Hotărârea nr. 352/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere si reparatii acoperis Camin nr. 2 - Cladire internat B2”

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 352

din 21.06.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ”Refacere și reparații acoperiș Cămin nr. 2 - Clădire internat B2”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 377/14.06.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.06.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 51814/18.06.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 51816/18.06.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. ”d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215 /2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul ”Refacere și reparații acoperiș Cămin nr. 2 - Clădire internat B2” având principalii indicatori tehnico -economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Anexa la H.C.L. nr. 352/21.06.2018

Principalii indicatori tehnico -economici pentru obiectivul

”Refacere și reparații acoperiș Cămin nr. 2 - Clădire internat”

Structura acoperișului tip șarpantă de la Căminul nr. 2 situat pe strada Traian nr. 203 a fost degradat în urma fenomenelor meteorologice din vara și toamna anului 2017.

În vederea eliminării acestor deficiențe este necesară refacerea acoperișului de tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă tip țiglă .

Prin proiect se va urmări:

- înlocuire învelitoare;

- înlocuire astereală;

- înlocuire pazii;

- ignifugare șarpantă;

- înlocuire jgheaburi, burlane și lucarne;

- refacere instalație electrică interioară unde este cazul.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

291.550 lei

255.850 lei


Valoarea totala a investitiei din care C+M:

Durata de realizare a investiției : 10 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect

Președinte de ședință,

9                             9              9   7

MHMMMMMMB v.-.         9-

5.4. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

In lei/euro la cursul 4.5 lei/euro din data de 11/05/2018

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara

TT¥Z A X

TVA

Valoare (cu

TVAX

Lei

Lei

Lei

9                 ____

4_ . .............

L------------

4—               -            .    ..  ..

3

‘J

5

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea util

itatilor necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPI'

rOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

39

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.72“

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.12

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

30,000.00

5,700.00

35,700.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

215,000.00

40,850.00

255,850.00

4.1.1

1 STRUCTURA DE REZISTENTA

40,110.55

7,621.01

47,731.56

4.1.2

2 ARHITECTURA

174,889.44

33,228.99

208,118.44

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

215,000.00

40,850.00

255,850.00

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

40

A\ .

5.1.2

Cheltuieli conexe organizații șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul

0.00

0.00

0.00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

0.00

0.00

0.00

urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

0.00

0.00

0.00

CAPITOL . ™

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL REPARAȚII ACOPERIȘ

CĂMIN NR.2, GRUP ȘCOLAR, STR. TRAIAN, NR

245,000.00

46,550.00

..

291,550.00

TOTAL Constructii+Montaj

215,000.00

40,850.00

255,850.00

Nr.

Cri

Denumirea elementelor de cost

Valoarea totală fara TVA

Eșalonarea costurilor pe luni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

074280)80) w\v\v.arl)ideskii,o   e, -mai]:aijlldesk^gțnail.coni


41

1.

Proiectare

30,000

2.

Organizare șantier

0

3.

Execuție lucrări de bază

215,000

4.

Asistență tehnică

0

5.

Probe, recepții

-•

6.

Alte cheltuieli

0

TOTAL:

245,000

42