Hotărârea nr. 37/2018

Revocarea HCL nr. 46/01.03.2001 privind schimbarea destinatiei de locuinta in locuinta sociala a locuintelor ramase disponibile in blocuri si a locuintelor din fondul vechi care se repara si valoarea reparatiilor nu depaseste 50.000.000 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 37 din 25.01.2018

privind revocarea H.C.L. nr. 46/01.03.2001 privind „schimbarea destinației de locuință în locuință socială a locuințelor rămase disponibile în blocuri și a locuințelor din fondul vechi care se repară și valoarea reparațiilor depășește 50.000.000 lei”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 37/17.01.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.01.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4388/17.01.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 4390/17.01.2018, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HCLnrr37/20i8

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă revocarea H.C.L. nr. 46/01.03,2001 privind „schimbarea destinației de locuință în locuință socială a locuințelor rămase disponibile în blocuri și a locuințelor din fondul vechi care se repară și valoarea reparațiilor depășește 50.000.000 lei”

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


edi’pte/le ședință,


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavign Kovacs

HCLnr.37/2018—