Hotărârea nr. 311/2018

Aprobarea rezultatului evaluarii managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini", pentru anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 311

din 30.05.2018

privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini", pentru anul 2017

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 330/18.05.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44722/18.05.2018 a inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 44724/18.05.2018 al Serviciului Resurse Umane și Salarizare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere Raportul privind evaluarea anuală a managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" exercitat de către domnul Toma Florin în anul 2017, înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 37084/19.04.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (4) din OUG nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 219/22.03.2018 privind aprobarea componenței nominale a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării din anul 2018, pentru evaluarea managementului la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" din Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă rezultatul evaluării managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" din Galați, pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt Secretarul Municipiului Galați,

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL GALAȚI


Anexa la HCL nr. 311/30.05.2018


REZULTATUL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI

TEATRULUI DRAMATIC "FANI TARDINI" DIN GALAȚI,

» '

PENTRU ANUL 2017

Nr.

crt.

Denumirea

instituției

Numele și prenumele managerului

Perioada

evaluată/Tipul

evaluării

Nota

finală

Recomandările comisiei de evaluare

1.

Teatrul Dramatic "Fani Tardini"

Toma Florin

Anul 2017 -evaluare anuală

9,88

Continuarea contractului de management încheiat pe durata proiectului managerial elaborat pentru 2016 - 2019 conform art. 41 alin. (1) din OUG nr. 189/2008

Președinte de ședință,

9                             9              9    '