Hotărârea nr. 316/2018

Aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. Metaltrade International S.R.L., pentru proprii angajati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 316 din 30.05.2018

privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Metaltrade International S.R.L., pentru proprii angajați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 336/22.05.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 45666/23.05.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45668/23.05.2018, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății Metaltrade International S.R.L. înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 47561/17.05.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31 și art. 34 din anexa la Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct.

14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. Metaltrade International S.R.L., pentru angajații proprii, pe următoarea rută:

Societatea Metaltrade Internațional SRL - str. Calea Prutului - str. Pescari - str. Alex. Moruzzi - str. Ana Ipătescu - str. Portului - bld. Marii Uniri - str. Saturn - str. Brăilei - str. Drumul de Centură - str. Prelungirea Brăilei - str. Gheorghe Asachi - str. Ing. Anghel Saligny - str. Siderurgiștilor - Piața Energiei - str. 1 Decembrie 1918 - bld. Milcov - Billa 2 - bld. Milcov - bld. George Coșbuc - str. Stelei - str. Anul Revoluției 1848 - str. dr. Nicolae Alexandrescu - Piața Centrală - str. Sf. Spiridon - str. Brăilei -str. Prelungirea Traian - bld. Marii Uniri - str. Portului - str. Ana Ipătescu - str. Alex. Moruzzi - str. Pescari - Calea Prutului - Societatea Metaltrade Internațional SRL (traseu circular).

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați,