Hotărârea nr. 341/2018

Modificarea H.C.L. nr. 287/31.07.2015 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la obiectivul "Anvelopare Liceul Teoretic Dunarea"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 341 din 21.06.2018

pentru: modificarea H.C.L. nr. 287/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Anvelopare Liceul Teoretic Dunărea”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 364/12.06.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 21.06.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 50658/12.06.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 50660/12.06.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 287/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Anvelopare Liceul Teoretic Dunărea”;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Titlul H.C.L. nr. 287 din 31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Anvelopare Liceul Teoretic Dunărea” se modifică și va avea următorul cuprins: “Anvelopare unități de învățământ - Liceul Teoretic Dunărea”.

Art. II - Anexa la H.C.L. nr. 287/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Anvelopare Liceul Teoretic Dunărea” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

ANEXA LA HCL NR 341/21.06.2018

Anvelopare unități de învățământ - Liceul Teoretic Dunărea

Principalele lucrări prevăzute în documentație sunt :

- refacerea tencuielilor degradate;

- izolarea termică a pereților exteriori, a planșeului de peste subsol și a planșeului de peste ultimul nivel, a soclului clădirii, glafuri la tâmplăria exterioară ;

- înlocuire tâmplărie exterioară;

- reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente;

- dotarea clădirii cu instalație de stingere a incendiilor;

- montarea unei pompe de căldură pentru încălzire și apă caldă, tip aer-apă, cu putere termică de 130 kw și integrarea în instalația centralei termice;

- refacerea startului de uzură din curtea școlii;

- refacerea trotuarelor perimetrale.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 2.076.066,94 lei

din care C+M : 1.510.749,65 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni.

Sursa de finanțare: Buget local -2%

Buget stat-13%

Fondul European de Dezvoltare Regionala-85%

Anexam devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,PROJECT


DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "Anvelopare Unități de învățământ - Liceul Teoretic Dunarea, Galați

PROIECTANT: SC PROFICONS

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

........ . ..

LEI

i          LEI

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

0

0

0

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului/sistematizare incinta

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA

UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0

0

0

Total capitol 2

0

o

0

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

0

-o "

0

3.1

Studii de teren

1469.00

279.11

1748.11

3.1.1 Studii de teren

1469.00

279.11

1748.11

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1500.00

285.00

1785.00

3.3

Expertiza tehnica

10337.50

1964.13

12301.63

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5375.00

1021.25

6396.25

3.5

Proiectare

45562.96

8656.96

54219.93

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8693.50

1651.77

10345.27

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1000.00

190.00

1190.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de execuție

7173.89

1363.04

8536.93

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

28695.57

5452.16

34147.73

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

27719.511

5266.707

32986.218

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

19369.51

3680.21

23049.72

3.7.2 Auditul financiar

8350.00

1586.50

9936.50

3.8

Asistență tehnică

25826.01

4906.94

30732.96

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

4304.34

817.82

5122.16

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

2869.56

545.22

3414.77

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1434.78

272.61

1707.39

3.8.2 Dirigintie de șantier

21521.68

4089.12

25610.8

Total capitol 3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)

117789.99

22380.1

140170.09

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții

și instalații

1249450.62

237395.62

1486846.24

4.1.1

Ob. 1 Lucrări de Anvelopare

562453.32

106866.13

669319.45

4.1.2

Ob. 2 Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei caide de

152138.65

28906.34

181044.99

4.1.3

Ob. 3 Surse de energie alternativa regenerabila

53650.03

10193.51

63843.54

4.1.4

Ob. 4 Lucrări de modernizare a instalației de iluminat

287683.08

54659.79

342342.87

4.1.5

Ob. 5 Lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu - conexe

61036.89

11597.01

72633.9

4.1.6

Ob. 5 Lucrări de refacere a finisajelor interioare -conexe

28436.63

5402.96

33839.59

4.1.7

Ob. 5 Lucrări de refacere trotuare - conexe

29563.67

5617.1

35180.77


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE

1    (fără TVA)

TVA

VALOARE fcu TVA)

LEI

LEI

LEI

4.1.8

Ob. 5 Lucrări modernizarea instalației sanitare -conexe

74488.35

14152.79

88641.14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

185327.94

35212.31

220540.25

L )

4.3.1

Ob. 3 Echipamente - Surse de energie regenerabila

166729.58

31678.62

198408.2

4.3.2

Ob. 5 Echipamente aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu - conexe

18598.36

3533.69

22132.05

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)

1434778.56

272607.93

1707386.49

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

34434.69

6542.59

40977.28

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

20086.9

3816.51

23903.41

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

14347.79

2726.08

17073.86

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

15454.38

O

15454.38

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1259.00

0

1259.00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de

6347.69

0

6347.69

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6347.69

0

6347.69

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1500.00

0

1500.00

5.3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

136303.96

25897.75

162201.72

5.4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

8300.00

1577.00

9877.00

Total capitol 5 (5.1+5.2+5.3+5.4)

194493.02

34017.34

228510.37

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

o

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

Total capitol 6 (6.1+6.2)

0

0

6

TOTAL

1747061.57

329005.37

2076066.94

din care C + M

1269537.52  |   241212.13

1510749.65 |

PROIECTANT GENERAL                                  MUNICIPIUL GALAȚI