Hotărârea nr. 391/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor, nr. 62A

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 391 din 26.07.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor, nr. 62 A

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 422/09.07.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 57804/09.07.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 57806/09.07.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 51106/15.02.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor, nr. 62 A, (fost str. Drumul Viilor nr. 62, Lot 2), individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor, nr. 62 A, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință, pe terenul proprietate, beneficiar Voicu Nicușor, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

SERVICIUL STRATEGIE Șl DEZVOLTARE URBANĂ

Tel: +40 0236 307.708 Fax: +40 0236 461.460

Email: arhitectsef@p rim ariagalati. ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

N R.     ?. /Â £J?..

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului” al documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER” STR. DRUMUL VIILOR, NR. 621 LOT 2, GALAȚI -BENEFICIAR: VOICU NICUȘOR

elaborator d-na urb Atanasia Mândru (Stoica), S.C. Septagon S.R.L., Galați, str. dr. Răutu, nr. 11, telefon: 0755173128, e-mail: atanasia.mandru@gmail.com.

Implicarea publicului in etapa pregătitoare a P.U.D. s-a realizat prin grija Serviciului Strategie si Dezvoltare Urbana din cadrul Instituției Arhitect Sef- P.M.G., care a notificat vecinii directi ai parcelei studiate prin P.U.D. (conform declarației beneficiarului): domnul Dima Ionel, domnul dima Relu și doamna Dima Viorica.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați.

ARHITECT ȘEF,

Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIUMACHBAR ATELIER

S.R.L.


PLAN URBANISTIC


DE DETALIU


investitie :

LOCUINTA PERSONALA

Mun. Galați, Str. Drumul Viilor Nr. 62A

beneficiar : VOICU NICUSOR


proiectant de urbanism :

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA,

MACHBAR ATELIER

S.R.L.

BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI cod unic de inregistrare 38720882

nr. ordine in registrul comertului J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693 capital social

200 RON contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

FOAIE DE GARDA

investiție :

LOCUINTA PERSONALA

localizare :

MUN. GALAȚI, STR. DRUMUL VIILOR NR. 62A

J ’

proiect nr :

010 / 2018

faza :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

beneficiar :

VOICU NICUSOR

proiectant de arhitectura :

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

proiectant de urbanism :

MACHBAR ATELIER S.R.L.

TABEL

RESPONSABILITATI

sef proiect (urbanism) : proiectant (urbanism) : desenator :

drd. master urbanist

Atanasia MANDRU (STOICA)


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

BORDEROU

PIESE SCRISE

foaie de garda tabel responsabilitati borderou memoriu justificativ anexe

PIESE DESENATE

U0 : incadrare in teritoriu

U1a - U1b : situatie existenta

U2 : reglementari urbanistice

U3 : reglementari edilitare

U4 : obiective de utilitate publica

U5 : posibilitati de mobilare urbanistica


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE
 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  investiție :

  LOCUINTA PERSONALA

  localizare :

  MUN. GALAȚI, STR. DRUMUL VIILOR NR. 62A

  J ’

  proiect nr :

  010 / 2018

  faza :

  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  beneficiar :

  VOICU NICUSOR

  proiectant de arhitectura :

  S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

  proiectant de urbanism :

  MACHBAR ATELIER S.R.L.

  data reviziei :

  aprilie 2018


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul prezentei lucrări consta in realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) pentru obiectivul propus -LOCUINȚA INDIVIDUALA - solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1085 din 24.08.2016.

In conformitate cu Legea Nr.190 din 26.06.2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7 / 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, prin P.U.D. se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

După aprobarea P.U.D. se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire.

2. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ
 • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE

 • a. situarea obiectivului în cadrul localității cu prezentarea caracteristicilor zonei / subzonei in care acesta este inclus

Zona studiată în cadrul P.U.D. se află în Galați, zona vestica a orasului, in cartierul Tiglina 3. Terenul ce face obiectul P.U.D. se afla la intersectia arterelor Str. Drumul Viilor si Str. Bohociu Ioan si este inclus in U.T.R. 22 -Locuințe colective - Cartier Tiglina 3. Conform PUG Galati, zona prezinta urmatoarele caracteristici 2:

Pentru ansamblurile existente, noile cerințe ale locuitorilor și disfuncționalitățile cauzate de nerespectarea proiectelor inițiale sau de unele modificări arbitrare ale cadrului construit și amenajat vor impune intervenții corective:

 • (1) eliminarea cauzelor disfuncționalităților și poluărilor care nemulțumesc locuitorii;

 • (2) refacerea amenajărilor exterioare și în special a spațiilor plantate, a locurilor de joacă pentru copii și a parcajelor;

 • (3) extinderea și completarea echipamentelor publice deficitare;

 • (4) ameliorarea aspectului clădirilor și amenajărilor;

 • (5) diminuarea insecurității și infracționalității prin delimitarea și marcarea / îngrădirea spațiilor aferente locuințelor colective pe grupări de blocuri;


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • (6) restructurarea zonelor prin eliminarea parcajelor private (in constructii individuale) existente pe domeniul public/ privat al municipiului si construirea de parcaje publice;

Pentru ansamblurile de locuinte colective cu valoare urbanistica se recomanda mentinerea prevederilor proiectului initial in cazul oricaror tipuri de interventii (reabilitare termica, amenajarea spatiilor din jurul blocurilor, modificari la unitatile de locuit sau la dotarile aferente).

Nu sunt permise extinderi ale spatiilor parter sau modificarii ale conformarii initiale a fatadelor blocurilor. Nu este permisa extinderea/înființarea de spații comerciale la parterul blocurilor acolo unde nu exista conform proiectului initial sau nu sunt specificate ca atare în cadrul reglementarilor aferente UTR.

Nu este permisa schimbarea destinatiei subsolurilor tehnice si amenajarea de locuinte, birouri, etc.

Nu este permisa mansardarea/supraetajarea blocurilor ci doar acoperirea cu sarpanta si pod neutilizabil.

În cazul realizarii operațiunilor de reabilitare termica aceasta se va realiza pe întreg tronsonul/ segmentul de bloc.

În cazul necesității de detaliere a regimului de construire, alinierii fața de aliniament, fața de limitele laterale și posterioare ale clădirii, amplasarea clădirilor unele fata de altele pe parcela, comasarea/dezmembrarea parcelelor (sub 4 loturi), acestea se pot detalia in baza P.U.D.

În cadrul zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice se aplica prevederile specifice acestora.

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundații) și protecției locuitorilor împotriva acestora, autorizarea executării construcțiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepția celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă. In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale sau studii geotehnice detaliate.

Pentru modificarile aduse construcțiilor existente situate in zona de risc (rosu: AEGL 3, portocaliu: AEGL 2) ale obiectivelor SEVESO (conform plansei Zone de Protectie SEVESO) se va solicita punctul de vedere al Agentiei pentru Protectia Mediului Galati si a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Eremia Grigorescu” Galati. Pentru investitiile noi se vor aplica prevederile H.G. nr. 804/ 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

AEGL 2 - Nivelul concentratiei deasupra caruia se considera ca populatia expusa timp de 60 minute poate suferi efectele unor boli ireversibile, grave si pe termen lung si pot pierde capacitatea de a se proteja.

AEGL 3 - Nivelul concentratiei deasupra caruia se considera ca populatia expusa timp de 60 minute poate suferi efectele unor boli mortale sau chiar moartea.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • b. concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona / subzona / ansamblul care include obiectivul studiat

Studii de fundamentare :

 • ■  studiu geotehnic

 • ■  plan topografic

Concluzii extrase din studiul geotehnic :

 • ■  Se recomanda fundarea directă la adâncimea impusă constructiv și cu respectarea adâncimii limită de îngheț

 • ■  Presiunea convențională maxim admisă : 100 kPa

 • ■  Structura de rezistență a construcției proiectate va fi astfel aleasă și calculată, încât să micșoreze sensibilitatea construcției la deformațiile terenului de fundare și să fie capabilă să preia eventualele tasări neuniforme și diferențiate în timp, ale construcției și implicit ale ternului de fundare

 • ■  La proiectare, execuție și exploatare, se vor prevedea măsuri pentru evitarea umezirii terenului de fundare din jurul construcției sau de sub aceasta, cu ape infiltrate provenite din precipitații sau pierderi din rețele și conductele hidro-edilitare, purtătoare de apă și canalizare

 • ■  Se recomanda sistematizarea pe verticală și în plan a terenului adiacent construcției proiectate, care se va executa la cote superioare celor ale terenului adiacent pentru indepartarea rapida a apelor pluviale

 • ■  Toate retelele sau conductele hidro-edilitare, purtatoare de apa si canalizare se vor introduce obligatoriu in canale de protectie

Concluzii extrase din planul topografic :

 • ■  amplasamentul prezinta inclinatie orientata dinspre sud-est inspre nord vest si cote de nivel cuprinse in intervalul 44,49m - 45,57m (Sistem Cote Marea Neagra)


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • c. prescripțiile și reglementările din documentațiile de urbanism elaborate / aprobate anterior

Conform PUG Galati, U.T.R. 22 prezintă următoarele prescripții si reglementari (ce nu pot fi modificate de documentațiile PUD) :

Funcțiunile admise în zona de studiu :

 • ■  locuințe colective

 • ■  echipamente publice specifice zonei rezidențiale: servicii, comert de proximitate (magazin general, supermarket, alimentatie publica), sanatate, invatamant (cu exceptia unitatilor de invatamant superior); institutii si servicii publice

 • ■  scuaruri publice, locuri de joaca, spatii verzi

 • ■  parcaje publice supraterane multietajate, subterane

 • ■  amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri

 • ■  lacasuri de cult, cu exceptia cimitirelor, manastirilor si schiturilor

 • ■  constructii aferente echipamentelor edilitare

Utilizari admise cu conditionari :

 • ■  in cadrul U.T.R. 22 se pot mentine locuintele individuale existente ; pentru terenurile libere/eliberabile, se încurajează transformarea acestora în zona destinata locuintelor colective P+4 (comasare loturi, etc.)

 • ■  in cazul în care pe strada la care sunt dipuse terenurile în cauză, predomină locuinte individuale, sunt permise în continuare locuinte individuale

Amplasarea cladirilor fata de aliniament :

 • ■   clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 5.0 metri, dar nu cu mai puțin decât diferența dintre înălțimea construcțiilor și distanța dintre aliniamente

 • ■   în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, retragerile de la aliniament vor respecta caracterul inițial al acestora

 • ■   în cazul în care în zona protejată clădirile sunt dispuse pe aliniament în front continuu, noile clădiri se vor dispune de asemenea pe aliniament

 • ■   în cazul situării la intersecția unor străzi având situări diferite ale clădirilor față de aliniament, noile clădiri vor asigura racordarea prin întoarcerea retragerii de la aliniament și pe strada având clădirile


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

dispuse pe aliniament pe o distanță egală cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiția să nu rămână calcane vizibile

Stationarea autovehiculelor :

 • ■   pentru construcții de locuințe, se va asigura minim 1 loc de parcare la 1 locuința unifamiliala cu lot propriu

Inaltimea maxima admisibila a cladirilor :

 • ■   Înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora, astfel incat inaltimea maxima la coama / atic pe o distanta de minim 5m de la aliniament sa nu depaseasca distanta intre aliniamente

 • ■   P+2E (9m la coama / atic) - in cazul locuințelor individuale

Spatii libere si spatii plantate :

 • ■   Pentru constructii de locuit, procentul minim de spatii verzi in interiorul parcelei va fi 10%, dar nu mai putin de 2 mp / locuitor

Împrejmuiri :

 • ■   în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00m din care un soclu opac de 0.60m, partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu ; poate fi autorizată o înălțime diferită în cazul reconstrucției sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existentă

 • ■   stâlpii de susținere în cazul în care nu sunt metalici se vor armoniza cu finisajul clădirii principale și al gardurilor alăturate

 • ■   porțile se vor armoniza cu împrejmuirea

 • ■   pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace și vor avea înălțimea maximă de 2.00m Procent maxim de ocupare a terenului (POT %) - in cazul locuintelor individuale :

 • ■  P.O.T. max = 45 %

Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT) - in cazul locuintelor individuale :

 • ■   C.U.T. max = 0,5 (pentru constructii cu regim de inaltime P - parter)

 • ■   C.U.T. max = 1,0 (pentru constructii cu regim de inaltime P+1E)

 • ■   C.U.T. max = 1,5 (pentru constructii cu regim de inaltime P+2E)


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU PUD

Nu este cazul.

3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

J

In scopul prezentei documentatii PUD s-a luat in studiu o suprafata de teren de 820 mp ce cuprinde :

 • ■  322 mp : terenul ce a generat necesitatea elaborării PUD, apartinand domeniului privat, proprietate a beneficiarului VOICU NICUSOR

 • ■  317 mp : portiuni din Str. Ioan Bohociu, apartinand domeniului privat, proprietate a persoanelor fizice si juridice

 • ■  181 mp : o portiune din Str. Drumul Viilor, apartinand domeniului public, proprietate a Mun. Galati

3.1. ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAȚII

Strada Drumul Viilor asigura accesul direct catre Str. Constantin Levaditti, Str. Bohociu Ioan, Bd. Siderurgistilor, Str. Tineretului, Str. Energiei si Str. Tecuci. In prezent accesul in incinta terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD se face prin partea de est a lotului, direct Str. Drumul Viilor. Aceasta se prezintă sub forma unei artere carosabile cu îmbrăcăminte rutiera rigida, cu fire de circulatie carosabila si pietonala. Str. Drumul Viilor are profil stradal de aproximativ 6,50m.

In partea de nord si in partea de vest a terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD se afla Str. Bohociu Ioan, ce seprezinta sub forma unei artere carosabile, fara imbracaminte rutiera rigida (drum pietruit), fara separarea firelor de circulatie pietonala si carosabila. Pe axul est - vest, Str. Bohociu Ioan are profil stradal de aproximativ 5,00m ; pe axul nord - sud, aceasta are profil stradal de aproximativ 5,00m - 7,00m.

3.2. SUPRAFAȚA OCUPATĂ, LIMITE ȘI VECINĂTĂȚI

J                                                ’                               1                                              1

Suprafața ocupata de imobilul ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

STEREN = 322 mp


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Limitele maximale ale imobilului ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. :

 • ■  nord : 7,80m si 15,47 m (cumulat)

 • ■  est : 13,46 m

 • ■  sud : 22,02 m

 • ■  vest : 12,01 m si 4,80m

Vecinătățile directe ale imobilului ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. :

 • ■  la nord - Str. Bohociu Ioan

 • ■  la est - Str. Drumul Viilor

 • ■  la sud - teren propr. DIMA Viorica, DIMA Ionel si DIMA Relu

 • ■  la vest - Str. Bohociu Ioan

3.3. SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE ȘI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

J                                                                                                                               f                                                      f

In prezent, pe terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD se regasesc amenajari de incinta si constructii edificate fara Autorizatie de Construire. Toate acestea se vor dezafecta. Astfel, in scopul prezentei documentatii, terenul se va considera liber de constructii, cu urmatoarea situatie a suprafetelor :

 • ■  Suprafața de teren construita : 0,00 mp

 • ■  Suprafața de teren libera : 322,00 mp

3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

Zona ce include obiectivul studiat prezinta caracter rezidențial, cu locuinte unifamiliale, procent de ocupare a terenului (POT) mic - mediu si coeficient de utilizare a terenului (CUT) scazut.

Tesutul urban este alcatuit din parcele cvasi - regulate, de dimensiune mica si medie. Deschiderea la strada (frontul loturilor) variaza intre aproximativ 5,00m - 30,00m, iar adancimea acestora variaza intre aproximativ 10,00m -50,00m.

Frontul pe arterele Str. Drumul Viilor si Str. Bohociu Ioan este discontinuu, alcătuit din clădiri cu structura durabila, semi-durabila si provizorie, cu regim de înălțime P (parter) - P+1E dispuse predominant in regim izolat si, in cateva cazuri, in regim cuplat. Pe arterele de circulatie Str. Drumul Viilor si Str. Bohociu Ioan intalnim atat cladiri aflata in stare fizica buna, cat si cladiri aflata in stare fizica medie sau rea.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Construcțiile sunt in general dispuse retras fata de aliniament, cu mici excepții. Clădirile care sunt retrase fata de aliniament prezinta regim de aliniere variabil de 1,00m - 20,00m.

Cladirile existente pe Str. Drumul Viilor si Str. Bohociu Ioan sunt caracterizate in general de volumetrie simpla, tip mono-bloc, fara decrosuri. Constructiile edificate cu mai mult timp in urma nu prezinta balcoane si / sau logii. Frontul prezinta grad scazut de transparenta. In antiteza, cladirile nou-construite prezinta balcoane si / sau logii cu grad mediu si ridicat de transparenta.

Datorita geometriei loturilor, cladirile sunt in general dispuse cu latura scurta spre strada si cu latura lunga spre lateralul lotului. Fatadele orientate catre strada prezinta tratare foarte simpla cu goluri mici si putine pentru ferestre si usi. In antiteza, cladirile noi prezinta goluri de dimensiune medie si tratare decorativa.

Modul de acoperire al constructiilor in zona este in general in sarpanta, cu una sau mai multe ape. Gama cromatica a invelitorilor cuprinde atat nunate calde (rosu, caramiziu), cat si nuante reci (gri, argintiu). Textura finisajelor invelitorilor este in general fina, cu finisaj mat, existand si exceptii (tabla stralucitoare).

Fatadele cladirilor prezinta in general deschideri de mici dimensiuni pentru ferestre si usi. Fatadele sunt realizate in general fara decoratii ; punctual intalnim braie sau ancadramente, realizate fie in relief, fie din culoare. Cladirile nou-construite prezinta deschideri de dimensiuni mai mari, cu tratare de tip ancadrament. Gama cromatica a fatadelor include culori calde (nuante de galben, bej, caramiziu) si colori reci (nuante de gri, verde). Textura finisajelor fatadelor este fie fina, fie grunjoasa, cu finisaj mat. Geamurile ferestrelor prezinta refrexii discrete, ce nu degradeaza imaginea urbana.

Imprejmuirile la strada ale loturilor din zona sunt caracterizate de varietate. Acestea sunt realizate din fier forjat, din tabla, din lemn sau din beton. Imprejmuirile la strada ale loturilor prezinta grad foarte redus de transparenta, fiind in general opace. Acestea au inaltimea medie de aproximativ 2,00m. Gama cromatica a imprejmuirilor include culori calde (nuante de galben, caramiziu) si nuante reci (gri, argintiu).Textura finisajelor imprejmuirilor la strada este fie fina, fie grunjoasa, cu finisaj mat.

Str. Drumul Viilor se prezintă sub forma unei artere carosabile cu îmbrăcăminte rutiera rigida, cu fire de circulație carosabila si pietonala. Str. Drumul Viilor are profil stradal de aproximativ 6,50m. Artera de circulatie este echipata cu rețele edilitare (retea de apa, retea de canalizare, retele de alimentare cu energie electrica tip LEA 110 kV, LEA 0,4kV si LES 20 kV si retea de gaze naturale). Aceasta se afla in stare fizica medie.

Str. Bohociu Ioan se prezinta sub forma unei artere carosabile, fara imbracaminte rutiera rigida (drum pietruit), fara separarea firelor de circulatie pietonala si carosabila. Pe axul est - vest, Str. Bohociu Ioan are profil stradal de aproximativ 5,00m ; pe axul nord - sud, aceasta are profil stradal de aproximativ 5,00m - 7,00m. Artera de circulatie este


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

echipata cu rețele edilitare (retea de apa, retele de alimentare cu energie electrica tip LEA 110 kV si LEA 0,4kV si retea de gaze naturale). Aceasta se afla in stare fizica medie - rea.

3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

Cladirile aflate in imediata vecinatate a lotului ce a generat necesitatea elaborarii PUD au destinația de locuințe unifamiliale sau anexe gospodaresti.

In prezent, pe terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD se regasesc amenajari de incinta (imprejmuire, alei pavate) si constructii (terasa acoperita, WC) edificate fara Autorizatie de Construire. Toate acestea se vor dezafecta.

3.6.  TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFETELOR OCUPATE

În cadrul zonei studiate, delimitata conform pieselor desenate, se regăsesc următoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor :

 • ■  Terenuri aparținând domeniului public, proprietate a Municipiului Galați: 181 mp

 • ■  Terenuri aparținând domeniului privat, proprietate a persoanelor fizice si juridice: 639 mp (317 mp

- portiuni din Str. Bohociu Ioan si 322 mp - teren aflat in proprietatea beneficiarului)

Terenul de 322mp este proprietatea beneficiarului VOICU NICUSOR conform Contractului de Vanzare -

Cumparare autentificat cu nr. 466 / 27.05.2013 si este identificat prin nr. cadastral 116011, nr. carte funciara 116011.

3.7.  CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE
Succesiune litologica :
 • ■  0,00m + 0,60m : strat de umplutura pamant negru si brun

 • ■  0,80m + 6,50m: orizont de loess galben, macroporic sensibil la umezire, vârtos în general

Indici geotehnici :
 • ■  Granulozitate : pietris 0% ; nisip 11 - 13% ; praf 65 - 72% ; argila 17 - 22%

 • ■  Umiditatea naturala : 12,9% < w < 14,9%

 • ■  Limita de framantare : 10,8% < wL < 11,4%

 • ■  Limita de curgere : 31,4% < wP < 32,1%


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  Indicele de plasticitate : 20,2% < Ip < 20,7%

 • ■  Indicele de consistenta : 0,87 < Ic < 0,90

Condiții de fundare si recomandări:

»

 • ■  Fundare directa, pana la adancimea impusa constructiv si cu respectarea adancimii limita de inghet (- 1,00m), la adancimi de minim 1,50m pentru fundații exterioare si minim 1,00m pentru cele interioare

 • ■  Presiunea conventionala de calcul maxim admisa : 100 kPa

 • ■  Structura de rezistență a construcției proiectate va fi astfel aleasă și calculată, încât să micșoreze sensibilitatea construcției la deformațiile terenului de fundare și să fie capabilă să preia eventualele tasări neuniforme și diferențiate în timp, ale construcției și implicit ale ternului de fundare

 • ■  La proiectare, executie si exploatare se vor prevedea masuri pentru evitarea umezirii terenului de fundare din jurul constructiei sau de sub aceasta cu ape infiltrate provenite din precipitatii sau pierderi din retele si conductele hidro-edilitare, purtatoare de apa si canalizare

 • ■  Între diversele părți ale construcției proiectate, cu adâncimi de fundare, înălțimi, sarcini sau sisteme constructive diferite, se vor prevedea rosturi de tasare corespunzătoare

 • ■  Sistematizarea pe verticala si in plan a terenului adiacent constructiei proiectare se va executa la cote superioare celor ale terenului adiacent, astfel incat sa asigure indepartarea rapida a apelor pluviale, prin realizarea de trotuare de protectie, pante, rigole si santuri de garda dalate, verificate periodic si mentinute in functiune

 • ■  Toate retelele sau conductele hidro-edilitare, purtătoare de apă rece, apă caldă și canalizare se vor introduce obligatoriu in canale de protecție

3.8. ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI, HRUBE ȘI UMPLUTURI) CU PRECIZAREA POZIȚIEI ACESTORA

Amplasamentul nu prezintă accidente de teren vizibile.

Conform studiului geotehnic, zonele in care grosimile stratului de pamant negru vor fi mai mari decat cota de fundare, sau daca la adancimea de fundare impusa constructiv vor fi depistate zone cu umpluturi eterogene cu resturi de caramizi, moloz etc. sau zone cu umiditati excesive, mai mari decat a celor din jur, acestea vor fi considerate accidente subterane, se vor elimina in totalitate si golul rezultat va fi completat pana la cota de fundare cu pamant galben, curat, cu


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

umiditatea optima de compactare (w = 12% - 16%), compactat corespunzător cu mijloace de terasare semi-mecanice, in straturi subtiri cu grosimea de cca. 15cm - 20cm.

3.9. ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

Nivelul hidrostatic al pânzei de apa subterana se afla la adâncimi mai mari de 6,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de pe amplasament si in funcție de acesta.

3.10. PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI (ZONA, GRAD KS, TC)

Seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru proiectarea cu valoarea accelerației orizontale ag=0,30g (accelerația terenului pentru proiectare), determinata pentru intervalul mediu de recurenta/referința (IMR) corespunzător stării limita ultime. Valoarea perioadei de control (colt) al spectrului de răspuns este Tc=1,0 sec (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013). Imobilul cercetat se încadrează in zona cu gradul 8 de intensitate macroseismica, situându-se in apropierea liniei de fractura tectonica majora Focșani - Nămoloasa - Galați. Datorita acestui fapt in zona municipiului Galați se resimt puternic cutremurele de pământ cu epicentru in zona Vrancea.

3.11. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURA, STARE, ETC.)
Analiza fondului construit existent in zona :
 • ■  Inaltime : P (parter) - P+1E

 • ■  Structura : clădiri durabile, semi-durabile si provizorii

 • ■  Stare : buna, medie si rea

Analiza fondului construit existent pe terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD:

In prezent, pe terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD se regasesc amenajari de incinta (imprejmuire, alei pavate) si constructii (terasa acoperita, WC) edificate fara Autorizatie de Construire. Toate acestea se vor dezafecta, astfel incat situatia fondului construit se va considera dupa cum urmeaza :

 • -  Inaltime : nu este cazul (teren liber de constructii)

 • -  Structura : nu este cazul (teren liber de constructii)


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

- Stare : nu este cazul (teren liber de constructii)

3.12. ECHIPAREA EXISTENTĂ

În zona amplasamentului situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează, conform avizelor de specialitate solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1085 din 24.08.2016 :

 • ■  Alimentare apa canal :

Conform avizului nr. 24803 / 11.08.2017 emis de APA CANAL S.A. Galati, pe Str. Drumul Viilor exista o retea de apa PEHD Dn 150mm si o conducta de canalizare Premo Dn 500mm. Pe Str. Bohociu Ioan exista o conducta de apa PE De 63mm.

Terenul ce a generat necesitatea elaboarii PUD prezinta bransament la reteaua de apa potabila, dar nu prezinta racord la reteaua de canalizare.

 • ■  Alimentare cu energie electrica :

Conform avizului nr. 30501615101 / 18.10.2016 emis de ELECTRICA SA, pe Str. Drumul Viilor exista retele de energie electrica tip LEA 110 kV, LEA 0,4 kV si LES 20 kV. Pe Str. Bohociu Ioan exista retele de energie electrica tip LEA 110 kV si LEA 0,4 kV.

Terenul ce a generat necesitatea elaboarii PUD nu prezinta bransament la reteaua de alimentare cu energie electrica.

 • ■  Gaze naturale :

Conform avizului nr. 311.777.789 / 27.07.2017 emis de DISTRIGAZ SUD RETELE - ENGIE, pe Str. Drumul Viilor si pe Str. Bohociu Ioan exista retea de distributie a gazelor naturale.

Terenul ce a generat necesitatea elaboarii PUD nu prezinta bransament la reteaua de gaze naturale.

 • ■  Incalzire si apa calda de consum :

Nu este cazul.

 • ■  Alimentare cu energie termica :

Nu este cazul.

 • ■  Telefonizare :

Nu este cazul.

 • ■  Transport urban :

Nu este cazul.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

4.   REGLEMENTĂRI
4.1. OBIECTIVELE NOI SOLICITATE PRIN TEMA - PROGRAM

Tema program propusa de beneficiar este realizarea obiectivului LOCUINȚA PERSONALA.

 • a)  Compartimentare :

 • ■  Camera de zi

 • ■  2 dormitoare

 • ■  Bucatarie,

 • ■  Baie

 • ■  Spatiu de depozitare

 • ■  Windfang

 • ■  Hol

 • ■  Terasa neacoperita

 • b)  Racorduri edilitare, rețele de incintă propuse :

 • ■  Utilizarea branșamentului existent la reteaua de apa potabila

 • ■  Realizarea unui racord la reteaua de canalizare

 • ■  Realizarea unui bransament subteran la reteaua de energie electrica

 • ■  Realizarea unui bransament la reteaua de gaze naturale

 • c)  Amenajari de incinta :

 • ■  Circulatii interioare : 51,78 mp (16,08% din suprafata totala a terenului)

 • ■  Spatiu de parcare : 24,00 mp (7,45% din suprafata totala a terenului)

 • ■  Spatii plantate : inierbarea spatiului liber rezultat in urma propunerii - 160,66 mp (49,90% din suprafata totala a terenului)


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA CONSTRUCȚIEI

>                                           ’                                                 >                                                                                             J

a)  Funcțiune propusa :
 • -  Conform PUG Galati, in cadrul U.T.R. 22 se pot menține locuințele individuale existente ; pentru terenurile libere/eliberabile, se încurajează transformarea acestora în zona destinata locuintelor colective P+4 (comasare loturi, etc.) ; in cazul în care pe strada la care sunt dipuse terenurile în cauză, predomină locuinte individuale, sunt permise în continuare locuinte individuale

 • -  Intrucat in vecinatatea terenului care a generat necesitatea elaborarii PUD se regasesc cu preponderenta locuinte individuale, functiunea propusa (locuinta individuala) se afla in concordanta cu permisivitatile RLU aferent PUG Galati

 • b)  Amplasarea construcției :

 • ■  regim de construire :

 • -  constructie izolata

 • ■  poziționare :

 • -  constructie amplasata catre Str. Drumul Viilor de-a lungul laturilor de est si de sud

 • ■  amplasare fata de aliniament :

 • -  constructie retrasa fata de aliniament (limitele de nord, de est si de vest)

 • ■  amplasare fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei :

 • -  constructie retrasa fata de limita de sud a parcelei

 • c)  Conformarea constructiei :

 • ■  regim de inaltime :

 • -  inaltimea constructiei propuse (Hmax = 5,00m la coama) nu depaseste distanta dintre aliniamente pe Str. Drumul Viilor (6,35m - 6,55m) si pe traseul nord - sud al Str. loan Bohociu (5,10m - 7,00m); fata de traseul est - vest al Str. loan Bohociu, inaltimea constructiei propuse depaseste cu aproximativ 0,20m distanta dintre aliniamente (4,80m -5,00m), insa constructia propusa este retrasa la cel putin 5,00m fata de limita nordica

 • -  regimul de inaltime propus (P - parter) se incadreaza in regimul de inaltime dominant al zonei (P - P+1E)


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

■  retragerea fata de aliniament (Str. Drumul Viilor) :
 • -  conform PUG Galati, în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, retragerile de la aliniament vor respecta caracterul inițial al acestora"

 • -  intrucat lotul ce face obiectul investiției face parte dintr-o lotizare existenta, cladirea propusa se amplaseaza retras fata de aliniament la 1,00m - 1,38m fata de Str. Drumul Viilor, urmarind alinierea locuintei situata la nord (vis-a-vis fata de Str. Ioan Bohociu, traseul est - vest)

 • ■  retragerea fata de cai de circulatie private (Str. Ioan Bohociu) :

 • -  fata de Str. Ioan Bohociu, traseul est - vest, cladirea propusa se amplaseaza retras fata de aliniament la 5,90m - 6,90m, datorita retragerii obligatorii de minim 4m fata de LEA 110 kV

 • -  fata de Str. Ioan Bohociu, traseul nord - sud, cladirea propusa se amplaseaza retras fata de aliniament la 8,44m - 9,15m, datorita retragerii obligatorii de minim 4m fata de LEA 110 kV

■  retragerea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei - respectarea prevederilor Codului Civil:
 • -  fatada de sud a constructiei propuse este amplasata la distanta mai mare de 0,60m fata de limita de proprietate ale terenului ; fatada sudica a constructiei contine doar ferestre de lumina, ce nu permit vederea catre fondul invecinat

 • ■  distanta dintre cladiri situate pe aceeasi parcela:

 • -   nu este cazul

■  volumetrie :
 • -  se propune realizarea unei constructii cu regim mic de inaltime (P - parter) ce prezinta un joc discret de volumetrie (decros in plan orizontal pe fatada nordica) ; sistemul de acoperire va fi in sarpanta (2-4 ape) ; volumul propus este adecvat scarii impuse de tesutul invecinat

■  arhitectura fatadelor :
 • -   fatadele de nord, de est si de vest sunt tratate ca fatade principale, cu vedere catre caile de circulatie ce bordeaza terenul si catre curtea constructiei si prezinta goluri de dimensiune medie pentru usi si ferestre


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • -  fatada de sud este tratata ca fatada secundara si prezintă goluri de dimensiune mica pentru ferestre de lumina, ce nu permit vederea catre fondul invecinat

 • ■  finisaje :

 • -   finisajele cladirii propuse sunt similare cu cele ale constructiilor invecinate

 • -   fatadele cladirii vor prezenta un joc discret de texturi, cu finisaj mat

 • ■  gama cromatica :

 • -  se respecta ambianta cromatica a strazii : cladirea propusa va fi finisata cu nuante de alb / gri / beige / maro

4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ

’                                                  J                                              J

In conformitate cu Legea Nr. 350 / 2001 cu modificările si completările ulterioare, anexa 2, indicatorii urbanistici sunt instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

coeficient de utilizare a terenului (C.U.T) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință

- nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate:

 • *  suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m

 • *  suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor

 • *  spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile

 • * suprafața balcoanelor

 • *  suprafața logiilor

 • *  suprafața teraselor deschise și neacoperite

 • *  suprafața teraselor și copertinelor necirculabile

 • * suprafața podurilor neamenajabile

 • *  aleile de acces pietonal / carosabil din incintă

 • *  scările exterioare

 • *  trotuarele de protecție


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei

 • - suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces

 • - proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită

S-au exclus din calculul ariilor construite si desfășurate următoarele :

 • - Aleile de acces pietonal / carosabil din incintă

 • - Trotuarele de protecție

 • - Scarile exterioare

ARIA CONSTRUITA folosita pentru calculul P.O.T., conform Legii Nr. 350 / 2001, cu modificările si completările ulterioare :

Ac = 85,56 mp

ARIA DESFASURATA folosita pentru calculul C.U.T., conform Legii Nr. 350 / 2001, cu modificările si completările ulterioare :

Ad = 85,56 mp

Dimensiuni maximale în plan :

8,17m x 12,45m


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI (DISTANTE FATA DE CONSTRUCTIILE EXISTENTE, ACCESE PIETONALE SI AUTO, ACCESE PENTRU UTILAJELE DE STINGERE A INCENDIILOR ETC.)
Distanțe minime fata de limitele de proprietate:
 • ■  fata de limita nordica (limita de proprietate cu Str. Cezar) : 4,38m - 5,90m

 • ■  fata de limita estica : 1,18m

 • ■  fata de limita sudica : 0,60m (cu respectarea prevederilor Codului Civil)

 • ■  fata de limita vestica : 8,70m

Distanța intre constructii amplasate pe aceeași parcela :
 • ■  nu este cazul

Accesuri pietonale și auto:
 • ■  Acces pietonal : se va asigura din Str. Drumul Viilor (limita de est a terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD)

 • ■  Acces carosabil : se va asigura din Str. Bohociu Ioan (limita de vest a terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD)

Accesuri utilaje pentru stingerea incendiilor:

Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii este asigurat din Str. Ioan Bohociu, respectiv din partea de vest a terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD.

4.5. INTEGRAREA ȘI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII ȘI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE J                                                                                                                                                                                    f                f
MENȚINUTE

Conform PUG Galati, în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, retragerile de la aliniament vor respecta caracterul inițial al acestora Constructia propusa se va realiza retras fata de aliniament, urmarind retragerea locuintei situata la nord de terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD, pe Str. Drumul Viilor. De asemenea, amplasamentul constructiei este dictat de traseul retelei electrice tip LEA 110 kV, ce impune retrageri de minim 4,00m. Astfel, locuinta propusa se va realiza in zona de sud-est, de-a lungul limitelor de proprietate.

Fatadele principale ale locuintei sunt orientate catre nord, catre est si catre vest. Accesul in locuinta se realizeaza prin fatada nordica.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

In urma propunerii, curtea constructiei se va desfasura in forma de L catre nordul si vestul lotului.

4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

J                                                                                                               >

Orice constructii si / sau amenajari de incinta edificate fara Autorizatie de Construire se vor dezafecta.

4.7. MODALITĂȚI DE ORGANIZARE ȘI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI CAROSABILE ȘI PIETONALE

f                                                            f                                                                                f                                                       f

Caile de circulatie ce bordeaza terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD isi vor pastra profilul actual.

In sit, circulatiile auto si pietonala sunt limitate la aleile pavate proiectate, cu acces direct din Str. Drumul Viilor (acces pietonal), respectiv din Str. Ioan Bohociu (acces carosabil).

4.8. PRINCIPII SI MODALITĂȚI DE INTEGRARE ȘI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL ȘI DE

>                                                                                                 f                                                                                                                                                                                                                       f

ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Amplasamentul necesita intervenții de sistematizare verticala pentru schimbarea inclinatiei terenului, așa cum este prezentat la punctul 4.14 - Lucrări necesare de sistematizare pe verticala al prezentei documentații. Pentru a satisface atat nevoile de circulatie cat si o distanta confortabila intre functiuni, spatiul liber rezultat in urma propunerii este impartit in doua categorii : jumatatea sudica este folosita pentru circulatii pietonale si auto (de incinta) si respectiv jumatatea nordica este folosita pentru dezvoltarea plantatiilor de incinta.

4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRII IMPUSE DE

> >

ACEASTA

Nu este cazul.

4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICĂ ȘI DIMINUAREA POLUĂRII (DUPĂ CAZ)

Nu este cazul.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

4.11. PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI (DUPĂ CAZ)

Nu este cazul.

4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Spatiul neocupat de constructii si circulatii interioare va fi inierbat. Acesta va ocupa 160,66 mp, respectiv 49,90% din suprafața terenului. Aceasta suprafata, respectiv acest procentaj satisfac cerintele minime obligatorii de amenajare de spatii verzi de incinta pentru functiunea de locuire.

4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Cotele de nivel actuale ale amplasamentului sunt cuprinse în intervalul 44,49m - 45,57m (Sistem Cote Marea Neagră) si prezintă inclinație orientata dinspre sud-est inspre nord vest.

4.14. LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Se va schimba inclinatia actuala a terenului si se vor face nivelări pentru a facilita evacuarea rapida a apelor pluviale catre Str. Drumul Viilor

Latura de est a terenului se va nivela la cota de 45,90m , iar latura de vest se va incarca pana la cota de 46,20m, rezultand o panta de aproximativ 1%. In jurul construcției propuse vor fi prevăzute trotuare de protecție si rigole pentru preluarea si dirijarea apelor pluviale.

 • 4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE (ALINIEREA SI ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR, PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR)

Alinierea construcției propuse :
 • ■  distanta fata de limita de nord : 5,90m - 6,90m

 • ■  distanta fata de limita de est : 1,00m - 1,38m

 • ■  distanta fata de limita de vest : 8,44m - 9,15m

Ah i D e s k

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

proiectant de urbanism :


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Înălțimea construcției propuse :
 • ■  regim de înălțime : P (parter)

 • ■  Hcornisa = 5,00 m

Procentul de ocupare a terenului (pentru terenul ce a generat PUD) :

P.O.T .REZULTAT IN URMA PROPUNERII = 26,57%

4.16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

C.U.T. REZULTAT IN URMA PROPUNERII = 0,26

 • 4.17. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR (SURSE,REȚELE, RACORDURI)

Alimentare apa canal :

Obiectivul propus va utiliza bransamentul existent de apa potabila. Se propune realizarea unui racord la reteaua de canalizare existenta pe Str. Drumul Viilor.

Alimentare cu energie electrica :

Se propune realizarea unui bransament subteran la reteaua de energie electrica existenta pe Str. Drumul Viilor.

Gaze naturale :

Se propune realizarea unui bransament la reteaua de gaze naturale existenta pe Str. Drumul Viilor.

Incalzire si apa calda de consum :

Nu este cazul.

Alimentare cu energie termica :

Nu este cazul.

Telefonizare :

Nu este cazul.

Transport urban :

Nu este cazul.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 4.18. BILANȚ TERITORIAL ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT (EXISTENT SI PROPUS)

  ELEMENTE DE BILANT

  SITUATIE EXISTENTA

  SITUATIE PROPUSA

  mp

  %

  mp

  %

  CIRCULAȚII PUBLICE

  498,00

  60,73

  498,00

  60,73

  Teren neamenajat

  38,00

  4,64

  38,00

  4,64

  Circulație carosabila

  396,00

  48,29

  396,00

  48,29

  Circulație pietonala

  64,00

  7,80

  64,00

  7,80

  CURȚI CONSTRUCȚII

  322,00

  39,27

  322,00

  39,27

  Suprafața construita

  0,00

  0,00

  85,56

  10,43

  Suprafața desfasurata

  0,00

  ---

  85,56

  ---

  Amenajari de incinta

  322,00

  39,27

  236,44

  28,84

  SUPRAFATA TOTALA A ZONEI DE

  820,00

  100,00

  820,00

  100,00

  STUDIU PUD

  ELEMENTE DE BILANT

  SITUATIE EXISTENTA

  SITUATIE PROPUSA

  mp

  %

  mp

  %

  SUPRAFATA CONSTRUITA

  0,00

  25,00

  85,56

  26,57

  SUPRAFATA DESFASURATA

  0,00

  ---

  85,56

  ---

  AMENAJARI DE INCINTA

  322,00

  75,00

  236,44

  73,43

  Circulații interioare

  »

  0,00

  17,94

  51,78

  16,08

  Parcări la sol

  0,00

  0,00

  24,00

  7,45

  Spatii verzi plantate / teren neamenajat

  322,00

  57,06

  160,66

  49,90

  SUPRAFATA TOTALA A IMOBILULUI CE A GENERAT NECESITATEA ELABORARII PUD

  322,00

  100,00

  322,00

  100,00


UTR22:


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

FUNCȚIUNI

EXISTENTE :

ACTIVITATI

PRODUCTIVE ÎN

LOCUINTE


UNITATI


COLECTIVE


DISPERSATE /


CARTIER TIGLINA 3

ACTIVITATI


(pentru construcții

AGROZOOTEHNICE

INDICATORI


URBANISTICI


POT


CUT

de locuințe)


SPATII VERZI


/ ZONA


CONSTRUCTII


AFERENTE


TERENUL CE A


GENERAT10% 3


ECHIPAMENTELOR


NECESITATEA


TEHNICO-


EDILITARE /


TERENURI CU


DESTINATIE


SPECIALA (CU


EXCEPTIA


CONSTRUCTIILOR


SI INSTALATIILOR


TEHNOLOGICE)


50% 3ELABORARII PUD


26,57%


0,26


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

5. CONCLUZII
5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Realizarea investiției propuse creează spatii de locuit.

5.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D.

Obiective a căror realizare se afla in sarcina beneficiarului :

 • ■  Edificare construcție propusa

 • ■  Realizarea branșamentelor către obiectivul propus

 • ■  Platforme si trotuare in incinta

 • ■  Acces carosabil

 • ■  Spatii plantate, amenajări exterioare

5.3. PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI ASUPRA SOLUȚIEI

Consideram ca propunerile făcute de beneficiari sunt in concordanta cu caracterul zonei si cu reglementările impuse de documentațiile de urbanism aprobate. Amplasarea construcției s-a făcut cu sensibilitate fata de forma si dimensiunile lotului si fata de vecinatati, iar amenajarile de incinta au urmărit buna accesibilitate in sit si dezvoltarea spatiilor plantate.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

6. ANEXE

Conform cu Certificatul de Urbanism Nr. 1085 din 24.08.2016, la prezenta documentație se vor anexa următoarele documente, in copie :

 • ■  Certificat de Urbanism

 • ■  Titlul de proprietate asupra imobilului

 • ■  Extras de carte funciara

 • ■  Aviz apa canal

 • ■  Aviz alimentare cu energie electrica

 • ■  Aviz gaze naturale

 • ■  Aviz salubritate

 • ■  Numar postal

 • ■  Punctul de vedere / actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

 • ■  Studiu geotehnic

 • ■  Plan topografic vizat O.C.P.I.

Întocmit,

drd. master urbanist Atanasia MÂNDRU (STOICA)

LEGENDA

LIMITE

Llrrite zonei de studiu pUD

Limita de proprietate a texwiidui ca a generat PUD

Lrnlta coestmctlei propusa

Lenlta amenajărilor do iroMfta propuso

KJCTKUt KPLLlTAXL

vine electrica «rana LEA110 kV

Z Z Z    Cutoar de protecție LEAIlOkV

0’00'0*     ntardictte du construita

----------- Linie electrica subterane LES 20 kV existenta ---------- Urne cTOctncj xr*u LEA ».4 kV existenta

• ....... Brenaanwnt subteran propv» le rețeaua electnce

Up LEA 1,4 kV

--------- Setea de ape existente h branșament existent

----------- Setea do canalizare existenta

-------- ^cort propus la rețeaua d* canalizare

Setea de gaze naturale existente

B'ansarncnt propus la rețeaua tte gaze ruliu*»


,,86

44.65


J17j2&'11012O,>6 CUI. 3S38WS8 TEL. 0742 O»1 801


POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR CONFORM P.U.G. GALAȚI


PROFIL STRADAL EXISTENT DRUMUL VIILOR


INDICATORI URBANISTICI

UTR 22 : LOCUINȚE COLECTIVE CARTIER TIGLINA 3

SPATII VERZI

FUNCȚIUNI EXISTENTE : ACTIVITATI PRODUCTIVE ÎN UNITATI DISPERSATE / ACTIVITATI AGROZOOTEHNICE / ZONA CONSTRUCȚII AFERENTE ECHIPAMENTELOR TEHNICO-EDILITARE / TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALA (CU EXCEPȚIA CONSTRUCȚIILOR SI INSTALAȚIILOR TEHNOLOGICE)

P

1

2

POT

45%

10%

50%

CUT

0.5

1.0

1.5

0.2

1.0anexa


PREZENTUL DOCUMENT ESTE valabil Însoțit de procesul VERBAL DE RECEPȚIE NR. ,</.ZdATA..........


; 'Ml DE CAOAS


PUBLICITATE IMOBILIARĂ ;ATI


(nr. de înregistrare / data)


BILANȚ TERITORIAL - ZONA DE STUDIU PUD


SITUAȚIE EXISTENTA SITUAȚIE PROPUSA

ELEMENTE DE BILANȚ

SUPRAFAȚA

(mp)

PROCENT (%)

SUPRAFAȚA (mp)

PROCENT (%)

CIRCULAȚII PUBLICE

498,00

60,73

498,00

| 60,73

Teren neamenajat

38,00

4,64

38,00

4,64

Circulație carosabila

396,00

48,29

396,00

48,29

Circulație pietonala

64,00

7,80

64,00

7,80

CURȚI CONSTRUCȚII

322,00 |

39,27

| 322,00

39,27

Arie construita

0,00

0,00

85,56

10,43

Arie desfasurata

0,00

...

85,86

...

Amenajări de incinta

322,00

39,27

236,44

28,84

ARIE TOTALA ZONA DE STUDIU PUD :

820,00

100,00

820,00

100,00


PROFIL STRADAL EXISTENT STR. IOAN BOHOCIU (traseu E-V)

PROFIL STRADAL EXISTENT STR. IOAN BOHOCIU (traseu N-S)


BILANȚ TERITORIAL - TEREN CE FACE OBIECTUL PUD


SITUAȚIE

EXISTENTA

SITUAȚIE

PROPUSA

ELEMENTE DE BIlxANT

SUPRAFAȚA (mp)

PROCENT

(%)

SUPRAFAȚA (mp)

PROCENT

(%)

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

0,00

0,00

85,56

26,57

SUPRAFAȚA DESFASURATA

0,00

85,56

AMENAJARI DE INCINTA

322,00

100,00

236,44

73,43

Circulații interioare

0,00

0,00

51,78

16,08

Spatii de parcare

0,00

0,00

24,00

7,45

Spatii plantate / teren neamenajat

322,00

100,00

160,66

49,90

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN:

322,00

100,00

322,00

100,00

INDICATORI URBANISTICI

P . O . T . EXISTENT=O ,00%

P. O. T . realizat=26 ,57%

C . U . T . EXISTENT=O , 0 0

C . U. T . REALIZAT=O , 2 6

C = carosabil | T = trotuar


78


LEGENDA


LIMITE

FUNCȚIUNI


Limita zonei de studiu PUD

Limita de proprietate a terenului ce a generat PUD

Aliniament

Aliniere

Limita construcției propuse

Limita amenajărilor de incinta propuse


RISCURI ANTROPICElocuința


Linie electrica aeriana LEA110 kV


ÎNCADRARE ÎN MUNICIPIU


proiectant de arhitectura:


locuint


proiectant de arhitectura:


titlu proiect:ACCESURI


Acces carosabil

Acces pietonal

Acces construcțiiS.C. ARHIDESKVISION S.R.L.


J17/26/11012016

CUI: 35389688

TEL. 0742 801 801


LOCUINȚA PERSONALA


adresa imobilului


proiectant de urbanism:


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


nr.reg.com. J17/68/19.01.2018 c.u.i.

38720882 contact +40 (748) 158 275 machbar.atelier@gmail.com


STR. DRUMUL VIILOR NR. 62A MUN. GALAȚI


proiectant de urbanism:


beneficiar:

VOICU NICUSOR


specificație:

nume:

semnătură:

scara:

sef proiect:

drd. mașter urbanist

1:200

proiectant:

Atanasia MÂNDRU

data reviziei:

desenator:

(STOICA)

APR. 2018


titlu planșa:

REGLEMENTARI URBANISTICE


număr proiect:

010/2018


faza de proiectare:

P.U.D.


număr planșa:

U2


1

Raportul informării si consultării publicului cf. H.C.L. nr. 238 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

Str. Domnească, Nr.54, Cam. 103, Et.1, Galați, România www.primariagalati.ro

2

Extras din P.U.G. GALATI

3

posibilitati maxime, conform P.U.G. Galati