Hotărârea nr. 312/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 1, Aleea Paul Bujor nr. 6

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 312 din 30.05.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Aleea Paul Bujor, nr. 6

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 332/18.05.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44878/18.05.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 44880/18.05.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 34572/13.04.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Aleea Paul Bujor, nr. 6, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Aleea Paul Bujor, nr. 6, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință, precum și a împrejmuirii parțiale a terenului proprietate, beneficiari, Burlibașa Elisabeta și Burlibașa Neculai, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

SERVICIUL STRATEGIE Șl DEZVOLTARE URBANĂ

Tel: +40 0236 307.708 Fax: +40 0236 461.460

Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

NR.      .......IMțJW

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, întocmim prezentul “raportai informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ” TRAIAN NORD, ALEEA PAUL BUJOR, NR. 6 (T43, P20)’, GALAȚI -BENEFICIARI: BURLIBASA NECULA1 SI BURLIBASA ELISABETA 9                                     7                                >

Elaborator: urb. Atanasia Mândru (Stoica), SC Supercon S.R.L., str.Brailei, nr.163, Bl. A4, ap. 8/12 Tel: 748158275 și S.C. Machbar Atelier S.R.L., Galați, str. Dr. Răutu, nr. 11, Bl. A4, Ap. 8/12, telefon: 0755173128, str. Tecuci, nr.3, Tel: 748158275, e-mail: atanasia.mandru@qmail.com.

Implicarea publicului in etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija Instituției Arhitect Șef, care a notificat vecinii direcți ai parcelei care a generat PUD: Agreci Valentin, Ragea Valentin, Erdogan Dursun.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT SEF,

Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIU


Raportul informării si consultării publicului cf. H.C.L. nr. 238 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

Str. Domnească, Nr.54, Cam.103, Et.1, Galați, România

www.primariagalati.ro


MACHBAR ATELIER

S.R.L.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

investitie :

LOCUINTA PERSONALA SI IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN

Mun. Galați, Aleea Paul Bujor Nr. 6

beneficiari :   BURLIBASA NECULAI si BURLIBASA ELISABETA

proiectant de arhitectura :

A*

adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12

OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999

SC. SUPERCON SRL.

contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

proiectant de urbanism :

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA,

MACHBAR ATELIER

S.R.L.

BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI cod unic de inregistrare 38720882

nr. ordine in registrul comertului J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693 capital social

200 RON contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

FOAIE DE GARDA

investiție :

LOCUINTA PERSONALA SI IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN

localizare :

MUN. GALAȚI, ALEEA PAUL BUJOR NR. 6

J ’

proiect nr :

007 / 2018

faza :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

beneficiari :

BURLIBASA NECULAI si BURLIBASA ELISABETA

proiectant de arhitectura :

S.C. SUPERCON S.R.L.

proiectant de urbanism :

MACHBAR ATELIER S.R.L.

TABEL

RESPONSABILITATI

sef proiect (urbanism) : proiectant (urbanism) : desenator :

drd. master urbanist

Atanasia MANDRU (STOICA)


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999

contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

BORDEROU

PIESE SCRISE

foaie de garda tabel responsabilitati borderou memoriu justificativ anexe

PIESE DESENATE

U0 : incadrare in teritoriu

U1 : situatie existenta

U2 : reglementari urbanistice

U3 : reglementari edilitare

U4 : obiective de utilitate publica

U5 : posibilitati de mobilare urbanistica


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999

contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE
 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  investiție :

  LOCUINTA PERSONALA SI IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN

  localizare :

  MUN. GALAȚI, ALEEA PAUL BUJOR NR. 6

  J ’

  proiect nr :

  007 / 2018

  faza :

  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  beneficiari :

  BURLIBASA NECULAI si BURLIBASA ELISABETA

  proiectant de arhitectura :

  S.C. SUPERCON S.R.L.

  proiectant de urbanism :

  MACHBAR ATELIER S.R.L.

  drd. m. urb. Atanasia MANDRU (STOICA)

  data reviziei :

  martie 2018


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul prezentei lucrări consta in realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) pentru obiectivul propus -LOCUINȚA PERSONALA SI ÎMPREJMUIRE PARȚIALA TEREN - solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 165 din 17.02.2017

In conformitate cu Legea Nr.190 din 26.06.2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, prin P.U.D. se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

După aprobarea P.U.D. se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire.

2. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ
 • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE

 • a. situarea obiectivului în cadrul localității cu prezentarea caracteristicilor zonei / subzonei in care acesta este inclus

Obiectivul este situat in zona de nord a Mun. Galați, in zona centrala a cartierului Traian Nord, la est fata de axul nord-sud creat de Str. Arcașilor si la vest fata de axul nord - sud creat de Str. Traian. Investiția se va realiza în intravilanul Mun. Galați, Aleea Paul Bujor Nr. 6.

Zona are caracter preponderent rezidential, cu cladiri ru regim mic de inaltime, respectiv P (parter) - P+2E. Constructiile sunt dispuse in regim izolat, in general retrase fata de aliniament. Fondul construit de pe Aleea Paul Bujor prezinta grad mediu de ocupare a terenului si coeficient mic de utilizare a terenului.

Conform P.U.Z. TRAIAN NORD, zona rezervată locuirii este ocupata de un tesut rezidential dezvoltat fie spontan, fie pe baza unui plan prestabilit, cu constructii de înăltime mică si medie, destinate locuirii individuale, dar si colective. Locuirea colectivă ocupă o suprafată mică în cartierul Traian Nord si este caracterizată de constructii de înăltime medie.


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Funcțiunea dominantă a zonei :

 • ■  rezidențială - locuire individuală / colectivă

Funcțiuni complementare :

 • ■  servicii si echipamențe țehnico -edilițare specifice locuirii

 • ■  comerț de proximițațe cu suprafață redusă (maxim 25% din suprafața desfăsurată totală a consțrucțiilor de pe țeren)

 • b. concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona / subzona / ansamblul care include obiectivul studiat

Studii de fundamentare :

 • ■  sțudiu geoțehnic

 • ■  plan topografic

Concluzii extrase din studiul geotehnic :

 • ■  se recomanda fundarea directa a constructiei, sub limita adancimii de inghet, la adancimea de minimum 1,50m (fundatii exterioare)

 • ■  sub cota sapaturii, stratele de umpluturi neconsolidate interceptate vor fi decapate in totalitate si inlocuite cu loess compactat pe strate subtiri

 • ■  presiunea conventionala maxim admisa : pconv = 100 kPa

 • ■  se vor prevedea masuri eficiente pentru evitarea pierderilor de apa din retele, colectarea si indepartarea apelor pluviale in afara amplasamentului constructiei prin lucrari de sistematizare verticala

 • ■  structura de rezistenta va fi rigidizata, adaptata sa poata prelua eventuale tasari diferentiate


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Concluzii extrase din planul topografic :

 • ■  terenul prezina inclinație orientata aproximativ dinspre nord înspre sud

 • ■  cotele de nivel ale terenului sunt cuprinse in intervalul 72,18 m - 73,03 m (Sistem Cote Marea

Neagra)

 • c. prescripțiile și reglementările din documentațiile de urbanism elaborate / aprobate anterior

Conform prevederilor P.U.Z. TRAIAN NORD, situl este inclus in L - zona de locuinte, subzona L1 - locuire individuală și colectivă de tip urban cu clădiri de înălțime mica. În această subzonă predomină locuirea pe parcelă, în constructii cu regim de inăltime mic.

Utilizari admise :

 • ■  Locuințe individuale și colective cu regim maxim de înăltime P+2E+M

 • ■  Spații plantate, locuri de joacă pentru copii

 • ■  Grădinite

 • ■  Parcaje la sol și subterane

 • ■  Constructii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru deservirea zonelor de locuinte

Amplasarea cladirilor fata de aliniament :

 • ■  În parcelările existente, se va prelua alinierea actuală a parcelării

 • ■  În cazul în care există o aliniere similară a clădirilor durabile cu destinația de locuință pe parcelele învecinate, aceasta se va prelua, cu condiția să nu contravină prevederilor alineatului urmator

 • ■  Amplasarea clădirilor față de aliniamentul existent al parcelei sau fata de cel propus în cazul parcelelor aflate in bordura arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza respectând următoarele condiții :adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Categoria strazii

Distanta minima fata de aliniament

Distanta minima fata de

axul propus al strazii

Strazi cu profil transversal tip

III

5,0 m

9,0m - 10,0m

În zona non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor

Stationarea autovehiculelor :

 • ■  Staționarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se un minim de 1 loc de parcare / locuință (apartament) sub 100mp suprafața utila, 2 locuri de parcare/ locuință (apartament) peste 100mp suprafața utilă

 • ■  Staționarea autovehiculelor necesare altor activități se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se spațiul necesar numărului de locuri de parcare conform legislației în vigoare

Inaltimea maxima a cladirilor :

 • ■  Se admite mansardarea cladirilor existente cu conditia ca aceasta sa nu fie o falsa mansardare ci sa se inscrie in volumul unui acoperis cu panta de maxim 45 grade

 • ■  Înălțimea maximă a construcțiilor va fi de 10,0m la cornișă, echivalentul a maxim 3 (trei) niveluri supraterane P+2E+M

 • ■  Pentru clădirile noi poate fi adăugat suplimentar maxim 1(unu) nivel, cu o retragere de la aliniere egală cu plusul de înălțime, dar nu mai puțin de 3,0m ; nu se pot prevala de prevederile acestui articol construcțiile care beneficiază de mansardarea prevăzuta la alineatul urmator

 • ■  Se admite mansardarea clădirilor noi cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de maxim 45 grade ; nu se pot prevala de prevederile acestui articol construcțiile care beneficiază de nivelul suplimentar prevăzut la alineatul anterior

 • ■  Inăltimea maximă admisibilă a constructiilor, măsurată in planul fatadei acestora, nu va depăsi distanta dintre ele si alinierea constructiilor situate pe partea opusă a străzii.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  În cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat se admit depășiri de 1,0 - 2,0m numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate

 • ■  În situația în care construcția este alipită pe limita de proprietate unei construcții viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, cu un regim de înălțime mai mic, se va prelua înălțimea acestei clădiri pe o lungime de minim 3,0m ; dacă diferența este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în trepte

Spatii libere si spatii plantate :

 • ■  Spațiile libere vizibile din circulațiile publice se tratează ca grădini de fațadă.

 • ■  Spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se înierbează și se plantează

 • ■  Procentul minim obligatoriu de spațiu verde plantat în interiorul parcelei este de 30%

 • ■  Pentru siguranța clădirii, arborii se plantează la o distanță de cel puțin 3,0m de aceasta

 • ■  Suprafețele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe suprafețe mari și să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice

Împrejmuiri :

 • ■  Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Codului Civil cu privire la zidul comun

 • ■  Se interzice realizarea de împrejmuiri opace către domeniul public ; se recomandă împrejmuiri transparente sau semi-transparente, cu înălțimi mai mici de 2,00 m

 • ■  Se interzice folosirea sârmei ghimpate, precum si a suprafețelor din policarbonat, PVC si alte materiale plastice sau care imită materiale naturale

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) admis al zonei :

 • ■  P.O.T. maxim = 55 % (pentru constructii insiruite)

 • ■  P.O.T. maxim = 45 % (pentru constructii cuplate)

 • ■  P.O.T. maxim = 40 % (pentru constructii izolate)adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) admis al zonei : Pentru P+1+M (etaj retras):

 • ■  C.U.T. maxim = 1,4 (pentru construcții insiruite)

 • ■  C.U.T. maxim = 1,1 (pentru construcții cuplate)

 • ■  C.U.T. maxim = 1,0 (pentru constructii izolate) Pentru P+2+M (etaj retras):

 • ■  C.U.T. maxim = 2,0 (pentru constructii insiruite)

 • ■  C.U.T. maxim = 1,6 (pentru constructii cuplate)

 • ■  C.U.T. maxim = 1,4 (pentru constructii izolate)

In vecinătate s-au aprobat anterior o serie de documentatii PUD. Concluziile acestor documentatii vor fi inscrise in acest subpunct ulterior obtinerii copiilor conform cu originalul din partea Primariei Mun. Galati.

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU PUD

Nu este cazul.

3. SITUAȚIA EXISTENTĂ
J

In scopul prezentei documentatii PUD s-a luat in studiu o suprafata de teren de 780,83 mp ce cuprinde :

 • ■  700 mp : terenul ce face obiectul PUD, apartinand domeniului privat, proprietate a beneficiarilor

BURLIBASA NECULAI si BURLIBASA ELISABETA

 • ■  80,83 mp : o portiune din Aleea Paul Bujor, apartinand domeniului public, proprietate a Mun. Galati


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

3.1. ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAȚII

Aleea Paul Bujor asigura accesul catre Str. Arcasilor si catre Str. Traian. La randul sau, Str Arcasilor asigura accesul spre urmatoarele artere de circulatie : Str. Cetateanul Ioan, Aleea Platanilor, Aleea Stejarilor, Aleea Anemonelor, Aleea Arinilor, Aleea Malinilor, Aleea Teilor, Aleea Cedrilor, Aleea Magnoliei, Aleea Plopilor, Aleea Zimbrului, Aleea Salcamilor, Aleea Liliacului, Aleea Iordan Chimet, Aleea Meteo, Aleea Aurel Manolache, Str. Agericola Cardas, Str. Dumbrava Rosie si Str. Stefan Cel Mare. Acestea asigura la randul lor accesibilitatea catre Str. Traian si Bd. George Cosbuc, artere de referința la nivelul Mun. Galati, ce traverseaza orasul pe axul nord - sud.

Accesul in sit se face prin partea de sud a lotului, direct din Aleea Paul Bujor.

3.2. SUPRAFAȚA OCUPATĂ, LIMITE ȘI VECINĂTĂȚI

J                                                            ’                                       1                                                         1

Suprafața ocupata de imobilul ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  Steren = 700 mp

Limitele maximale ale imobilului ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  nord : 14,25 m

 • ■  est : 49,36 m

 • ■  sud : 14,18 m

 • ■  vest : 49,15 m

Vecinătățile directe ale imobilului ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  la nord : domeniu privat - propr. AGRECI VALENTIN

 • ■  la est : domeniu privat - propr. ERDOGAN DURSUN

 • ■  la sud : domeniu public - Aleea Paul Bujor

 • ■  la vest : domeniu privat - propr. RAGEA VALENTIN


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

3.3. SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE ȘI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

J                                                                                                                               f                                                      f

In cadrul imobilului ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. se identifica următoarele suprafețe :

 • ■  Suprafața de teren construita : 0,00 mp

 • ■  Suprafața de teren libera : 700,00 mp

NOTA : pe teren exista o constructie edificata fara Autorizatie de Construire ce se va dezafecta

3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

Zona ce include obiectivul studiat prezinta caracter rezidențial, cu locuinte unifamiliale, procent de ocupare a terenului (POT) mediu si coeficient de utilizare a terenului (CUT) scazut.

Tesutul urban este alcatuit din parcele regulate sau cvasi - regulate, de dimensiune medie. Deschiderea la strada (frontul loturilor) variaza intre aproximativ 14m - 60m, iar adancimea acestora este de aproximativ 50m

Frontul pe Aleea Paul Bujor este discontinuu, alcătuit din clădiri cu structura durabila, cu regim de înălțime P -P+2E dispuse in regim izolat. Acestea se afla in stare fizica buna si medie-buna.

In zona obiectivului studiat, regimul de aliniere al clădirilor situate pe Aleea Paul Bujor variaza intre aproximativ 10m si 25m. Retragerea dominanta este de aproximativ 11m. Cladirile sunt in general dispuse catre posteriorul sau catre centrul lotului, curtea constructiei desfasurandu-se catre calea de acces si catre posteriorul lotului.

Cladirile existente pe Aleea Paul Bujor sunt caracterizate de volumetrie compusa, cu decrosuri atat in plan orizontal, cat si in plan vertical. Constructiile prezinta lucarne, balcoane si / sau logii. Frontul prezinta grad mediu de transparenta.

Datorita geometriei loturilor, cladirile sunt in general dispuse cu latura scurta spre calea de circulatie si cu latura lunga spre lateralul lotului. Fatadele orientate catre Aleea Paul Bujor sunt fatade principale, cu goluri de dimensiune medie si mare pentru ferestre si usi.

Modul de acoperire al constructiilor in zona este in general in sarpanta, cu doua sau mai multe ape, insa regasim si exceptii, cu cladiri cu mod de acoperire in terasa (in special cladirile nou - construite). Gama cromatica a invelitorilor cuprinde in general nunate calde (rosu, caramiziu, maro). Textura finisajelor invelitorilor este in general fina, cu finisaj mat.


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Fațadele clădirilor prezintă in general deschideri de dimensiune medie sau mare pentru ferestre si usi, majoritatea cladirilor fiind nou-construite. Fațadele sunt decorate in general cu elemente simple (braie sau ancadramente), realizate in general din culoare si joc de finisaje si texturi. Gama cromatica a fatadelor include culori calde (nuante de galben, caramiziu) si colori reci (nuante de gri). Textura finisajelor fatadelor este fie fina, fie grunjoasa, cu finisaj mat. Geamurile ferestrelor prezinta in general refrexii discrete, ce nu degradeaza imaginea urbana.

împrejmuirile la strada ale loturilor din zona sunt caracterizate de varietate. Acestea sunt realizate din fier forjat, din plasa metalica, din tabla, din beton sau din lemn. împrejmuirile la strada ale loturilor prezinta grad mediu de transparenta, fiind in general semi-transparente sau opace. Acestea au inaltimea medie de aproximativ 2,00m. Gama cromatica a imprejmuirilor include culori calde (nuante de galben, rosu) si nuante reci (gri, argintiu, verde). Textura finisajelor imprejmuirilor la strada este fie fina, fie grunjoasa, cu finisaj mat.

Aleea Paul Bujor se prezintă sub forma unei artere carosabile cu îmbrăcăminte rutiera rigida, cu fire de circulație carosabila. Profilul stradal este de aproximativ 5,70m. Artera de circulatie este echipata cu rețele edilitare : retea de apa potabila, retea de alimentare cu energie electrica si retea de gaze naturale. Calea de circulatie se afla in stare fizica medie.

3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

în prezent, imobilul ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. este ocupat de o constructie edificata fara Autorizatie de Construire ce se va dezafecta si prezinta imprejmuire provizorie.

Constructiile din vecinatatea imobilului ce face obiectul P.U.D. au destinatia de locuinte si anexe.

3.6.  TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFETELOR OCUPATE

În cadrul zonei studiate, delimitata conform pieselor desenate, se regăsesc următoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor :

 • ■  Terenu aparținând domeniului privat, proprietate a persoanelor fizice si juridice : 700 mp (teren aflat in totalitate in proprietatea beneficiarilor BURLîBASA NECULAî si BURLîBASA ELîSABETA)

 • ■  Terenu apartinand domeniului public, proprietate a Mun. Galati : 80,83 mp (Aleea Paul Bujor)


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Imobilul ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. este proprietatea beneficiarilor BURLIBASA NECULAI si

BURLIBASA ELISABETA, conform Contractului de Vanzare - Cumparare autentificat cu nr. 2337 / 16.10.2014 si este identificat prin nr. cadastral 16699 nr. carte funciara 106145.

3.7. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

Succesiunea litologica a terenului :

 • ■  0,00 m + 0,70 m : strat de umplutura pamant negru si brun, putin umezit

 • ■  0,90 m + 6,00 m: orizont de loess galben, sensibil la umezire, putin umezit, vartos - consistent, galben - cafeniu in baza, usor argilos

Indici geotehnici :

 • ■  Granulozitate : pietris 0% ; nisip 12 - 13% ; praf 68 - 69% ; argila 18 - 19%

 • ■  Umiditatea naturala : 14,8% < w < 16,3%

 • ■  Limita de framantare : 10,6% < wL < 10,9%

 • ■  Limita de curgere : 30,8% < wP < 31,3%

 • ■  Indicele de plasticitate : 19,9% < Ip < 20,7%

 • ■  Indicele de consistenta : 0,74 < Ic < 0,80

Condiții de fundare si recomandări:

 • ■  Se recomanda fundarea directa a constructiei, pana la adancimea impusa constructiv si cu respectarea adancimii limita de inghet (- 1,00m)

 • ■  Adancimea minima de fundare va fi de -1,50m pentru fundatiile exterioare si -1,00 m pentru fundatiile interioare

 • ■  Presiunea conventionala de calcul maxim admisa : 100 kPa

 • ■  La proiectare, executie si exploatare se vor prevedea masuri pentru evitarea umezirii terenului de fundare din jurul constructiei sau de sub aceasta cu ape infiltrate provenite din precipitatii sau pierderi din retele si conductele hidro-edilitare, purtatoare de apa si canalizareadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  Sistematizarea pe verticala si in plan a terenului adiacent construcției proiectare se va executa la cote superioare celor ale terenului adiacent, astfel incat sa asigure indepartarea rapida a apelor pluviale, prin realizarea de trotuare de protectie, pante, rigole si santuri de garda dalate, verificate periodic si mentinute in functiune

 • ■  Toate retelele sau conductele hidro-edilitare, purtatoare de apa si canalizare, se vor introduce in canale de protectie

3.8. ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI, HRUBE ȘI UMPLUTURI) CU PRECIZAREA POZIȚIEI ACESTORA

Conform studiului geotehnic, zonele in care grosimile stratului de pamant negru vor fi mai mari decat cota de fundare, sau daca la adancimea de fundare impusa constructiv vor fi depistate zone cu umpluturi eterogene cu resturi de caramizi, moloz etc. sau zone cu umiditati excesive, mai mari decat a celor din jur, acestea vor fi considerate accidente subterane, se vor elimina in totalitate, iar golul rezultat va fi completa pana la cota de fundare cu pamant galben, curat, cu umiditate optima de compactare (w % = 12,00% - 16,00 %), compactat in strate elementare subtiri cu grosimea de cca 10 -15 cm, cu mijloace de tasare semi-mecanice.

Pe terenul ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. nu s-au identificat accidente de teren.

3.9. ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

Nivelul hidrostatic al pânzei de apa subterana nu fost interceptat in forajele executate, acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 6,00m de la cotele actuale ale terenului natural si in funcție de acesta.

3.10. PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI (ZONA, GRAD KS, TC)

Seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru proiectarea cu valoarea accelerației orizontale ag=0,30g (accelerația terenului pentru proiectare), determinata pentru intervalul mediu de recurenta/referința (IMR) corespunzător stării limita ultime. Valoarea perioadei de control (colt) al spectrului de răspuns este Tc=1,0 sec (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013). Imobilul cercetat se încadrează in zona cu gradul 8 de intensitate


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

macroseismica, situându-se in apropierea liniei de fractura tectonica majora Focșani - Nămoloasa - Galați. Datorita acestui fapt in zona municipiului Galați se resimt puternic cutremurele de pământ cu epicentru in zona Vrancea.

3.11. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURA, STARE, ETC.)

Analiza fondului construit existent in vecinatatea imobilului ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  Inaltime : preponderent P+1E - P+2E

 • ■  Structura : durabila

 • ■  Stare fizica : buna si medie

Analiza fondului construit existent pe terenul ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  Inaltime : nu este cazul

 • ■  Structura : nu este cazul

 • ■  Stare fizica : nu este cazul

NOTA : pe teren exista o constructie edificata fara Autorizatie de Construire ce se va dezafecta ; terenul prezinta imprejmuire provizorie

3.12. ECHIPAREA EXISTENTĂ

În zona de studiu a prezentei documentatii P.U.D. situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează, conform avizelor de specialitate solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 165 din 17.02.2017 :

Alimentare apa canal :

 • ■  Conform avizului nr. 12284 / 18.05.2017 emis de APA CANAL SA, in zona obiectivului propus, pe Aleea Paul Bujor exista rețea de distribuție apa potabila PEHD Dn 110 mm

 • ■  Amplasamentul prezinta bransament la reteaua de apa

 • ■  Pe Aleea Paul Bujor nu exista retea de canalizare


  proiectant de urbanism :


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Alimentare cu energie electrica :

 • ■  Conform avizului nr. 30501716455 / 10.05.2017 emis de SDEE Muntenia Nord SA, in zona obiectivului propus, pe Aleea Paul Bujor exista rețele de alimentare cu energie electrica tip LES 0,4 kV

 • ■  Amplasamentul nu prezintă branșament la rețeaua de alimentare cu energie electrica

Gaze naturale :

 • ■  Conform avizului nr. 311.511.366 / 10.05.2017 emis de DISTRIGAZ SUD RETELE (ENGIE), in zona obiectivului propus, pe Aleea Paul Bujor exista rețele de gaze naturale

 • ■  Amplasamentul nu prezintă branșament la rețeaua de alimentare cu gaze naturale

4.   REGLEMENTĂRI
4.1. OBIECTIVELE NOI SOLICITATE PRIN TEMA - PROGRAM

Tema program propusa de beneficiar este realizarea obiectivului LOCUINTAPERSONALA SI IMPREJMUIRE

PARTIALA TEREN

 • a)  Compartimentare :

 • ■  Parter : camera de zi, dormitor, bucatarie, camara, baie, hol, casa scarii, 1 terasa acoperita, 1 terasa neacoperita

 • ■  Mansarda : 3 dormitoare, uscator, baie, hol, casa scarii, terasa acoperita

 • b)  Racorduri edilitare, rețele de incintă propuse :

 • ■  Extindere retea de canalizare pe Aleea Paul Bujor

 • ■  Racord retea de canalizare

 • ■  Branșament subteran retea de energie electrica

 • ■  Bransament retea de gaze naturale


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • c) Amenajări de incinta :

 • ■  Circulații interioare : 102 mp (14,57% din suprafața totala a terenului)

 • ■  Spatii de parcare : 27,50 mp (3,93% din suprafata totala a terenului)

 • ■  Spatiu verde plantat : 445,20 mp (63,60% din suprafata totala a terenului)

 • d) Împrejmuiri :

 • ■  împrejmuirea provizorie existenta se va dezafecta ; aceasta se va inlocui cu gard de înălțime maxima de 2,00 m, din care soclu opac de 0,60 m si parte superioara transparenta, realizata din fier forjat sau plasa metalica

 • ■  imprejmuirea se va armoniza cu finisajul construcției propuse

 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA CONSTRUCȚIEI

>                                           ’                                                 >                                                                                             J

 • a) Funcțiune propusa :

- functiunea propusa se afla in concordanta cu utilizarile admise in zona si coincide cu functiunea dominanta, respectiv locuire

 • b) Amplasarea constructiei :

 • ■  regim de construire :

 • -  constructie izolata

 • ■  pozitionare :

 • -  constructie amplasata catre zona centrala a lotului, de-a lungul limitei de vest

 • -  curtea constructiei se dezvolta in zonele de nord, de est si de sud ale parcelei

 • ■  amplasare fata de aliniament :

 • -  constructie retrasa fata de aliniament

 • ■  amplasare fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei :

 • -  constructie retrasa fata de limitele laterale si posterioara ale parceleiadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • c) Conformarea construcției :

 • ■  regim de inaltime :

 • -  inaltimea construcției propuse (P+M, Hmax = 7,70m - inaltimea la coama fata de cota ±0,00) se incadreaza in limitele maxime impuse de P.U.Z. TRAIAN NORD

 • -  regimul de inaltime propus se incadreaza in regimul de inaltime dominant al zonei

 • ■  retragerea fata de aliniament :

 • -  constructie retrasa fata de aliniament la 9,20m (distanta calculata fata de proiectia la sol a etajelor superioare ale cladirii propuse), respectiv la 11,00m (distanta calculata fata de planul vertical al fatadei de la nivelul parterului) in conformitate cu caracterul zonei si cu prescriptiile P.U.Z. TRAIAN NORD (minim 5,00m fata de aliniament)

 • ■  retragerea fata de axul propus al strazii :

 • -  constructie retrasa fata de axul propus al strazii la 12,27 m (distanta calculata fata de proiectia la sol a etajelor superioare ale cladirii propuse), respectiv la 14,07 m (distanta calculata fata de planul vertical al fatadei de la nivelul parterului) in conformitate cu caracterul zonei si cu prescriptiile P.U.Z. TRAIAN NORD (minim 9,00m - 10,00m fata de axul propus al strazii)

 • ■  retragerea fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei - respectarea prevederilor Codului Civil:

 • -  constructia propusa respecta distanta minima de 2,00m fata de limitele de nord si de est ale parcelei, fatadele respective continand goluri sau ferestre de vedere

 • -  constructia propusa respecta distanta minima de 0,60m fata de limita de vest a parcelei, fatada respectiva avand ferestre de lumina si aerisire ce nu permit vederea catre fondul invecinat

 • ■  volumetrie :

 • -  se propune realizarea unui volum relativ simplu, marcat de un decros in plan vertical, cu regim mic de inaltime, respectiv P+M

 • -  volumul propus este adecvat scarii impuse de tesutul invecinatadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • -  volumul propus capata interes datorita terasei acoperite de la nivelul mansardei si datoria geometriei invelitorii

 • ■  arhitectura fatadelor :

 • -  fatada de sud a constructiei propuse este tratata ca fatada principala

 • -  constructia prezinta goluri de dimensiune medie pentru usi si ferestre pentru fatadele de nord si de sud, in timp ce fatadele de est si de vest prezinta goluri de dimensiune mica

 • -   acoperirea constructiei se va realiza in sarpanta

 • ■   finisaje :

 • -   finisajele cladirii propuse sunt similare cu cele ale constructiilor invecinate

 • -   fatadele locuintei vor prezenta un joc discret de texturi, cu finisaj mat

 • ■  gama cromatica :

 • -  se respecta ambianta cromatica a Aleii Paul Bujor : cladirea propusa va fi finisata cu nuante de alb / gri / maro

 • d) Conformarea imprejmuirilor :

 • -   Imprejmuirea provizorie existenta se va dezafecta ; aceasta se va inlocui cu gard de înălțime maxima de 2,00 m, din care soclu opac de 0,60 m si parte superioara transparenta, realizata din fier forjat sau plasa metalica

 • -   Imprejmuirea se va armoniza cu finisajul construcției propuse

4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ

’                                        J                                    J

In conformitate cu Legea Nr. 350 / 2001 cu modificările si completările ulterioare, anexa 2, indicatorii urbanistici sunt instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

coeficient de utilizare a terenului (C.U.T) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

- nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate:

 • *  suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m

 • *  suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor

 • *  spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile

 • * suprafața balcoanelor

 • *  suprafața logiilor

 • *  suprafața teraselor deschise și neacoperite

 • *  suprafața teraselor și copertinelor necirculabile

 • * suprafața podurilor neamenajabile

 • *  aleile de acces pietonal / carosabil din incintă

 • *  scările exterioare

 • *  trotuarele de protecție

procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei

 • -  suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces

 • -  proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită

S-au exclus din calculul ariilor construite si desfășurate următoarele :

 • -  Aleile de acces pietonal / carosabil din incintă

 • - Trotuarele de protecție

 • - Terasele neacoperite

 • - Scarile exterioare


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

ARIA CONSTRUITA folosita pentru calculul P.O.T., conform Legii Nr. 350 / 2001, cu modificările si completările ulterioare :

Ac = 125,30 mp (s-au luat in calcul atat suprafața construită la nivelul solului, cat si terasa acoperita)

ARIA DESFASURATA folosita pentru calculul C.U.T., conform Legii Nr. 350 / 2001, cu modificările si completările ulterioare :

AD = 255,30 mp (s-au luat in calcul suprafata construita de la nivelul parterului, suprafata construita de la nivelul etajului si terasele acoperite)

Dimensiuni maximale în plan :

11,00 m x 12,80 m

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI (DISTANTE FATA DE CONSTRUCTIILE EXISTENTE, ACCESE PIETONALE SI AUTO, ACCESE PENTRU UTILAJELE DE STINGERE A INCENDIILOR ETC.)

Distanțele minime intre obiectivul propus si limitele de proprietate:

 • ■  fata de limita nordica : 27,30 m

 • ■  fata de limita estica : 2,35 m

 • ■  fata de limita sudica : 11,00 m fata de planul vertical al fatadei ; 9,20m fata de proiectia etajelor superioare ale cladirii propuse

 • ■  fata de limita vestica : 0,80 m

Distanțele obiectivului propus fata de construcțiile existente si menținute pe teren :

 • ■  nu este cazuladresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Accesuri :

 • ■  acces pietonal : latura de sud a lotului, direct din Aleea Paul Bujor

 • ■  acces carosabil : latura de sud a lotului, direct din Aleea Paul Bujor

 • ■  acces utilaje pentru stingerea incendiilor : latura de sud a lotului, direct din Aleea Paul Bujor

 • 4.5. INTEGRAREA ȘI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII ȘI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE J                                                                                                                                                                                    f                f

MENȚINUTE

Constructia propusa este in concordanta cu permisivitatile Regulamentului Local de Urbanism din cadrul P.U.Z. TRAIAN NORD, iar arhitectura propusa a cladirii mimeaza volumetria si finisajele cladirilor invecinate.

Cladirea se va amplasa catre centrul lotului, de-a lungul laturii de vest, astfel incat curtea constructiei se va desfasura pe laturile de nord, de est si de sud.

Intrucat constructia existenta pe teren este edificata fara Autorizatie de Construire si urmeaza a fi dezafectata, constructia nou - propusa nu se va armoniza cu aceasta

4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE J                                                                                                               >

Imprejmuirea provizorie existenta se va dezafecta. Aceasta se va inlocui cu gard de înălțime maxima de 2,00m, din care soclu opac de 0,60 m si parte superioara transparenta, realizata din fier forjat sau plasa metalica. Imprejmuirea se va armoniza cu finisajul construcției propuse.

Constructia existenta pe teren, edificata fara Autorizatie de Construire se va dezafecta.

4.7. MODALITĂȚI DE ORGANIZARE ȘI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI CAROSABILE ȘI PIETONALE li     i   i

Se propun următoarele :

Extinderea arterei de circulatie Aleea Paul Bujor la ampriza de 10,00m , in conformitate cu profilul transversal de tip III prezentat in P.U.Z. - TRAIAN NORD, astfel : dublu sens de circulatie; circulatie carosabila (7,00m); circulatie pietonala de o parte si de alta a partii carosabile (1,50m x 2)adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

In sit, circulația auto este limitata la spatiul de parcare pentru 2 autovehicule amenajat in zona de sud-vest a terenului. Circulatia pietonala se desfasoara pe aleile pavate proiectate.

 • 4.8. PRINCIPII SI MODALITĂȚI DE INTEGRARE ȘI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL ȘI DE J                                                                                                 f                                                                                                                                                                                                                       f

ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Amplasamentul necesita intervenții ușoare de sistematizare verticala pentru uniformizarea terenului, așa cum este prezentat la punctul 4.14 - Lucrări necesare de sistematizare pe verticala al prezentei documentații. Amplasarea clădirii de-a lungul laturii de vest a terenului asigura deschidere suficienta a curții catre zonele de nord, de sud si de est ale lotului pentru dezvoltarea spatiilor verzi si însorirea adecvata a acestora.

4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRII IMPUSE DE

> >

ACEASTA

Nu este cazul.

4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICĂ ȘI DIMINUAREA POLUĂRII (DUPĂ CAZ)

Nu este cazul.

4.11. PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI (DUPĂ CAZ)

Se propun următoarele :

 • ■   Extinderea arterei de circulație Aleea Paul Bujor la ampriza de 10,00m , in conformitate cu profilul transversal de tip III prezentat in P.U.Z. - TRAIAN NORD, astfel : dublu sens de circulatie; circulatie carosabila (7,00m); circulatie pietonala de o parte si de alta a partii carosabile (1,50m x 2)

 • ■   Extindere retea de canalizare pe Aleea Paul Bujor


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

In incinta se propune plantarea spațiului liber rezultat in urma propunerii. Spațiile verzi plantate vor ocupa 445,20 mp, respectiv 63,60% din suprafața terenului.

4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Cotele de nivel actuale ale amplasamentului sunt cuprinse în intervalul 72,18 m - 73,03 m (Sistem Cote Marea Neagră) si prezintă inclinație orientata aproximativ dinspre nord înspre sud.

4.14. LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Se propune pastrarea inclinatiei terenului natural si asigurarea unei pante de minim 1% pentru evacuarea apelor pluviale catre Aleea Paul Bujor astfel :

 • ■  Limita nordica se va incarca pana la cota 73,25 m (Sistem Cote Marea Neagră)

 • ■  Limita sudica se va nivela la cota 72,75 m (Sistem Cote Marea Neagră)

In jurul construcției propuse vor fi prevăzute trotuare de protecție si rigole pentru preluarea si dirijarea apelor pluviale.

4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE (ALINIEREA SI ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR, PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR)

Alinierea construcțiilor:

distanta fata de limita de sud : 9,20m (distanta calculata fata de proiectia etajelor superioare ale cladirii propuse) ; 11,00m (distanta calculata fata de planul vertical al fatadei la nivelul parterului)

adresa


MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare RO11860639 nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact www.supercon.ro office@supercon.ro +40 (236) 437 777        +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social


MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Înălțimea construcțiilor:

 • ■  regim de înălțime P + M

 • ■  Hmax = 7,70 m (inaltimea la coama, fata de cota ±0,00)

Procentul de ocupare a terenului :

P.O.T .REZULTAT IN URMA PROPUNERII = 17,90%

4.16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

C.U.T. REZULTAT IN URMA PROPUNERII = 0,36

4.17. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR (SURSE,REȚELE, RACORDURI)

Alimentare apa canal:

 • ■  Se propune utilizarea bransamentului existent la reteaua de apa existenta pe Aleea Paul Bujor

 • ■  Se propune extinderea retelei de canalizare pe Aleea Paul Bujor

 • ■  Se propune realizarea unui racord la reteaua de canalizare, ulterior extinderii acesteia pe Aleea Paul Bujor

Alimentare cu energie electrica:

 • ■  Se propune realizarea unui bransament subteran la reteaua de alimentare cu energie electrica tip LES 0,4 kV existenta pe Aleea Paul Bujor

Gaze naturale:

 • ■  Se propune realizarea unui bransament la reteaua de gaze naturale existenta pe Aleea Paul Bujoradresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 4.18. BILANȚ TERITORIAL ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT (EXISTENT SI PROPUS)

  ELEMENTE DE BILANT

  SITUATIE EXISTENTA

  SITUATIE PROPUSA

  mp

  %

  mp

  %

  CIRCULAȚII PUBLICE

  80,83

  10,35

  80,83

  10,35

  Teren neamenajat

  27,65

  3,54

  0,00

  0,00

  Circulație carosabila

  53,18

  6,81

  80,83

  10,35

  Circulație pietonala

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  CURȚI CONSTRUCȚII

  700,00

  89,65

  700,00

  89,65

  Suprafața construita

  0,00

  0,00

  125,30

  16,05

  Suprafața desfasurata

  0,00

  ---

  255,30

  ---

  Amenajari de incinta

  700,00

  89,65

  574,70

  73,60

  SUPRAFATA TOTALA A ZONEI DE

  780,83

  100,00

  780,83

  100,00

  STUDIU PUD

  ELEMENTE DE BILANT

  SITUATIE EXISTENTA

  SITUATIE PROPUSA

  mp

  %

  mp

  %

  1) SUPRAFATA CONSTRUITA

  0,00

  0,00

  125,30

  17,90

  2) SUPRAFATA DESFASURATA

  0,00

  ---

  255,30

  ---

  3) AMENAJARI DE INCINTA

  700,00

  100,00

  574,70

  82,10

  3.1) Circulații interioare

  0,00

  0,00

  102,00

  14,57

  3.2) Parcări la sol

  0,00

  0,00

  27,50

  3,93

  3.3) Spatii verzi plantate / teren neamenajat

  700,00

  100,00

  445,20

  63,60

  SUPRAFATA TOTALA A IMOBILULUI CE A GENERAT NECESITATEA ELABORARII PUD

  700,00

  100,00

  700,00

  100,00


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999

contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

INDICATORI

POSIBILITATI MAXIME CONFORM

TERENUL CE A GENERAT NECESITATEA

ELABORARII PUD

URBANISTICI

P.U.Z. TRAIAN NORD

SITUATIE

EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA (REZULTATA IN URMA PROPUNERII)

POT (%)

55% (construcții insiruite)

45% (constructii cuplate)

40% (constructii izolate)

0,00 %

17,90 %

CUT

P+1E+M (etaj retras)

1,4 (construcții insiruite)

1,1 (constructii cuplate)

1,0 (constructii izolate)

0,00

0,36

P+2E+M (etaj retras)

2,0 (constructii insiruite)

1,6 (constructii cuplate)

1,4 (constructii izolate)


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

5. CONCLUZII
 • 5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Realizarea investiției propuse creeaza un spatiu de locuit. Realizarea obiectivelor de utilitate publica propuse va creste calitatea locuirii in zona si coerenta spațiului construit.

5.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D.

Obiectiv de utilitate publica :

 • ■   Extinderea arterei de circulație Aleea Paul Bujor la ampriza de 10,00m , in conformitate cu profilul transversal de tip III prezentat in P.U.Z. - TRAIAN NORD, astfel : dublu sens de circulatie; circulatie carosabila (7,00m); circulatie pietonala de o parte si de alta a partii carosabile (1,50m x 2)

 • ■   Extindere retea de canalizare pe Aleea Paul Bujor

Obiective a căror realizare se afla in sarcina beneficiarului :

 • ■  Construire locuinta

 • ■  Realizarea branșamentelor către obiectivul propus

 • ■  Platforme si trotuare in incinta

 • ■  Acces carosabil

 • ■  Spatii verzi, amenajări exterioare

5.3. PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI ASUPRA SOLUȚIEI

Consideram ca propunerile făcute de beneficiar sunt in concordanta cu caracterul zonei si cu reglementările impuse de documentațiile de urbanism aprobate. Amplasarea construcției s-a făcut cu sensibilitate fata de vecinatatile imediate si fata de forma si dimensiunile lotului, iar mobilarea urbanistica a urmărit dezvoltarea spatiilor verzi.


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999

contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

6. ANEXE

Conform cu Certificatul de Urbanism Nr. 165 din 17.02.2017, la prezenta documentație P.U.D. se vor anexa următoarele documente, in copie :

 • ■  Certificat de Urbanism

 • ■  Titlu de proprietate asupra imobilului

 • ■  Extras de carte funciara

 • ■  Aviz alimentare apa canal

 • ■  Aviz alimentare cu energie electrica

 • ■  Aviz gaze naturale

 • ■  Aviz salubritate

 • ■  Numar postal

 • ■  Studiu geotehnic

 • ■  Plan topografic vizat O.C.P.I.

Întocmit,

drd. master urbanist Atanasia MÂNDRU (STOICA)

..........


ujgz pl

NUH31VA I33H0V «*>"»


C9

V

O

s

00

<\i


pmpr. ERDOGAN DURSUN

49.36m

......................


...............

________ 49.15m


i r.* 9i ifkftc.yu■ tara

RfCgPfrOMAT i «I

Si*;, A5DAx2a COUNA FOC>v£^


ÎNCADRARE


ÎN MUNICIPIUMCXM Dt COHSTTOIM

MJ?

COT

W1*M

I («tai rotxaa)

t«tai ntiai) 1

«nun

S8%

M

2A

CUKAT

48%

«.1

IjB

IZOLAT

49%

•A

M
PROFIL STRADAL EXISTENT ALEEA PAUL BUJOR


PROFIL STRADAL PROPUS ALEEA PAUL BUJOR r=«I>r« nil TM1M »0M


b»t> wx*-pa caia da drcuiada


BILANȚ TERITORIAL ZONA DE STUDIU PUD


BILANȚ TERITORIAL TEREN


CE FACE


OBIECTUL


PUD


ELKMEXTT t£ BlUUf?

imun ciroTA |

IITOATII PAOrjSA I

ATjnArK «■Bl

ia mxxn

1 dl

s-jpxArxr*

Mf»

twcxxr

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

OM

OM

1HM

■rrw

SIPRAIATA OESf ASURATA

«

»5M

-

AMENAJAM CE MMT*

TOC.O»

1M.M

F4.T8

mo

Cawtab aNanoara

IM

OM

IttM

M.5?

Sort M parcare

IM

OM

na

SAS

Sprt Minute / tarar iwaren^N

TM«

10IM

44499

USC

1MM

S$.___ga

KOM

» O.T.i

■■m»0.05» I

» 0 ?.im

■•pmi 1

IRC* CA TOR 0 UMANISTIC*

C.C.T

C O.T»


A u SBPtRCON 1

uun maapaai


TN C TN <nn——tpd • «roii

» ■«

C«cmmN | TU• Kur


I W M t

■Mhm

T              C              T

>th.       mr.       «iun*

•---------SB----------

C>e«uM ! 1'HMr


MACHBAR

ATELIER


drd tnaalcr urtunut

Atacaa.a MÂNDRU

(STOCAl


MAR 2118


BURU8ASA NECULAJ K 8URU8ASA EUSABETA


PAI.O.


propr.AGRECI VALENTIN

14.25m


C9

O

r-


propr ERDOGAN DURSUN

49.36m

----L«4* (UKMTF» <* M CirtiMM


BILANȚ TERITORIAL ZONA DE STUDIU PUD


BILANȚ TERITORIAL TEREN

CE FACE OBIECTUL PUD

xuxxrrx :« iilaxt

SIT7ATII EXTSTZXTA

JITCATIl nonSA I

SUPAATATA <«P'

WOCDTT

<w>

nxtn 1

SJMUTATACOMTItXU

UI

UI

ia»

SUPRAMIA OtSfUUMĂ

• 01

-

JS8X

-

AMUAUMODCNCNTA

MN

WN

5M n


inxz


| PREZENTUL DOCUMENT ESTE

j VALaD'i •NSOȚTT DE PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE
.OtOTlW S’.( n*. flj tnr»:.j<r6'«/4sa)

MdmOMAT

S<m- ANDREEA CCMNAPROFIL STRADAL EXISTENT

ALEEA PAUL BUJOR


PROFIL STRADAL PROPUS

ALEEA PAUL BUJOR

ronfoai TUIM KW


T               C               T

»<0B-       CTP       -CT>


MACHBAR MA

ATELIER

■m:

drd -r Mtw urt>r 11 Alrmn MAMORU (STOCAl