Hotărârea nr. 305/2018

Aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 305

din 30.05.2018

privind aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 326/17.05.2018

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44564/17.05.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 44566/17.05.2018 al Serviciului Resurse Umane și Salarizare, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați nr. 2085/26.02.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 19127/26.02.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare a Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 36699/16.04.2018;

Având în vedere adresa Ministerului Sănătății, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 58312/06.06.2011, la Serviciul de Asistență Medicală al Municipiului Galați sub nr. 628/14.06.2011 și la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați sub nr. 3382/14.06.2011;

Având în vedere Minuta ședinței Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați nr. 2039/23.02.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 18, alin. (1), lit. „b” din O.U.G. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a” și „d”, alin. (3), lit. „b”, alin. (6), lit. „a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă structura organizatorică pentru Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Managerul Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați,

Anexa la HCL 305 / 30.05.2018


  • - Secția Clinica psihiatrie I

din care:

  • - psihiatrie cronici

  • - Secția Clinica psihiatrie II

din care:

  • - psihiatrie cronici

  • - Secția psihiatrie III

din care:

  • - psihiatrie cronici

  • - Compartiment psihiatrie copii

din care:

  • - psihiatrie cronici

  • - Camera de garda

Staționar de zi

Farmacie

Sterilizare

Laborator analize medicale

I a bora tor radiologie-imagistica medicala

Centrul de Sanatate Mintala(CSM)


35 paturi


35 paturi


35 paturi


5 paturi


TOTAL


Compartiment de prevenire si control al infecțiilor nozocomiale

Compartiment explorări funcționale


Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialități:

-psihiatrie

Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat.


Președinte de ședință,


75 paturi

75 paturi

75 paturi

10 paturi


235 paturi

10 paturi