Hotărârea nr. 398/2018

Dezmembrarea in 2 loturi a terenului, proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 21554 mp, situat in Galati, Micro 17, str. Prelungirea Brailei - zona Drumul de Centura, T156/1, P12

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 398

din 26.07.2018

privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului, proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 21554 mp, situat în Galați, Micro 17, str. Prelungirea Brăilei - zona Drumul de Centură, T156/1, P12

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 429/10.07.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 58374/10.07.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 58376/10.07.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 850/EC/16.01.2018, a Administrației Naționale Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 4299/16.01.2018;

Văzând Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 43258/22.06.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a terenului, proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 21554 mp, situat în Galați, Micro 17, str. Prelungirea Brăilei -zona Drumul de Centura, între Coca-Cola și Salbero, T156/1, P12, după cum urmează:

  • - Lot 1 - cu suprafața măsurată de 20828 mp, având numărul cadastral 126705,

  • - Lot 2 - cu suprafața măsurată de 726 mp, având numărul cadastral 126706;

(2)Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 398/26.07.2018

Nr, cadastral; 125525

Suprâfdța masurata (mp)

- Adrese: imcibiHituh Mur Gafeh, Mie rol?, str. Prefunglres Brăilei bat 1,2; :T15e/i>12. Lat la; ri56/l,Pll; Zona drumul tfe centura Intre Cbca-Cbla st Saltarn; T15ft/l,P12

Nr. Carte Funciara:

125525

21 554

HAT GALAȚI


Situația actuala (înainte da dezlipire/atiplre)

SțhtaWa viitoarei (dupadestliplrta/alipire)

Nr. Cad,

Suprafața toțalis(mp}

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. Cad.

Suprafața totala(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

125525

19108

Cc

20823

CC, A

LOT 1

2446

■■ ă ■. '""""......

726

Ce

LOT 2

Total

21554

total

21554


Plan de amplasament șl delimitare a imobilului scara 1:2000


ANEXA 1.35


Nr, cadastral

Suprafața măsurată a Imobliulul(mp)

Adresa imobilului

20828

Mun Galați, Micro 17, str. Prelungirea Brăilei Lot 1,2; T156/1,P12, lot ia; T15fi/l,P13; 2ona drumul de centura Intre Coca-Cola si Salbero; T156/V12; Lot 1

Z?6'^y .      .

Nr, Carte FunciarăNrcad.107202


1

N A404QQ


A. Date referitoare la teren

îft r>

Nr.

parcela

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

16392

Terenul pe laturile 25-18, 23-31 este dematerializat, pe laturile 18-23 prin gard din tabla, iar pe latura

2

A

2446

31*28 nematerializat.

Total

20826

a. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită fa sol

(mp)

Mențiuni

—..........................

Confirm Introducerea Imobilului' fn bo-2-


numMrulu


Semnata


440350


N

-.cadastral

Suprafața măsurată a imc^îlului(mp)

......

726


J.

N \ Carte Fundări


Plan de amplasament și delimitare a imobilului scara 1:500

Adresa imobilului

Mun Galați, Micro 17, str. Prelungirea Boitei Lxrt: 1^2; T156/lfP12, Lot la; T15â/l,P13; Zona drumul de centura intre Coca-Cola si Sa'bero; T156/1,P12; Lot 2


Unitatea Administrativ Teri tona Să (UAT)


GalațiCF* . w


b> C

* Ș

*j ”2


ANEXA 1.3S


4>S!

Sxs iș: ■ BiWOW:       I

pW^sgfe)ap:F^.|


de folosință


Terenui este materializa-, pe laturile 25*1 prin gsfe din betoti; pe laturile 1-2Ș, 2S-25 este nemât&naUzr’î


ța letală măsurată a imobilului ~ 726 mp


■.Inspector

pcrifcri.' șriftraducerea îmabilufaî în baz« d®4atc integrată $i atribuirea numărului cădaătiat

Semnătură ți parafa