Hotărârea nr. 377/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare si reabilitare Scoala gimnaziala nr. 28 Mihai Eminescu"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 377

din 09.07.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare și reabilitare Școala gimnazială nr. 28 Mihai Eminescu"

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 416/05.07.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 09.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 57264/05.07.2018, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit ”d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “"Modernizare și reabilitare Școala gimnazială nr. 28 Mihai Eminescu", având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galati,

ANEXA LA H.C.L. NR. 377/09.07.2018

" Modernizare și reabilitare Școala gimnazială nr. 28 Mihai Eminescu"

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

- Refacerea instalației electrice;

- Reparații la instalația termică;

- Înlocuirea tâmplăriei interioară și exterioară cu tâmplărie PVC cu geam termopan, performantă din punct de vedere termic;

- Refacerea izolației termice a podului;

- Refacere jgheaburi și burlane;

- Anveloparea fațadei și refacerea tencuielelor și a zugrăvelilor;

- Construirea a două rampe pentru persoane cu dizabilități;

- Reparații la împrejmuire;

- Refacerea holurilor, cât și a pardoselilor;

- Refacerea completă a grupurilor sanitare și a instalațiilor de apă;

- Amenajarea la grupurile sanitare de la parter a două cabine pentru persoane cu dizabilități;

- Refacerea sălilor de clasă.

PRICIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 13.580.553,60 lei

Din care C+M: 10.167.376,66 lei

Capacități:               - 3285,76 mp spații de școlarizare reabilitate;

Durata de realizare a investitiei : 24 luni

Sursa de finantare: buget local, buget de stat și/sau împrumut, fonduri europene Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant general, S.C, SERVLAND S.R.L


Proiectant de specialitate,

S.C. CASA SIBIANA PROIECT & CONS S.R.L

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALA nr. 28'MIHAl EMINESCU" GĂLAtl^OM Â

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.oc

O.OC

0.00

1.2

Amenajarea terenului

5.QOO.OC

950.0C

)        5,950.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea Inițială

3,000;0C

570;OC

3,570.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

• O.OC

0,00

0.00

Total capitol 1

8,000.00

1,520.00

9,520.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

_

0.00

0,00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2,200.00

418,00

2,618.00

3.1.1. Studii de teren

2,200.00

418.Q0

2,618.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

' 0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

......0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize; acorduri și autorizații; ISU

' 65,917.20

12,524.27

78,441.47

3.3

Expertizare tehnică

'      ' 11,479.30

2,181.07

13,660.37

3.4

Certificarea performanței energetice și auditUl energetic ăl clădirilor

■  6,939.65

1,318.53

8,258.18

3,5.

Proiectare

244,412.88

46,438.45

290,851.33

3.5.1. Temă de proiectare

0:00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0;00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

36,420.70

6,919.93

43,340.63

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acorduriior/ăutorizațiilor

6,200.00

1,178.00

7,378.00

3,5,5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1 10,200.00

1,938.00

12,138.00

3.5.6; Proiect tehnic și detalii de execuție

■ 191,592.18

36,402.51

227,994.69

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

. o.oo|

0.00

0.00

3.7

Consultanță

56,301.40

10;697,27

66,998.67

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

' '    47,898.04

9,100.63

56,998.67

3.7.2. Auditul financiar

8,403.36

1,596,64

10,000.00

3.8

Asisțențătehnică

143,694.05

27,301.87

170,995.92

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

47,898.04

9,100.63

56,998.67

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

.   19,15.9.22

-----3,640.25

-----22,799.47 -

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în jrogramul de contrai al lucrărilor de execuție, avizat de către nspectoratul de Stat în Construcții

28,738.83

5,460.38

34,199.20

3,8.2. Dirigenție de.șantier

. 95,796

18,201.26

113,997,35

Total capitol 3

fADirm til a rkalHUatî nantm         rla

530,944.48

100,879,451

631,823.94

4.1

Construcții șl Instalații

8,312,972.80

1,579,464.83

9,892,437.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,500.00

1,425.00

8,925.00

4.3

Jtilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

1,088,292.86

206,775,64

1,295,068.50


4,4

Utilaje, echipamente tehnologice șî funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.0C

o.oc

0.00

4,5

Dotări

170,84327

32,460.22

203,303.49

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

Total capitol 4

9,579,608.93

1,820,125.70

11,399,734.63

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

215,541.20

40,952.83

256,494.03

5-1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

■ :     215,541:20

40,952.83

256,494.03

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

' 0;00

0.00

0.00

•5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

133,007.56

0.00

133,007.56

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - 0,1%

0.00

8,312.97

5.2.3. Cota aferentă 15C pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - 0.5%

0.00

41,564.86

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfîințare

0.00

83,129.73

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

182,012.571

1,139,973.46

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

1396.64’|

10,000.00

Total capitol 5

1,314,913.01

224,562.04}

1,539,475.05

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0,00

Total capitol 6

0.00

0,00

0.00

TOTAL GENERAL

11,433,466.42

2,147,087.18

13,580,553.60

din care:c+m (1.2 +1.3 +1.4+2 + 4.1+4.2+sxij

8,544,014.00

1,623,362.66

10,167,376.66


* Definirea procentelor din deviz s-âu făcut cu respectareaHG 365/2010 Standard Cost. ** Structura prezentului deviz s-a făcut conform HG907/2016, acesta neavand Standard de cost actualizate.

Proiectant general:

S.C. SERVLANDS.R.L.Data:

06/2018