Hotărârea nr. 356/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Sisteme de incalzire pentru unele imobile apartinand Municipiului Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 356

din 21.06.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sisteme de încălzire pentru unele imobile aparținând Municipiului Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 381/14.06.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.06.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 51818/18.06.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 51820/18.06.2018, al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. „c”, art. 4, art. 5 alin. (1) lit. „c”, alin. (2), alin. (4), art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d” și art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul „Sisteme de încălzire pentru unele imobile aparținând Municipiului Galați”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Anexa la HCL nr. 356/21.06.2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Sisteme de încălzire pentru unele imobile aparținând Primăriei Municipiului Galați

Primăria Municipiului Galați are în administrare o serie de imobile proprietate publică, pentru care agentul termic este asigurat de la sistemul centralizat. La această dată, la nivelul orașului cca. 10.000 de consumatori au renunțat la agentul termic furnizat de Electrocentrale S.A. și s-au dotat cu centrale termice individuale pe gaz. Ca urmare acceași cantitate de agent termic va fi livrat la un număr mai mic de consumatori iar costurile vor crește.

Imobilele supuse analizei sunt amplasate în Galați, respectiv:

- Str.Fraternitatii, Nr.1, Bl. Șoim, Parter;

- Str. Domnească, Nr.13, Bl. L, Parter

- Str. Henri Coanda, Nr.8, Bl. J5, Parter, Micro 39;

- Str.Brailei, Nr. 232, Bl. E4, Parter, Micro 18;

- Str.Domneasca nr.90 - Policlinica cu plata;

- Str. Ctin Levaditti, Nr. 3, Cimitir Sf.Lazar - Pavilion Administrativ;

- Str. Oltului, Nr. 28, Bl. L1A, Școala Postliceala Carol Davila;

- Str. Mihai Bravu, Nr. 3, Arena de box;

În vederea asigurarii independentei sistemului de încalzire s-a considerat necesitatea montării cazanelor într-un spațiu special amenajat pentru asigurarea agentului temic și a apei calde menajere pentru toate încăperile imobilului.

Prin proiect sunt prevăzute lucrări de refacere rețea de conducte și coloane pentru distribuția agentului termic și montare de centrale termice, după cum urmează :

Str.Fraternitatii, Nr.1, Bl. Șoim, Parter

-se vor monta 3 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de x 35 kw atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, iar radiatoarele existente se vor pastra.

Str. Domnească, Nr.13, Bl. L, Parter

-se vor monta 3 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de x 35 kw atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, iar radiatoarele existente se vor pastra.

Str. Henri Coanda, Nr.8, Bl. J5, Parter, Micro 39

-se vor monta 2 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de x 35 kw atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, iar radiatoarele existente se vor pastra.

Str.Brailei, Nr. 232, Bl. E4, Parter, Micro 18

-se va monta 1 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de 24 kw atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, iar radiatoarele existente se vor pastra.

Str.Domneasca nr.90 - Policlinica cu plata

-se vor monta 2 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de 100 kw atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, iar radiatoarele existente se vor pastra.

Cimitir Sf.Lazar - Pavilion Administrativ

-se vor monta 2 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de x 35 kw atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, iar radiatoarele existente se vor pastra.

Școala Postliceala Carol Davila

-se vor monta 3 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de x 35 kw pentru producere de agent termic apa calda din care unul pentru situatii de urgenta in caz de avarie la cazanul în functiune

-alimentarea cu apa calda a obiectelor sanitare se fa face din centrala termica, iar conexiunea se va face in locul contorului de apa calda

Arena de box -2 CT x 150 kw

-se vor monta 2 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de x 150 kw atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, iar radiatoarele existente se vor pastra.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 1.638.940 lei

din care C+M:           803.012 lei

Capacitati: - 18 centrale termice.

Sursa de finantare: buget local și/imprumut.

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Str. Oașului 86-90, Bl. K1/118014001J1 2/156/2014 CUI:RO32687612 Banca Transilvania CLUJ RO40BTRLRONCRT0243392501 Trezoreria Cluj

R077TREZ2165069XXX031018 Tel: 0742-072.978 / 0740-063.326 Fax: 0364-882.140 paul@abcony.ro; doru@abcony.ro www.abcony.ro

PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE SISTEME DE ÎNCĂLZIRE PENTRU UNELE IMOBILE APARTINAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

Varianta II

Nr.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor ele cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

199,000.00

37,810.00

236,810.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

78,000.00

14,820.00

92,820.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

90,000.00

17,100.00

107,100.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,000.00

190.00

1,190.00

3.7

Consultanta

9,923.00

1,885.37

11,808.37

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9,923.00

1,885.37

11,808.37

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

36,000.00

6,840.00

42,840.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,500.00

665.00

4,165.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

2,500.00

475.00

2,975.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

30,000.00

5,700.00

35,700.00

TOTAL CAPITOL 3

245,923.00

46,725.37

292,648.37

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

581,800.00

110,542.00

692,342.00

4.1.1

01 Instalații termice

581,800.00

110,542.00

692,342.00

4,1,1,1

01 str. Fraternitatii nr 1 bl Soim parter

81,000.00

15,390.00

96,390.00

4,1,1,2

02 str. Domneasca nr. 13 bl. L Parter

74,000.00

14,060.00

88,060.00

4,1,1,3

03 str. Henri Coanda nr8bl.J5 parter Micro 39

38,000.00

7,220.00

45,220.00

4.1,1,4

04 str. Brăilei nr. 232 bl. E4 parter Micro 18

38,000.00

7,220.00

45,220.00

4,1,1,5

07 str. Domneasca nr 90 - Policlinica cu plata

113,000.00

21,470.00

134,470.00

4,1.1,6

08 Cimitir Sf. Lazar- Pavilion Administrativ

50,000.00

9,500.00

59,500.00

4,1,1,7

09 Școala postliceala Carol Davila

87,000.00

16,530.00

103,530.00

4,1,1,8

10 Arena de box

100,800.00

19,152.00

119,952.00

4.2

Montaj utilajo, echipamente tehnologice si funcționale

80,000.00

15,200.00

95,200.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

330,500.00

62,795.00

393,295.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

992,300.00

188,537.00

1,180,837.00

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

24,807.50

4,713.43

29,520.93

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

13,000.00

2,470.00

15,470.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

11,807.50

2,243.43

14,050.93

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

O.OC

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru auloiizaiea lucrărilor de construcții

O.OC

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

99,230.00

18,853.70

118,083.70

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3,000.00

570.00

3,570.00

TOTAL CAPITOL 5

127,037.50

24,137.13

151,174.63

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

8,000.00

1,520.00

9,520.00

6.2

Probe tehnologice si teste

4,000.00

760.00

4,760.00

TOTAL CAPITOL 6

12,000.00

2,280.00

14,280.00

TOTAL PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE SISTEME DE ÎNCĂLZIRE PENTRU UNELE IMOBILE APARTINAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI

1,377,260.50

261,679.50

1,638,940.00

TOTAL Constructii+Montaj

674,800.00

128,212.00

803,012.00

ABCONY SERV SRL