Hotărârea nr. 314/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 4, Aleea Malinilor nr. 30

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 314 din 30.05.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Mălinilor, nr. 30

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 334/18.05.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44870/18.05.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 44872/18.05.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 34568/13.04.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Mălinilor, nr. 30, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Mălinilor, nr. 30, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință, precum și a împrejmuirii terenului proprietate, beneficiar, Cujbă Florina-Claudia, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF                              ’

SERVICIUL STRATEGIE Șl DEZVOLTARE URBANĂ

Tel: +40 0236 307.708 Fax: +40 0236 461.460

Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

NR.

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul "raport al informării si consultării publicului" a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Șl ÎMPREJMUIRE” ALEEA MĂLINILOR, NR. 30 (T39, P16’ LOT 1 - LOT 2), GALAȚI -BENEFICIARI: CUJBA FLORINA CLAUDIA SI CUJBĂ GHEORGHITĂ

Elaborator: urb. Atanasia Mândru (Stoica), SC Supercon S.R.L., str.Brailei, nr.163, Bl. A4, ap. 8/12 Tel: 748158275 și S.C. Machbar Atelier S.R.L., Galați, str. Dr. Răutu, nr. 11, Bl. A4, Ap. 8/12, telefon: 0755173128, str. Tecuci, nr.3, Tel: 748158275, e-mail: atanasia.mandru@qmail.com.

Implicarea publicului in etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija beneficiarului, care a notificat vecinii direcți ai parcelei care a generat PUD: Stratan Nicolae, Cazan Alexandru, Constantin Cătălin Petruț.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D, se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT SEF,

Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOC1U


Raportul informării si consultării publicului cf. H.C.L. nr. 238 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

Str. Domnească, Nr.54, Cam.103, Et.1, Galați, România

www.primariagalati.ro


propr. Stratan Nlcalae


.,7,. 97   <5.93.

'      ' 214     ‘

69.67


- 215

69.59


21 €


ru y o kO


219


69.6


I

216

69.5


69.56
NC 124650


Terasa

Garaj

C1

A066y°77©  (

PREZENTUL 90CUMEN1 -STE

VALABIL ÎNSOȚIT DE PROCESl

VERBAL DE RECEPȚIE

NR.Z> DATa ;sl2ZL4^

3W)«.S

............7'.

Si»;. ANDRĂÎA COfUNfl fOCJĂOT^'-Tțl se M w A r u

■------—----1---

'W7
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE

A TERENURILOR CONFORM P.U.Z. TRAIAN NORD


propr. Stratan Nicolao


P*24M (•ta) ratraa:


IMSIRUn               MS                  1.4

CUPUJ           45 X

IZOLAT |

BILANȚ TERITORIAL ZONA DE STUDIU PUD


86.30


78,30


00.22


»0,22


84,40


BILANȚ TERITORIAL TEREN CE FACE OBIECTUL PUD


ELEMENTE DE BILANȚ

SITUAȚII

EXISTENTA

SITUAȚIE

PROPUSA

SUPRAFAȚA (■P)

’ PROCENT

<♦>

SUPRAFAȚA i (ap)

PROCENT <*>

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

0.00

0.00

84.40

24,11

SUPRAFAȚA DE $F AJURATA

0.00

-

103.05

-

AMENAJAȘI DE INCINTA

350 03

100,00

205 M

75.89

Circulații itrerleara

0.00

0.00

70.00

20,00

Spatii de parcare

0,00

0.00

15.00

428

Spatii atentate 1 teren neamenaiat

350.00

100.00

180,60

51,61

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN:                 350,00       100,00        350.00       100.00215

69.59


ÎNCADRARE ÎN MUNICIPIU219

69.


PROFIL STRADAL EXISTENT ALEEA MĂLINILOR


PROFIL STRADAL PROPUS ALEEA MĂLINILOR proOl taaaaveaeal tip XV coafor» PUS tu*iau mom»
C •caroiabd


rawi—•—rewi——in»}—pup

■           IUBI           ■

C« carosabil Ta trotuar | Pa parcareTeraso

Goroj

CI

J.06


Prezentul document este’ VALABIL ÎNSOȚIT DE PROCESl L VERBAL DE RECEPȚIESiaj. ANDREEA COUNA

SEMNASUPERCON un caia» jurm/ma i>'tu mt orm


MACHBAR /YY\

*rSlBR //*\
oi îou


MlXteti contact •40 <»••> IM HS Mchlai atol lor«*>al 1. oca

nune:

temnekn

HM

«rproect:

drd. rrasler urbanist

1:200

jraectarL.

AUnasia MÂNDRU

eanaMMi

(STOICA)

MAR. 2018


LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN


rteianooiAa

MUN. GALAȚI

ALEEA MĂLINILOR NR 30


mwoov.

CUJBA FLORINA - CLAUDIA


*■ eterna.

REGLEMENTARI URBANISTICE


rufMi pnwet

rar*de     |"

006 / 2018

P.UD.

U2