Hotărârea nr. 320/2018

Aprobarea organigramei si a statului de functii ale Caminului pentru persoane varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 320

din 30.05.2018

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 340/22.05.2018

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 45254/21.05.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45256/21.05.2018 al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați nr. 195/03.05.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 41791/03.05.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, lit. „d”, alin. (3) lit. „b”, alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 641/27.11.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați.

Art. 3 - Directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați,

Anexa 1 la HCL 320 / 30.05.2018

ORGANIGRAMA

Căminului pentru Persoane Vârstnice "Ștefan cel Mare si Sfanț" - Galați, str. Razboieni nr. 15 -17

DIRECTOR

4,_____________________

MEDIC -1         |


_____________ 4,______________________

| AS. MED. GENERALIST - 6

______________________4/_____________________

|        MASEUR -1

______________ 4/_____________________

|      INFIRMIERE -12

____________£____________

I     ÎNGRIJITOARE - 5

______________________4,__________________

I     SPĂLĂTORESE


PSIHOLOG - 1


->    | JURIST -1   |


COND.

AUTO-1


4z

AS. SOC. - 2


__

|           CONTABIL-SEF -1ADMINISTRATOR - 1


LENJEREASA -1


MUNCITOR

CALIFICAT - 2REFERENT-1   [

| MAGAZINER -1  |


| PORTAR-Ț]


MUN. CALIFICAT

BUCĂTĂRIE - 5

MUNCITOR

NECALIFICAT -1

Total posturi aprobate - 50

Unitatea este autorizata sa funcționeze cu 1OO paturi ( H.C.L. nr. 44 din 10.02.2005 )•

Președinte de ședință,

Anexa 2 la HCL 320 / 30.05.2018

STAT DE FUNCȚII

Căminul pentru Persoane Vârstnice "Ștefan cel Mare si Sfanț” Galați, str. Razboieni nr. 15 - 17

Nr. crt.

Denumire funcție

Nivel studii

Personal normat după necesarul unitatii

1

Director

S

1

2

Contabil-sef

s

1

3

Psiholog

s

1

4

Jurist

s

1

5

Medic

s

1

6

Asistent social

s

2

7

Asistent medical generalist

s

1

8

Asistent medical generalist

PL

5

9

Maseur

calificare

1

10

Infirmiera

G

12

11

îngrijitoare

G

5

12

Spalatoreasa

G

2

13

Referent

M

1

14

Magaziner

M

1

15

Administrator

M

1

16

Lenjereasa

calificare

1

17

Muncitor calificat

calificare

2

18

Muncitor calificat bucătărie

calificare

5

19

Muncitor necalificat

G

1

20

Conducător auto

calificare

1

21

Portar

G

4

X

TOTAL

X

50

Președinte de ședință,