Hotărârea nr. 374/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantelor energetice la blocurile de locuinte - bloc PR6, scara 1 aferent asociatiei de proprietari nr. 570 din Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 374

din 29.06.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc PR6, scara 1 aferent asociației de proprietari nr. 570 din Municipiul Galați”

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 407/26.06.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 29.06.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 53790/25.06.2018, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. ”d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - - bloc PR6, scara 1 aferent asociației de proprietari nr. 570 din Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați,

ANEXA LA H.C.L. NR. 374/29.06.2018

Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - - bloc PR6, scara 1 aferent asociației de proprietari nr. 570 din Municipiul Galați

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • -  Realizarea termosistemului la pereții exteriori;

  • -  Montarea de tîmplărie exterioară din PVC cu geam termopan;

  • -  Realizarea termoizolației peste planșeul de la ultimul nivel;

  • -  Izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, refacerea instalațiilor de distribuție a agentului termic și a apei calde menajere;

  • -  Înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice;

- Utilizarea lămpilor cu senzori pe holuri și scări.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  Valoarea totală a investiției: 701.939,94 lei

  • ■  din care C+M:              589.259,44 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni

Sursa de finanțare:

  • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

  • -  40% UAT, respectiv Municipiul Galați și Asociația de Proprietari Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant: SC GRUPO SRL

J22/3153/1993, CUI RO13586387

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

BLOC PR6, B-dui DUNĂREA. nr.86, Micro 2'

, mun. Galați

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3,

4,

5,

CAPITOLUL 1 -CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pt relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1              / ■    ,       v'-      \         ... </•

o,oo

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 -CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULU

1 DE INVESTIȚII

2.1        |Rețele exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

. 0,00

0,00

CAPITOLUL 3 • CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pt obținerea de avize acorduri și autorizații

275,00

52,25

327,25

3.3

Expertlzare tehnică

5.500,00

1.045,00

6.545,00

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

5.500,00

1.045,00

6.545,00

3.5

Proiectare, din cane

17.050,00

3.239,50

20.289,50

3.5,1 Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5.900,00

1.121,00

7.021,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

150,00

28,50

178,50

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

4.745,00

901,55

5,646,55

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

2.745,00

521,55

3.266,55

3.7.2 Auditul financiar

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8

Asistență tehnică

11.500,00

2.185,00

13.685,00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

2.500,00

475,00

2.975,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcții

2.500,00

475,00

2.975,00

3.8.2 Dirigentie de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

TOTAL CAPITOL 3

-   44.570,00

... . . 8.468,30

53.038,30

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

BLOC PR6, B-dul DUNĂREA, nr.86, Micro 2

, mun. Galați

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3,

4,

5,

CAPITOLUL 4 . CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții si instalații

484.221,00

92.001,99

576.222,99

4.2

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care NU necesită montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4 '                      .

484.221,00

92.001,99

576,222,99

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

16.618,00

3.157,42

19.775,42

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10.955,00

2.081,45

13.036,45

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.663,00

1.075,97

6.738,97

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.759,00

0,00

5.759,00

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cofa aferentă ISC pt controlul calității lucrărilor de construcții

0,1%

501,00

0,00

501,00

5.2.3 Cota aferentă ISC pt controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,5%

2.504,00

0,00

2.504,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor- CSC

2.504,00

0,00

2.504,00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

250,00

0,00

250,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

36.317,00

6.900,23

43.217,23

5.4

Cheltuieli pt informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL5

61.994,00

10.684,65

72.678,65

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE Șl TESTE

6.1

Preqatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

.0,00

.; o,oo

0,00

TOTAL GENERAL

590.785,00

111.154,94

701.939,94

Din care C+M

495.176,00

94.083,44

589.259,44

In preturi la cursul inforeuro al lunii decembrie 2016 de 4,644 lei/euro.

DATA:26.04.2018


Beneficiar/lnvestitor

MUNICIPIUL GALAȚI