Hotărârea nr. 400/2018

Concesionarea terenului, in suprafata de 101 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe str. Anghel Saligny nr. 8A

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 400

din 26.07.2018

privind concesionarea terenului, în suprafață de 101 mp,intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Anghel Saligny, nr. 8A

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 436/12.07.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59362/12.07.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 59364/12.07.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea doamnei Ionașcu Andreea Cristina, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 6737/10.02.2017;

Având în vedere Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, str. Anghel Saligny, nr. 8A;

Având în vedere dispozițiile art. 15, lit. ”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1), lit. ”c” coroborate cu cele ale art. 56-57 din anexa la H.C.L. nr. 106/22.03.2018 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, alin. (5), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă concesionarea terenului în suprafața de 101 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Anghel Saligny, nr. 8A, în vederea extinderii și amenajării construcției existente, doamnei Ionașcu Andreea Cristina.

Art. 2 - Durata concesionării este de 49 de ani, de la data încheierii contractului de concesiune.

Art. 3 - Se aprobă valoarea redevenței de 30,04 lei/mp/an, fără TVA.

Art. 4 - Cuantumul redevenței se indexează anual cu indicele de inflație.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,