Hotărârea nr. 405/2018

Modificarea H.C.L. nr. 309/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 405

din 26.07.2018

pentru modificarea H.C.L. nr. 309/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 431/11.07.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 58662/11.07.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 61964/23.07.2018, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultura, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 113, alin. (3), alin. (5) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a” și lit. „d”, alin. (3), lit. „b” alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Articolul 22, alin. (1) din Anexa la H.C.L. nr. 309/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați se modifică și va avea următorul cuprins:

,, - Art. 22. (1) Conducerea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați este asigurată de Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați - subordonat Consiliului local al municipiului Galați, respectiv primarului.”

Art. II - Art. 22, alin. (12), (13) și (14) - se abrogă.

Art. III - Articolul 23, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

,, - Art. 23 pct.(1) - Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați îi revin următoarele atribuții:

 • •  asigură conducerea executivă a direcției și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;

 • •  în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii;

 • •  reprezintă direcția, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • •  îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • - exercită atribuțiile ce revin direcției în calitate de persoană juridică;

 • - exercită funcția de ordonator terțiar de credite;

 • - întocmește proiectul bugetului propriu al direcției și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune aprobării consiliului local;

 • - elaborează și supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și al planului anual de acțiune;

 • - elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățire a activității;

 • - numește și eliberează din funcție personalul din cadrul direcției, potrivit legii;

 • - elaborează și propune spre aprobare consiliului local statul de funcții al direcției;

 • - controlează activitatea personalului din cadrul direcției;

 • - stabilește măsurile necesare și urmărește îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor;

 • - organizează plasarea persoanei într-o instituție de asistență socială și facilitează accesul acesteia în alte instituții specializate;

 • - colaborează cu instituțiile publice deconcentrate ale ministerelor în vederea dezvoltării de Programe de asistență socială de interes local;

 • - răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu beneficiarii;

 • - întocmește fișele posturilor și rapoartele de evaluare ale sefilor de servicii/birouri;

 • - aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale.”

Art. IV - Art. 24 - se abrogă.

Art.V - Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.VI - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,