Hotărârea nr. 34/2018

Vanzarea terenului in suprafata de 216 mp, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Argesului nr. 14

KUMA1VIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 34 din 25.01.2018

privind vânzarea terenului în suprafață de 216 mp, proprietate privată a Municipiului

Galați, situat pe str. Argeșului, nr. 14

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 34/17.01.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.01.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3824/16.01.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 3822/16.01.2018, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 52143/02.09.2016;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 194/1317/10.03.2010;

Văzând Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, strada Argeșului, nr. 14, proprietar Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile Cap. I, I. 2, pct. 1 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. (5), lit.”b” și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HCL nr. 34/2018

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului cu suprafața de 45 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Argeșului, nr. 14.

Art. 2 — Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 216 mp, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Argeșului nr, 14, domnului Tatu Lucian-Nicușor și doamnei Tatu Corina.

Art. 3 - Se aprobă prețul de vânzare de 140,69 euro /mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de concesiune nr. 194/1317/10.03.2010 își încetează valabilitatea.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 ~ Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

HOL nr. 34/2018