Hotărârea nr. 315/2018

Concesionarea unui spatiu medical, situat in Galati, str. Brailei nr. 236 parter, Bloc E6, domnului dr. Goldura Ionel, in calitate de reprezentant legal al Launer Farm S.R.L. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 315

din 30.05.2018

privind concesionarea unui spațiu medical, situat în Galați, str. Brăilei, nr. 236, parter, bloc E6, domnului dr. Goldură Ionel, în calitate de reprezentant legal al Launer Farm S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 335/22.05.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 45330/22.05.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 45332/22.05.2018, al Direcției Patrimoniu și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitările domnului dr. Goldură Ionel, în calitate de reprezentant legal al Launer Farm S.R.L. Galați, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 79431/14.11.2018, respectiv nr. 39065/24.04.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1), art. 2, alin. (1), art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1322/02.11.2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor și metodologiei de preluare a activității unui praxis existent;

Având în vedere H.C.L. nr. 29/25.02.2010 privind modul de calcul pentru stabilirea valorii minime până la care se va negocia redevența pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, concesionate conform H.G. nr. 884/2004;

Având în vedere Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Administrației și Internelor nr. 946/299/2004 pentru aprobarea modelului cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - (1) Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a spațiului medical, situat în Galați, str. Brăilei nr. 236, parter, bloc E6, în suprafață exclusivă de 18,61 mp și suprafața de 33,57 mp reprezentând cotă parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, domnului dr. Goldură Ionel, în calitate de reprezentant legal al Launer Farm S.R.L. Galați, pentru o perioadă de 15 ani și 5 luni, începând cu data de 01.06.2018.

(2) Spațiul este individualizat în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Contractul de concesiune se încheie respectând modelul cadru al contractului de concesiune aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor nr. 946/299/2004.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 315/30.05.2018

v.i-r'                                                                     ..........      .......        .                                                              .

RELEVEU

DISPENSAR COMASAT NR. 7. 8. 24. 32, 33    ::Suprafața in exclusivitate S =48țO mp

Suprafața in folosința comuna S =3dț57 mp

Președinte de ședință,