Hotărârea nr. 382/2018

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand din 2019, pentru cladirea situata in Galati, Str. Domneasca nr. 103

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 382 din 26.07.2018

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, Str. Domnească, nr. 103

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 395/22.06.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 53566/22.06.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 56696/04.07.2018 al Direcției de Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Nota tehnică de constatare finală a clădirilor neîngrijite situate pe raza Municipiului Galați, nr. 38206/24.04.2018.

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (2) și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 168 din Secțiunea I, a Capitolului X - Alte dispoziții comune, din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 112/20.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind identificarea și evaluarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza municipiului Galați în vederea aplicării impozitului majorat;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, Str. Domnească, nr. 103, clădire aparținând proprietarilor: Ancuța Emil și Ancuța Athena-Cornelia, cu domiciliului în Str. Morilor, nr. 183, respectiv Ancuța Valentin și Ancuța Mihaela, cu domiciliul în Galați, Str. Arcașilor, nr. 48D.

Art. 2 - Clădirea situată în Galați, Str. Domnească nr. 103, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice, conform Notei Tehnice de Constatare a clădirilor neîngrijite nr. 38206/24.04.2018, în baza criteriilor stabilite prin Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 112/20.10.2016, având un punctaj procentual de 60,29%.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,