Hotărârea nr. 396/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Instalatii de semnalizare, detectie, avertizare si stingere cu hidranti interiori la Scoala Gimnaziala Constantin Gheorghe Marinescu"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 396 din 26.07.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la Școala Gimnazială Constantin GheorgheMarinescu"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 427/10.07.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 58382/10.07.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 58384/10.07.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției de Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu", având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,

ANEXA LA H.C.L. NR. 396/26.07.2018

Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la

Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu

Scoala Gimnazială „Constantin Gheorghe Marinescu" se află situată pe str. Regiment 11 Siret , nr.41A , cu regim de inaltime Stehnic P+2 etaje.

În conformitate cu normativul P118/2-2015, art. 4.1 c) ,,in cazul cladirilor de invatământ cu mai mult de 200 de utilizatori sau cele cu aria construită mai mare de 600mp si mai mult de 3 niveluri supraterane ,, este necesara o instalatie de stins incendiu cu hidranti interiori.

În conformitate cu normativul P118/3-2013, art. 3.3.1 "in cazul cladirilor de invatământ cu mai mult de trei niveluri supraterane sau cu aria construită mai mare de 600 mp cu peste 300 de persoane" este necesară echiparea cu instalații de semnalizare, avertizare și detecție în caz de incendiu.

În prezent, școala funcționează cu un număr de 590 elevi, 50 cadre didactice, cadre didactice auxiliar și cadre nedictactice, în două schimburi.

Pentru emiterea Autorizatiei de securitate la incendiu este necesara realizarea masurilor necesare prin realizarea urmatoarelor lucrari:

  • - instalatie de stingere incendiu-hidranti interiori

  • - montare echipament de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;

  • - instalare dispozitive de alarmare acustice (conform SR EN 54-3);

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 138.982,48 lei

Din care C+M :           121.631,054 lei

Capacități:

  • - centrala de incendiu cu 4 bucle - 1 buc

  • - detectori de fum - 59 buc

  • - dispozitive de alarmare acustice - 6 buc

Durata de realizare a investiției : 3 luni.

Sursa de finanțare: bugetul local

Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ CONSTANTIN GHEORGHE MARINESCU,,

\ în mii lei/mii euro la cursul lei/euro din datade 16.02.2017 \                                                     4,4723

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3,00

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului - devieri si sistematizare

0,00

0,000

0,000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0,00

0,000

0,000

y

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,000

0,000

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2


2.1.


Branșamente


2.1.1


Branșament electric


0,00


0,00

0,00


0,000


0,000


0,000


0, 000


0, 000


2.1.2.


Branșament apa si canalizare


0,00


0, 000


0, 000


CAPITOLUL--3---Cheltui-eli-pentru proiectare și asisteă tehnică

if


3.X.


Studii


0,00


0,000


3.1.1.


Studii de teren


Studiu geotehnic


0,00

0,00;


0,000


0,000


3.1.2.


3.2.  • 3.5.1.

  • 3.5.2.


Studiu topo

Raport privind impactul asupra mediului

ALte studvx specifice ’     :

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații_________________

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații________________________________'   ■■■

TAXA A.C. 1%________________________________

Expertiza tehnica________________________________

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor____________________________

Proiectare                 ______ .... '________

Tema de proiectare

DALI0,000


G, 000


0,000

0,000

0,000

0,000

0, 000

0,0000,000


0, 000


3.5.4.


3.5.5.


3.5.6.


0,00

0,00


0,00


12.300,00


0,00


3.800,00


0,000

0,000


0,000


2,337,000

0, 000

722,000


0,000

0,000


0,000


14.637,000

0, 000


4.522,000


Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de investiții si deviz general


Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avize Lor/acorduri lor/autorizatiilor_________________

Verificare tehnica de caLitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție


Proiect tehnic si detalii de execuție


3.6. Organizarea procedurilor de achiziție


-3—7-r- -GOftSttlțaflță-


3.7.1.


Managementul de proiect pentru obiectivul de investita


3.7.2.


Auditul financiar


0,80


0,00


800,00

7.700,00

.0,00


0,00


0,00


0,000


0,000


152,000


1.463,000

0,000

0,000.


0,000


0,000


0,000


0, 000


952,000

9.163,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Nr/ crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3,00

4

5

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectanta Lui - 0, 75%

-0,001

-0,001

3.8.1.1.

- pe perioada de execuție a LucrariLor

0,000

0,000

3.8.1.2.

- pentru participarea proiectantutui La fazete incLuse in programuL de controL aL LucrariLor de execuție, avizat de către InspectoratuL de Stan in Construcții

0,00

0,000

0,000

3.8.2.

Diriginte de santieri - 0,75%

0,00

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 3

12.300,00

2.337,000

14.637,000

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

68.939,22

13.098,452

82.037,672

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

33.271,75

6.321,633

39.593,383

fc    4.3.

^.,7

Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

2.281,03

433,396

2.714,426

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,00

0,000

0,000

4.5.1.

Dotări construcție

0,00

0,000

0,000

4.5.2.

Dotări PSI

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,00

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

104.492,00

19.853,480

124.345,480

caoțtolUL F Alt#1 -r-he-l-tiH-n-T<-

5.1.

Organizare de șantier

0,000

0,000

5.1.1.

Lucrări de construcții 1,0%

0,00

0,000

0, 000

5.1.2.

CheLtuieLi conexe organizării de șantier

0,00

0, 000

0, 000

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0,00

0,000

0,000

5.2.1.

ComisioaneLe si dobanziLe aferente credituLui băncii financiare

0,00

0, 000

0, 000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentruL controLuL caLițatii LucrariLor de construcții 0,5%

0,00

0,000

0,000

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentruL controLuL statutuiui in amenajarea teritoriuLui, urbanism,si pentru autorizareaLucrariLor de construcții 0,1%

0,00

0, 000

0, 000

5.2.4.

Cota aferenta Casei SociaLe a ConstructoriLor - CSC -0,5%

0,00

0,000

0,000

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme st autorizația de construire/desfiintare

0,00

0, 000

0, 000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute - 5,00 %

0, 000

0,000

5.4. Cheltuieli pentru informarea si publicitate

0, 000

TOTAL CAP.5

0,00

0,000

0,000

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1,

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

> 0,000

0,000

TOTAL

ZAPITOL 6

0,00

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

116.792,00

22.190,480

138.982,480

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1+5.3)

102.210,97

19.420,084

121.631,054

întocmit, îng. Dandiș Claudia