Hotărârea nr. 386/2018

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand din 2019, pentru cladirea situata in Galati, Str. Domneasca nr. 241

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 386 din 26.07.2018

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, Str. Domnească, nr. 241

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 399/22.06.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 53578/22.06.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53580/22.06.2018 al Direcției de Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Nota tehnică de constatare finală a clădirilor neîngrijite situate pe raza Municipiului Galați, nr. 38214/24.04.2018.

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (2) și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 168 din Secțiunea I, a Capitolului X - Alte dispoziții comune, din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 112/20.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind identificarea și evaluarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza municipiului Galați în vederea aplicării impozitului majorat;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru pentru clădirea situată în Galați, Str. Domnească, nr. 241, aflată în proprietatea lui Cozubas Romeu, cu domiciliul în Galați, Str. Domnească, nr. 241.

Art. 2 - Clădirea situată în Galați, Str. Domnească, nr. 241, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice, conform Notei tehnice de constatare finală a clădirilor neîngrijite situate pe raza Municipiului Galați, nr. 38214/24.04.2018, în baza criteriilor stabilite prin Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 112/20.10.2016, având un punctaj procentual de 54,16%.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,