Hotărârea nr. 318/2018

Aprobarea contului anual de executie a bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2017

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 318

din 30.05.2018

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2017

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 338/22.05.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 45398/21.05.2018 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45400/22.05.2018, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 57, alin. (1), alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2017:

  • - Secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2017:

  • - Secțiunea de funcționare - conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului creditelor interne și externe pe anul 2017, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă situația financiară la 31 decembrie 2017, inclusiv anexele la aceasta, conform anexei 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, pt. Secretarul municipiului Galați,

Anexa 1 la HCL 318 / 30.05.2018

la data 31.12.2017

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

încasați

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00. 01

456,401,000

609,273,800

541,849,019

88.93

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

319,547,000

404,880,940

325,982,483

80.51

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

447,366,000

600,238,800

534,947,393

89.12

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

456,522,000

568,756,740

506,485,152

89.05

Al. IMPOZIT REVENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

189,849,000

192,400,300

177,937,234

92.48

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, S.I CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

00.05

0

2,551,300

2,551,195

100.00

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01. 02

0

2,551,300

2,551,195

100.00

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0

2,551300

2351,195

100.00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

00.06

189,849,000

189,849,000

175,385,456

92.38

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

4,802,000

4,802,000

1,244,537

25.92

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03,02.18

4,802,000

4.802.000

1244,537

25.92

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

185,047,000

185,047,000

174,140,919

94.11

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

182,713,000

182,713,000

171,970,916

94.12

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

2334,000

2334,000

2370,003

92.97

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT-, Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

583

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital(cod 05.02.50)

05.02

0

0

583

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

583

0.00

A3. IMPO3ITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

59,108,000

106,440,690

73,492,712

69.05

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+Q7.02.50)

07.02

59,108,000

10.6,44.0,690

73,492,712

69.05

Impozit si tara pe clădiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.0

1

43,661,000

85,993,690

57,178,323

66.49

impozit si taxa pe clădir i pf

07,02.01.01

13,180,000

17,726,000

14,191,448

80.06

Impozit gi țax a clădiri pj

07.02.01.02

30,481,000

68-267,(590

42386,875

62.9’7

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.0

2

12,792,000

17,792,000

13,207,187

74.23

Impozit pe țeren persoane fizice

07.02.02.01

4,4.09,000

6,409,000

4,620,458

72.09

la data 31.12.2017

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incaș ari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Imp ozit si taxa pe teren persoane juri di ce

0702.02.02

6571,000

9571,000

7338552

72.60

Impozit pe terenul din extavilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

1,412,000

1,412,000

1347,777

95.45

Taxe judi ci are de timbru, taxe de timbru peri tu activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

2,655,000

2,655,000

3307302.

117.03

A4. IMP02ITE SI TAZE PE BONURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

207,565,000

269,915,000

255,053,261

94.49

Sume defalcate din TVA(cod

11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11. 02

188,846,000

236,380,000

235,401,350

99.59

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor soci al si ajutor pentru incalzirea loc cu lemne

11.02.02

186,277,000

218,811,000

217,864575

99.57

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentni echilibrareabugetelor locale

11.02.06

1,623,000

16,623,000

16,623,000

100.00

Sume defalcate dm taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea iii vataniantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

946,000

946,000

913375

96.55

Alte impozite si țaxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

173,000

173,000

227,373

131.43

Taxe hoteliere

12.02.07

173,000

173,000

227,373

131.43

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

411,000

411,000

125,403

30.51

impozit pe spectacole

15.02.01

411,000

411,000

125,403

30.51

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

18,135,000

32,951,000

19,299,135

58.57

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.0

2

14,559,000

29,217,000

15,333,625

52.48

impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16,02,02.01

9359,000

21503,000

9311,666

^44.80

Impozitul pe mijloaceledetransportdeținute de persoane juridice

16.02.02.02

5300,000

7314,000

5321,959

75.50

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si. autorizații de funcționare

16.02.03

3,109,000

3367,000

3,494,807

106.97

Alte taxepe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pede sla sur are (Ie activitati

16.02.50

467,000

467,000

470,703.

100.79

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE(cod 18.02)

00.11

0

750

1,945

259.33

Alte impozite si taxe fiscale(cbd 18.02.50)

18.02

0

750

1,945

259.33

Alte impozite si taxe

18.02.50

0

750

1545

259.33

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

-9,156,000

31,482,060

28,462,241

90.41

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

00.13

14,800,000

19,800,000

16,480,467

83.23

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02,50)

30. 02

14,800,000

19,800,000

16,480,467

83.23

Venituri din conceșittni â indiirieri

30.02.05

13,891,000

18,891,000

16313,752

85.83

Pag. 3 din 4

la data 31.12.2017

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

încasați

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Venituri din concetiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

13,891,000

18,891,000

16,213,752

85.83

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.0

8

909,000

909,000

266,715

29.34

Venituri din dividente de la al ti plătitori

30.02.08.02

909,000

909,000

266,715

29.34

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

-23,956,000

11,682,060

11,981,774

102.57

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1,370,000

2,295,000

1,786,178

77.83

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

272,000

272,000

282,099

103.71

Contribuția părinților sau susținător ilor legali pentru întreținerea capiilor in cresc

33.02.10

130,000

130,000

159,552

122.73

Contribuțiapersoanelor benefici are ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

964,000

1,192,000

1,300,927

109.14

Contribuția persoaneloraș state

33.02.13

0

17,000

34,122

200.72

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputați i si despăgubiri

33.02.28

4,000

5,000

9,47.8

189.56

Contribuții pentru finanțarea programului Școala după școala

33.02.33

0

679,000

0

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

90,000

109,400

114,833

1Q4.97

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02,02

90,000

109,400

114,629

104.78

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34,02.50

0

0

204

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)

35.02

9,891,000

14,407,100

10,352,133

71.85

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.0

1

9,891,000

14,407,000

10,352,077

71.85

Venituri clin amenzi ș alle sancțiuni aplicate ele către alteinstitutii de șpecialitate

35.02.01.02

9,891,000

14,407,000

10,352,077

71.85

Penalitati penlru ncritpunerea sau depunerea cu intirzierea declarației de impozite si taxe

35.02.02

0

100

56

56.00

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36. 02

25,720,000

35,892,700

26,165,070

72.90

Venituri din aplicarea prescripției extincti ve

36.02.01

9£00

18,000

62,454

346.97

Venituri din aplicarea prescripției

36.02.01.01

9,000

18,000

62,454

346.97

Taxa de habitat și ecarisaj

36.02.06

12,666,000

19,666,000

13,531,166

68.80

ven din recup cheli ef in cursul proc de exec. silita

36X12.14

255,000

255,000

214,899

84.27

Alte venituri

36.02.50

12,790,000

15,953,700

12,356,551

77.45

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod

37,02

-61,027,000

-41,022,140

-26,436,440

64.44

la data 31.12.2017

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

Dcnatii să sponsorizări

37.02.01

0

22,060

22,060

100 D0

Varsanunte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii de dezvoltat e a bugetului local (cu semnulminus)

37.02.03

-61,027,000

-41,044,200

-26,458,500

64.46

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

9,035,000

9,035,000

6,-901,626

76.39

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

00.18

9,035,000

9,035,000

6,901,626

76.39

Subvenții de la bugetul de stat (cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

9,035,0.00

9,035,000

6,901,626

76.39

B. Curente(cod

00.20

9,035,000

9,035,000

6,901,626

76.39

42.02.21+42.02.28+42.02.23+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42.02.3

7+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.46)

Subvenții pt acordarea ajutorului pi încălzirea locuinței cu lemne cărbuni si combustibili petrolieri

42.02.34

200,000

200,000

83,622

41.81

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unt tatii or medic o-sociale

42.02.35

1300,000

1300,000

792,672

60.97

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

42.02,41

7,535,000

7,535,000

6,025,332

79.96

Președinte de ședință,

Anexa 2 la HCL 318 / 30.05.2018

Secțiunea Funcționare                           (jata31.12.2017

-lei -

Ordon ator/Denumire indicator

Cod

Credite bugetare

Plăti efectuate

Pr. realiz.

Total

Trimestre

□tal cheltuieli

50. 02

456,401,000

609,273,800

539,373,785

88.53

itoritati publice si acțiuni externe

51.02

27,390,000

5.0,146,000

45,535,593

90,81

. CHELTUIELI CURENTE

01

27,493,000

44,131,000

39,562,874

89.65

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22,493,000

33,660,000

32,728,797

97.23,

TLUL E. BUNURI SI SERVICII

20

4,992,000

10,462,000

6,825,245

65.24

TLUL VIL ALTE TRANSFERURI

55

8,000

9,000

8,832

98.13

'. ACȚIUNI FINANCIARE

79

0

6,250,000

6,250,000

100.00

TLUL XVH. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0

6,250,000

6,250,000

100.00

TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

-103,000

-235,000

-277,281

117.99

SCUPERATE.IN ANUL CURENT

.ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si RECUPERATE. IN ANUL

85

-103,000

-235,000

-277,281

117.99

JRENT

Lte servicii publice generale

54.02

17,490,00.0

3,951,000

3,827,300

96.87

. CHELTUIELI CURENTE

01

17,490,000

3,951,000

3,827,300

96.87

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,370,000

3,730,000

3,674,120

98,50

TLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

120,000

221,000

153,180

69.31

TLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

15,000,000

0

0

0.00

ranzactii privind datoria publica si Împrumuturi

55.02

8,080,000

10,480,000

9,891,786

94.39

. CHELTUIELI CURENTE

01

8,080,000

10,480,000

9,891,786

94.39

TLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

591,000

652,000

591,000

90.64

TLUL HI. DOBÂNZI

30

7,489,000

9,828,000

9,300,786

94.64

:dine publica si siguranța naționala

61.02

14,701,000

19,244,000

17,908,599

93.06

. CHELTUIELI CURENTE

01

14,701,000

19,244,000

17,912,010

93.0.8

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

408,000

616,000

605,574

98.31

TLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

293,000

891,000

663,792

74.50

TLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNIT AH ALE ADMINISTAITEI

51

14,000,000

17,737,000

16,642,644

93.83]

JBLICE

TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0

0

-3,411

0.00

ECUPERATE IN ANUL CURENT

ĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-3,411

0.00

JRENT

îvatamant

65.02

165,, 117,0.00

204,460,000

196,278,523

96.00

. CHELTUIELI CURENTE

01

165,169,000

204,514,000

196,387,155

96.03

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

139,663,000

168,678,000

167,697,064

99.42

TLUL H. BUNURI SI SERVICTI

20

21,000,000

30,385,000

23,823,051

78.40

.TLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

953,000

946,000

913,375

96.55

TLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

2,153,000

1,677,000

1,326,426

79.10

TLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

1,400,000

2,828,000

2,627,239

92,90

TLUL XIX-. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

-52,000

-54,000

-108,632

201.171

iCUPERATE IN ANUL CURENT

.ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

-52,000

-54,000

-108,632

201.17

JRENT

matate

66.02

14,227,000

17,096,000

13,355,412

78.12

. CHELTUIELI CURENTE

01

14,227,000

17,096,000

13,35.5,412

78.12

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,300,000

7,300,000

6,488,425

88,88

TLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

257,000

457,000

212,164

46.43

Secțiunea Funcționare                       |g data 31- 12.2017

-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credite bugetare

Plăti efectuate

Pr. realiz.

Total

Trimestre

TLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI

51

6,670,000

9,339,000

6,654,823

71.26

JBLICE

jltura, recreere si religie

67.02         31/113,000

49,521,000

41,460,103

,83.72

. CHELTUIELI CURENTE

01

31.123,000

49,533,000

41,472,132

83.73

TLUL U. BUNURI SI SERVICII

20

11,123,000

17,800,000

13,161,860

73.94

TLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI

51

13,000,000

17,623,000

15,415,509

87.47

JBLICE

TLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

7,000,000

14,110,000

12,894,763

91.39

TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

-10,000

-12,000

-12,029

100.24

iCUPERATE IN ANUL CURENT

.ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

-10,000

-12,000

-12,029

100.241

JRENT

sigurari si asistenta sociala

68.02          50

,550„000

60,275,800

55,751,530

92.49

. CHELTUIELI CURENTE-

01

50,606,000

60,331,800

55,830,333

92.54

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

19,500,000

23,190,000

22,849,886

98.5.3

TLUL n. BUNURI SI SERVICII

20

5,041,000

6,807,800

5,536,988

81,33

TLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI

51

7,941,000

8,294,000

6,736,948

81.23

JBLICE

TLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

16,232,000

20,148,000

18,939,478

94.00

TLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

1,892,000

1,892,000

1,767,033

93.39

TLUL XIX. PLAT! EFECTUATE. IN ANII PRECEDENT! SI

84

-56,000

-56,000

-78,803

140.72

iCUPERATE IN ANUL CURENT

.ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

-56,000

-56,000

-78,803

140.72

JRENT

acuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02          19

,132,000

29,032,000

20,926,116

72.08

. CHELTUIELI CURENTE.

01

19,162,000

29,263,000

21,180,169

72.38

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

139,000

240,000

234,425

97.68

TLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

16,023,000

.25,323,000

18,377,274

72.57

TLUL Vn. ALTE TRANSFERURI

55

3,000,000

3,700,000

2,568,470

69.42

TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

-30,000

-231,000

-254,053

109.98

iCUPERATE IN ANUL CURENT

.ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

-30,000

-231,000

-25.4,053

109.98

JRENT

cotectia mediului

74.02            33

,624,000

41,317,000

32,632,388

78,98

. CHELTUIELI CURENTE

01

28,012,000

35,705,000

27,197,470

76.17

TLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

18,900,000

31,300,000

24,788,47.0

79.20

TLUL Vn. ALTE TRANSFERURI

55

9,112,000

4,405,000

2,409,000

54.69

ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,612,000

5,612,000

5,436,438

96.87

TLUL XVH. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,612,000

5,612,000

5,436,438

96.87

TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0

0

-1,520

0.0.0

iCUPERATE IN ANUL CURENT

.AH EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-1,520

0.00

JRENT

"tiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

750,000

3,533,000

3,439,152

97.34

. CHELTUIELI CURENTE

01

750,000

3.533,000

3,439,152

97.34

TLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

750,000

3,533,000

3,439,152

97.34

ambustibili și energie

81.02          31

,094,000

50,793,000

43,802,117

86.24

. CHELTUIELI CURENTE

01

34,100,000

54,400,000

47,410,245

87.15

Secțiunea Funcționare

la data 31.12

2017

-lei -

Ordonator/Denurnire indicator

Cod

Credite

Total

bugetare Trimestre

Plăti efectuate

Pr. realiz.

TLULIV. SUBVENȚII

40

14,100,000

30,600,000

25,679,560

83.92

TLULIX. ASISTENTA SOCIALA

57

20;000,000

23,800,000

21,730,685

91.31

’. ACȚIUNI FINANCIARE

79

794,000

794,000

793,223

99.90

TLUL XVH. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

794,000’

794,000

793,223

99.90

TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE. IN ANII PRECEDENT! SI SCUPERATE IN ANUL CURENT

84

-3,800;000

-4,401,000

-4,401,351

100.01

.ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL   85

JRENT

-3,800,000

4,401,000

-4,401,351

100.01

ransporturi

84.02

43,133,000

69,425,000

54,565,166

78.60

. CHELTUIELI CURENTE

01

33,673,000

57,765,000

45,105,166

78.08

TLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

13,673,000

22,765,000

13,599,059

59.74

TLUL IV. SUBVENȚII

40

20,000,000

35, .000,000

31,506,107

90.02

l ACȚIUNI FINANCIARE

79

9,460,000

11,660,000

9,460,000

81.13

TLUL XVH. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

9,460.000

11,660,000

9,460,000

81.13

Președinte de ședință,

Secțiunea Dezvoltare


la data 31.12.2017

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Încasări realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

63,243,000

52,351,360

35,581,127

67.97

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

2,066,000

6,926,000

7,160,963

103.39

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

61,187,000

41,851,200

27,313,691

65.26

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

61,187,000

41,851,200

27,313,691

65.26

C2. VAN3ARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

61,187,000

41,851,200

27,313,691

65.26

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36.02

160,000

807,000

855,191

105.97

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

92,000

359,000

359,369

100.10

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

36.02.31

68,000

448,000

495,822

110.67

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

61,027,000

41,044,200

26,458,500

64.46

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

61,027,000

41,044,200

26,458,500

64.46

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

1,906,000

6,119,000

6,305,772

103.05

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

1,906,000

6,119,000

6,305,772

103.05

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

1,543,000

1,543,000

1,542,846

99.99

Venituri din yanzarea locuințelor construite din fondil statului

39.02.03

0

440,000

455,151

103.44

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

340,000

3,983,000

4,134,563

1Q3.81

Rate loc.Ord.19

39.02.10

23,000

153,000

173,212

113.21

IV. SUBVENTII(cod 00.18)

00.17

23,000

4,165,160

1,880,483

45.15

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

00.18

23,000

4,165,160

1,880,483

45.15

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

23,000

4,165,160

1,880,483

45.15

A. De capital(cod

42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.07+42.02.OSH-42.02.10+42.02.1 2+42.02.13+42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03+42.02 .17+42.02,18+42.02.18.01+42.02.18.02+42.02.18.03+42.02.19+42.02.20)

00.19

7,000

7,000

7,868

112.40

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

7,000

7,000

7,868

112.40

B. Curente(cad

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42.02.3 7+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.46)

00.20

16,000

4,158,160

1,872,615

45.03

Secțiunea Dezvoltare


la data 31.12.2017

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0

4,141,160

1,872,615

45.22

Subvenții de la bug. de stat catrebug. locale necesare susținerii proiectelor FEN 2014-2020

42.02.69

16,000

17,000

0

0.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate(cod

45.02.01+45.02.02+45,02.03+45,02.04+45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.1 6+45.02.17+45.02.18)

45.02

21,000

21,000

58,225

277.26

Fondul European de Dezvoltare Regioriala(cod45.Q2.01.01+45.02.01,02+45.02.01.03)

45.02.01

21,000

21,000

21,225

101.07

FEDR-sume primitein contul plăților efectuatein anii anteriori

45.02.01.02

21,000

21,000

21,225

101.07

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat(cod 45.02.08.01+15.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

0

37,000

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.08.02

0

0

37,000

0.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

48.02

106,000

195,000

22,956

11.77

Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

106,000

108,000

22,956

21.26

Sume primite in contul plătii or efectuate ih anul curent

48.02.01.01

0

2,000

0

0.00

FEDR-sume primite in contul plăților efectuatein anii anteriori

48.02.01.02

106,000

106,000

223*56

21.66

FSE

48.02.02

0

87,000

0

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

0

87,000

0

0.00

Președinte de ședință,

MUNICIPIUL GALAȚI

Secțiunea Dezvoltare                         la data 31 *12

2017

-lei -

Cre dite bugetare

Pr

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Total

Trimestre

Plăti efectuate

realiz,

stal cheltuieli

50.02

66,293,000

55,401,360

38,566,322

69.61

■itoritati publice si acțiuni externe

51.02

10,222,000

8,132,000

6,929,950

85.22

1ELTUIELI DE CAPITAL

70

10,222,000

8,132,000

6,931,346

85.24

TLUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,222,000

8,132,000

6,931,346

85.24

TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0

0

-1,396

0.00

iCUPERATE IN ANUL CURENT

.ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-1,396

o.oc

JRENT

rdine publica si siguranța naționala

61.02

15,000

532,000

-32,512

-6,11

HELTUIELI DE CAPITAL

70

15,000

532,000

0

O.OC

TEUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

15,000

532,000

0

0.00

TLUL XIX. PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0

0

-32,512

0.00

iCUPERATE IN ANUL CURENT

ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-32,512

0.00

JRENT

wat amant

65.02

11,349,000

5,519,000

2,274,349

41.21

1ELTUIELIDE CAPITAL

70

11,349,000

5,519,000

2,274,983

41.22

TLUL Xni. ACTIVE NEFINANCIARE

71

11,349,000

5,519,000

2,274,983

41.22

TLUL XIX. PLAI! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

-634

O.OC

iCUPERATE IN ANUL CURENT

ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-634

0.00

JRENT

mata te

66.02

9,029,000

7,386,000

6,943,337

94.01

. CHELTUIELI CURENTE

01

2,509,000

1,870,000

1,494,897

79.94

TLUL VL TRANSFERURI INTRE UNITATT ALE ADMINISTAHEI

51

2,509,000

1,870,000

1,494,897

79.94

JBLICE

JELTUIELIDE CAPITAL

70

6,520,000

5,516,000

5,448,440

98.78

TLUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

6,520,000.

5,516,000

5,448,440

98.78

rltura, recreare si religie

67.02

1,335,000

2,198,000

726,636

33.06

JELTUIELI DE CAPITAL

70

1,335,000

2,198.000

726,636

33.06

TLUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,335,000

2,198,000

726,636

33.06

sigurari si asistenta sociala

68.02

837,000

870,200

484,910

55.72

. CHELTUIELI CURENTE

01

210,000

338,000

103,978

30.76

TLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITAU ALE ADMINISTAHEI

51

210,000

247,000

68,425

27.70

JBLICE

TLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

0

91,000

35,553

39.07

drului financiar 2014-2020

HELTUIELI DE CAPITAL

70

627,000

532,200

380,932

71.58

TLUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

627,000

532,200

380,932

71.58

acuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

12,975,000

9,577,000

6,282,399

65.60

JELTUIELI DE CAPITAL

70

12,975,000

9,573,000

6,317,800

66.00

TLUL Xm. ACTIVE NEFINANCIARE

71

12,875,000

8,688,000

6,117,800

70.42

TLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

72

100,000

885,000

200,000

22.60

TLUL XIX. PLAT! EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI

84

0

0

-35,401

0.00

iCUPERATE IN ANUL CURENT

ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-35,401

0.00

JRENT

cotectia mediului

74,02

2,946,000

3,018,720

1,046,637

34.67

MUNICIPIUL GALAȚI

Pag.2 din 2


Secțiunea Dezvoltare


la data 31.12.2017

-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credite

Total

bugetare Trimestre

Plăti efectuate

Pr. realiz.

7ELTUIELI DE CAPITAL

70

2.946,000

■ 3,018,720

l,046;637

34.67

TLUL XHI. ACTIVE .NEFINANCIARE

71

2,946,000

3,018,720

1,046,637

34.67

jmbustibilî si energie

.81.02

798,000

673,000

641,127

95.26

TELTUELIDE CAPITAL

70

798,000

673,000

641,127

95,26

TLUL XHI. ACTIVE .NEFINANCIARE

71

798,000

673,000

641,127

95.26

cansporturi

84.02

16,787,000

17,477,440

13,269,489

75.92

. CHELTUIELI CURENTE

01

125,000

125,000

50,887

40.71

TLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cirului financiar 2014-2020

58

125,000

125,000

50,887

40.71

4ELTUIELI DE CAPITAL

70

16,662,000

17,352,440

13,218,602

76.18

TLUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

16,662,000

17,352,440

13,218,602

76.18

Președinte de ședință,

Secțiunea Funcționare


la data 31.12.2017

Denumirea indicatori lor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

183,923,000

205,847,040

187,545,989

91.11

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

119,839,000

130,066,040

121,007,743

93.04

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

119,839,000

130,066,040

121,007,743

93.04

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

446,000

446,100

344,305

77.18

V enitiiri din propri etate (cod 30.10.0 5+30.10.09+30.10.50)

30.10

446,000

446,100

344305

77.18

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

446,000

446,100

344305

77.18

Alte venituri din concesiuni âinchirieri

30.10.05.30

446,000

446,100

344 305

77.18

C2. VANSARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

119,393,000

129,619,940

120,663,438

93.09

Venituri din prestări deserviciisi alte activitati (cad

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.1030 la33.1032+33.10.50)

33.10

120,570,000

131,218,600

121,829366

92.84

Taxe și alte venituri in invatamant

33.10.05

3,784,000

3,916,000

3,406,841

87.00

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

51,210,000

59,874,700

52,604461

87.86

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

1,593,000

1,943,000

2,145,088

110.40

Contribuția elevilor â studenților pentru internate, cămine â cantine

33.10.14

2,022,000

2,129,900

2,074,425

97.40

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

64,000

64,000

55345

87.41

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

183

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

27,000

27,000

0

0.00

Venituri din contractele încheiate cu Casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

53,811,000

52371,000

50,767315

96.94

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

6,414,000

8,289,000

7,831,426

94.48

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

682,000

1,608,000

1,875,952

116,66

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

963,000

996,000

1,067 430

107,18

Amenzi, penalitati ri confiscări (cod 35.10.50)

35.10

73,000

73,000

43,740

59.92

Alte amenzi, penalitali si confiscări

35.10.50

73,000

73,000

43,740

59.92

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

15,000

15,000

12,051

8034

Alte venituri

36.10.50

15,000

15,000

12,051

80.34

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

-1,265,000

-1,686,660

-1,221,619

72.43

Donații si sponsorizări

37:10.01

0

46,740

47,185

100.95

Secțiunea Funcționare


la data 31.12.2017

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi

definitive

Incasari realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Varsaminte din secțiunea de iunctionare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-1,265,000

-1,733,400

-1,268,804

73.20

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

64,084,000

75,781,000

66,538,246

87.80

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

64,084,000

75,781,000

66,538,246

87.80

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

64,084,000

75,781,000

66,538,246

87.80

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

36,241,000

44,954,000

39,587,772

88.06

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielii otr curente din domeniul sanatatii

43.10.10

5370,000

8,039,000

5,862,151

72.92

Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

43.10.33

22,473,000

22,788,000

21,088323

92.54

Președinte de ședință,

Secțiunea Funcționare                        |g data 31 • 12 • 2017

-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Credite bugetare

Pr. realiz.

Cod

Total

Trimestre

Plăti efectuate

ștal cheltuieli

50.10

183,923,000

209,241,040

189,492,668

90.56

rtoritâti publice si acțiuni externe

51.10

0

0

-7,833

0.00

TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0

0

■7,833

0.00

ÎCUPERATE IN ANUL CURENT

.ATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-7,833

0.00

JRENT

10 INE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

14,009,000

17,746,000

16,643,304

93.79

. CHELTUIELI CURENTE

01

14,009,000

17,746,000

16,643,304

93.79

TEU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,720,000

16,355,000

15,647,188

95.67

TEUL H. BUNURI SI SERVICII

20

1,289,000

1,391,000

996,116

71.61

IVATAMANT

65.10

6,378,000

6,587,000

5,691,759

86.41

. CHELTUIELI CURENTE

01

6,378,000

6,587,000

5,691,759

86.41

TLUI. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

98,000

98,000

41,873

42.73

TLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

6,280,000

6,489,000

5,649,88’6

87.07

mat a te

66.10

90,697,000

98,472,640

88,171,848

89.54

. CHELTUIELI CURENTE

01

90,697,000

98,472,640

88,212,204

89.58

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

68,759,000

71,159,000

69,111,428

97.12

TLUL E. BUNURI SI SERVICII

20

21,601,000

26,976,640

18,870,973

69.95

TLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

337,000

337,000

229,803

68.19

TLUL XK. PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0

0

-40,356

0.00

1CUPERATE IN ANUL CURENT

.ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-40,356

0.00

JRENT

jlțura, recreere si religie

67.10

14,186,000

18,740,000

16,659,358

88.90

. CHELTUIELI CURENTE

01

14,186,000

18,740,000

16,660,363

88.90

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,326,000

6,115,000

5,874,672

96.07

TLUL H. BUNURI SI SERVICE

20

3,062,000

5,400,000

4,009,655

74.25

TLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

5,798,000

7,225,000

6,776,036

93.79

TLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENT! SI

84

0

0

-1,005

0.00

iCUPERATE IN ANUL CURENT

ATT EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-1,005

0.00

JRENT

figurări si asistenta sociala

68.10

9,534,000

10,237,000

8,907,561

87.01

. CHELTUIELI CURENTE

01

9,534,000

10,237,000

8,907,997

87.02

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,896,000

6,096,000

5,647,396

92.64

TLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

3,638,000

4,141,000

3,260,601

78.74

TLUL XK. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0

0

-436

O.OC

1CUPERAIE IN ANUL CURENT

ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-436

0.00

JRENT

scuinte, servicii si dezvoltare publica

70.10

1,675,000

1,468,000

1,297,522

88.39

. CHELTUIELI CURENTE

01

1,675,000

1,468,000

1,297,522

88.39

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

758,000

758,000

758,000

100.00

TLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

917,000

710,000

539,522

75.99

rotectia mediului

74.10

37,243,000

42,001,000

39,133,930

93.17

. CHELTUIELI CURENTE

01

37,243,000

42,001,000

39,134,458

93.18

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,575,000

8,575,000

8,564,799

99.88

Secțiunea Funcționare                         |a data 31.12.2017

-lei -

Ordon ator/Denumire indicator

Cod

Credite bugetare

Plăti efectuate

Pr, realiz.

Total

Trimestre

TLUL n. BUNURI SI SERVICII

2.0

28,668,000

33,426,000

30,569,659

91.45

TLUL XIX. PLAN EFECTUATE IN ANII PRECEDENN SI 3CUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-528

0.00

JVII EFECTUATE IN ANII PRECEDENN SI RECUPERATE IN ANUL JRENT

85

0

0

-528

0.00

rănsporturi

84.10

9,163,000

12,283,400

11,666,541

94.98

. CHELTUIELI CURENTE

01

9,163,000

12,283,400

11,666,541

94.98

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

505,000

505,000

504,289

99.86

TLUL n. BUNURI SI SERVICII

20

8,658,000

11,778,400

11,162,252

94.77

Lte acțiuni economice

87.10

1,038,000

1,706,000

1,328,678

77.88

. CHELTUIELI CURENTE

01

1,038,000

1,706,000

1,328,678

77.88

TLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

900.000

1,148,000

1,096,00.0

95.47

TLUL R. BUNURI SI SERVICII

20

138,000

558,000

232,678

41.70

Secțiunea Dezvoltare


la data 31.12.2017

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi

definitive

Incasari realizate

Procent

realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

3,984,000

3,-850,400

2,832,931

73.57

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1,265,000

1,733,400

1,268,804

73.20

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1,265,000

1,733,400

1,268,804

73.20

C2. VANSARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

1,265,000

1,733,400

1,268,804

73 .20

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

1165,000

1,733,400

1168,804

73.20

Var sa minte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1,265,000

1,733,400

1368,804

73.20

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

805

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39-10.01+39.10.50)

39.10

0

0

805

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

805

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2,719,000

2,117,000

1,563,322

73.85

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

2,719,000

2,117-, 000

1,563,322

73.85

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.1&4-43.10.17)

43.10

2,719,000

2,117,000

1,563,322

73.85

Subvenții dinbugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor decapitai din domeniul s anat ații

43.10.14

2,509,000

1,870,000

1,494,897

79.94

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

210,000

247,000

68,425

27.70

Contul de execuție a bugetului

Secțiunea Dezvoltare

instituțiilor publice finanțate integral din venituri F

la data 31.12.2017

-lei -

Ordon ator/Denumire indicator

Cod

Credite bugetare Total      Trimestre

Plăti efectuate

Pr. realiz.

stal cheltuieli

50.10

11,053,000

10,112,900

5,351,776

52.92

TVATAMANT

-65.10

10,000

16,000

13,804

86.28

HELTUIELI DE CAPITAL

70

10,000

16,000

13,804

86.28

TLUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,000

16,000

13,804

86.28

matate

66.10

5,648,000

4,202,500

■2,154,694

51.27

4ELTUIELIDE CAPITAL

70

5,648,000

4,202,500

2,154,694

51.27

TLUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,648,000

4,202,500

2,154,694

51.27

sigurari si asistenta sociala

68.10

320,000

357,000

111,266

31.17

TELTUIELIDE CAPITAL

70

320,000

357,000

111,266

31.17

TLUL XUI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

320,000

357,000

111,266

31.17

eotectia mediului

74.10

5,075,000

5,201,400

3,072,012

59.06

4ELTUIELI DE CAPITAL

70

-5;075^000

5,201,400

3,072,012

59.06

TLUL XUI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,075,000

5,201,400

3,072,012

59.06

CONTUL

DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE -

Cheltuieli

-lei -

la data 31.12

2017

Ordon ator/Denumire indicator

Cod

Credite

Total

b ugetare Trimestre

Plad efectuate

Pr. reaiiz.

stal cheltuieli

50.02

73,198,430

101,907,120

34,482,565

33.84

JTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI

EXTERNE

51.07

0

3,708,690

3,708,687

100.00

4ELTUIELI DE CAPITAL

70

0

3,708,690

3,708,687

100.00

TLUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

3,708,690

3,708,687

100.00

JLTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.07

0

3,000,000

2,288,851

76.30

IELTU1ELI DE CAPITAL

70

0

3,000,000

2,288,851

76.30

TLUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

3,000,000

2,288,851

76.30

DCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.07

0

4,000,000

500,239

12.51

HELTUIELI DE CAPITAL

70

0

4,000,000

500,239

12.51

TLUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

4,000,000

500,239

12.51

1ANSPORTURI

84.06

73,198,430

73,198,430

26,768,234

36.57

IELTUIELI DE CAPITAL

70

73,198,430

73,198,430

26,768,234

36.57

TLUL XHL ACTIVE NEFINANCIARE

71

73,198,430

73,198,430

26,768,234

36.57

îANSPORTURI

84.07

0

5,000,000

1,216,554

24.33

IELTUIELI DE CAPITAL

70

0

5,000,000

1,216,554

24.33

TLUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

5,000,000

1,216,554

24.33

Președinte de ședință,

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE

BILANȚ
  • 31.12.2017

pag.: 1        - lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

0

01003

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+

2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-

01004

2900400-2900500-2900800-2930100*)

2.Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+

2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-

6.238.245

5.658.506

01005

2910300-2910400-2930200*)

3.Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201 +

2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-

359.420.269

361.145.666

01007

2810200-2910100-2910200-2930200)

5.Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct .2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101 -2960102-

4.192.735.712

4.436.074.125

01008

2960103-2960200), din care:

Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101

106.216,703

83.834.708

01009

-2960102-2960103)

6.Creanțe necurente - sume ce urmează a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+

105.945.570

83.726.448

01010

4610201+4610209-4910200-4960200) din care:

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+

1.507.019

1.67^.716

4610201-4910200-4960200)

1.500.657

976.321

01015

01019

7,TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

1 .Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+

3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-

4.666.117.948

4.888.392.721

01021

3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4890101+

78.010.083

82.272.024

4890301-4910100-4960100+5120800) din care:

67.888.126

81.692.499

01022

Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+

4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-

4910100-4960100),din care:

27.794.015

40.223.664

010221

01023

Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)

Creanțe bugetare (ct.4310100**+43 IO2OO**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+4460200**+

4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +466040I+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+

17,428.021

01024

4810103**+4810900**-4970000), din care:

Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+

336.895.364

379.807.515

.......-—........-

pag.: 2         - lei -

1 SOLD LA

SOLD LA

COD

DENUMIRE INDICATORI

1 ÎNCEPUTUL

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

PERIOADEI

4650200 i 4660401 +4660402+4660500+4660900-4970000)

146.615.473

148.507.753

01025

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501 +4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+45 40100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+45 80100+4580301+4580302+4610103+4730103 **+ 4740000+4760000), din care:

869.219

951.225

01026

Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+

4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)

162.298

244.304

01030

Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)

405.652.709

462.451.239

01033

Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101 + 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170I01+5I7030I+5! 70302

+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302

+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400

+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101

+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300

+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102

+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

27.342.487

21.111.063

010331

Dobanda de incasat,alte val ori, avan suri de trezorerie

(ct.5180701+5320100+

5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)

895.678

834.835

01035

Conturi Ia instituții de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)

1.075.161

827.725

01040

Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

29.313.326

22.773.623

01042

6,Cheltuieli in avans (ct.4710000)

15.806.174

16.292.662

01045

7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1 +42)

528.782.292

583.789.548

01046

8.TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)

5.194.900.240

5.472.182.269

01052

LSume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:

640.152

951.595

01053

Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)

640.152

3.693

01054

2.împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)

265.319.150

278.011.696

01055

3,Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)

35.016.194

20.558.688

COD

DENUMIRE INDICATORI

P

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

ag.: 3         - lei -......

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01058

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

300.975.496

299.521.979

01060

1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct,2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+48101.03+4810900+ 4830000+4890201 +5090000+5120800), din care;

221.126.442

287,845.730

010601

Decontări privind încheiere execuției bugetului de stat din anul curent (ct,4890201)

3.020.237

3.565.997

01061

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

32.006.668

49.06L470

01062

2,Datorii către bugete

(ct .4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+

4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+

4670500+4670900+4730109+4810900),din care:

22.889.047

27.836.390

010631

Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)

7.102.757

10.339.039

01065

3.Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerainbursabile si fonduri de la buget,alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)

499.210

94.296

01072

6 .Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)

14.270.591

16.814.216

01073

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (pt,4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:

1.527.990

2.026.943

01074

8.Venituri in avans (ct.4720000)

5.360.998

6.803485

01078

10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

265.674.278

341,420.760

01079

11 .TOTAL DATORII (rd.58+78)

566.649.774

640.942.739

01080

12,ACTIVE NETE - TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII -

CAPITALURI

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

4.628.250.466

4.831.239.530

01084

l .Rezerve, fonduri (ct, 1000000+1010000+1020101 + 1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)

4.307.662.775

4,614.429.046

01085

2.Rezultatul reportat (ct.l 170000-sold creditor)

370.641.344

283.019.576

01088

5,Rezultatul patrimonial al exercițiului (ctl210000- sold debitor)

50.053.653

66,209.092

01090

6.TOTAL CAPITALURI PRQW^^^^6+87-88)

4.628.250.466

4.831.239.530DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

3L12.2017

COD

DENUMIRE INDICATORI

pag-: 1               ......

An

precedent

An curent

0

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

02002

1,Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+73002004-73101.00+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100 4*

7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)

443.203.702

511.047.049

02003

2.Venituri din activilati economice

(cL72[0000+7220000+7510.100+7510200+/-7090000)

134,652.010

118.295.825

02004

3 .Finanțați, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101 +7790109.)

93.137.166

87.467.564

02^5

4,Alte venituri operaționale (ct,7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

54.245.738

78.769.235

02006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

725.238,616

795.579.673

02008

1 .Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor

(ct.6410000+6420000+6450100+

6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)

260.801,129

348.768.499

02009

2.Subvenții si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)

151.661.950

168,513.317

02010

3.Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)

187.666,848

197.190.697

02011

4.Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101 +68201.09+ 6820200+6890100+6890200)

154073.063

134.610.120

02012

5. Alte cheltuieli operaționale

(ct6350000^+6350100+6540000+6580101 +6580109)

4.357.376

3.483.091

0^vi3

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.O8+O9+10+11 +12)

758.560,366

852,565.724

02016

-DEFICIT (rd.13-nt.O0

33.321,750

56.986.051

02017

IV. VENITURI FINANCIARE

(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+

7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

1.283.679

7.791

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE

(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+

6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

15.236.868

9.924.413

02021

- DEFICIT (rd.L8-rd. 17)

13,953.189

9.916.622

02024

- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)

47.274.939

66.902.673

02025

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

3.026.807

6.183,330

02026

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct,6900000+6910000)

2,623.526

1.428.332

02028

■ EXCEDENT (rd.25-rd.26)

403.281

4.754.998

020293

- DEFICIT (rd.24+29-23-28)

46,871.658

62.147.675

02032

- DEFICIT (rd.29.3+29.4)

46.871.658

62.147,675

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

  • 51.12.2017

- lei-

COD

denumire: indicatori

Total

Casa ct. 5310101

Buget de stat ct. 5200100/ 7700800

Buget local ct. 5210100/ 7700000

Buget asigurări sociale de stat ci.

5250101+ 5250102/ 7700000

Buget asigurări pentru soma) ct. 5740101+ 5740102' 7700000

Buget Fond național unic de asigurări sociale de sanatate ct.

6710100/ 7700000

Buget Fond pentru mediu ct 5750100/ 7700000

Buget trezoreria statului ct S240100I 7700000

Buget instituții publice finanțate Integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000

Buget Institutil publice linantâte din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 77COOOO

Buget activRati finanțate din venituri proprii si buget activități de privatizare ct.5620101/ 7700000

Buget împrumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000

Buget fonduri externe nerambur-sablle (sursa O) ct.

5150103/ 7700000

Alte disponibilități (ct.SXX)

El

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

03003

L încasări

M1.U1374

MI.WXW

45.662:215

21 MOMI

03003

2. Plăti

®n:25T.SS4i

>5. lâWS

HJ 1SI4T7

436 3 9. W

12 ¥S>m7

03004

3. Numerar net din activitatea operaționala (td.G2-rd.03)

ftJ-.477.MS

<*;5<*S:W7

61J66 34»:

4’899

i5J.26<

-34,483.166

*1 JSti.OG*

0300*

1. Încasați

03007

2. Plăti

111. îfA

L7.SW

34.JSZ566

03Ș0S

3, Numerar net diu activitatea de investiții

(rd.06-0?)

'3«63Wî

~inz6^

03011

2. I’laă

11 M 447

03012

3. Numerat'net din activitatea de finanțare

(rd.lO-rd.l l)

-31140.4*7

030L3

IV.CROSTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.l2)

4I2M.434

-3.S6S.Sft7

-6S.367

i 3746.1

.l.'Kfr ™,

03014

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

/'

LA ÎNCEPUTUL ANULUI

3.S5l>.798

n«s.w

X        to.vre+i

-1.1S. IMS

z

030141

-siline recuperate din excedentul anului precedent /sume virate din fondul spitalului in excedent**

I4.tf9o.0i9-

31SJ.791

/

*0 W>T7<M5J

S ijs.sa.

/

/

030142

-sume utilizate din excedentul anului ptecedent/sutne transferate din cxcedetU ia bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***

/

Iii $97 «03

J3S-5?Ti

Z

1 ifiW

/'

03015

VI,NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.l 3+rd. 14+

/

rd,14.l-rd.l4.2-rd.]4.3)

/

9 350 991

/     IM.Î.W

/     172 61^

X

7 ?2O .107

Conducătorul Instituției

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
  • 31.12.2017

pag.: 1        - leL

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte disponibilități

0

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

04002

1. încasări

51.313.382

51.313.382

04003

2. Plăti

5L56L373

51.561.373

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

-247.991

-247.991

04013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR Si ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.l2)

-247.991

-247.991

04014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI

1.075.161

1.075.161

04015

1. Diferente de curs favorabile

795

795

04016

2. Diferente de curs nefavorabile

240

240

O'"',7

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADEI(rd. 13+14+1546)

827,725

827.725

I. PLĂTI RESTANTE
31.12.2017

pag .1   - lei -

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

0

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300) din care:

40001

20.389.261

20.389.261

-sub 30 de zile(rd.161+301)

40002

16.536,673

16.536.673

- peste 30 de zile (rd. 152+302)

40003

3.852.588

3.852.588

PLĂTI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

40150

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

18,581.601

18.581.601

-s“K3Q de ziîefrd.161+171+241+251+271+281+291)

40151

15.576.946

15.576.946

- j^ste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

40152

3.004.655

3,004.655

Plăti restante către furnizori,creditori din operații comerciale

40160

(ct.4010100,ct.4030100,ct4620101,ct,4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

18,561.231

18.561.231

-sub 30 de zile

40161

15.556,576

15.556.576

- peste 30 de zile

40162

3.004.655

3.004.655

Plăti restante fata de bugetul general consolidat

40170

(rd.171+172+173+174+175)(ct.431Q100+4310200+

4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+

4370200+4370300+4420300+4440000+

4460100+4460200+4480100)(din care:

20,370

20.370

-sub 30 de zile

40171

20.370

20.370

PLĂTI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE

40300

(rd.310+320+330), din care:

1.807.660

1,807.660

- sub 30 de zile(rd,311+321+331)

40301

959.727

959.727

- peste 30 de zile (rd.312+322+332)

40302

847.933

847.933

P'   restante către furnizori,creditori din operații comerciale

40310

(01-4040100,014050100,ct.4620101,Ct.4620103(ct.4620109)

(rd.311+312+313+315+316),din care:

1.807.660

1.807.660

- sub 30 de zile

40311

959.727

959.727

- peste 30 de zile

40312

847.933

847.933]

I, PLĂTI RESTANTE -bugete locale-
31.12,2017

pag .2   - |ei -

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care: aferent stimelor angajate cu prevederi bugetare

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

0

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300) din care:

42001

19.391.827

19,391.827

-sub 30 de zile(rd.151+301)

42002

16.279.315

16.279.315

- peste 30 de zile (rd. 152+302)

42003

3.112.512

3.112.512

PLĂTI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

42150

(rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:

17.878.097

17.878.097

-S' ‘k 30 de zile(rd. 161+171+241+251+271 +281 +291)

42151

15.319.588

15.319.588

-      30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

42152

2.558.509

2.558.509

Plăti restante către furnizori,creditori din operații comerciale

42160

(014010100,01.4030100,014620101,014620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

17.878.097

17.878.097

-sub 30 de zile

42161

15.319.588

15.319.588

-peste 30 de zile

42162

2.558.509

2.558.509

PLĂTI REStANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE

42300

(rd.310+320+330), din care:

1.513.730

1.513.730

- sub 30 de zilețrd.311+321+331)

42301

959.727

959.727

~ peste 30 de zile (rd.312+322+332)

42302

554.003

554.003

Plăti restante către furnizori,creditori din operații comerciale

42310

(ct4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)

(rd.311 +312+313+315+316),din care:

1.513.730

1.513.730

- sub 30 de zile

42311

9,59.727

959.727

- peste 30 de zile

42312 |                    |

554.003

554,003

I. PLĂTI RESTANTE
-instituții publice finanțate integral din venituri proprii»
31.12.2017

pag .3   - lei -

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la Începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din caret aferent sumelor angajate cn prevederi bugetare____

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

0

PLAT! RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:

51001

997.434

997.434

-sub 30 de zile(rd.151+301)

51002

257.358

257.358

- peste 30 de zile (rd. 152+302)

51003

740.076

740.076

PLĂTI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

51150

(rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:

703.504

703.504

30 de zile(rd. 161+171+241+251+271+281+291)

51151

257.358

257.358

- peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)

51152

446.146

446.146

Plăti restante către furnizori,creditori din operații comerciale

51160

(ct.4010100(ct.4030100,ct.4620101,cL4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

683.134

683.134

-sub 30 de zile

5116.1

236.988

236.988

-peste 30 de zile

51162

446.146

446.146

Plăti restante fata de bugetul general consolidat

51170

(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+

4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+

4370200+4370300+4420300+4440000+

4460100+4460200+4480100)ldin care:

20.370

20.370

-sub 30 de zile

51171

20.370

20.370

PLAT! RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE

51300

(rd.310+320+330), din care:

293.930

293.930

~ peste 30 de zile (rd.312+322+332)

51302

293.930

293.930

Plăti restante către furnizori .creditori din operații comerciale

51310

(i J40100,ct.4050100,ct.4620101,ct4620103,ct.4620109)

(rd.311+312+313+315+316),din care:

293.930

293.930

- peste 30 de zile

51312

293.930

293.930

TOÎ'AL JUDEȚ GALA TI

II. Sinteza plăților restante si arieratelor

  • 31.12.2017

Pag.:    î

Hr rd

Explicație

Plăti restante

Plăti restante aferente, programelor naționale

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare* * * * * )

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambnrsabile preaderare(sursa08/D)

total**)

din care arierate***)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

1

2

Sold la finei» lunii precedsMe

acid la finele peri&adeî

4627.920

2O.3S9.36J

TOTAL JUDEl GALAȚI

D, Sinteza plăților restante si arieratelor -bugete locale-

31.12J017

Pag.:   2

Nr rd

Explicație

Plăti restante

Plăti restante aferente programelor naționale

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare* * * * *)

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursaO8/D)

total**)

din care arierate***)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

1

Solei la finele Bi.-iii precedenta

Sold la finele p^ridjidei

3.6KW8

19.391.827

TOTAL JliDl'T GALAȚI

H. Sinteza plăților restante si arieratelor

-instituții publice finanțate integral venituri proprii-

  • 31.12.2017

Pag.:    3

Nr rd

Explicație

Plăti restante

Plăti restante aferente programelor naționale

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile po s taderare*****)

Plăti restante aferenta fondurilor externe ner ambur s abi1e preaderare(sursa08/b)

total**)

din care arierate***)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

1

£

Sold l<s finale lunii precedente iniei la finele c-erioedei

1.016972

997.434

. DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE

Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala
,                        31.12.2017

(?pc/      -                                              pag.; 1 - iei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

0

18005

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

Disponibilități in lei ale instituțiilor publice locale sî ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:

27.342.487

21.111.063

18008

Total (in baze cash) (rd.04+05)

27.342.487

21.111.063

18010

Total (in baze accrual)(rd.08+09)

27.342.487

21.111.063

18023

Alte valori

(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)

895.678

834.835

1' 12

Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5 290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:

1.075.161

827.725

18033

Fonduri externe nerambursabile preaderare

426

18036

Total (in baze cash) (rd.32+35)

1.075.161

827.725

18038

Total (in baze accrual) (rd.36+37)

1.075.161

827.725

18051

Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alti rezidcnti (terti) (ct.4610109+

4610209+2670108+2670208)

271.133

108.260

18052

Total (in baze cash) (rd,51)

271.133

108.260

18131

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200-2960l02)(Sl 1)

105.945.570

83.726.448

18134

Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)

105.945,570

83.726.448

18157

Creanțe comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+4110208+ 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd. 158+159+160+164) din care:

1.500.657

976.321

18159

- de la societăți nefinanciare (Sil),

1.500.657

976.321

18165

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101 + 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.l66+167+168+172)din care de la:

27.794.015

40.223.664

18166

-de la gospodăriile populație (S14)

8.751.453

15,814.520

18167

-de la societăți nefinanciare (Sil)

15.920.862

21.766.323

18168

-de la instituțiile publice, din care: (rd. 169+170+171)

3.121.700

2.642.821

18171

-Fonduri de securitate sociala(SI314)

3.121.700

2.642.821

181711

-din care: creanțele unităților sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate

3.121.700

2.642.821

18176

1.Creanțe ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd. 177+178+179+183), din care:

146.615.473

148.507.753

18177

- de la gospodăriile populație (SI4)

78.300.269

78.985.818

18178

- de la societăți nefinanciare (Sil)

68.315.204

69.521.935

18185

Total creanțe (rd. 176+184)

146.615.473

148.507.753

18191

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agențiile de Plăti - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

(ct.45 80301)

597.545

597.545

18192

Sume de primit de Ia Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /

pag.: 2 - le*

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold Ia începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

Agențiile de Plăti - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)

109.371

109.376

18194

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.45005 04+45 00505). Total, din care:(rd. 195+196)

Î62.298

244.304

18195

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)

162.298

244.304

18203

l.Sume datorate terților reprezentând garanții si cauțiuni aflate in conturile instituțiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care:

1.074.735

82.928

18204

- saiariatilor (gospodăriile populatîei)(S 143)

1.074.735

82.928

18286

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de instituțiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:

265,319.150

278.011.696

i J7

- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (SI22)

168.389.502

175.147.368

18289

- Nerezidenti(State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internetionale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)

81.858.420

83.403.509

182891

- Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locala (ct. 1620200+1670203)

15.071.228

19.460.819

18290

Total (in baze cash)(rd,286)

265.319.150

278.011.696

18312

Datorii comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către:

640.152

3.693

18313

- Societăți nefinanciare(Sl 1)

640.152

3.693

18320

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).

Total (rd.321+322+326+327) din care către:

32.006.668

49.061.470

18321

-Societăți nefinanciare (Sil)

32.006.668

49.061.470

,0^31

Datoriile instituțiilor publice din administrația locala către bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 43 70300+4420801 +4440000+4460100+4460200+4480100)

22.889.047

27.836.390

18332

Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)

14.270.591

16.814.216

18333

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)

1.527.990

2,026.943

18335

Total (rd.331+332+333+334)

38.687.628

46.677.549

18340

Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori

499.210

94.296

18341

Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plăti - FORNDUR1 EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)

499.210

94.296

183421

Provizioane necurente (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:

35.016.194

20.558.688

183423

Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea

personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)

33.486.194

19.028.688

183424

Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor

pag.: 3 - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

salariate cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (clin soldul ct. 1510203)

1.530.000

1,530.000

Situația modificărilor in structura activelor nete/capitalurilor

Anexa 34

Denumirea elementului de capital

Cod

Sold ia începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

A

B

1

2

3

4

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul

25004

public al unităților administrativ-

teritoriale (ct.1030000)

4.102.447.036

352.700.724

40.516.576

4.414.631.184

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul

25005

privat al unităților administrativ-

oriale (ct 1040101)

35.470.679

284,195

35.754.874

Rezerve din reevaluare (ct. 1050 Î00s 1050200,

25006

1050300,1050400,1050500)

I69.74S.060

190:244.927

195.946.999

164.042.988

Rezultatul repurtat (ci. 1170000 - sold

25017

creditor)

370.641.344

§7.621.768

283.019.576

Rezultatul patrimonial al exercițiului

25020

(ct. 1210000 - sold debitor)

50,053.653

§67.209.271

§51.053.832

66.209.092

Total capitaluri proprii(rd.01 la 17-

25021

rd.l§+rdJ9-rd.2O)

4.628.250.466

4.831.239.530

Anexa 19


Situatei plăților efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor nuanțate din FEN postaderare


31.12.2017


din care;


Cod indicator


Denumirea programului cu finanțare UE


Plăti efectuate \ de la

titlul 56 si 58


Plat! efectuate pentru cota-par te

FEN (aIineat02)


Sume în curs desolicitare la rambursare aferente : cheltuielilor efectuate in anul curent


Sume | solicitate Ia p rambursare aferenta J cheltuielilor efectuatein I anul curent


Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate m anul curent aflate in curs de autorizare


I.                                       a

0             i TOTAL ijWET t;A.L?-.T!

ÎOO32          Proq*'as-j*j di Fondul Eyiopesri de Deavtel tare

i Begicuialâ (FEDRJ teSL’!.;

100Î3       | Șroșrejae din FcMiil Social. European

| (FSEU (S8O3)

3

ItKMO        ’ Total țcadî’l la


oi          i

50.887;

35,553

86.440..........__________________Pag.; 1    - lei -

din care:

Sume

Sume     J Sume

Fre finanțare

Sume

rezultate

rambursate \ neautorizate

dedusa din

rezultate

din nereguli

aferente     I de autoritățile

sumele

din nereguli

deduse din

Cheltuielilor I de managemeii

solicitate la

aferente

sumele

efectuate in l aferente

rambursare

cheltuielilor

solicitate Ea

anulcurent Ș cheltuielilor

aferente

efectuate in

rambursare

L efectuatei»

cheltuielilor

anul curent

aferente

ț anul curent

efectuate iu

si ani

cheltuielilor

anul curent

■ precede» ti

efectuate in

3

anul curent

06      I      07

08

.................

i

l

!

[

î


Situația plătitor efeetnate

din fonduri externe nerarn bursa bile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31.12.2017


Anexa 27


{ ..............- • • •

f                 Denumirea

i

• Buget-âe

Buget

Bugetul

Bugetul

j

i

Bugetul | fond ului s

Ș                 sursei de finanțare

stat

local

asigurarifor

asigurărilor

națio nai uniCj

(s 01-

(s02-

sociale de

pentru

de asigurați î

1

stat)

local)

stat

șomaj

sociale de {

j

) ... ......

(s03-bass)

(s 04-somaj)

sanatate 1

(s05-     \

sanatatc) J

1                          A

01

.0':

05       i

iTOTAL JWiT SMiATI

:Total plâțJ. <el11 sl VT11 COdS6+ rtitlul X C0CÎ58) (rd. 2*j;d. 11)

1

ÎTCital plăti, {titlul X ctxlS.S)

• Bonuri.,sl șervicl1{titIul TI)

îActiv" nefj.aancia.re ititlul XIII)

86.440

86.440

62.403

21 037

f

i


Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial d iii venituri proprii

" "" 06 î


Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sOS-stăt-*-asigurari* local)


07


Președinte de ședință,


Bugetul creditelor externe (sOd-stat+ Ipeșlj


03


Bugetul creditelor interne («07-stat+ local)


09


................

Bugetul instituțiilor publice si activitatîlor finanțate integrai sau parțial din venituri ș proprii ( (s20-stat+ ) asigurări+ j a u t on oi» e)


1    - lei


Bugetul instituțiilor publice si activitatîlor finanțate integral din venituri proprii (slO-stat+ au io tio ine)