Hotărârea nr. 350/2018

Predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "CNI SA" a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea realizarii obiectivului de investitii Proiect Pilot - "Sala de sport scolara", Colegiul National "Mihail Kogalniceanu", Str. Brailei nr. 161B, municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 350 din 21.06.2018

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “CNI SA” a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiții Proiect Pilot - “Sală de sport școlară”, Colegiul Național “Mihail Kogălniceanu”, Str. Brăilei, nr. 161 B, municipiul Galați, județ Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 375/14.06.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.06.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 51710/15.06.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 51712/15.06.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (1) și (2), art. 8, alin. (1) și (2), art. 12 și art. 13 din Anexa 3 la Ordonanța Guvernului nr. 16 din 19 august 2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (6), lit. ”a”, pct. 1 și 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “CNI” SA, pe bază de protocol, a terenului situat în Galați, Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” Strada Brăilei nr. 161B, aflat în proprietatea publică a municipiului Galați în suprafață de 2.500 mp, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din totalul de 11.066 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 107834, număr cadastral 107834, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “CNI” SA a obiectivului de investiții Proiect Pilot-“Sală de sport școlară” , Colegiul Național “Mihail Kogălniceanu”, Str. Brăilei nr. 161 B, municipiul Galați, județ Galați”.

Art. 2 - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3 - Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local al municipiului Galați a cheltuielilor pentru racordurile la utilități.

Art. 4 - Municipiul Galați se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru organizarea șantierului și pentru depozitare.

Art. 5 - Municipiul Galați se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 350/21.06.2018Anexă la HCL440900


' PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE


Suprafață teren =2500mp, ce face obiectul predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin C.N.I. ST, pentru realizare proiect pilot: "Sală de Sport Școlară "

Beneficiar. MUNICIPIUL GALAȚI

Adresa: Muu Galați, Str. Brăilei, nrJ61B jud. Galați

Nr. cad. : 107834 ; Nr. Cf: 107834 Suprafața; S - 11066 mp Suprafața Studiata = 2500.1» mp


CRAUCIUC BOGDAN

CRAUCIUC BOGDAN       i

CRAUCIUC BOGDAN |      , |Data 18.06.2018


440850


440800


PI nr.

Ol


PLAN TOPOGRAFIC

Sistam de proi ecti e: Stereo'70

Plan de referința: Marea Neagra 1975


Președinte de ședință

5                                                     5                        ’