru identificarea parametrilor proiectului, conform metodei fluxurilor financiare marginale/diferentiale - sau metoda incrementală, este necesară proiecția financiară la nivelul organizației, in varianta fără proiect precum și în varianta cu proiect.

3.1.Proiecția veniturilor în varianta CU proiect (la nivelul companiei)

Pentru proiecția veniturilor la nivelul companiei în varianta implementării proiectului este necesar să definim și să identificăm impactul proiectului (infuziei de capital) asupra operațiunilor desfășurate de companie.

In varianta „cu proiect” respectiv cu infuzie de capital prin aport la capitalul social al companiei: se vor lua masurile de restructurare/reorganizare propuse si capitalul financiar suplimentar va fi utilizat in vederea optimizarii rezultatelor propuse: instruirea de personal, servicii specializate prestate de terti, investitii in active corporale necesare desfasurarii de noi activitati si cheltuieli de dezvoltare. In acest scenariu, ritmul de implementare al masurilor va fi accelerat fapt ce va influenta atat anvergura rezultatelor cat si perioada mai rapida de manifestare a acestora.

Financiar, vor fi influentati indicatorii de performanta financiara in sensul recuperarii accelerate de creante, stingerii de datorii, nivel al cifrei de afaceri si al profitului, productivitate a muncii.

Punctam faptul ca si in scenariul cu proiect vor fi luate aceleasi ipoteze cu privire la activitatea desfasurata, singurul parametru diferit fiind capitalul financiar suplimentar disponibil care va influenta anvergura si viteza de obtinere a unor rezultate propuse.

Astfel, ca si in scenariul fara proiect, veniturile sunt impartite in 2 mari categorii:

Categorii de venituri:

 • -   Venituri aferente serviciului de furnizare agent termic in sistem centralizat (reprezentand activitatea curenta principala a companiei); estimarea acestora se face pornind de la anul de referința 2016 si pastrand o corelație directa cu evoluția si cu numărului unitatilor racordate la reteaua centralizata

 • -   Venituri din activitati independente de furnizarea de agent termic: reprezinta noile activitati complementare propuse spre a fi dezvoltate de companie:

o instalare centrale de apartament

o instalare centrale de bloc

o mentenanta centrale

o servicii mentenanta puncte termice concesionate

o lucrari de intretinere reparatii constr

o prelucrare prin aschiere

o revizii tehnice ISCIR

o mentenanta si lucrari privati (ex: Mittal)

o alte servicii (proiectare, executie, etc)

 • -   aceste venituri din noi activitati vor fi dezvoltate in acest scenariu cu resursele suplimentare ca urmare a cresterii capitalului societatii. Astfel, activitatile complementare a caror dezvoltare este urmarita prin reorganizarea operationala vor avea niveluri mai ridicate datorita alocarii de resurse in acest sens, din care amintim:

o Investitii in active corporale si necorporale in vederea desfasurarii de noi activitati

o Formare si reconversie profesionala, instruire, atestate, servicii specifice

o Contractare de servicii specifice din partea tertilor specializati

o Costuri de personal

o Costuri de dezvoltare:

Pentru fiecare dintre cele doua categorii de venituri prezentam ipotezele ce stau la baza fundamentarii lor:

Venituri aferente serviciului de furnizare agent termic:

Veniturile din activitatea de baza, se mentin cu cele previzionate in scenariul „fara proiect”, marirea de captial urmarind in principal reorganizarea interna a companiei.

Principalul parametru care determina nivelul veniturilor din servicii de furnizare agent termic este numarul de consumatori racordati la retea. Prezentam evolutia sa in ultimii ani precum si estimarea pe orizontul de analiza:

Perioada

2016

2017

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An6

An7

An 8

An 9

An 10

Nr. cons. racordați

36.000

18.000

15.000

12.000

10.000

8.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Asa cum se observa din evolutia previzionata a numarului de gospodarii racordate, acesta va scadea insa va fi mentinut un nivel critic pe tot orizontul analizat. Cu alte cuvinte se face ipoteza mentinerii in perpetuitate a furnizarii acestui serviciu de utilitate publica.

Estimarea veniturilor (dar si a cheltuielilor) aferente acestei activitati se realizeaza utilizand metoda procentuala, avand ca punct de referinta ultimul exercitiu financiar incheiat (2016):

Prezentam veniturile estimate pentru activitatea de furnizare agent termic:

Perioada

2016

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An6

An7

An 8

An 9-10

Nr. cons. racordati

36.000

15.000

12.000

10.000

8.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Venituri fu

rnizare energie termica

producția vanduta

22.867.261

9.528.026

7.622.420

6.352.017

5.081.614

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

subvenții exploatare aferente CA

24.736.944

10.307.060

8.245.648

6.871.373

5.497.099

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

subvenții exploatare

21.789.118

9.078.799

7.263.039

6.052.533

4.842.026

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (variatia stocurilor)

42.063

17.526

14.021

11.684

9.347

7.011

7.011

7.011

7.011

7.011

5. Alte venituri din exploatare

193.907

80.795

64.636

53.863

43.090

32.318

32.318

32.318

32.318

32.318

TOTAL

69.393.323

28.913.885

23.131.108

19.275.923

15.420.738

11.565.554

11.565.554

11.565.554

11.565.554

11.565.554

Venituri din activitati independente de furnizarea de agent termic

Aceste activitati complementare, vor fi in mare masura dezvoltate odata cu reorganizarea companiei si orientarea catre noi piete de servicii, ca si necesitate absoluta in vederea bunei functionari, la parametri fezabili ai companiei.

Comparativ cu scenariul „fara proiect”, in acest scenariu, resursele financiare suplimentare cotribuie la atingerea unor niveluri superioare in activitatile desfasurate.

Categoriile de servicii ce urmeaza a fi acoperite si prestate in viitor, pentru care se vor face demersuri de instruire a personalului si dezvoltare pentru accesarea pietelor, sunt stabilite si furnizate de managementul companiei Calorgal SA, ca parte din planul de dezvoltare gandit.

Evolutia nivelului de activitate desfasurat este fundamentata pe baza unor alti parametri de stare estimati (in cazul instalării de centrale - numărul de consumatori care se debranseaza; in cazul intretinerii/mentenantei - numarul de utilizatori de centrale, etc) dar si pe baza informatiilor si estimarilor facute de beneficiarul SC Calorgal SA, ca urmare a cercetarii de piata, a interactiunii cu cererea de astfel de servicii, etc.

O parte din servicii au fost estimate cantitativ pornind de la numarul de servicii prestate si de la pretul practicat, iar celelalte au fost estimate ca nivel mediu lunar de incasari previzionate din respectivul serviciu.

Pentru activitatile complet independente de furnizarea de agent termic, am considerat parametri diferiti fata de scenariul „fara proiect” considerand impactul capitalului si resurselor alocate in dezvoltarea acestora ca fiind semnificative.

Astfel, pentru urmatoarele activitati desfasurate avem urmatoarele raporturi intre varianta fara proiect si varianta cu proiect:

 • -   lucrari de intretinere reparatii constructii - 50%

 • -   prelucrare prin aschiere - 25%

 • -   revizii tehnice ISCIR - 50%

 • -   mentenanta si lucrari privati (ex mittaal) - 50%

 • -   alte servicii (proiectare, executie, etc) - 25%

Evolutia parametrilor pentru serviciile complementare, in varianta CU proiect:

Categorie serviciu

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Ani 6-10

Pret unitar

Nr. anual

Nr. anual

Nr. anual

Nr. anual

Nr. anual

Nr. anual

instalare centrale de apartament

2.500

500

800

500

120

120

120

instalare centrale de bloc

100.000

4

20

15

5

5

5

Nr luni

Val. lunara

Val. lunara

Val. lunara

Val. lunara

Val. lunara

Val. lunara

mentenanta centrale

12

70.000

100.000

125.000

125.000

125.000

125.000

servicii mentenanta puncte termice concesionate

12

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

lucrari de intretinere reparatii constr

12

25.000

42.500

60.000

67.500

67.500

67.500

prelucrare prin aschiere

12

37.500

50.000

67.500

87.500

87.500

87.500

revizii tehnice ISCIR

12

12.500

17.500

25.000

35.000

35.000

35.000

mentenanta si lucrari privati (ex mittal)

12

80.000

125.000

175.000

200.000

200.000

200.000

alte servicii (proiectare, executie, etc)

12

60.000

87.500

125.000

125.000

125.000

125.000

Avnand parametrii de stare, putem previzionat veniturile din activitati complementare furnizarii de agent termic:

Venituri complementare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Categorie serviciu

instalare centrale de apartament

1.250.000

2.000.000

1.250.000

300.000

300.000

300.000

1.250.000

2.000.000

1.250.000

300.000

instalare centrale de bloc

400.000

2.000.000

1.500.000

500.000

500.000

500.000

400.000

2.000.000

1.500.000

500.000

mentenanta centrale

840.000

1.200.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

840.000

1.200.000

1.500.000

1.500.000

servicii mentenanta puncte termice concesionate

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

lucrari de intretinere reparatii constr

300.000

510.000

720.000

810.000

810.000

810.000

300.000

510.000

720.000

810.000

prelucrare prin aschiere

450.000

600.000

810.000

1.050.000

1.050.000

1.050.000

450.000

600.000

810.000

1.050.000

revizii tehnice ISCIR

150.000

210.000

300.000

420.000

420.000

420.000

150.000

210.000

300.000

420.000

mentenanta si lucrari privati (ex mittal)

960.000

1.500.000

2.100.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

960.000

1.500.000

2.100.000

2.400.000

alte servicii (proiectare, executie, etc)

720.000

1.050.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

720.000

1.050.000

1.500.000

1.500.000

TOTAL

5.250.000

9.250.000

9.860.000

8.660.000

8.660.000

8.660.000

5.250.000

9.250.000

9.860.000

8.660.000

Prezentam veniturile operationale la nivel de organizatie pe orizontul prognozat, in varianta CU proiect, în conformitate cu datele financiare înregistrate în exercițiul financiar de referință, 2016 si cu ipotezele prezentate anterior.

Veniturile operationale ale companiei în varianta CU proiect

Categorii venituri

- proiecție constanta fara proiect -

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

1. Cifra de afaceri neta

25.085.086

25.118.068

23.083.390

19.238.712

16.594.034

16.594.034

16.594.034

16.594.034

16.594.034

16.594.034

Producția vanduta - activitati furnizare agent termic

9.528.026

7.622.420

6.352.017

5.081.614

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

Producția vanduta - activitati independente de furnizare agent termic

5.250.000

9.250.000

9.860.000

8.660.000

8.660.000

8.660.000

8.660.000

8.660.000

8.660.000

8.660.000

Venituri din vanzarea marfurilor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reduceri comerciale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul General si care mai au in derulare contracte de leasing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

10.307.060

8.245.648

6.871.373

5.497.099

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (variatia stocurilor)

17.526

14.021

11.684

9.347

7.011

7.011

7.011

7.011

7.011

7.011

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Venituri din subvenții de exploatare

9.078.799

7.263.039

6.052.533

4.842.026

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

5. Alte venituri din exploatare

80.795

64.636

53.863

43.090

32.318

32.318

32.318

32.318

32.318

32.318

TOTAL venituri din exploatare

34.262.206

32.459.764

29.201.470

24.133.176

20.264.882

20.264.882

20.264.882

20.264.882

20.264.882

20.264.882

Valori exprimate în lei

Veniturile financiare sunt menținute constante pe orizontul prognozat. Acestea se evidențiază în cadrul proiecției Contului de Profit și Pierdere (CPP).

Pentru producția vândută, am evidețiat contribuția la valoarea totală a veniturilor generate de activitatea principala de furnizare agent termic, precum si activitati complementare necesare odata cu reorganizarea activitatii companiei.

3.2.Proiecția cheltuielilor în varianta CU proiect (la nivelul companiei)

Proiecția cheltuielilor în scenariul CU proiect se realizează similar cu proiecția veniturilor: sunt calculate cheltuielile pentru cele doua categorii principale de activitati.

Ca si in cazul veniturilor, cheltuielile din activitatea de baza, de furnizare agent termic vor fi estimate prin metoda procentuala raportat la numarul de consumatori si la exercitiul financiar de referinta 2016.

Pentru activitatile de servicii complementare, costurile vor fi estimate avand ca referinta ipotezele din cadrul veniturilor cu privire la volumul serviciilor prestate.

Pentru cheltuielile salariale, se va folosi metoda procentuala, raportat la politica de personal respectiv la evolutia numarului de angajati ca urmare a evolutiilor previzionate. Numarul angajatilor va scadea semnificativ iar nivelul unitar salarial va fi mai ridicat tinand cont de activitatile nou introduse portofoliul companiei si de valoarea adaugata a acestora, de instruirile, calificarile si certificarile suplimentare ale angajatilor odata cu alocarea de capital (disponibil prin infuzia de capital) pentru aceste activitati.

Prezentam principalii parametri determinanti in evolutia cheltuielilor:

Perioada

2016

2017

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An6

An7

An 8

An 9

An 10

Nr. cons. racordați

36.000

18.000

15.000

12.000

10.000

8.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Perioada

An 4

An 5

An6

An7

An 8

An 9

An 10

Nr. salariati, din care

Pt. activitatea de furnizare agent termic

Pt. activitatile complementare

Asa cum se observa, numarul de salariati va scadea drastic. De asemenea, ponderea salariatilor ca si distributie pe tipuri de activitati se va schimba. Aceasta este determinat si de scaderea volumului de servicii de furnizare agent termic dar si de dezvoltarea de noi activitati, cu o valoarea adaugata mai mare.

Prezentam in continuare evolutia cheltuielilor pentru cele doua categorii principale de activitati:

Cheltuielile aferente activitatii de furnizare agent termic se mentin ca si in scenariul fara proiect, aceasta activitate nefiind influentata operational de infuzia de capital:

- activitatea de furnizare agent termic -CU PROIECT

2016

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An6

An7

An 8

An 9

An 10

Categorii cheltuieli

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

604.452

251.855

201.484

167.903

134.323

100.742

100.742

100.742

100.742

100.742

100.742

Alte cheltuieli materiale

83.485

34.785

27.828

23.190

18.552

13.914

13.914

13.914

13.914

13.914

13.914

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

44.816.335

18.673.473

18.673.473

15.561.228

12.448.983

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

Cheltuieli privind marfurile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reduceri comerciale primite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu personalul, din care:

13.473.613

7.017.507

3.929.804

1.964.902

1.403.502

1.403.502

1.403.502

1.403.502

1.403.502

1.403.502

1.403.502

Salarii si indemnizatii

10.935.301

5.695.469

3.189.463

1.594.731

1.139.094

1.139.094

1.139.094

1.139.094

1.139.094

1.139.094

1.139.094

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

2.538.312

1.322.038

740.341

370.171

264.408

264.408

264.408

264.408

264.408

264.408

264.408

Cheltuieli cu amortizarile

2.049

854

683

569

455

342

342

342

342

342

342

Ajustari de valoare privind activele circulante

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

10.196.855

4.248.689

3.398.952

2.832.460

2.265.968

1.699.476

1.699.476

1.699.476

1.699.476

1.699.476

1.699.476

Cheltuieli privind prestatiile externe

6.951.365

2.896.402

2.317.122

1.930.935

1.544.748

1.158.561

1.158.561

1.158.561

1.158.561

1.158.561

1.158.561

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asmilate

3.225.317

1.343.882

1.075.106

895.921

716.737

537.553

537.553

537.553

537.553

537.553

537.553

Alte cheltuieli

20.173

8.405

6.724

5.604

4.483

3.362

3.362

3.362

3.362

3.362

3.362

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajustari privind provizioanele, din care:

505.741

210.725

168.580

140.484

112.387

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

TOTAL cheltuieli din exploatare Furnizare agent termic

69.682.530

30.437.888

26.400.804

20.690.736

16.384.170

12.639.002

12.639.002

12.639.002

12.639.002

12.639.002

12.639.002

Evolutia acestor cheltuieli este determinata de evolutia volumului de activitate in acest sector, de veniturile inregistrate iar valorile sunt calculate proportional cu numarul de consumatori raportat la exercitiul financiar de referinta 2016.

Dupa cum se poate observa comparativ cu situatia veniturilor din aceeasi categorie de activitate, furnizarea de agent termic, pe fondul debransarilor masive este o activitate desfasurata in deficit. Devine astfel obligatoriu dezvoltarea de activitati complementare cu randament pozitiv in cadrul organizatiei.

Cheltuieli aferente activitatilor complementare:

- activitati complementare -CU PROIECT

2016

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An6

An7

An 8

An 9

An 10

Categorii cheltuieli

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

67.161

96.943

182.454

173.599

130.381

130.381

130.381

130.381

130.381

130.381

130.381

Alte cheltuieli materiale

9.276

13.389

25.200

23.977

18.008

18.008

18.008

18.008

18.008

18.008

18.008

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli privind marfurile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reduceri comerciale primite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu personalul, din care:

1.497.068

1.403.501

1.684.202

2.245.602

2.807.004

2.807.004

2.807.004

2.807.004

2.807.004

2.807.004

2.807.004

Salarii si indemnizatii

1.215.033

1.139.094

1.366.913

1.822.550

2.278.188

2.278.188

2.278.188

2.278.188

2.278.188

2.278.188

2.278.188

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

282.035

264.408

317.289

423.053

528.816

528.816

528.816

528.816

528.816

528.816

528.816

Cheltuieli cu amortizarile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajustari de valoare privind activele circulante

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

772.374

1.114.875

2.098.275

1.996.439

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

Cheltuieli privind prestatiile externe

772.374

1.114.875

2.098.275

1.996.439

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

1.499.419

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asmilate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajustari privind provizioanele, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL cheltuieli din exploatare activitati complementare

2.345.879

2.628.709

3.990.131

4.439.617

4.454.812

4.454.812

4.454.812

4.454.812

4.454.812

4.454.812

4.454.812

Categorii cheltuieli

- proiecție cu proiect, cu finanțare -

Exercitiul anterior

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

671.613

390.629

445.990

428.533

363.233

329.652

329.652

329.652

329.652

329.652

329.652

Alte cheltuieli materiale

92.761

53.952

61.598

59.187

50.168

45.530

45.530

45.530

45.530

45.530

45.530

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

44.816.335

18.673.473

18.673.473

15.561.228

12.448.983

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

Cheltuieli privind marfurile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reduceri comerciale primite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu personalul, din care:

14.970.681

8.561.359

5.782.426

4.659.625

4.771.907

4.771.907

4.771.907

4.771.907

4.771.907

4.771.907

4.350.856

Salarii si indemnizatii

12.150.334

6.948.472

4.693.067

3.781.791

3.872.920

3.872.920

3.872.920

3.872.920

3.872.920

3.872.920

3.531.191

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

2.820.347

1.612.886

1.089.359

877.834

898.987

898.987

898.987

898.987

898.987

898.987

819.665

Cheltuieli cu amortizarile

2.049

160.854

160.683

160.569

160.455

160.342

342

342

342

342

342

Ajustari de valoare privind activele circulante

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

10.969.229

6.144.624

7.010.838

5.829.778

4.898.501

4.332.009

4.332.009

4.332.009

4.332.009

4.332.009

4.332.009

Cheltuieli privind prestatiile externe

7.723.739

4.792.337

5.929.008

4.928.253

4.177.281

3.791.094

3.791.094

3.791.094

3.791.094

3.791.094

3.791.094

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asmilate

3.225.317

1.343.882

1.075.106

895.921

716.737

537.553

537.553

537.553

537.553

537.553

537.553

Alte cheltuieli

20.173

8.405

6.724

5.604

4.483

3.362

3.362

3.362

3.362

3.362

3.362

Ajustari privind provizioanele, din care:

505.741

210.725

168.580

140.484

112.387

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

Cheltuieli

505.741

210.725

168.580

140.484

112.387

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

Venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL cheltuieli din exploatare

72.028.409

34.195.615

32.303.587

26.839.404

22.805.634

19.060.467

18.900.467

18.900.467

18.900.467

18.900.467

18.479.416

3.3.Proiecția CPP în varianta CU proiect (la nivelul companiei)

Proiecția contului de profit și pierdere pleacă de la următoarele ipoteze:

- Proiecțiile financiare au fost făcute pe un orizont de prognoză de 10 ani.

- Proiecția contului de profit și pierdere are ca suport prognoza veniturilor și a cheltuielilor din prezentul capitol

Pentru anii de funcționare:

- Cifra de afaceri este calculată pe baza valorilor din Prognoza Veniturilor;

- Cheltuielile de exploatare sunt cele prezentate în Prognoza Cheltuielilor.

- Societatea este plătitoare de TVA.

- Pe lângă veniturile și cheltuielile operaționale, CPP înglobează și venituri și cheltuieli financiare și de asemenea, impozitul pe profitul realizat

Prezentam in detaliu proiecția CPP structurat:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - scenariul fara proiect -

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

1. Cifra de afaceri neta

25.085.086

25.118.068

23.083.390

19.238.712

16.594.034

16.594.034

16.594.034

16.594.034

16.594.034

16.594.034

Producția vanduta - activitati impactate de proiect

9.528.026

7.622.420

6.352.017

5.081.614

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

3.811.210

Producția vanduta - activitati independente de proiect

5.250.000

9.250.000

9.860.000

8.660.000

8.660.000

8.660.000

8.660.000

8.660.000

8.660.000

8.660.000

Venituri din vanzarea marfurilor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reduceri comerciale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din subventii de exploatare aferente CA

10.307.060

8.245.648

6.871.373

5.497.099

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

4.122.824

2. Venituri aferente costului productiei in curs de exec.

17.526

14.021

11.684

9.347

7.011

7.011

7.011

7.011

7.011

7.011

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Venituri din subvenții de exploatare

9.078.799

7.263.039

6.052.533

4.842.026

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

3.631.520

5. Alte venituri din exploatare

80.795

64.636

53.863

43.090

32.318

32.318

32.318

32.318

32.318

32.318

TOTAL venituri din exploatare

34.262.206

32.459.764

29.201.470

24.133.176

20.264.882

20.264.882

20.264.882

20.264.882

20.264.882

20.264.882

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

390.629

445.990

428.533

363.233

329.652

329.652

329.652

329.652

329.652

329.652

Alte cheltuieli materiale

53.952

61.598

59.187

50.168

45.530

45.530

45.530

45.530

45.530

45.530

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

18.673.473

18.673.473

15.561.228

12.448.983

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

9.336.736

Cheltuieli privind marfurile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reduceri comerciale primite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu personalul, din care:

8.561.359

5.782.426

4.659.625

4.771.907

4.771.907

4.771.907

4.771.907

4.771.907

4.771.907

4.350.856

Salarii si indemnizatii

6.948.472

4.693.067

3.781.791

3.872.920

3.872.920

3.872.920

3.872.920

3.872.920

3.872.920

3.531.191

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

1.612.886

1.089.359

877.834

898.987

898.987

898.987

898.987

898.987

898.987

819.665

Cheltuieli cu amortizarile

160.854

160.683

160.569

160.455

160.342

342

342

342

342

342

Ajustari de valoare privind activele circulante

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

6.144.624

7.010.838

5.829.778

4.898.501

4.332.009

4.332.009

4.332.009

4.332.009

4.332.009

4.332.009

Cheltuieli privind prestatiile externe

4.792.337

5.929.008

4.928.253

4.177.281

3.791.094

3.791.094

3.791.094

3.791.094

3.791.094

3.791.094

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

1.343.882

1.075.106

895.921

716.737

537.553

537.553

537.553

537.553

537.553

537.553

Alte cheltuieli

8.405

6.724

5.604

4.483

3.362

3.362

3.362

3.362

3.362

3.362

Ajustari privind provizioanele, din care:

210.725

168.580

140.484

112.387

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

Cheltuieli

210.725

168.580

140.484

112.387

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

84.290

Venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL cheltuieli din exploatare

34.195.615

32.303.587

26.839.404

22.805.634

19.060.467

18.900.467

18.900.467

18.900.467

18.900.467

18.479.416

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

66.590

156.177

2.362.066

1.327.542

1.204.415

1.364.415

1.364.415

1.364.415

1.364.415

1.785.466

Venituri financiare (TOTAL)

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Cheltuieli privind dobanzile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli financiare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL cheltuieli financiare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REZULTATUL FINANCIAR

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

REZULTATUL BRUT

66.622

156.209

2.362.098

1.327.574

1.204.447

1.364.447

1.364.447

1.364.447

1.364.447

1.785.498

Impozit pe profit / cifra de afaceri

10.660

24.993

377.936

212.412

192.712

218.312

218.312

218.312

218.312

285.680

REZULTATUL NET

55.963

131.216

1.984.163

1.115.162

1.011.736

1.146.136

1.146.136

1.146.136

1.146.136

1.499.818

3.4.Proiecția Bilanțului în varianta CU proiect (la nivelul companiei)

În completarea bilanțului sintetic previzionat s-au avut în vedere următoarele ipoteze și corelații:

- În anul 0 sunt înscrise valorile din bilanțul contabil de la data de 31.12.2016.

Considerăm că pe orizontul de prognoză societatea nu vinde, casează sau achiziționează alte active, astfel că valoarea acestora va rămâne constantă în anii de funcționare.

- Valoarea estimată a stocurilor este păstrată pe tot orizontul de prognoză, egală cu cea din ultimul an de funcționare, respectiv anul de referință 2016, fiind un nivel reprezentativ de activitate

- valoarea creanțelor acumulate de societate va fi diminuata pe masura ce se va recupera din creante in conformitate cu elementele previzionate in fluxul de numerar.

- Poziția bilanțieră Casa și conturile la bănci cuprinde valoarea disponibilului de numerar la sfârșitul fiecărui an de funcționare. Aceste valori sunt corelate cu valorile indicatorului Disponibil de Numerar Curent, previzionat in Fluxul de Numerar.

- Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

- Nivelul datoriilor se va diminua in conformitate cu prevederile din fluxul de numerar. Nivelul rambursarii datoriilor este determinat de fluxul de numerar existent in fiecare perioada

- Recuperarea creantelor si stingerea datoriilor sunt doua activitati imperios necesare pentru optimizarea fiscala a companiei si reglarea indicatorilor de performanta financiara. Nivelul in care se vor corecta acesti parametri este determinat si de perofrmanta activitatii desfasurate. In varianta CU proiect, amplitudinea recuperarii de creante si a rambursarii de datorii este mai mare decat in cazul „fara proiect” cand vor fi alocate resurse limitate pentru servicii specializate in recuperarea de creante.

- Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an: Se mențin constante, considerând că semnifică un nivel reprezentativ pentru companie. Compania nu are credite bancare, nivelul datoriilor pe termen lung fiind nesemnificativ

- Subvențiile pentru investiții reprezintă ajutorul nerambursabil primit în trecut de beneficiar. Se menține constant pe orizontul prognozat.

- Rezultatul exercițiului financiar reprezintă profitul net obținut de societate în fiecare an de funcționare. Acest indicator este corelat cu indicatorul Rezultatul exercițiului financiar din CPP

 • -  Capitalul social - va fi menținut constant pe orizontul de prognoză.

 • -  Rezerve - Rezervele din fiecare an se constituie din rezultatul exercițiului financiar aferent anilor precedenți.

BILANȚUL SINTETIC

- scenariul CU proiect -

Exercitiul anterior

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Active imobilizate - brute

37.967

437.967

837.967

837.967

837.967

837.967

837.967

837.967

837.967

837.967

837.967

Valoarea amortizării cumulate

2.631

163.485

324.168

484.737

645.192

805.534

805.876

806.218

806.560

806.902

807.244

Active imobilizate - nete

35.336

274.482

513.799

353.230

192.775

32.433

32.091

31.749

31.407

31.065

30.723

Stocuri

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

147.582

Creante

39.368.387

37.368.387

33.368.387

25.368.387

20.368.387

15.368.387

11.368.387

7.368.387

5.368.387

5.368.387

5.368.387

Casa si conturi la banci

814.933

4.242.475

4.302.953

10.588.169

11.976.173

13.232.541

13.463.309

13.694.077

16.924.845

18.155.612

19.740.063

Total active circulante

40.330.902

41.758.444

37.818.922

36.104.138

32.492.142

28.748.510

24.979.278

21.210.046

22.440.814

23.671.581

25.256.032

TOTAL ACTIV

40.366.238

42.032.926

38.332.721

36.457.368

32.684.917

28.780.943

25.011.369

21.241.795

22.472.221

23.702.646

25.286.755

Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an

35.402.613

31.402.613

27.402.613

23.402.613

18.402.613

13.402.613

8.402.613

3.402.613

3.402.613

3.402.613

3.402.613

împrumuturi si datorii la institutii de credit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Datorii comerciale

14.780.401

10.780.401

6.780.401

2.780.401

2.780.401

2.780.401

2.780.401

2.780.401

2.780.401

2.780.401

2.780.401

venituri in avans

20.622.212

20.622.212

20.622.212

20.622.212

15.622.212

10.622.212

5.622.212

622.212

622.212

622.212

622.212

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

împrumuturi si datorii la institutii de credit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Datorii comerciale

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

271.615

Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provizioane

505.741

716.466

885.046

1.025.530

1.137.917

1.222.207

1.306.497

1.390.787

1.475.077

1.559.367

1.643.657

Subventii pentru investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital social

4.930.925

10.330.925

10.330.925

10.330.925

10.330.925

10.330.925

10.330.925

10.330.925

10.330.925

10.330.925

10.330.925

Rezultatul exercitiului financiar

145.921

55.963

131.216

1.984.163

1.115.162

1.011.736

1.146.136

1.146.136

1.146.136

1.146.136

1.499.818

Rezerve si alte categorii de pasiv

-890.577

-744.655,99

-688.693

-557.478

1.426.685

2.541.847

3.553.583

4.699.719

5.845.855

6.991.991

8.138.127

Total capitaluri proprii

4.186.269

9.642.232

9.773.447

11.757.610

12.872.772

13.884.508

15.030.644

16.176.780

17.322.916

18.469.052

19.968.870

TOTAL PASIV

40.366.238

42.032.926

38.332.721

36.457.368

32.684.917

28.780.943

25.011.369

21.241.795

22.472.221

23.702.647

25.286.755

Verificare (activ-pasiv)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5.Proiecția Fluxului de Numerar în varianta CU proiect (la nivelul companiei)

- In Flux de Numerar - An 1-10 - exploatare, la linia E, încasări din activitatea de exploatare, sunt trecute veniturile generate atât de activitatea cu proiect si de activitatea independenta de proiect.

- Cota de TVA utilizata pentru fluxurile de numerar a fost 19%.

- Plățile pentru exploatare sunt calculate pornind de la cheltuielile înregistrate în contul de profit și pierdere:

o Amortizarea nu este o plată, și nu se regăsește în fluxul de numerar, la fel ca și în cazul provizioanelor

o Cheltuielilor care suportă TVA li s-a aplicat cota de 19%, iar în cazul cheltuielilor salariale aceasta nu a fost considerată

Nu au fost luate în considerare întârzieri la plată sau plăți în avans, fond de rulment sau alte elemente ce caracterizează termenele de înregistrare ale fluxurilor de numerar

Plățile de TVA și impozitele au fost considerate ca efectuate in interiorul aceleiași perioade (nu întârziat), pentru comparabilitate și pentru urmărirea ușoară a proiecțiilor. Rezultatele obținute nu sunt influențate de acest aspect

Disponibilul de numerar la sfârșitul perioadei este calculat prin cumularea disponibilului de numerar din perioada precedentă cu fluxul de numerar net al perioadei

La liniile L si L2 sunt inregistrate rambursarile de datorii pe termen scurt respectiv recuperarea de creante

Flux de numerar în scenariul CU proiect

■FLUX DE NUMERAR - FUNCȚIONARE

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

I

Activitatea de investiții si finanțare

A

Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

5.400.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A1

Aport la capitalul societatii (împrumuturi actioari)

5.400.000

A2

Vanzari de active, inclusiv TVA

A3

Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.3.1.

împrumut - cofinantare la proiect

A.3.2.

Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii

A4

Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

B

Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)

400.000

400.000

0

0

0

0

0

0

0

0

B1

Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2

Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

B3

Cresterea investitiilor in curs

400.000

400.000

B

Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.1.1.

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

0

0

0

C.1.2.

Rate la alte Credite pe t. mediu si lung, leasinguri, alte datorii

C2

Plati de dobanzi la Credite pe t. mediu si lung, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.2.1.

La imprumut - cofinantare la proiect

0

0

0

C.2.2.

La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte dat

D

Flux de lichiditati din activi. de inv. si finantare (A-B-C)

5.000.000

-400.000

0

0

0

0

0

0

0

0

II

Activitatea de exploatare

5.400.000

0

0

E

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

40.772.025

38.627.120

34.749.750

28.718.480

24.115.210

24.115.210

24.115.210

24.115.210

24.115.210

24.115.210

F

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

G

Credite pe termen scurt

H

Total intrari de numerar (E+F+G)

40.772.057

38.627.152

34.749.782

28.718.512

24.115.242

24.115.242

24.115.242

24.115.242

24.115.242

24.115.242

I

Plati pentru activ. de exploatare, incl.TVA (dupa caz:

38.623.945

36.950.785

30.695.309

25.907.360

21.484.181

21.484.181

21.484.181

21.484.181

21.484.181

21.063.131

I1

Materii prime si materiale

464.848

530.728

509.954

432.248

392.286

392.286

392.286

392.286

392.286

392.286

I2

Alte materiale

64.203

73.302

70.433

59.700

54.181

54.181

54.181

54.181

54.181

54.181

I3

Energie si apa

22.221.433

22.221.432

18.517.861

14.814.289

11.110.716

11.110.716

11.110.716

11.110.716

11.110.716

11.110.716

I4

Marfuri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I5

Aferente personalului angajat

6.948.472

4.693.067

3.781.791

3.872.920

3.872.920

3.872.920

3.872.920

3.872.920

3.872.920

3.531.191

I6

Asigurări si protecție sociala

1.612.886

1.089.359

877.834

898.987

898.987

898.987

898.987

898.987

898.987

819.665

I7

Prestații externe

5.702.881

7.055.519

5.864.621

4.970.964

4.511.402

4.511.402

4.511.402

4.511.402

4.511.402

4.511.402

I8

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

1.599.220

1.279.376

1.066.146

852.917

639.688

639.688

639.688

639.688

639.688

639.688

I9

Alte plati aferente exploatarii

10.002

8.002

6.669

5.335

4.001

4.001

4.001

4.001

4.001

4.001

J

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit si ajust. TVA (H-I)

2.148.112

1.676.367

4.054.473

2.811.152

2.631.061

2.631.061

2.631.061

2.631.061

2.631.061

3.052.111

K

Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)

1.720.570

1.215.888

1.769.257

1.423.147

1.374.693

1.400.293

1.400.293

1.400.293

1.400.293

1.467.661

K1

Plati TVA

1.709.910

1.190.895

1.391.321

1.210.735

1.181.981

1.181.981

1.181.981

1.181.981

1.181.981

1.181.981

K2

Rambursari TVA

K3

Impozit pe profit/cifra de afaceri

10.660

24.993

377.936

212.412

192.712

218.312

218.312

218.312

218.312

285.680

L

Rambursari de credite pe termen scurt

4.000.000

4.000.000

4.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

0

L2

incasari creante

2.000.000

4.000.000

8.000.000

5.000.000

5.000.000

4.000.000

4.000.000

2.000.000

M

Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

Dividende

O

Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)

3.720.570

1.215.888

-2.230.743

1.423.147

1.374.693

2.400.293

2.400.293

-599.707

1.400.293

1.467.661

P

Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

-1.572.458

460.479

6.285.216

1.388.004

1.256.368

230.768

230.768

3.230.768

1.230.768

1.584.450

III

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q

Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

3.427.542

60.479

6.285.216

1.388.004

1.256.368

230.768

230.768

3.230.768

1.230.768

1.584.450

R

Disponibil de numerar al perioadei precedente

814.933

4.242.475

4.302.953

10.588.169

11.976.173

13.232.541

13.463.309

13.694.077

16.924.845

18.155.612

S

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R)

4.242.475

4.302.953

10.588.169

11.976.173

13.232.541

13.463.309

13.694.077

16.924.845

18.155.612

19.740.063

3.6.Indicatori economico financiari în varianta CU proiect (la nivelul companiei)

Pe baza situațiilor financiare întocmite în prezentul scenariu, au fost calculați o serie de indicatori de performanță financiară la nivelul companiei, orientativi, pentru a fi comparați cu scenariul CU proiect.

Prezentăm sintetic situația principalilor indicatori economico-financiari pentru varianta CU proiect:

Nr. Crt.

Indicator

U.M.

Valoare

Observatie

1

Profit net mediu

RON/an

1.038.260

Calculat ca valoare medie pe orizontul prognozat

2

Rata rentabilitatii comerciale (profit net / cifra de afaceri)

%

5,79%

Calculata ca valoare medie pe orizontul prognozat

3

Rata rezultatului din exploatare (rezultat din exploatare / venituri din exploatare)

%

5,60%

Calculata ca valoare medie pe orizontul prognozat

4

Gradul de indatorare (datorii totale / capital propriu)

%

41,55%

Calculat ca valoare medie pe orizontul prognozat

5

Gradul de indatorare la finalul orizontului de analiza (datorii totale / capital propriu)

%

14,53%

Calculat ca valoare medie pe orizontul prognozat

6

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

RON

19.740.063

Valoarea disponibilului de numerar in ultimul an de funcționare

7

Total datorii la finalul perioadei de analiza

RON

3.674.228

Valoarea indicatorului in ultimul an de functionare

8

Total creante la finalul perioadei de analiza

RON

5.368.387

Valoarea indicatorului in ultimul an de functionare

3.7.Analiza comparativă a indicatorilor în cele două scenarii analizate

Prezentăm comparativ indicatorii financiari la nivel de companie în scenariul CU, respectiv FĂRĂ proiect:

Nr. Crt.

Indicator

U.M.

Valoare FĂRĂ proiect

Valoare CU proiect

Variație absolută indicator

1

Profit net mediu

RON/an

-378.310

1.038.260

1.416.571

2

Rata rentabilitatii comerciale (profit net / cifra de afaceri)

%

-2,83%

5,79%

8,62%

3

Rata rezultatului din exploatare (rezultat din exploatare / venituri din exploatare)

%

-2,14%

5,60%

7,74%

4

Gradul de indatorare (datorii totale / capital propriu)

%

86,74%

41,55%

-45,19%

5

Gradul de indatorare la finalul orizontului de analiza (datorii totale / capital propriu)

%

90,99%

14,53%

-76,46%

6

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

RON

174.357

19.740.063

19.565.706

7

Total datorii la finalul perioadei de analiza

RON

20.674.228

3.674.228

-17.000.000

Așa cum se observă, toți indicatorii financiari analizați variază în sens favorabil în varianta CU proiect, comparativ cu varianta fără proiect:

Profitul net mediu crește cu 1.416.571 lei/ an;

rentabilitatea generală crește semnificativ, cu 8,62 puncte procentuale respectiv cu 8,62%.

Gradul de mediu de indatorare se diminueaza cu 45 puncte procentuale ajungand 41,55% fata de 86,74%

La finalul perioadei, gradul efectiv de indatorare este 14,53% fata de 90,99% in varianta fara proiect

Disponibilul de numerar la finalul orizontului de analiză este cu 19,5 mil lei mai ridicat in varianta fara proiect fiind aproape de nul (0,17 mil lei)

Recuperarea de creante este aproape totala in varianta cu proiect

Pe langa analiza comparativa evidenta in favoarea scenariului cu proiect, punctam si faptul ca indicatorii din varianta fara proiect NU sunt fezabili din punct de vedere financiar iar in varianta CU proiect este descrisa o activitate competitiva si eficienta financiar.

 • 4. Proiecții financiare aferente proiectului de investiție

În prezenta secțiune sunt realizate proiecțiile financiare aferente proiectului de investiție. În conformitate cu metodologia prezentată (secțiunea V.1), după realizarea proiecțiilor la nivelul companiei în scenariile fără investiție respectiv cu realizarea investiției, prin utilizarea metodei fluxurilor financiare marginale/diferențiale, se proiectează situațiile financiare aferente exclusiv proiectului.

Situațiile financiare aferente strict proiectului se obțin prin diferența dintre situațiile în varianta cu proiect respectiv fără proiect. Diferența dintre cele două reprezintă exclusiv impactul proiectului la nivelul activității desfășurate de companie, valoarea adăugată produsă strict de proiect.

Ținând cont că metoda utilizată pentru calculul indicatorilor este metoda fluxului net de numerar actualizat, iar indicatorii urmăriți sunt VANf și RIRf, situația financiară relevantă la nivel de proiect care ne interesează este proiecția fluxului de numerar al proiectului. Pe baza fluxurilor nete de numerar generate de proiect se vor calcula indicatorii de performanță / profitabilitate determinanți în evaluarea oportunității proiectului și a finanțării acestuia de către acționar (investitor).

Sintetizam elementele evaluate pentru calculul indicatorilor de performanta așa cum este recomandat de literatura specifica la nivelul Comisiei Europene: „Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, Working document no.4” respectiv „Guide to cost-benefit analysis of investment projects - manualul CE privind ACB”, in tabelul următor:

TOTAL COST INVESTITIONAL

teren

constructii echipamente necorporale alte cheltuieli investitionale variatia capitalului de lucru

VALOAREA REZIDUALA

TOTAL COSTURI DE OPERARE materii prime

salarii energie, utilitati intretinere si operare costuri administrative reparatii, costuri inlocuire* alte iesiri de numerar dobanzi

rambursari de credite impozite si taxe

VENITURI OPERATIONALE produs X

produs Y

servicii

SURSE DE FINANTARE asistenta UE

ANALIZA FINANCIARA (sumar)

VANf(C)


-(+)buget de stat

+

capital privat

+

imprumuturi

+

alte resurse (ramburs TVA)

+

nu se suporta din costul investitional, nu sunt prevazute in devizul general al investitiei numai in cazul indicatorilor de performanta la nivelul capitalului investitionalExtras din normele metodologice ale Comisiei Europene cu privire la realizarea Analizei financiare din cadrul Analizei Cost Beneficiu

Pentru calculul indicatorilor de profitabilitate financiară, așa cum se observă din tabelul de mai sus, se consideră toate fluxurile operaționale generate de proiect și de asemenea și fluxurile financiare când acestea există (în cazul nostru, investiția nu presupune contractarea de împrumuturi bancare sau a altor instrumente financiare specifice).

Atenție: Fluxurile de numerar întocmite conform recomandărilor nu coincid cu fluxul de numerar aferent companiei în varianta cu proiect. Fluxurile ce stau la baza analizei de profitabilitate sunt la nivel de proiect si respecta instrucțiunile din tabelul de mai sus, respectiv includerea sau excluderea anumitor fluxuri pentru fiecare analiza in parte.

În tabelul următor prezentăm fluxul de numerar al proiectului, obținut prin metoda fluxurilor financiare marginale. Datele cele mai importante din această situație, care sunt utilizate în calculul indicatorilor de profitabilitate sunt fluxurile nete de numerar de la sfârșitul fiecărei perioade (linia Q).

1        FLUX DE NUMERAR pt calcul indicatori

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

profitabilitate PROIECT

I

Activitatea de investitii si finantare

A

Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

5.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A1

Aport la capitalul societatii (imprumuturi actioari)

5.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Vanzari de active, inclusiv TVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A3

Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.3.1.

Imprumut - cofinantare la proiect

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.3.2.

Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4

Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B

Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B1

Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B2

Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B3

Cresterea investitiilor in curs

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B

Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C1

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.1.1.

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

C.1.2.

Rate la alte Credite pe t. mediu si lung, leasinguri, alte datorii

C2

Plati de dobanzi la Credite pe t. mediu si lung, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.2.1.

La imprumut - cofinantare la proiect

C.2.2.

La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte dat

D

Flux de lichiditati din activi. de inv. si finantare (A-B-C)

5.000.000,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

Activitatea de exploatare

E

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

1.883.175,00

2.793.525,00

3.918.075,00

4.435.725,00

4.435.725,00

4.435.725,00

4.435.725,00

4.435.725,00

4.435.725,00

4.435.725,00

F

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G

Credite pe termen scurt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H

Total intrari de numerar (E+F+G)

1.883.175,00

2.793.525,00

3.918.075,00

4.435.725,00

4.435.725,00

4.435.725,00

4.435.725,00

4.435.725,00

4.435.725,00

4.435.725,00

I

Plati pentru activ. de exploatare, incl.TVA (dupa caz:

1.126.465,36

2.053.657,44

1.758.037,90

2.043.250,39

2.043.250,39

2.043.250,39

2.043.250,39

2.043.250,39

2.043.250,39

1.622.199,79

I1

Materii prime si materiale

49.778,08

73.841,42

103.566,71

117.249,79

117.249,79

117.249,79

117.249,79

117.249,79

117.249,79

117.249,79

I2

Alte materiale

6.875,19

10.198,74

14.304,30

16.194,16

16.194,16

16.194,16

16.194,16

16.194,16

16.194,16

16.194,16

I3

Energie si apa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I4

Marfuri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I5

Aferente personalului angajat

113.909,38

136.691,27

364.509,94

455.637,60

455.637,60

455.637,60

455.637,60

455.637,60

455.637,60

113.909,40

I6

Asigurari si protectie sociala

26.440,76

31.728,90

84.610,51

105.763,20

105.763,20

105.763,20

105.763,20

105.763,20

105.763,20

26.440,80

I7

Prestatii externe

929.461,95

1.801.197,11

1.191.046,43

1.348.405,64

1.348.405,64

1.348.405,64

1.348.405,64

1.348.405,64

1.348.405,64

1.348.405,64

I8

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I9

Alte plati aferente exploatarii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

J

Flux brut inainte de plati pentru imp. profit si ajust. TVA

756.709,64

739.867,56

2.160.037,10

2.392.474,61

2.392.474,61

2.392.474,61

2.392.474,61

2.392.474,61

2.392.474,61

2.813.525,21

K

Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)

143.228,03

145.020,73

416.588,18

471.627,17

471.627,17

471.627,17

471.627,17

471.627,17

471.627,17

471.627,17

K1

Plati TVA

143.228,03

145.020,73

416.588,18

471.627,17

471.627,17

471.627,17

471.627,17

471.627,17

471.627,17

471.627,17

K2

Rambursări TVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

K3

Impozit pe profit/cifra de afaceri

L

Rambursări de credite pe termen scurt

L2

incasari creanțe

M

Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N

Dividende

O

Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)

143.228,03

145.020,73

416.588,18

471.627,17

471.627,17

471.627,17

471.627,17

471.627,17

471.627,17

471.627,17

P

Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

613.481,61

594.846,83

1.743.448,92

1.920.847,45

1.920.847,45

1.920.847,45

1.920.847,45

1.920.847,45

1.920.847,45

2.341.898,05

III

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q

Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

5.613.481,61

194.846,83

1.743.448,92

1.920.847,45

1.920.847,45

1.920.847,45

1.920.847,45

1.920.847,45

1.920.847,45

2.341.898,05

R

Disponibil de numerar al perioadei precedente

814.862,37

6.428.343,98

6.623.190,81

8.366.639,73

10.287.487,18

12.208.334,63

14.129.182,08

16.050.029,52

17.970.876,97

19.891.724,42

S

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R)

6.428.343,98

6.623.190,81

8.366.639,73

10.287.487,18

12.208.334,63

14.129.182,08

16.050.029,52

17.970.876,97

19.891.724,42

22.233.622,47

office@fditopconsult.ro


Str. Agricultori, nr. 35, et.4, corp B, Sector 2, București


FDI p l 6i


office@fditopconsult.ro


Str. Agricultori, nr. 35, et.4, corp B, Sector 2, București


FDI P I 62


 • 5. Indicatori de performanță /profitabilitate financiară a proiectului

Profitabilitatea proiectului se evaluează prin calculul indicatorilor VANf (Valoarea Actualizată Netă -financiară) și RIRf (Rata Internă de Rentabilitate financiară)

5.1.Valoarea actualizată netă financiară (VANf)

VANf reprezintă venitul net actualizat, respectiv fluxurile nete de numerar actualizate pe orizontul de prognoză, la care se adaugă valoarea reziduală și din care se deduc costurile investiționale.

Formula de calcul pentru valoarea actuala neta este următoarea:

n+1

la V CFi       VR

VANf - -      + 2^  +r-)i + (1+r-jn+2

Unde, r = rata de actualizare (4%)

Io= valoare proiect / crestere capital: 5.400.000 lei

CF= fluxurile de numerar nete anuale (reprezentate de linia Q din tabelul de calcul al indicatorului)

n = orizontul de prognoza (10 ani)

VR = valoarea reziduala a investiției

Modalitatea de calcul a valorii reziduale

Conform manualelor de specialitate, valoarea reziduala se poate calcula după trei metode:

Metoda A-prima alegere se face luând in considerare valoarea de piață reziduala a activelor fixe, ca si cum ar fi vândute la finalul orizontului de timp avut in vedere, si a pasivelor nete ramase (Comisia Europeana 2008:36).

Dezavantaje: lasă loc de foarte multe interpretări. Practic, exista riscul introducerii unor valori doar pentru a obține indicatorii de performanta necesari aprobării proiectului.

Metoda B-prin calcularea valorii reziduale a tuturor activelor si pasivelor, pe baza unei formule de amortizare economica si contabila standard , metoda recunoscuta de Comisia Europeana (2008:36) si Citibank (1994:300) si susținută de membrii mai multor asociații profesionale din Romania (mai ales CECCAR).

Aceasta metoda a fost una dintre cele mai populare metode utilizate, chiar daca specialiștii in implementarea proiectelor majore au desprins concluzii negative cu privire la eficacitatea ei. Aceasta metoda este singura acceptata pentru acele infrastructuri publice care sunt pe domeniul public si care nu au voie sa fie vândute sau privatizate (precum drumuri, conducte de apa).

Dezavantaje: Aceasta metoda este una pur contabila iar valorile obținute nu au nici o legătură cu situația existenta pe piață. In general, programele de finanțare națională sau europeană exclud aceasta metoda.

Metoda C-prin calcularea valorii nete actuale a fluxurilor de numerar in anii de viata ramasi ai proiectului

Metoda are 2 etape :

Prima etapa consta in previzionarea fluxurilor de numerar viitoare, iar a doua etapa in calcularea ratei de actualizare. Previzionarea fluxurilor de numerar trebuie sa tina cont de ipotezele corecte, mai ales in evitarea veniturilor foarte optimiste.

Dincolo de prezentarea celor 3 metode, manualele de specialitate recomanda folosirea unei metode sau a alteia, in funcție de natura si domeniul investiției. Astfel, pentru proiectele similare celui de fata se recomanda următoarele:

 • -   Valoarea reziduala va fi calculata cu metoda B- valoarea contabila.

 • -   Aceasta metoda se impune datorita faptului ca alocarea financiara nu este destinata integral unei investitii in capitaluri ci in dezvoltare, resurse umane sau servicii cu tertii specializati. Astfel, tinand cont ca orizontul de prognoza este de 10 ani, timp in care toate costurile alocate vor fi amortizate (sau achizitiile vor fi uzate fizic sau moral), valoarea reziduala va fi nula.

VR = 0 lei

Valoarea financiară netă actualizată (VANf)

Având toți parametrii din relația de calcul a Valorii Financiare Nete Actualizate putem calcula acest indicator:

n+1

70 V CFt       VR

VANf - -  +r-) +   (1 +ry + (1+r)ra+2

Calculând, se obține următoarea valoare:

VANf = + 6.797.164,42 RON

5.2.Rata Internă de rentabilitate financiara a proiectului (RIRf)

Avem deja toți parametrii ecuației, singura necunoscută devenind RIR, rata internă de rentabilitate.

5.3.Raportul Beneficiu/Cost

Pornind de la fluxul de numerar aferent calculului indicatorilor de profitabilitate (VANf și RIRf), determinăm intrările și ieșirile de numerar actualizate (cu r = 4%). Cumulam succesiv veniturile și cheltuielile astfel obținute, și obținem totalul veniturilor (beneficiilor) respectiv costurilor actualizate. Făcând raportul lor, obținem indicatorul beneficiu/cost.

Beneficiile și costurile generate de proiect, actualizate

Indicator

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

Beneficii

7.003.053

2.582.771

3.483.154

3.791.676

3.645.843

3.505.618

3.370.786

3.241.141

Costuri

1.605.474

2.402.624

1.933.235

2.149.728

2.067.046

1.987.544

1.911.100

1.837.596

Beneficiile și costurile generate de proiect, actualizate

Indicator

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Beneficii

3.116.482

2.996.617

Costuri

1.766.920

1.414.514

Suma cumulată a beneficiilor actualizate este: 36.737.140,70 lei

Suma cumulată a costurilor actualizate este: 19.075.782,01lei

Așa cum se observă, costurile sunt mai mici decât beneficiile, în conformitate cu rezultatele financiare.

Raportul beneficiu/cost calculat este:

Durata de recuperare a proiectului prin fluxurile de numerar

Durata de recuperare a unei investiții se poate raporta la mai mulți parametrii precum profitul net, fluxul net de numerar, profiturile sau fluxurile de numerar actualizate, etc.

În cazul de față, am calculat durata de recuperare prin fluxurile de numerar actualizate:

 • 5.4.Concluzii privind indicatorii de performanță financiară ai proiectului

Indicatorii financiari ai proiectului calculați în prezenta secțiune denotă o performanță financiară ridicată.

Analizând indicatorii de rezultat raportat la pragurile decizionale din practica de specialitate observăm că în fiecare caz aceste praguri sunt depășite semnificând un nivel de performanță ridicat și echivalând cu acceptarea și realizarea unei astfel de investiți de către un investitor privat:

- Pentru Valoarea Actualizată Netă, pragul decizional este 0. Astfel, în cazul unei VANf pozitive, rezoluția este că proiectul este unul fezabil, acceptat la finanțare și implementat. În cazul nostru, VANf = 6.797.164,42 lei, semnificând că pa orizontul prognozat proiectul aduce o valoare adăugată, suplimentar alocarii inițiale de 5.400.000 lei, în cuantum de 6.797.164,42 lei.

- Similar, pentru Rata Internă de Rentabilitate, pragul decizional este rata de actualizare, 4%. Astfel, în cazul unei RIRf a unui proiect peste rata de actualizare, rezoluția este că proiectul este unul fezabil, acceptat la finanțare și implementat. În cazul nostru, RIRf = 19,99%, semnificând că pa orizontul prognozat randamentul investiției este de 19,99% raportat la costurile investiționale.

- Pentru raportul Beneficiu - Cost, pragul decizional este 1. Astfel, în cazul unui raport B/C a unui proiect supraunitare, rezoluția este că proiectul este unul fezabil, acceptat la finanțare și implementat. În cazul nostru, B/C = 1,93 lei, semnificând că pa orizontul prognozat beneficiile (financiare) aduse de proiect sunt de 4 ori peste nivelul costurilor.

- Termenul de recuperare a investiției nu are un prag de comutare fix. Pragul este determinat de obicei de înclinația sau aversiunea la risc a investitorului, iar o valoare uzuală pentru acest prag este de 12 ani.

Pe baza indicatorilor de performanță se poate trage concluzia că proiectul de investiție analizat are o valoare adăugata importantă și este recomandată implementarea sa.

Capitalul investit în proiectul analizat are un randament peste pragurile de fezabilitate tradiționale dar și peste nivelurile convenționale din majoritatea domeniilor economice.

O rată internă de rentabilitate de 19,99 % este peste nivelul mediu al majoritatii domeniilor economice precum industria prelucrătoare, construcții sau comerț și mult peste randamentele propuse de domeniul financiar bancar, al piețelor de capital sau al obligațiunilor de stat. În prezent, randamentul instrumentelor financiare din piață este foarte aproape de zero, în cel mai fericit caz rata dobânzii echivalând nivelul ratei inflației.

Similar, se trage concluzia ca alocarea financiara NU reprezintă un avantaj economic oferit agentului economic (in conformitate cu prevederile art 2, alin hi din OUG 77/2014, tinand cont ca rata profitului acestei alocari este mai mare decat cea normala, anticipata si asteptata de catre un investitor privat prudent.

Astfel, marirea capitalului social prin infuzia de capital nu se incadreaza in conformitate cu prevederile legale din OUG 77/2014 in categoria ajutorului de stat.

Analiza economico financiara este realizata prin folosirea unei metodologii atestate si pornind de la un set de ipoteze generale si specifice prezentate in cadrul sectiunii.

Punctam faptul ca analiza/previziunea economico financiara este determinata de ipotezele considerate iar atingerea pragurilor de performanta calculate este strict dependenta de activitatile manageriale derulate de companie. Cu alte cuvinte, previziunile financiare reprezinta un instrument decizional menit sa sprijine organizatia in atingerea indicatorilor de performanta previzionati.

Previziunile financiare nu reprezinta predictii de facto cu privire la evenimentele ce se vor manifesta. Previziunile financiare prezinta o evolutie a parametrilor / indicatorilor de funcționare a companiei in situatia in care sunt menținuți parametrii de stare considerați in ipotezele specifice. Astfel, activitatile de management desfasurate vor urmari evolutia parametrilor de stare si vor urmari luarea de masuri compensatorii in momentul in care oricare dintre indicatori deviaza de la ipotezele luate. Atingerea performantelor financiare previzionate este conditionata de adaptarea permanenta a activitatilor la evolutia parametrilor de stare.

De exemplu, daca numarul de angajati va fi mai mare decat cel previzionat, implicand costuri salariale mai mari, va fi necesar fie sa se adapteze in consecinta rezultatele asociate veniturilor (cresterea veniturilor, a volumului de servicii sau a pretului) sau va fi necesara adaptarea cheltuielilor operationale in sensul diminuarii lor pentru acoperirea deficitului generat de salarii. Similar, orice abatere in parametrii considerati in ipoteze, va fi compensata prin decizii de management care sa mentina indicatorii previzionati la nivelul estimat.

 • VI. Interpretarea rezultatelor și concluzii

În secțiunea anterioară a fost efectuată analiza detaliată a performanței financiare a proiectului de investiții. Concluzia fermă rezultată este aceea că proiectul de investiții este unul fezabil, recomandat realizării iar valoarea adăugată generată de acesta depășește semnificativ pragurile de rentabilitate specifice.

În prezenta secțiune se face evaluarea rezultatelor din perspectiva finanțării proiectului de către acționarul companiei, respectiv din perspectiva randamentului financiar al alocării financiare de 5.400.000 lei cu care Primăria Galați contribuie la realizarea proiectului de investiții.

 • 6.1.Randamentul alocării financiare

Elementul urmărit de prezentul studiu și în special de această secțiune este dacă finanțarea prin mărirea capitalului social al companiei cu 5.400.000 lei reprezintă un comportament pe care l-ar avea un operator economic obișnuit pe piață în aceleași circumstanțe independent de orice considerent de politică publică ce ar fi irelevant pentru un investitor privat.

Finanțarea de 5.400.000 lei reprezintă în fapt acoperirea prin aport la capitalul social a necesarului de capital pentru dezvoltarea companiei si reorganizarea activitatii ca urmare a debransarilor masive de la sistemul centralizat de incalzire cu un impact semnifictiv asupra companiei.

Randamentul finanțării de 5.400.000 păstrează caracteristicile calculate la nivel de proiect, astfel:

RIRf contribuție Mun. Galați = 19,99%

VANf contribuție Mun. Galați = + 6.797.164,42 RON

Aceasta semnifică faptul că valoarea adăugată generată exclusiv de contribuția la capitalul social în vederea finanțării reorganizarii companiei, în valoare de 5.400.000 lei,este de 6.797.164 lei respectiv că fluxurile actualizate de numerar pe orizontul prognozat strict aferente contribuției finanțatorului recuperează integral contribuția și generează și un surplus de +126% din valoarea investită.

O primă concluzie cu privire la randamentul exclusiv al finanțării acordate (prin aport la capitalul social) este aceea că păstrează parametrii de performanță ai proiectului finanțat și generează o valoare adăugată semnificativă ce recomandă efectuarea finanțării. Randamentele previzionate reprezinta un nivel superior randamentului anticipat de catre un investitor privat prudent ceea ce face ca finantarea sa nu constituie un avantaj economic oferit companiei

Aplicarea prezentului test al investitorului privat în economie de piață a presupus luarea în considerare exclusiv a acelei alocari de capital care ar fi fost acordatade un operator economic într-o situație similară și nu s-a ținut seama de costurile sau pierderile pe care statul le-ar suporta ca în calitate de autoritate publică. Similar, în cazul beneficiilor, nu au fost considerate acele beneficii sociale, economice generate de investiție care ar recomanda finanțarea de către o autoritate publică: nu au fost considerate și cuantificate beneficiile locatarilor inca racordati la reteaua centralizata a orasului prin menținerea serviciului public, etc. Au fost evaluate exclusiv aspectele financiare ale proiectului, aspecte relevante pentru un decident / investitor privat.

Concluzia fermă raportată exclusiv la valoarea indicatorilor de performanță financiară ai alocării de capital (în valoare de 5.400.000 lei) pentru realizarea proiectului este că această alocare este fezabilă raportat la condițiile de piață și ar fi realizată de orice agent economic privat care conform principiilor economice urmărește obținerea de profit și creșterea bunăstării companiei.

Alocarea financiara prin marirea de capital nu este doar oportuna ci este si absolut necesara, din analiza rezultand ca in lipsa sa, scenariul „fara proiect” activitatea companiei ar fi grav influentata de evolutia factorilor de stare iar parametrii economico-financiari de functionare ar fi neperformanti si nesustenabili.

6.2.Costul de oportunitate al alocării financiare

Suplimentar, evaluăm și costul de oportunitate al finanțării proiectului de către Primăria Galați, prin comparație cu alte modalități potențiale de utilizare a resurselor financiare în condiții de piață.

Principalele direcții alternative de investire sau economisire existente sunt următoarele:

 • -  Plasamente financiare în depozite bancare

 • -   Plasamente financiare pe piața de capital - în fonduri de investiții.

Depozite bancare

În prezent, realizarea de depozite bancare nu reprezintă o activitate generatoare de valoare adăugată. Ratele dobânzilor propuse de bănci pentru economisire (depozite) nu depășesc în prezent 2% și ținând cont de rata de actualizare aplicată de 4% (care include inflația, riscurile valutare, politice, etc. - fiind echivalentă a unei rate de devalorizare) rezultă un randament negativ. Cu alte cuvinte, plasarea de capital în depozite bancare face ca valoarea actualizată a banilor să scadă de la an la an!

Prezentăm în continuare, ratele dobânzilor practicate în sistemul bancar românesc în prezent (sub 1%):

Data

Depozite la termen ale societăților nefinanciare; scadența inițială mai mică sau egală cu 2 ani

(% p.a.)

N14RL DTS2A

Oct. 2017

0,91

Sep. 2017

0,55

Aug. 2017

0,49

Jul. 2017

0,49

Jun. 2017

0,48

May. 2017

0,49

Apr. 2017

0,52

Mar. 2017

0,51

Feb. 2017

0,53

Jan. 2017

0,54

Dec. 2016

0,53

Nov. 2016

0,54

Oct. 2016

0,55

Sep. 2016

0,55

Aug. 2016

0,56

Jul. 2016

0,59

Jun. 2016

0,61

May. 2016

0,61

Apr. 2016

0,65

Mar. 2016

0,68

Feb. 2016

0,75

Jan. 2016

0,80

Sursa: Banca Națională a României (BNR) - http://www.bnr.ro/Raport-statistic-606.aspx

Așa cum se observă, dobânda anuală efectivă (care deduce și comisioanele de acordare și management) variază între maxim 0,91% și 0.49%. Subliniem din nou faptul că acesta este un randament neactualizat, în sensul că prin considerarea unei rate de actualizare financiare de 4%, randamentele efective ar fi integral negative.

Prin comparare cu depozitele bancare, diferența de randament a utilizării capitalului financiar de 5.400.000 lei de către primărie în vederea finanțării proiectului este una covârșitoare.

Prezentăm orientativ și evoluția dobânzilor bancare conform BNR, pentru ultimii 6 ani:

Sursa: Banca Națională a României (BNR)

Se observă faptul că ratele dobânzilor acordate au scăzut radicale, de la 6,5% în 2010 și până la sub 1% în 2016 si 2017.

6.3.Concluzie finală

În prezenta documentație reprezentând Testul investitorului privat prudent cu privire la comportamentul de investitor privat al municipiului Galați în relația cu Calorgal SA au fost parcurși toți pașii necesari în vederea evaluării oportunității finanțării proiectului prin marirea capitalului social.

Astfel, a fost evaluată profitabilitatea proiectului în conformitate cu cea mai exigentă metodologie propusă de Comisia Europeană, rezultând parametrii financiari ce caracterizează un proiect fezabil și atractiv pentru orice investitor privat:

- VANf = + 6.797.164,42 RON

- RIRf = 19,99%

- B / C = 1,93

Prin raportarea rezultatelor obținute la orice prag de comutare sau nivel reprezentativ din practica de specialitate, decizia recomandată, care se impune în situația de față este finanțarea investiției, respectiv realizarea investiției.

Beneficiile financiare generate de alocarea financiară sunt mult peste orice nivel tradițional ce recomandă investiția (de ex: VANf > 0 sau RIRf = 4%, sunt praguri care ar recomanda investiția pentru un agent prudent).

Suplimentar rezultatelor intrinseci obținute, s-a analizat și costul de oportunitate al alocării financiare: s-au analizat variantele alternative avute de finanțator (Primăria Galați) pentru utilizarea fondurilor în scop productiv / comercial, în contextul unui comportament de agent economic. Astfel, atât plasamentele financiare în depozite bancare cât și plasarea pe piața de capital asigură în prezent randamente brute sub rata de actualizare, respectiv randamente nete actualizate negative! Astfel, aceste două variante de utilizare a fondurilor financiare (5.400.000 lei) sunt net inferioare ca și randament în comparație cuproiectul propus de Calorgal SA.

Concluzia finală a studiului, în concordanță cu rezultatele obținute și cu principiile economiei de piață este că finanțarea investiției de către Primăria Galați prin mărirea capitalului social al SC CALORGAL SA cu 5.400.000 lei reprezintă o acțiune justificată, fezabilă si imperios necesara din perspectiva unui investitor privat prudent și se recomandă realizarea sa.

Perspectivele de rentabilitate ale investiției, oportunitatea investiției în condiții de piață independent de orice considerent de politică publică - irelevant pentru un investitor privat, recomandă realizarea proiectului și finanțarea acestuia de către acționarul Primăria Galați în concordanță cu un comportament rațional al unui agent economic.

Președinte de ședință,

1

Principiul investitorului/creditorului privat prudent în practica judiciară în materia ajutorului de stat - Ciprian Pilan - Consiliul Concurenței