Hotărârea nr. 344/2018

Modificarea H.C.L. nr. 286/31.07.2015 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la obiectivul "Anvelopare Liceul Tehnologic Anghel Saligny"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 344 din 21.06.2018

pentru: modificarea H.C.L. nr. 286/31.07.2015privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Anvelopare Liceul Tehnologic Anghel Saligny”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 367/12.06.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 21.06.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 50646/12.06.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 50648/12.06.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 286/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Anvelopare Liceul Tehnologic Anghel Saligny”;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Titlul H.C.L. nr. 286/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Anvelopare Liceul Anghel Saligny” se modifică și va avea următorul cuprins: “Anvelopare unități de învățământ - Liceul Tehnologic Anghel Saligny”.

Art. II - Anexa la H.C.L. nr. 286/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Anvelopare Liceul Tehnologic Anghel Saligny” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

ANEXA LA HCL NR 344/21.06.2018

Anvelopare unități de învățământ - Liceul Tehnologic Anghel Saligny

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • - reparații la fațade;

-izolarea termică a pereților exteriori opaci prin montarea a unui strat termiozlant din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime -înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e.

-izolarea termică a planșeului peste etaj 2 /subsol cu saltele de vată bazaltică de 20 cm grosime;

-înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire de la subsol cu conducte noi din PPR;

  • - refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic încălzire aflate în subsolul clădirii;

  • - înlocuirea radiatoarelor din fontă corodate, fisurate;

-instalarea unui sistem de colectoare solare ca formă alternativă de producere a agentului termic primar necesar obținerii apei calde de consum;

  • - instalarea uni sistem de pompe de căldură aer-apă ca formă alternativă de producere a energiei termice;

  • - reabilitarea instalației de iluminat;

  • - sistematizarea pe verticală ( alei, trotuare);

  • - reabilitarea instalațiilor interioare (apă-canalizare) ;

Indicatorii tehnico-economici sunt:

Valoarea totală a investiției: 2.071.537,01 lei

Din care C+M           : 1.505.704,12 lei

Capacități: - 2619 mp spații de școlarizare reabilitate

Durata de realizare a investiției: 10 luni

Sursa de finanțare: Buget local -2%

Buget stat-13%

Fondul European de Dezvoltare Regionala-85% Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Anvelopare Unități de învățământ - Liceul Tehnologic Angliei Saligny, Galați"

PROIECTANT: SC PROFICONS PROJECT SRL

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

LEI

LEI

TlEî”

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

0

; 0

0

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului/sistematizare incinta

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

q

Total capitol 1

0

0

0

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA

UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0

0

0

Total capitol 2

0

0 1 0

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

0

0

0

3.1

Studii de teren

1469.00

279.11

1748.11

3.1.1 Studii de teren

1469.00

279.11

1748.11

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1500.00

285.00

1785.00

3.3

Expertiza tehnica

10337.50

1964.13

12301.63

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

6375.00

1211.25

7586.25

3.5

Proiectare

45458.43

8637.1

54095.53

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8693.50

1651.77

10345.27

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1000.00

190.00

1190.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de execuție                                                          I

7152.99

1359.07

8512.05

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

28611.94

5436.27

34048.21

2T,

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

27663.062

5255.982

32919.043

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

19313.06

3669.48

22982.54

3.7.2. Auditul financiar

8350.00

1586.50

9936.50

3.8

Asistență tehnică                                           |

25750.75

4892.64

30643.39

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

4291.79

815.44

5107.23

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

2861.19

543.63

3404.82     -

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1430.6

271.81

1702.41    i

3.8.2 Dirigintie de șantier                                          ;

21458.96

4077.2

25536.16

Total capitol 3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)

118553.74

22525.21

141078.95

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții și instalații

1245269.22

236601.15

1481870.37

4.1.1

Ob. 1 Lucrări de Anvelopare

569356.77

108177.79

677534.56

4.1.2

Ob. 2 Lucrări de reabilitare a sistemului de incalzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de

152138.65

28906.34     ;

181044.99

4.1.3

Ob. 3 Surse de energie alternativa regenerabila

53650.03

10193.51

63843.54

4.1.4

Ob. 4 Lucrări de modernizare a instalației de iluminat                                               ■

287683.08

54659.79

342342.87

1.1.5

Ob. 5 Lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu - conexe

61036.89

11597.01

72633.9

4.1.6

Ob. 5 Lucrări de refacere a finisajelor interioare - i conexe

28436.63

5402.96

33839.59

4.1.7

Ob. 5 Lucrări de refacere trotuare - conexe

18478.82

3510.98

21989.8


1 Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA]

TVA

VALOARE

(cu TVA)

LEI

LEI

LEI

4.1.8

Ob. 5 Lucrări modernizarea instalației sanitare -conexe

74488.35

14152.79

88641.14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

185327.94

35212.31

220540.25

4.3.1

Ob. 3 Echipamente - Surse de energie regenerabila

166729.58

31678.62

198408.2

4.3.2

Ob. 5 Echipamente aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu - conexe

18598.36

3533.69

22132.05

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)

1430597.16

271813.46

1702410.62

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

<   5.1

Organizare de șantier

34334.33

6523.52

40857.85   !

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

20028.36

3805.39

23833.75

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

14305.97

2718.13

17024.11

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

15583.57

0

15583.57

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                                                          ;

1430.60

0

1430.60

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de

6326.49     i

0

6326.49

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6326.49

0

6326.49

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1500.00

0

1500.00

5.3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

135906.73

25822.28

161729.01

5.4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

8300.00

1577.00

9877.00

Total capitol 5 (5.1+5.2+5.3+5.4)

194124.64

33922.8

228047.44

6

Vj/ii I 1 UL»UE o» Ei 1EE 1 UIEEi i EEl 1 KU i ixEzbt 1 EilliEzEE/EiIEE oi

TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare                          ;

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

Total capitol 6 (6.1+6.2)

0

0

0

TOTAL

1743275.53

328261.47

2071537.01

din care C + M

1265297.58

240406.54

1505704.12

MUNICIPIUL GALAȚI