Hotărârea nr. 354/2018

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile desfasurate de catre Serviciul Public Ecosal Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 354

din 21.06.2018

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 379/14.06.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.06.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 52548/19.06.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 52550/19.06.2018, Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului;

Având în vedere solicitările nr. 4704/16.04.2018 și nr. 6584/22.05.2018, a Serviciului Public Ecosal Galați, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 37993/20.04.2018, respectiv nr. 49973/23.05.2018;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (4) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin. (1), lit.”k” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Se modifică punctele 1.1,1.2,1.3 și 1.4 ale capitolul I din anexa la H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare și vor avea următorul cuprins:

99

Tarif (lei/U.M.)

Tarif (lei/U.M.)

Nr.

Crt.

Activitatea desfășurată

U.M.

fără T.V.A.

cu

T.VA.

fără

T.VA.

cu

T.VA.

Program zi

Program noapte

I.

Serviciul de salubrizare

1.

Activitatea „Măturatul, spălatul, stropirea și întreținere căilor publice”:

1.1

Măturat manual străzi

1.000 mp

24,46

29,11

30,08

35,80

oră

15,40

18,32

18,94

22,54

1.2

Măturat manual trotuare

1.000 mp

26,21

31,18

32,23

38,36

oră

15,40

18,32

18,94

22,54

1.3

Întreținere străzi

1.000 mp

9,77

11,63

12,02

14,30

oră

15,40

18,32

18,94

22,54

1.4

Curățat rigole prin

1.000 mp

310,16

369,09

X

X

răzuire

oră

15,40

18,32

X

X

Tarifele conțin C.C.I. 18% și profit de 3%

Art. II - Se completează capitolul I din anexa la H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare, cu punctele 10.3 și 10.4 care vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Activitatea desfășurată

U.M.

Tarif p

(lei/

rropus UM)

fără TVA

cu TVA

I.

Serviciul de salubrizare

10

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

10.3

Punct de colectare Micro 13B

lei/lună

9.069

10.792

10.4

Punct de colectare strada Etna, nr. 29

lei/lună

8.929

10.626

Tarifele conțin C.C.I. 18% și profit de 3%

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,