Hotărârea nr. 349/2018

Insusirea inventarului actualizat al bunurilor imobile inscrise in cartea funciara care apartin domeniului public al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 349

din 21.06.2018

privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară care aparțin domeniului public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 374/14.06.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.06.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 51704/15.06.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 51706/15.06.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 9/28.01.2016 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 105/31.03.2016 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 76/23.02.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 183/27.04.2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 612/07.11.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 613/07.11.2017 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Galați de trecere a unor suprafețe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 614/27.11.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 615/27.11.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 613/07.11.2017 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Galați de trecere a unor suprafețe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 690/13.12.2017pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 86/12.03.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (4) și ale art. 21, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.(3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se însușește inventarul actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparțin domeniului public al municipiului Galați, cu modificările prevăzute în Anexa 1 și completările prevăzute în Anexa 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Hotărârea Consiliului Local nr. 145/22.03.2018 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor înscrise în cartea funciară care aparțin domeniului public al municipiului Galați, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 271/24.04.2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 145/22.03.2018 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară care aparțin domeniului public al municipiului Galați își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Anexa 1 la H.C.L. nr. 349/21.06.2018

LISTA

Bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care modifică inventarul domeniului public al municipiului Galați

Pozițiile 17, 267, 556, 561, 572 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați se abrogă.

- La poziția 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: ” Bulevardul Milcov ”, coloana 3 va avea următorul cuprins:” Localitatea Galați, Bulevardul Milcov, Lot 1 - categoria de folosință drum, suprafața = 43.895 m.p. ”, coloana 6 va avea următorul cuprins: ”Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 76/23.02.2017, număr cadastral 125633, număr carte funciară 125633”

  • - La poziția 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: ” Bulevardul George Coșbuc ”, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Localitatea Galați,Bulevardul George Coșbuc, Tronson 2, categoria de folosință drum -suprafața -142.043 mp ”, coloana 6 va avea următorul cuprins: ” Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 86/12.03.2018 număr cadastral 126305, număr de carte funciară 126305”

  • - La poziția 330, coloana 2 va avea următorul cuprins ” Str. Emil Racoviță Tronson 1” și ”Str. Emil Racoviță Tronson 2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Localitatea Galați, Strada Emil Racoviță, Tronson 1 (între Ion Ionescu de la Brad și Nicolae Mantu), Lot 1, categoria de folosință drum -suprafața = 737 mp” și ”Localitatea Galați, Strada Emil Racoviță, Tronson 2 (între Drum Centură/ N. Mantu și Pictor Iosif Isser), Lot 1, categoria de folosință drum - suprafața =1.485 mp”, coloana 6 va avea următorul cuprins:” Hotărârea Guvernului nr. 562/2002, Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001, numar cadastral 125698, număr carte funciară 125698” și ”Hotărârea Guvernului nr. 562/2002, Hotărârea Consiliului Local nr. 334/30.10.2001 numar cadastral 125715, carte funciară 125715 ”.

- La poziția 336, coloana 2 va avea următorul cuprins: ”Str. Drumul Viilor Tronson 2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Localitatea Galați,

Strada Drumul Viilor, Tronson 2, Lot 2/1 - categoria de folosință, drum suprafața = 7.310 mp”, coloana 6 va avea următorul cuprins: ” Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 183/27.04.2017,număr cadastral 125711, număr de carte funciară 125711”.

- La poziția 7352, coloana 2 va avea următorul cuprins: ” Teren intravilan”, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Localitatea Galați,

Cartier Aeroport, Strada Drumul Viilor, Talcioc , Lot 1 ctegoria de folosință curți construcții - suprafața = 11.608 mp”, coloana 6 va avea următorul cuprins: ” Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 334/30.10.2001, număr cadastral 125702, număr de carte funciară 125702”.

Președinte de ședință,

9               9       9'

Anexa 2 âla H.C.L. nr. 349/21.06.2018

LISTA

Bunurile imobile înscrise în cartea funciară și care completează inventarul domeniului public al municipiului Galați

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

7756

Teren intravilan

Localitatea Galați,

Micro13b,Tarla 253/1,

Lot 2/1/1/1 - teren arabil

St - 59.033 metri pătrați

2003

12.500.024

Ordinul nr. 69/23.05.2003 emis de

Instituția Prefectului Județului Galați Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 105/31.03.2016

Număr cadastral 125849

Carte funciară numărul 125849

7757

Teren intravilan

Localitatea Galați, Micro13b,Tarla 253/1, Lot 2/1/1/3 - teren arabil

St - 2.720 metri pătrați

2003

865.253

Ordinul nr. 69/23.05.2003 emis de Instituția Prefectului Județului Galați Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 105/31.03.2016

Număr cadastral 125851 Carte funciară numarul 125851

7758

Teren intravilan

Localitatea Galați, Tarla 253/1 Lot A/1/1 -teren arabil

St - 25.790 metri pătrați

2003

5.460.939

Ordinul nr. 69/23.05.2003 emis de

Instituția Prefectului Județului Galați Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 105/31.03.2016

Număr cadastral 125852

Carte funciară numărul 125852

7759

Teren intravilan

Localitatea Galați,

Tarla 253/1 Lot A/1/3 -teren arabil

St - 13.896 metri pătrați

2003

3.032.904

Ordinul nr. 69/23.05.2003 emis de Instituția Prefectului Județului Galați

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 105/31.03.2016

Număr cadastral 125854

Carte funciară numărul 125854

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

7760

Teren intravilan

Localitatea        Galați,

Str. Drumul Viilor,aferent Talcioc, Lot 1 - teren curți construcții

St - 1.661 metri pătrați

2016

386.835

Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Galați nr. 9/28.01.2016

Număr cadastral 125713

Carte funciară numărul 125713

7761

-

Teren intravilan

Localitatea Galați, Cartier Traian Nord, Bulevardul George Coșbuc, nr. 259, Lot 1/1 - teren curți construcții

St - 2.141 metri pătrați

2009

1.875.285

Ordinul nr. 412/15.10.2009 emis de

Instituția Prefectului Județului Galați Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 690/13.12.2017

Număr cadastral 125700

Carte funciară numărul 125700

7762

Teren intravilan

Localitatea Galați, Cartier Traian Nord, Bulevardul George Coșbuc, nr. 259, Lot 2/1 - teren curți contrucții

St - 66.337 metri pătrați

2009

31.215.472

Ordinul nr. 412/15.10.2009 emis de

Instituția Prefectului Județului Galați Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Galați nr. 690/13.12.2017

Număr cadastral 125709

Carte funciară numărul 125709

Președinte de ședință,

9                               9               9    7