Hotărârea nr. 307/2018

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Politia Locala Galati

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 307

din 30.05.2018

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 329/17.05.2018

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44262/17.05.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 44264/17.05.2018 al Serviciului Resurse Umane și Salarizare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județului Galați nr. 3614/08.05.2018 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 44861/08.05.2018;

Având în vedere adresa Poliției Locale Galați nr. 4298/16.05.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 48143/16.05.2018;

Având în vedere avizul nr. 29288/2018, emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

Având în vedere dispozițiile art. 100 și art. 107, alin. (1), lit. „c” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Poliția Locală Galați conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul General al Poliției Locale Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați,

Anexa 1 la HCL 307 / 30.05.2018


MUNICIPIUL GALAȚI

ORGANIGRAMA POLITIE LOCALE GALAȚI - 2018


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI


PRIMAR


COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂV

DIRECTOR EXECUTIV

_

X

<

DIRECTOR EXECUTIV

-


SERV. BAZA DE DATE DISPECERAT ȘI MONITORIZARE VIDEO


10


11


SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL


10


SERVICIUL

1

RESURSE-UMANE,

7

SALARIZARE

8

1


BIROUL

MANAGEMENT

ORGANIZAȚIONAL ȘI

CONTROL INTERN


BIROUL RELAȚII PUBLICE, REGISTRATURĂ ȘI ARHIVĂ


COMPARTIMENT AUDIT INTERN


5

~6


TOTAL POSTURI APROBATE

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE


SERVICIUL DE PROTECȚIE A MEDIULUI


SERVICIUL CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE


10


BIROUL EVIDENTA

1

' PERSOANELOR

5

6


COMPARTIMENT

COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ


= 303

= 23

= 278


■>

SERVICIUL

1

INTERVENȚIE

RAPIDĂ ȘI

28

TRANSPORT VALORI

29


BIROUL JURIDIC SI

1

EVIDENȚĂ

6

CONTRAVENȚII

7


SERVICIUL

1

FINANCIAR

7

CONTABILITATE

8


Președinte de ședință,SERVICIUL

1

ORGANIZARE

1 £

MISIUNI ȘI CONTROL

10

ACCES

17SERVICIUL ORDINE

1

PUBLICĂ - SECȚIA

24

NR.1

25SERVICIUL ORDINE

1

PUBLICĂ-SECȚIA

25 .

NR.2

26


SERVICIUL ORDINE

1

PUBLICĂ-SECȚIA

25 .

NR.3

26


Anexa 2 la HCL 307 / 30.05.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

POLIȚIA LOCALĂ GALAȚI

STAT DE FUNCȚII

Nr. cri.

STRUCTURĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Număr posturi

Funcția contractuală

Treapta/ Gradul profesional

Nivelul studiilor

Număr posturi

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Conducere - 4 posturi

1

Director general

I

S

1

2

Director general adjunct

I

s

1

3-4

Director executiv

I

s

2

Serviciul organizare misiuni și control acces

-17 posturi

5

Șef serviciu

I

s

1

6-8

Polițist local

I

Principal

s

3

9-10

Polițist local

I

Asistent

s

2

11-18

Polițist local

III

Superior

M

8

19-21

Polițist local

III

Principal

M

3

Serviciul ordine publică secția nr.l - 25 posturi

22

Șef serviciu

I

S

1

23-27

Polițist local

I

Principal

s

5

28-29

Polițist local

I

Asistent

S

2

30

Polițist local

II

Principal

Ssd

1

31-42

Polițist local

III

Superior

M

12

43-46

Polițist local

III

Principal

M

4

Serviciul ordine publică secția nr.2 - 26 posturi

47

Șef serviciu

I

S

1

48-50

Polițist local

I

Principal

S

3

51-54

Polițist local

I

Asistent

s

4

55-69

Polițist local

în

Superior

M

15

70-72

Polițist local

ni

Principal

M

3

Serviciul ordine publică secția nr.3

- 26 posturi

73

Șef serviciu

I

S

1

74-76

Polițist local

I

Asistent

S

3

77-96

Polițist local

III

Superior

M

20

97-98

Polițist local

III

Principal

M

2

Serviciul ordine publică secția nr.4 -28 posturi

99

Șef serviciu

I

S

1

100-103

Polițist local

I

Principal

S

4

104-107

Polițist local

I

Asistent

S

4

108-125

Polițist local

III

Superior

M

18

126

Polițist local

III

Principal

M

1

Serviciul ordine publică secția nr.5

- 26 posturi

127

Șef serviciu

I

S

1

128

Polițist local

I

superior

S

1

129-134

Polițist local

I

Principal

s

6

135-137

Polițist local

I

Asistent

S

3

138-149

Polițist local

III

Superior

M

12

150-151

Polițist local

III

Principal

M

2

152

Polițist local

III

Asistent

M

1

Serviciul siguranță rutieră

- 31 posturi

153

Șef serviciu

I

S

1

154-157

Polițist local

I

Principal

S

5

158-164

Polițist local

I

Asistent

S

7

165-180

Polițist local

III

Superior

M

16

181

Polițist local

III

Principal

M

1

182-183

Polițist local

III

Asistent

M

1

Serviciul intervenție rapidă și transport valori

- 29 posturi

184

Șef serviciu

I

S

1

185-194

Polițist local

I

Principal

S

10

195-196

Polițist local

I

Asistent

S

2

197-207

Polițist local

III

Superior

M

11

208-210

Polițist local

III

Principal

M

3

211-212

Polițist local

III

Asistent

M

2

Serviciul disciplina în construcții și afișajul stradal

- 10 posturi

1

213

Șef serviciu

I

S

1

214-216

Polițist local

I

Superior

S

3

217-219

Polițist local

I

Principal

s

3

220

Polițist local

I

Asistent

s

1

221-222

Polițist local

III

Superior

M

2

Serviciul de protecție a mediului

- 8 posturi

223

Șef serviciu

I

s

1

224-226

Polițist local

I

Principal

s

3

227-229

Polițist local

I

Asistent

s

3

230

Polițist local

III

principal

M

1

Serviciul control activități comerciale

-10 posturi

231

Șef serviciu

I

S

1

232-235

Polițist local

I

Principal

S

4

236-238

Polițist local

I

Asistent

S

3

239

Polițist local

III

Superior

M

1

240

Polițist local

III

Principal

M

1

Biroul evidența persoanelor -6 posturi

241

Șef birou

I

S

1

242

Polițist local

I

Superior

S

1

243

Polițist local

I

Asistent

S

1

244-245

Polițist local

III

Superior

M

2

246

Polițist local

III

Principal

M

1

Serviciul bază de date, dispecerat și monitorizare video

- 11 posturi

247

Sef serviciu

I

S

1

248-250

Polițist local

I

Principal

s

3

251-252

Polițist local

I

Asistent

S

2

253-256

Polițist local

III

Superior

M

4

257

Polițist local

III

Asistent

M

1

Serviciul resurse-umane, salarizare -8 posturi

258

Șef serviciu

I

s

1

259

Inspector

I

Superior

s

1

260-263

Inspector

I

Principal

s

4

264

Inspector

I

Debutant

s

1

265

Referent

III

Superior

M

1

Serviciul fînanciar-contabilitate -8 posturi

266

Șef serviciu

1

S

1

267-268

Inspector

I

Superior

S

2

269-272

Inspector

I

Asistent

S

4

273

Referent

III

Superior

M

1

Serviciul contracte, achiziții și administrativ

- 9 posturi

274

Sef serviciu

I

S

1

275

Inspector

I

Principal

S

1

276-278

Polițist local

I

Superior

s

3

279-280

Polițist local

I

Asistent

s

2

281

Muncitor

1

M

1

282

îngrijitor

1

GP

1

Biroul juridic, evidență contravenții

- 7 posturi

283

Șef birou

I

s

1

284

Consilier jr.

I

Superior

s

1

285

Consilier jr.

I

Principal

s

1

286-287

Polițist local

I

Principal

s

2

288-289

Polițist local

III

Superior

M

2

Biroul managent organizațional și control intern

- 6 posturi

290

Șef birou

I

S

1

291

Inspector

I

Superior

S

1

292

Polițist local

I

Superior

S

1

293

Polițist local

I

Principal

S

1

294

Polițist local

I

Asistent

S

1

295

Polițist local

III

Superior

M

1

Biroul relații publice, registratură și arhivă

- 6 posturi

296

Sef birou

I

s

1

297

Referent

III

Superior

M

1

298-300

Polițist local

I

Asistent

S

3

301

Polițist local

III

Superior

M

1

Compartiment audit intern -lpost

302

Auditor

I

Superior

S

1

Compartiment comunicații și informatică

-1 post

303

Inspector

I

Asistent

S

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

301

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

23

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

278

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

-

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

2

NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

303

Președinte de ședință,