Hotărârea nr. 317/2018

Completarea HCL nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile desfasurate de catre Serviciul Public Ecosal Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 317

din 30.05.2018

privind completarea HCL nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 337/22.05.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 43746/15.05.2018 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 43748/15.05.2018 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea Serviciului Public Ecosal Galați nr. 3287/15.03.2018;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 39 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (4) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin.(1), lit.”k” din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - După punctul 9 al capitolul I din anexa la H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou punct -punctul 10, care va avea următorul cuprins:

99

Nr. crt.

Activitatea desfășurată

U.M.

Tarif (lei/UM)

fără TVA

cu TVA

I.

Serviciul de salubrizare

10

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

10.1

Tarif autovehicul DAF, pentru vehicul de colectare cu încărcare prin spate având cuvă colectoare și macara pentru golirea containerelor - capacitate 16 mc

oră

152,03

180,92

tonă

1.061,94

1.263,71

10.2

Tarif autovehicul DAF, pentru vehicul cu sistem de ridicare cu macara și cârlig pentru încărcarea și descărcarea containerelor de deșeu selectiv - capacitate 30 mc

oră

158,12

188,17

tonă

589,07

700,99

Tarifele conțin C.C.I. 18% și beneficiu de 3% ”

Art. II - Directorul General al Serviciului Public Ecosal Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați,