Hotărârea nr. 380/2018

Modificarea HCL nr. 300/30.05.2018 privind aprobarea Planului de disponibilizare al societatii CALORGAL S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 380

din 17.07.2018

pentru modificarea HCL nr. 300/30.05.2018 privind aprobarea Planului de disponibilizare al societății CALORGAL S.A. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 433/12.07.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 17.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 60042/16.07.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. „a”, lit. „e”, lit. „h” și art. 27 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (7) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 478/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 20132018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare;

Având în vedere dispozițiile pct. 1 din Hotărârea nr. 7/10.07.2018 a Consiliului de administrație al societății CALORGAL S.A. Galați;

Având în vedere dispozițiile pct. 1 din Hotărârea nr. 4/10.07.2018 a Adunării Generale a Acționarilor societății CALORGAL S.A. Galați;

Având în vedere dispozițiile pct. 1 din Hotărârea nr. 3/10.07.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional de Termoficare Galați”;

Având în vedere adresa nr. 4635/16.07.2018 a Sindicatului Lucrătorilor din Serviciile Publice „Solidaritatea”;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I Capitolul V „Programul concedierilor colective” din anexa la HCL nr. 300/30.05.2018 privind aprobarea Planului de disponibilizare al societății CALORGAL S.A. Galați se modifică și va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V.

PROGRAMUL CONCEDIERILOR COLECTIVE

Data de la care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective și etapele acestora:

  • > etapa I:

  • > etapa a Il-a:


1 octombrie - preaviz cu 1 septembrie - 230 salariați;

1 decembrie - preaviz cu 1 noiembrie - 73 salariați.”

Art. II Directorul general al societății CALORGAL S.A. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați