Hotărârea nr. 346/2018

Aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L. pentru Societatea Mediplus Exim S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 346 din 21.06.2018

privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L. pentru Societatea Mediplus Exim S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 373/14.06.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.06.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 52362/19.06.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52364/19.06.2018, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății Transdan S.R.L. înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 55311/08.06.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31 și art. 34 din anexa la Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct.

14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L., pentru Societatea Mediplus Exim S.R.L., pe următoarea rută:

Complex Ionescu - str. Ionel Fernic - bld. Milcov - str. 1 Decembrie 1918 - Piața Energiei - str. Siderurgiștilor - str. Ing. Anghel Saligny - str. Gheorghe Asachi - str. Frunzei - str. Stadionului - str. Oțelarilor - Hotel Magnus - str. Oțelarilor - str. Brăilei - S.C. Mediplus Exim S.R.L. și retur;

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați