Hotărârea nr. 304/2018

Aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 304 din 30.05.2018

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 239/29.03.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 30638/29.03.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30640/29.03.2018, al Direcției Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț si privatizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1), lit. ”i”, art. 7, alin. (1) si ale art. 10, alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin. (3) și art. 14, alin. (1) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 19 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Caietul de sarcini al activității ”Administrarea cimitirelor și a WC-urilor publice” din anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați nr. 112124/01.10.2010 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Art. 24 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 125/17.03.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - H.C.L. nr. 173/30.10.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galati,

Anexa 1 la HCL nr. 304/31.05.2018

CAIET DE SARCINI

Al SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL

GALAȚI

Capitolul I

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2

 • (1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați, organizat în gestiune directă sau în gestiune delegată (indirectă) atribuit prin hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii.

 • (2) Operatorul serviciului de administrare a cimitirelor își va desfășura activitatea în baza unei hotărâri de dare în administrare sau a unui contract de delegare a gestiunii pe care îl va încheia cu autoritatea publică locală a Municipiului Galați.

Art. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților specifice serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați constituind ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de administrare a cimitirelor.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați.

Art. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor.

Capitolul II

CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Autoritățile administrației publice locale vor asigura:

Art.6

În exercitarea atribuțiilor ce le revin în domeniul conducerii și controlului serviciului de administrare a cimitirelor, autoritățile administrației publice locale au inițiativa, adopta hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la:

 • a) aprobarea programelor de reabilitare, dezvoltare și modernizare a infrastructurii edilitar-urbane existente, respectiv a programelor privind înființarea, dobândirea sau punerea în valoare a unor noi bunuri proprietate publică și privată;

 • b) aprobarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciului;

 • c) delegarea gestiunii serviciului de administrare a cimitirelor, precum și încredințarea administrării bunurilor aparținând infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciului delegat;

 • d) aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciul de administrare a cimitirelor.

Art.7

În exercitarea competentelor și responsabilităților ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale vor urmări cu prioritate:

 • a) gestionarea serviciului de administrare a cimitirelor pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • b) promovarea dezvoltării și reabilitării infrastructurii edilitar-urbane aferente cimitirelor;

 • c) monitorizarea și controlul sistematic ale activității operatorilor și promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciile prestate de aceștia nu respecta nivelurile de servicii și indicatorii de performanță asumați;

 • d) elaborarea și aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului;

 • e) informarea periodică și consultarea beneficiarilor/concesionarilor cu privire la stabilirea politicilor și a strategiilor locale de organizare, gestionare și dezvoltare a serviciului de administrare a cimitirelor, respectiv a infrastructurii edilitar-urbane;

 • f) medierea conflictelor dintre beneficiarilor/concesionarilor și operatorul serviciului, la cererea uneia dintre părți.

Art.8

În cazul gestiunii directe/delegate autoritățile administrației publice locale competente verifică periodic următoarele:

 • a) nivelurile de calitate a serviciilor furnizate/prestate și aplicarea penalităților prevăzute în contractul de delegare a gestiunii/hotărâre de dare în administrare pentru neîndeplinirea acestora;

 • b) menținerea echilibrului contractual stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor;

 • c)  asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între operator și beneficiari/concesionari;

 • d) clauzele de administrare, exploatare și întreținere a bunurilor publice;

 • e) independenta managerială a operatorului față de orice ingerințe ale autorităților și instituțiilor publice;

 • f)  responsabilitatea autorității publice pentru nerespectarea obligațiilor sale contractuale.

Art. 9

Operatorul serviciului de administrare a cimitirelor va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;

 • c) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora se prestează serviciul de administrare a cimitirelor, în condițiile legii;

 • d) prestarea serviciului de administrare a cimitirelor pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • e) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • f) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • g) ținerea unei stricte evidențe a modului de transport, depunere, înhumare, deshumare;

 • h) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii;

 • i) implementarea unui sistem de management integrat;

 • j) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Capitolul III

CONDIȚII DE EXPLOATARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR

Art. 10

 • (1) În cazul gestiunii directe sau gestiunii delegate (indirecte), desfășurarea serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați se va realiza prin încredințarea în totalitate sau parțială a realizării activităților specifice către un operator.

 • (2) Prestarea serviciului în modalitățile prevăzute la alin. (1) va fi realizată respectându-se următoarele:

 • a) aplicarea și respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului, aprobat de către Consiliul Local Galați;

 • b) corectitudinea concesionărilor și a atribuirii locurilor de înhumare pe termen limitat de 7 ani sau 25 ani;

 • c) asigurarea pazei și ordinii în perimetrul cimitirului;

 • d) asigurarea prestațiilor necesare înhumării;

 • e) întreținerea aleilor, clădirilor, instalațiilor, împrejmuirilor.

CONDIȚII TEHNICE

Art. 11.

Prin loc de înhumare se înțelege suprafața de 3,75 mp, având dimensiunea lungime 2,5 m și respectiv, lățime 1,5 m, dar nu mai puțin de 3,00 mp, având dimensiunea lungime 1,20 m și respectiv lățime 2,50 m, în funcție de topografia concretă a terenului, cu intervale între acestea de 0,20 m necesare pentru circulația și îngrijirea locurilor de înhumare.

Concesionarii pot executa, în limitele suprafețelor deținute, lucrări funerare, astfel:

 • a)    însemne (lemn sau piatră), grilaje, borduri pentru locurile de înhumare concesionate pe o perioadă de 7 ani;

 • b)    lucrări subterane - cripte și lucrări supraterane - însemne, borduri, împrejmuiri, lespezi, obeliscuri și orice alte lucrări de artă plastică - pentru locurile de înhumare concesionate pe o perioadă de 25 ani.

Art. 12

 • (1) Lucrările funerare de tipul: borduri, lucrări subterane, monumentele funerare, obeliscurile și alte lucrări de artă se vor realiza/desființa doar după obținerea avizului de construire/desființare, în termen de maximum 6 luni de la data eliberării acestuia.

 • (2) Avizul de construire/desființare se poate prelungi doar o singură dată, pe o perioadă de încă 6 luni.

 • (3) Penr prelungirea valabilități avizului, se va percepe o taxă egală cu 30 % din valoarea devizului, la care se adaugă TVA, conform legii.

Art. 13.

 • (1) Reparațiile curente la construcțiile funerare, existente, se realizează în baza unei cereri aprobate de către conducerea operatorului și a următoarelor documente:

 • a) copie după actul de identitate al concesionarului/concesionarilor;

 • b) copie după actul de concesiune și schița locului de înhumare;

 • c) schița locului de înhumare pentru executarea reparației la lucrarea funerară existentă-valabilă 30 de zile de la data întocmirii.

 • (2) Executarea și repararea lucrărilor funerare va fi asigurată și de către administrația

cimitirelor care va organiza în acest scop formații de lucru specializate, la cererea concesionarului/concesionarilor,        contracost        sau        de        către

societățile/P.F.A./întreprinderile individuale/întreprinderile familiale, aleși de către concesionari.

 • (3) Societățile/P.F.A./întreprinderile individuale/întreprinderile familiale care solicită executarea de lucrări funerare, în cimitirele administrate de către operator, vor fi avizate de către o comisie, numită prin Dispoziția Primarului municipiului Galați, și vor respecta prevederile Convenției de executare de lucrări funerare, ce se va încheia de către operator și aceștia, după avizul comisiei.

Art. 14.

 • (1) Realizarea lucrărilor funerare/desființarea acestora se face numai cu aviz de construire/desființare emis de către operator, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și pe baza documentelor pe care trebuie să le prezinte concesionarul/concesionarii care solicită avizul.

 • (2) Pentru lucrările funerare ce se vor realiza/desființa în cimitirele din Municipiul Galați se va percepe o taxă de 10% din valoarea devizelor în baza cărora s-a obținut avizul de construire/desființare, la care se adaugă TVA, conform legii.

Art. 15.

 • (1) Lucrările subterane de tipul boltă trebuie să respecte următoarele dimensiuni, după cum urmează:

- pentru 1 pat -1,40 m adâncime;

- pentru 2 paturi - 2,10 m adâncime;

- pentru 3 paturi - 3,00 m adâncime;

- pentru 4 paturi - 3,80 m adâncime, în toate cazurile lungimea minimă a patului va fi de 2,20 m, iar lățimea minimă va fi de 0,90 m.

 • (2) Distanța dintre paturi va fi de 0,80 m, iar la suprafață, se va asigura peste 1 m, luându-se în considerare, înălțimea bordurilor (la boltă) de 0,30 - 0,40 m.

 • (3) Lucrarea subterană de tip cavou, va respecta aceleași adâncimi minimale prevăzute la alin.(i), însă, la suprafața va avea înălțimea de cca. 1 m pentru a se asigura posibilitatea realizării înhumărilor și întreținerea lor în interior.

 • (4) Lucrările supraterane - obeliscuri și alte lucrări de artă plastică - în care sunt incluse și monumentele, se vor încadra într-o înălțime de maximum 2 m.

Art. 16.

Construcțiile care nu constituie lucrări funerare, precum: acoperișuri de lucrări funerare, clădiri sub formă de capelă sau mai simple, construcții de protejare a lucrărilor executate din diferite materiale, vor putea fi realizate/desființate numai cu autorizația de construire/desființare eliberată de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Galați și nu vor putea depăși înălțimea de 2 m.

Art. 17.

Lucrarea funerară de tip monument poate fi construită din marmură/granit, plăci din beton simplu, cu mozaic simplu sau venețian, plăci de mici dimensiuni încastrate în betonul în care pot fi inscripționate însemne religioase și plăci sau postamente de mici dimensiuni.

Art. 18.

Bordurile, plăcile de acoperire a bolții sau partea superioară a cavoului, pot fi din beton simplu, cu mozaic normal sau venețian placate cu marmură/granit sau executate din marmură/granit.

Art. 19.

 • (1) Obiecte ca: masă; scaun; bancă, etc., nu fac obiectul lucrărilor funerare, pentru amplasarea lor fiind necesară obținerea unei aprobări, separate, dată de către conducerea operatorului.

 • (2) Pentru a nu fi afectată circulația pe aleile principale, pe aleile dintre rânduri și morminte se interzice amplasarea elementelor anexe de la alin. 1.; acesta obiecte se vor amplasa doar pe suprafața concesionată.

Art. 20.

 • (1) Amplasarea grilajelor se face în baza unei cereri aprobate, adresată conducerii operatorului, care prin intermediul serviciului specializat, va asigura respectarea dimensiunilor locului de înhumare și înălțimea grilajului recomandată a fi de maximum 0,70 m, de la nivelul solului, fără elemente ornamentale ascuțite.

 • (2) Încastrarea grilajului în bordura de beton constituie lucrare funerară, fapt pentru care este necesară obținerea avizului de construire din partea operatorului.

 • (3) Este interzisă executarea de lucrări funerare în afara suprafeței concesionate și fără a avea aviz de construire lucrări funerare, eliberat de către operator, conform Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Nu se pot executa cripte sau gropi zidite cu câte unul, două, trei sau maximum patru paturi, suprapuse, decât pe o suprafață limită minimă (lățime de 1,20 m x lungime de 2,35 m).

 • (5) Pământul rezultat din săpături și resturile rezultate din lucrări se transportă zilnic de către constructor, în afara cimitirului, în locurile special amenajate, în acest sens.

Art. 21.

Este interzisă depozitarea în cimitire a materialelor de construcție peste necesarul zilnic. Pregătirea materialelor (stingerea varului, prepararea mortarului și a betonului, etc.) se va face în tărgi, asigurându-se zilnic curățenia locului de înhumare.

Art. 22.

La executarea lucrărilor de construcție în cimitire, se vor proteja locurile de înhumare și construcțiile învecinate, spațiile verzi și căile de acces, cu folie de protecție.

Art. 23.

Orice distrugere a locurilor de înhumare, a construcțiilor învecinate, a spațiilor verzi și a căilor de acces produse din culpa executantului lucrării vor fi suportată de către acesta.

OBIECTIVE DE EXPLOATARE

Art. 24. - (1) Locurile de înhumare, se atribuie, în folosință, în condițiile legii și ale Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor, prin act de concesiune:

 • a) pe termen limitat de 7 ani sau 25 de ani, la decesul unei persoane, aparținătorilor acestuia, în baza aprobării date de către conducerea operatorului, cu plata integrală a tarifului de concesiune;

 • b) pe termen limitat de 25 ani, fără caz de deces - “în rezervă”, persoanelor care au domiciliul pe raza Municipiului Galați, în baza aprobării dată de către Primarul Municipiului Galați, cu plata integrală a tarifului de concesiune, cu condiția executării de lucrări funerare subterane și/sau supraterane, în termen de cel mult 2 ani de la data atribuirii,

în ambele cazuri cu drept de prelungire a perioadei concesionate inițial.

(2) Termenele de concesionare se prelungesc odată cu achitarea tarifelor de concesiune.

Art. 25.

 • (1) Persoana care are sau a avut, un loc de înhumare atribuit de către autoritatea administrației publice locale - Municipiul Galați și l-a înstrăinat prin acte de vânzare -cumpărare, donație și/sau declarație notarială în favoarea altei persoane, nu poate beneficia de un alt loc de înhumare, atribuit tot de către autoritatea administrației publice locale - Municipiul Galați, în cimitirele din Municipiul Galați.

 • (2) În acest caz se poate atribui loc de înhumare pe 7 ani, dar numai „în regim de urgență”, cu respectarea prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului.

Art. 26.

 • (1) Pot beneficia de atribuirea anticipată decesului a unui loc de înhumare, fără plată, și următoarele categorii de persoane, dacă sunt domiciliați în municipiului Galați:

 • a) veteranii de război și văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994;

 • b) deportații și victimele oprimării comuniste, foștii deținuți politici, refugiații, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 118/1990 și ale Legii nr. 189/2000;

 • c) răniții și urmașii eroilor martiri ai Revoluției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.

Art. 27.

(1)Sunt scutite de la plata tarifului de întretinere a cimitirului categoriile de persoane prevăzute în legile speciale, respectiv: veteranii de război și văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994 și văduvele de veteran de război; deportații și victimele oprimării comuniste, foștii deținuți politici, refugiații, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 118/1990 și ale Legii nr. 189/2000; răniții și urmașii eroilor martiri ai Revoluției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.

 • (2) Termenul de valabilitate al scutirii de plată este durata vieții beneficiarului. Cererea de scutire de plată se va depune anual și va fi însoțită de următoarele documente: copia actului de identitate a beneficiarului gratuității, dovada acestei calități și copie după actul de concesiune.

Art. 28.

(1) Prelungirea, preschimbarea actelor de concesiune în baza documentelor emise de către notariate (certificat de moștenitor, declarație de renunțare printr-un act notarial în favoarea Administrației Cimitirului, contracte de donație, etc.) sau în alte cazuri prevăzute de lege (hotărâri judecătorești și acte de stare civilă, etc.) se fac numai în baza unei cereri formulate în scris, depuse la registratura operatorului și respectiv, numai după prezentarea documentelor necesare și achitarea tarifelor aferente, în termen de cel mult 90 de zile de la data expirării termenului de concesiune/emiterii documentelor mai sus menționate.

Art. 29.

 • (1) Înhumările se pot face direct sau prin depunerea prealabilă a decedaților la capelă/cameră mortuară.

 • (2) Depunerea decedaților la capelă/cameră mortuară se face numai pentru cel mult 72 ore, numai cu autorizația organelor sanitare competente, respectiv a certificatului de îmbălsămare și cu plata tarifelor stabilite la caseria administrației cimitirelor.

 • (3) Nu pot fi depuși la capelă/cameră mortuară cei decedați din cauza unei boli contagioase.

Art. 30.

 • (1) Înhumările pentru locurile de 7 ani se vor face în doar în gropi simple, iar pentru cele de 25 ani, în gropi simple, duble cu pod din lemn, zidite (cripte) sau în cavouri, după caz.

 • (2) Gropile simple se execută la cel puțin 2 m adâncime, iar cele cu pod se vor face la minim 2,5 m.

 • (3) Gropile zidite și cavourile se execută potrivit dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului, pe baza avizului de construire lucrări funerare și sub controlul Administrației Cimitirelor.

Art. 31.

 • (1) Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării, pe baza unei cereri formulate de către membrii familiei defunctului și a acceptului dat în fața administratorului cimitirelor, cu excepția cazului în care concesionarul/concesionarii nu este/sunt soț, soție sau rudă de gradul I cu defunctul, situație în care deshumarea se realizează cu acceptul notarial al concesionarului/concesionarilor locului de înhumare.

 • (2) În mod excepțional, deshumarea se poate face și înainte de expirarea termenului prevăzut la aliniatul precedent, astfel:

 • a) deschiderea mormintelor nu mai devreme de 1 an, se va face numai cu autorizația organului sanitar competent și numai în perioada 01.11 - 31.03, dar nu mai târziu de al doilea an;

 • b) indiferent de data când a avut loc înhumarea, pe baza dispoziției date potrivit legii, de către parchet sau de către instanțele judecătorești conform autorizației parchetului sau a altui organ judiciar, cu respectarea reglementărilor sanitare în vigoare.

 • (3)  Deshumările și reînhumările se fac în mod obligatoriu, în prezența titularului/titularilor dreptului de concesiune sau a unei persoane desemnată de acesta/aceștia cu procura specială, în prezența membrilor familiei decedatului sau a unui împuternicit cu procură specială a familiei decedatului și sub supravegherea reprezentantului cimitirului, iar operațiunea se consemnează în registrul de înhumări, în care semnează toate părțile.

Art. 32.

Mutarea osemintelor în afara cimitirelor se face pe baza de autorizație de deshumare și a adeverinței de transport precum și, dovada existenței locului de înhumare în care se va efectua reînhumarea decedatului.

Art. 33.

În cazul în care la expirarea concesiunii pe termen de 7 ani, membrii familiei persoanei decedate sau persoana care s-a ocupat de înhumarea acesteia, nu au luat măsuri pentru efectuarea deshumării, aceasta va fi făcută de către administrația cimitirului după 90 de zile de la data la care s-a solicitat în scris celor în cauză, să procedeze la deshumare.

OBIECTIVE DE ORDIN ECONOMIC ȘI DE MEDIU

Art. 34.

Obiectivele de ordin financiar, economic și de mediu urmărite prin delegarea de gestiune a serviciului de administrare a cimitirelor sunt:

• asigurarea unor servicii de calitate pentru beneficiari, persoane fizice sau juridice

 • • asigurarea accesului egal și nediscriminatoriu la serviciile furnizate/prestate pentru toți beneficiarii serviciilor

 • • promovarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și stimularea competitivității ca mijloc de creștere a eficienței serviciilor;

 • • reflectarea costului efectiv al prestației în structura și nivelul tarifelor;

 • • îmbunătățirea condițiilor de viață pentru comunitatea locală;

 • • atragerea de fonduri pentru lucrări specifice domeniului de activitate al operatorului căruia i sa delegat serviciul de admnistrare a cimitirelor care face obiectul acestui caiet de sarcini, precum și în vederea finanțării programelor de investiții pentru extinderea, dezvoltarea, reabilitarea și/sau modernizarea bunurilor care fac obiectul concesiunii;

 • • gestionarea activității operatorului pe criterii de competitivitate, după criteriul raport calitate-cost pentru serviciile prestate;

 • • protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • • protecția și asigurarea igienei și sănătății publice;

 • • administrarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului;

 • • controlul periodic al activității operatorului și promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciile publice prestate nu respectă nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor.

Capitolul IV

TAXELE/ TARIFELE SI REDEVENȚA AFERENTE SERVICIULUI

Art. 35.

 • (1) Nivelul taxelor/tarifelor aferente serviciului de administrare a cimitirelor se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane.

 • (2) Aprobarea taxelor/tarifelor se face de către Consiliul Local al Municipiului Galați.

 • (3) Structura și nivelul taxelor/tarifelor vor fi stabilite astfel încât:

- să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciului de administrare a cimitirelor;

- să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

- să descurajeze consumul excesiv și risipa;

- să încurajeze investițiile de capital;

- să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art. 36.

Taxele/ Tarifele aferente serviciului trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • a) asigurarea furnizării/prestării serviciului de administrare a cimitirelor la nivelurile de calitate și la indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local prin regulamentul de organizare și funcționare a serviciului;

 • b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciul de administrare a cimitirelor furnizate/prestate pe perioada angajată;

 • c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, afectate serviciului de administrare a cimitirelor.

Art. 37.

Redevența pentru delegarea serviciului de administrare a cimitirelor se stabilește prin hotărâre a Consiliului Local Galați.

Capitolul V

DISPOZIȚII FINALE

Art. 38.

Durata dării în administrare/delegării gestiunii se va stabili prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii a serviciului de administrare a cimitirelor, cu respectarea cadrului legal în vigoare.

Art. 39.

Condițiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt minimale, pentru realizarea serviciului de administrare a cimitirelor asigurat în gestiune directă sau delegată (indirectă) în Municipiul Galați.

Președinte de ședință,

»                             »              » s

Anexa 2

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL GALAȚI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. - (1) Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care se desfășoară serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați.

 • (2) Serviciul de administrare a cimitirelor este o activitate edilitar-gospodărească, din cadrul serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Galați, destinată satisfacerii unor nevoi ale comunității locale.

Art. 2. Serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați se desfășoară sub autoritatea administrației publice locale, care coordonează, reglementează și controlează modul în care operatorul asigură activitățile de administrare a cimitirelor.

Art. 3. Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați.

Art. 4. - (1) Înființarea, extinderea, desființarea, organizarea și administrarea cimitirelor, se fac în baza hotărârilor Consiliului Local Galați, potrivit legilor în vigoare.

 • (2) La nivelul municipiului Galați sunt 3 cimitire, respectiv: “Eternitatea", "Ștefan cel Mare'' și "Sfântul Lazăr” .

CAPITOLUL II DEFINIȚII

Art. 5. Pentru definirea obiectului prezentului Regulament se folosesc următorii termeni:

 • 1. cimitir - spațiul situat în intravilanul sau extravilanul localității, care a fost, este sau va fi destinat înhumării;

 • 2. domeniul privat al unității administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unității administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acesteia;

 • 3. domeniul public al unității administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

 • 4. loc de înhumare - suprafața de 3,75 mp, având dimensiunea lungime 2,5 m și respectiv, lățime 1,5 m, dar nu mai puțin de 3,00 mp, având dimensiunea lungime 1,20 m și respectiv lățime 2,50 m, în funcție de topografia concretă a terenului;

 • 5. lucrări funerare supraterane - însemnele, bordurile, împrejmuirile, lespezile, obeliscurile sau orice alte lucrări de artă pentru înhumare;

 • 6. lucrări funerare subterane - criptele pentru locuri de înhumare;

 • 7. operatorul serviciului - societate/serviciu public specializată/specializat prin intermediul căreia autoritatea administrației publice locale, în baza hotărârilor adoptate de Consiliul Local, desfășoară activități prin intermediul cărora asigură serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;

 • 8. activități edilitar- gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și inters public local sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizare a localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuire pentru comunitățile locale;

 • 9. infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar - urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI GESTIUNEA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Art. 6. - (1) Înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați constituie obligația exclusivă a autorității administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestuia intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a acestei autorități.

 • (2) Organizarea și funcționarea cimitirelor umane din Municipiul Galați de către autoritatea administrației publice locale se realizează prin:

 • a) elaborarea unui Regulament al serviciului de administrare a cimitirelor, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local, prin care se instituie reguli generale pentru concesionare si servicii de înhumare;

 • b) atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe termen limitat de 7 ani sau 25 ani, cu respectarea condiției ca locul să fie îngrijit;

 • c) realizarea lucrărilor funerare numai cu avizul operatorului (Administrației Cimitirelor);

 • d) desființarea construcțiilor funerare numai cu avizul operatorului (Administrației Cimitirelor);

 • e) plata unor taxe și tarife de către beneficiarii serviciului. În cazul gestiunii directe, atunci când operatorul este un serviciu public aflat în subordinea Consiliului Local și funcționează pe bază de autofinanțare, aceste taxe și tarife pot fi vărsate în bugetul operatorului,iar în cazul gestiunii delegate, tarifele vor fi vărsate în bugetul operatorului.

Art. 7. Elaborarea și aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați s-a făcut cu respectarea și îndeplinirea principiilor înscrise în: O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a H.G nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare.

Art. 8. - (1) Teritoriul cimitirelor este împărțit în: sole, după caz; parcele, fiecare parcelă fiind împărțită în rânduri și respectiv locuri de înhumare, numerotate conform unui plan de sistematizare.

(2) Locurile de înhumare vor fi numerotate, grupate în figuri geometrice, iar între acestea urmând să fie amenajate căile de acces necesare. În acest sens, terenurile aparținând fiecărui cimitir vor fi sistematizate și împărțite prin grija operatorului serviciului de administrarea a cimitirelor din municipiul Galați în sole, parcele, rânduri, locuri, conform proiectului, după caz, a cartării.

 • (3) Solele vor fi notate cu literele alfabetului român.

 • (4) Parcelele, rândurile și locurile vor fi numerotate cu cifre. Parcelele vor fi marcate cu plăcuțe metalice.

 • (5) Numerotarea locurilor se va face, pentru rânduri de la EST la VEST și a locurilor de la NORD la SUD.

 • (6) Locurile de înhumare fac obiectul concesiunii.

Art. 9. Operatorul serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați este obligat să asigure, atunci când este nevoie, întreținerea clădirilor, a spațiilor verzi și menținerea în funcțiune a infrastructurii din cimitir.

Art. 10. Funcționarea serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați se realizează în condiții de transparență prin realizarea consultării publice și are ca obiectiv asigurarea unui nivel calitativ ridicat.

Art. 11. Activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați vor asigura:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică al comunității locale;

 • b) continuitatea serviciului;

 • c) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

 • d) dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unității administrativ-teritoriale;

 • e) protecția și conservarea mediului natural și construit.

Art. 12. - (1) Activitățile specifice serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați prestate/furnizate trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor indicatorii de performanță aprobați de către autoritatea administrației publice locale.

 • (2) Serviciile necesare colectivității locale sunt asigurate în sistem privat de către unitățile parohiale, iar în sistem public prin cimitirele locale.

 • (3) Administrarea infrastructurii cimitirelor constând în platforme, drumuri de acces, alimentare cu apă, clădirea administrației și anexele aferente cimitirului, este în sarcina autorității administrației publice locale - Municipiul Galați.

 • (4) Indicatorii de performanță aprobați de către Consiliul Local al Municipiului Galați respectă cadrul general stabilit în acest scop în prezentul Regulament.

Art. 13. Gestiunea serviciului de administrare a cimitirelor se organizează în Municipiului Galați sub forma gestiunii directe sau gestiunii delegate (indirecte), fiind asigurat astfel raportul cost-calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate și ținându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale localității, de starea infrastructurii edilitar-urbane a unității administrativ-teritoriale, de posibilitățile de dezvoltare ale acesteia.

Art. 14. - (1) În cazul gestiunii directe sau gestiunii delegate (indirecte), desfășurarea serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați se va realiza prin încredințarea în totalitate sau parțială a realizării activităților specifice către un operator.

(2) Încredințarea activității de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați se va face în condițiile prevăzute de cadrul legal în vigoare în baza unui contract de delegare a gestiunii sau a unei hotărâri de dare în administrare.

 • (3) Prestarea serviciului în modalitățile prevăzute la alin. (1) va fi realizată respectându- se următoarele:

 • a) aplicarea și respectarea Regulamentului aprobat de către Consiliul Local Galați;

 • b) corectitudinea concesionărilor și a atribuirii locurilor de înhumare pe termen limitat de 7 ani sau pe 25 ani;

 • c) asigurarea pazei și ordinii în perimetrul cimitirului;

 • d) asigurarea prestațiilor necesare înhumării;

 • e) întreținerea aleilor, clădirilor, instalațiilor, împrejmuirilor.

Art. 15. În scopul unei cât mai bune organizări, funcționări și evidențe referitor la atribuirea locurilor de înhumare, în conformitate cu planul de sistematizare, precum și a evidenței decedaților se vor asigura următoarele:

 • a) întocmirea și păstrarea unui registru de evidență în care se înscriu în mod obligatoriu următoarele date: numărul curent, ziua, luna, anul înhumării, datele de identificare a defunctului, adresa de la ultimul domiciliu, data decesului, sola, după caz, numărul parcelei, al rândului și al locului de înhumare, numele și adresa persoanei care a declarat înhumarea și observații cu privire la tipul și lucrările funerare existente pe locul de înhumare (decedații vor fi înregistrați în ordine alfabetică);

 • b) în cazul înhumării unei persoane decedate neidentificate, în registrul de evidență se menționează denumirea autorității care a dispus înhumarea și numărul dosarului cazului;

 • c) persoana care a solicitat înhumarea și concesionarul locului de înhumare au acces la registrul de evidență;

 • d) oferirea de informații persoanelor care se interesează despre locul de înhumare a persoanei decedate, în timpul orelor de program.

Art. 16. - (1) Organizarea și funcționarea cimitirelor se realizează în condițiile Legii nr. 102/2014 și a Normelor tehnice si sanitare din 12.10.2016 privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantar, în care este prevăzută:

 • a) obligativitatea ca înhumarea persoanelor decedate să se facă numai pe baza adeverinței eliberate de oficiul stării civile care a înregistrat decesul;

 • b) posibilitatea de a se face cercetări doar pe baza autorizației parchetului sau a altui organism judiciar și a reglementărilor sanitare în vigoare;

 • c)  posibilitatea înhumării celor decedați în alte localități numai pe baza avizului sanitar pentru transport de cadavre umane eliberat de Direcția de Sănătate Publică.

(2) Locurile de înhumare vor fi numerotate și grupate în figuri geometrice, între acestea urmând să fie amenajate căile de acces necesare.

CAPITOLUL IV

REALIZAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL GALAȚI

SECȚIUNEA 1

CONCESIONAREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE

Art. 17. Cimitirele vor funcționa astfel ca cerințele populației, în cazul decesului unei persoane, să poată fi satisfăcute cu operativitate și în condiții corespunzătoare.

Art. 18. Prin loc de înhumare se înțelege suprafața de 3,75 mp, având dimensiunea lungime 2,5 m și respectiv, lățime 1,5 m, dar nu mai puțin de 3,00 mp, având dimensiunea lungime 1,20 m și respectiv lățime 2,50 m, în funcție de topografia concretă a terenului, cu intervale între acestea de 0,20 m necesare pentru circulația și îngrijirea locurilor de înhumare.

Art. 19. Atribuirea locurilor de înhumare se va face în ordinea numerică a rândurilor și a locurilor.

Art. 20. - (1) Locurile de înhumare, se atribuie, în folosință, în condițiile legii și ale prezentului Regulament, prin act de concesiune:

 • a) pe termen limitat de 7 ani sau 25 de ani, la decesul unei persoane, aparținătorilor acestuia, în baza aprobării date de către conducerea operatorului, cu plata integrală a tarifului de concesiune;

 • b) pe termen limitat de 25 ani, fără caz de deces - “în rezervă”, persoanelor care au domiciliul pe raza Municipiului Galați, în baza aprobării dată de către Primarul Municipiului Galați, cu plata integrală a tarifului de concesiune, cu condiția executării de lucrări funerare subterane și/sau supraterane, în termen de cel mult 2 ani de la data atribuirii, în ambele cazuri cu drept de prelungire a perioadei concesionate inițial.

 • (2) Termenele de concesionare se prelungesc odată cu achitarea tarifelor de concesiune.

 • (3) Actul de concesiune conferă titularului sau după caz, urmașilor acestora, numai dreptul de folosință asupra locului de înhumare. Actul prevăzut la alin.(1) lit. a) se semnează de către operator și va avea conținutul și forma conform Anexei nr.1 și actul prevăzut la alin.(1) lit. b) se semnează de către Primarul Municipiului Galați și va avea conținutul și forma conform Anexei nr.2.

 • (4) Unei persoane i se va putea atribui în folosință, contracost, pe durată limitată de 25 ani numai un singur loc de înhumare, într-un singur cimitir din Municipiul Galați.

 • (5) Prin titular de loc de înhumare se înțelege persoana care deține, în folosință, locul de înhumare și are act de concesiune.

 • (6) În acest loc pot fi înhumați titularii dreptului de folosință, soții sau soțiile, copii și părinții acestora, în baza acordului scris al titularului/titularilor dat în fața administratorului cimitirului sau un acord dat în fața unei autorități notariale din țară sau străinătate.

 • (7) Atribuirea către același titular a unui alt loc de înhumare, este nulă de drept și atrage după sine încetarea dreptului de folosință asupra acestuia.

 • (8) Atribuirea unui loc de înhumare pe termen de 7 ani către același concesionar care, deși deține un loc de înhumare și nu poate înhuma în acel loc, se va face cu condiția ca la expirarea termenului de 7 ani, acesta să-și deshumeze decedatul din locul nou concesionat, urmând ca locul ce a făcut obiectul concesiunii pe 7 ani să reintre în domeniul public al municipiului Galați.

 • (9) Drepturile dobândite până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, sunt recunoscute titularilor locurilor de înhumare.

Art. 21. - (1) Persoana care are, a avut, un loc de înhumare atribuit de către autoritatea administrației publice locale - Municipiul Galați și l-a înstrăinat prin acte de vânzare - cumpărare, donație și/sau declarație notarială în favoarea altei persoane, nu poate beneficia de un alt loc de înhumare, atribuit tot de către autoritatea administrației publice locale - Municipiul Galați, în cimitirele din Municipiul Galați.

 • (2) În acest caz se poate atribui loc de înhumare pe 7 ani, dar numai „în regim de urgență”, cu respectarea prevederilor art. 20 alin.(8) din Regulament.

Art. 22. - (1) Cererea pentru concesionarea unui loc de înhumare „în regim de urgență”, se face de către soț/soție sau de către rude (părinți/copii, frați/surori, unchi/mătușă și veri,etc.) și se abrobă de către conducerea operatorului, în baza următoarelor documente:

 • a) adeverința de înhumare, în original, eliberată de către Oficiul Stării Civile, care a înregistrat decesul;

 • b) 2 copii „conform cu originalul” după certificatul de deces;

 • c) copii „conform cu originalul” după actele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie între solicitant și defunct;

 • d) declarație notarială pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu deține, nu a deținut, un loc de înhumare atribuit de către autoritatea administrației publice locale-Municipiul Galați în cimitirele din Municipiul Galați și nu l-a înstrăinat prin acte de vânzare -cumpărare, donație și/sau declarație notarială în favoarea altei persoane;

 • e) aviz/autorizație/adeverința de transport în cazul în care defunctul este adus dintr-o altă localitate.

 • (2) În cazul în care concesiunea este solicitată de către mai multe rude ale defunctului, locul de înhumare „în regim de urgență”, se concesionează rudei celei mai apropiate în grad.

Art. 23. - (1) Dacă persoana decedată nu are soț/soție, rude sau dacă acestea se află în imposibilitatea să solicite un loc de înhumare, atribuirea locului de înhumare, în „regim de urgență”, se face unei alte persoane pe termen de 7 ani.

 • (2) După expirarea celor 7 ani, dacă nu se solicită reconcesionarea locului de către rudele defunctului, el poate fi atribuit concesionarului inițial la cererea acestuia.

Art. 24. Prin excepție, se pot concesiona locuri de înhumare și „în rezervă”, în cimitirele din municipiul Galați și administrate de către operator, în limita locurilor de înhumare disponibile, în baza cererii aprobate, de către Primarul Municipiului Galați și în baza următoarelor documente:

 • a) copie act de identitate a solicitantului;

 • b) declarație notarială pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu deține, nu a deținut un loc de înhumare în cimitirele din Municipiul Galați, atribuit de către autoritatea administrației publice locale - Municipiul Galați și nu l-a înstrăinat prin acte de vânzare -cumpărare, donație și/sau declarație notarială în favoarea altei persoane.

Art. 25. - (1) Pot beneficia de atribuirea anticipată decesului a unui loc de înhumare, fără plată, și următoarele categorii de persoane, dacă sunt domiciliați în municipiului Galați:

 • a) veteranii de război și văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994;

 • b) deportații și victimele oprimării comuniste, foștii deținuți politici, refugiații, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 118/1990 și ale Legii nr. 189/2000;

 • c) răniții și urmașii eroilor martiri ai Revoluției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.

(2) Pentru aceste categorii de persoane, se vor anexa la cerere copii “conform cu originalul” ale actelor doveditoare a calității de benefiar al legilor invocate la alin.1, copie după actul de indentitate și declarație notarială pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu deține, nu a deținut, un loc de înhumare, în cimitirele din Municipiul Galați, atribuit în baza legilor speciale prevăzute la art. 25 alin.(1) din Regulament și nu l-a înstrăinat prin acte de vânzare - cumpărare, donație și/sau declarație notarială în favoarea altei persoane.

_(3) Locurile de înhumare acordate cu titlu gratuit se pot transmite numai urmașilor, pe bază de certificat de moștenitor, în condițiile legii, cu achitarea contravalorii tarifului de concesiune aferent.

 • (4) Beneficiarilor tuturor legilor speciale, conform cărora au dreptul la un loc de înhumare gratuit, respectiv, Legea nr. 42/1990, Decret Lege nr. 118/1990, Legea nr. 189/2000, etc., dar în care nu este prevăzut termenul de atribuire a locului de veci gratuit, li se vor concesiona aceste locuri, în baza cererii aprobate, de către conducerea operatorului, în limita locurilor disponibile.

 • (5)  Persoana care deține în concesiune un loc de înhumare și este beneficiară ale drepturilor prevăzute de art.25 alin.(1) din Regulament pot solicita prin cerere scrisă, reconcesionarea cu titlu gratuit.

 • (6) Atribuirea fără plată și/sau scutirea de plată se referă la un singur loc de înhumare, de dimensiune clasică, respectiv 3,75 mp.

Art. 26. - (1) Sunt scutite de la plata tarifului de întretinere a cimitirului categoriile de persoane prevăzute la art. 25 alin. (1) din Regulament, respectiv: veteranii de război și văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994 și văduvele de veteran de război; deportații și victimele oprimării comuniste, foștii deținuți politici, refugiații, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 118/1990 și ale Legii nr. 189/2000; răniții și urmașii eroilor martiri ai Revoluției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.

(2) Termenul de valabilitate al scutirii de plată este durata vieții beneficiarului. Cererea de scutire de plată se va depune anual la registratura operatorului și va fi însoțită de următoarele documente: copia actului de identitate a beneficiarului gratuității, dovada acestei calități și copie după actul de concesiune.

 • (3) Sumele reprezentând gratuitățile prevăzute la art. 25 alin.(1) și art.26 alin.(1) din Regulament, se vor factura Municipiului Galați, în conformitate cu prevederile legale.

 • (4) Finanțarea activităților de întreținere, conservare și restaurare a mormintelor și operelor comemorative de război românești, așa cum sunt definite prin Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare, se face din bugetul local al U.A.T. Galați.

Art. 27. - (1) Actul de concesiune - prevăzut la art.20 alin.(3), se întocmește în 2 exemplare, din care unul se predă beneficiarului/concesionarului, iar celălalt rămâne la administrația cimitirului. Acesta se înregistrează în evidențele administrației cimitirelor.

(2) Actul de concesiune - prevăzut la art.20 alin.(3),va fi însoțit de o fișă cu schița locului.

Art. 28. - (1) Întocmirea actului de concesiune se face după prezentarea documentelor necesare și achitarea tarifelor aferente (concesiune, întocmit act și schiță, verificare arhivă și verificare teren, etc.).

(2) Neprezentarea cu documentele necesare în termen de 3 luni calendaristice de la data înștiințării în scris a solicitantului (data poștei), în vederea întocmirii actului de concesiune, în baza cererii aprobate pentru dobândirea locurilor în „regim de urgență” sau ”în rezervă”, se consideră refuz din partea acestuia, iar cererea va fi clasată.

Art. 29. - (1) Prelungirea, preschimbarea actelor de concesiune în baza documentelor emise de către notariate (certificat de moștenitor, declarație de renunțare printr-un act notarial în favoarea Administrației Cimitirului, contracte de donație, etc.) sau în alte cazuri prevăzute de lege (hotărâri judecătorești și acte de stare civilă, etc.) se fac numai în baza unei cereri formulate în scris, depuse la registratura operatorului și respectiv, numai după prezentarea documentelor necesare și achitarea tarifelor aferente, în termen de cel mult 90 de zile de la data expirării termenului de concesiune/emiterii documentelor mai sus menționate.

(2) Neprezentarea, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înștiințării în scris a solicitantului (data poștei), în vederea întocmirii actului de concesiune, cu documentele emise de către notariate: certificat de moștenitor, declarație de renunțare printr-un act notarial în favoarea Administrației Cimitirului, contracte de donație, etc.) sau în alte cazuri prevăzute de lege (hotărâri judecătorești și acte de stare civilă, etc.) precum și cu documentele solicitate, în cazul concesiunilor expirate, se consideră refuz din partea acestuia, iar cererea va fi clasată.

Art. 30. - (1) Concesiunea nu poate fi înstrăinată prin act cu titlu oneros.

(2) Dreptul de concesiune al locului de înhumare va putea fi transmis numai prin succesiune legală, testamentară, donație sau declarație de renunțare printr-un act notarial în favoarea Administrației Cimitirului.

Art. 31. În scopul descurajării activității speculative în ceea ce privește locurile de înhumare dobândite prin donație, persoanele beneficiare vor achita tarifele corespunzătoare unei noi concesiuni, majorate cu 200%.

Art. 32. Dobândirea locurilor de înhumare prin succesiune legală și testamentară este scutită de plata tarifelor pentru o nouă concesiune.

Art. 33. - (1) Începând cu data aprobării prezentului Regulament, pe bază de cerere și schiță aferentă, se pot concesiona suprafețe suplimentare, dar nu mai mult de 2,90 mp, ocupate de către unii titulari, cu plata tarifelor aferente, majorate cu 300% și numai în următoarele condiții:

 • a) dacă pe suprafațele suplimentare sunt cripte;

 • b) dacă suprafața este împrejmuită cu bordură/grilaj încastrat în beton sau sunt monumente funerare.

(2) Neachitarea tarifelor aferente suprafețelor închise (extinse) în plus, în termen de 3 luni de la comunicare, conferă dreptul operatorului de a demola lucrările, de a reduce suprafața la dimensiunile concesionate, iar materialele rezultate, vor fi valorificate de către operator, cu aceiași destinație.

Art. 34. - (1) Dreptul de folosință asupra locurilor de înhumare încetează în următoarele cazuri:

 • a) la expirarea duratei dreptului de folosință;

 • b) când titularul dreptului de concesiune renunță printr-un act notarial în favoarea administrației cimitirului, fără ca acesta să aibă pretenții la despăgubiri;

 • c) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare sau a lucrărilor funerare pe o perioadă mai mare de 2 ani, după o notificare prealabilă;

 • d) în cazul în care titularului i se atribuie un loc nou de înhumare pe termen de 25 de ani;

 • e) în caz de neplată a tarifului anual de întreținere timp de 2 ani consecutiv.

(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. 1 nu se restituie tariful concesiunii.

Art. 35. La încetarea dreptului de folosință a locurilor de înhumare acestea se eliberează și revine administratorului cimitirelor (operatorului), fără hotărâre judecătorească.

Art. 36. - (1) Constatarea situațiilor prevăzute la art. 34 lit. c), d) și e) se face de către o comisie constituită în acest scop, care urmează a întocmi un raport de constatare a situației de fapt.

(2) În baza acestui raport, administratorul (operatorul) emite o decizie de eliberare a locului de înhumare respectiv.

Art. 37. - (1) La expirarea termenului concesiunii, în condițiile art. 34 alin.1 lit. a), Administrația Cimitirului, va înștiința în scris, concesionarul/concesionarii, prin intermediul unei somații sau a unui anunț în presă, pentru ca acesta/aceștia să-și exprime dorința în vederea încheierii unui nou act de concesiune și plata unei noi concesiuni.

(2) În caz de neprezentare a acestuia/acestora, în termen de 90 de zile calendaristice, de la data somației scrise sau a anunțului din presă, titularul/titularii dreptului de concesiune pierde/pierd dreptul de reconcesionare asupra locului respectiv și acesta intră în circuitul de repartizare a locurilor libere, iar osemintele rezultate vor fi depuse, într-un săculeț la picioarele noului înhumat sau în alt loc destinat acestui scop, costul acestei operațiuni fiind suportat de către noul concesionar. Noul concesionar este obligat să monteze o plăcuță cu numele defunctului/defuncților deshumați și reînhumați, în acest loc de înhumare.

Art. 38. În cazul în care dreptul de folosință a încetat potrivit art. 34 și pe aceste locuri există lucrări funerare, foștii titularii sunt obligați să le desființeze și să ridice aceste lucrări în termen de 90 de zile de la primirea înștiințării. În caz contrar, ele vor fi desființate de către administrațiile cimitirelor, iar materialele rezultate, vor fi valorificate de către acestea cu aceeași destinație.

SECȚIUNEA a 2-a

ÎNHUMAREA ȘI DESHUMAREA DECEDAȚILOR

Art. 39. - (1) Înhumările se pot efectua numai în locurile autorizate, respectiv în cimitirele din Muncipiului Galați, în baza următoarelor documente:

 • a) adeverința de înhumare, în original, eliberată de către Oficiul Stării Civile, care a înregistrat decesul;

 • b) o copie după certificatul de deces;

 • c) aviz/autorizație/adeverința de transport în cazul în care defunctul este adus dintr-o altă localitate;

 • d) actul de concesiune, atunci când solicitantul deține loc de înhumare, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 20 alin. (6) din prezentul Regulament.

(2) Prin excepție, în cazul în care, pe actul de concesiune, sunt mai mulți concesionari, iar suprafața pe care o deține fiecare concesionar are dimensiunea unui loc de înhumare, scriptic și faptic, la decesul unuia dintre concesionari, acesta va putea fi înhumat fără acordul celorlalți concesionari, cu respectarea celorlalte prevederi din prezentul Regulament.

 • (3) În cazul, în care, se dispun cercetări de către organele îndreptățite, cu privire la cauzele decesului, înhumarea se va face numai pe baza dispozițiilor date de către organele respective.

 • (4) Înhumările și deshumările trebuie anunțate, la administrațiile cimitirelor, cu cel puțin 24 de ore, înainte ca acestea să aibă loc.

Art. 40. - (1) Înhumările se pot face direct sau prin depunerea prealabilă a decedaților la capelă/cameră mortuară.

 • (2) Depunerea decedaților la capelă/cameră mortuară se face numai pentru cel mult 72 ore, numai cu autorizația organelor sanitare competente, respectiv a certificatului de îmbălsămare și cu plata tarifelor stabilite la caseria administrației cimitirelor.

 • (3) Nu pot fi depuși la capelă/cameră mortuară cei decedați din cauza unei boli contagioase.

Art. 41. - (1) Înhumările pe locurile concesionate pe termen de 7 ani se vor face doar în gropi simple, iar pentru cele de 25 ani, în gropi simple, duble, duble cu pod, bolți sau în cavouri, după caz.

 • (2) Gropile simple se execută la cel puțin 2 m adâncime, iar cele duble și duble cu pod se vor face la minim 2,5 m.

 • (3) Gropile zidite (bolțile) și cavourile se execută potrivit dispozițiilor prezentului Regulament, pe baza avizului de construire lucrări funerare și sub controlul Administrației Cimitirelor.

Art. 42. - (1) Înhumarea persoanelor neidentificate, fără susținători legali, a celor cu venituri mici sau fără venituri, se face pe o perioada de 7 ani, în gropi simple, de către Autoritatea Administrației Publice Locale - Municipiul Galați prin operator, în baza contractului de delegare a gestiunii, încheiat între Municipiul Galați și operator sau a hotărârii de dare în administrare.

(2) Sumele reprezentând contravaloarea concesiunii pe termen de 7 ani și a prestațiilor ce decurg din prevederile alin.1 se vor factura Municipiului Galați, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 43. - (1) Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după minim 7 ani de la data înhumării, pe baza unei cereri formulate de către membrii familiei defunctului și a acceptului dat în fața administratorului cimitirelor, cu excepția cazului în care concesionarul/concesionarii nu este/sunt soț, soție sau rudă de gradul I cu defunctul, situație în care deshumarea se realizează cu acceptul notarial al concesionarului/concesionarilor locului de înhumare.

 • (2) În mod excepțional, deshumarea se poate face și înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. precedent, astfel:

 • a) deschiderea mormintelor nu mai devreme de un an, se va face numai cu autorizația organului sanitar competent și numai în perioada 01.11 - 31.03, dar nu mai târziu de al doilea an;

 • b) indiferent de data când a avut loc înhumarea, pe baza dispoziției date potrivit legii, de către parchet sau de către instanțele judecătorești conform autorizației parchetului sau a altui organ judiciar, cu respectarea reglementărilor sanitare în vigoare.

 • (3) Deshumările și reînhumările se fac în mod obligatoriu, în prezența titularului/titularilor dreptului de concesiune sau a unei persoane desemnată de acesta/aceștia cu procura specială, în prezența membrilor familiei decedatului sau a unui împuternicit cu procură specială a familiei decedatului și sub supravegherea reprezentantului cimitirului, iar operațiunea se consemnează în registrul de înhumări, în care semnează toate părțile.

Art. 44. Mutarea osemintelor în afara cimitirelor se face pe baza de autorizație de deshumare și a adeverinței de transport precum și, dovada existenței locului de înhumare în care se va efectua reînhumarea decedatului.

Art. 45. - (1) În cazul în care la expirarea concesiunii pe termen de 7 ani, membrii familiei persoanei decedate sau persoana care s-a ocupat de înhumarea acesteia, nu au luat măsuri pentru efectuarea deshumării, aceasta va fi făcută de către administrația cimitirului după 90 de zile de la data la care s-a solicitat în scris celor în cauză, să procedeze la deshumare.

 • (2)  Operațiunea se desfășoară numai în prezența reprezentantului administrației cimitirului care va consemna în registrul de înhumări lipsa reprezentantului familiei și operațiunea de reînhumare a osemintelor, acestea urmând a fi reînhumate de către administrația cimitirului în același loc ce urmează a fi ulterior reconcesionat sau în locurile anume stabilite de către aceasta.

 • (3) Prevederile alin.(2) se aplică și în cazul persoanelor neidentificate/fără aparținători legali, a celor cu venituri mici sau fără venituri și înhumați de către Autoritatea Administrației Publice Locale-Municipiul Galați, prin operator.

 • (4) Sumele reprezentând prestațiile prevăzute la aliniatele precedente se vor factura Municipiului Galați, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 46. Cheltuielile necesare întreținerii zonelor destinate ostașilor de alte naționalități, înhumați în cimitirele din Municipiul Galați, vor fi suportate de statele respective, prin reprezentanțele lor diplomatice sau în condiții de reciprocitate de Consiliul Local al Municipiului Galați, pe baza documentației întocmite de către compartimentele de specialitate.

SECȚIUNEA a 3- a

CONDIȚIILE DE EXECUTARE/DESFIINȚARE A LUCRĂRILOR FUNERARE

Art. 47. - (1) Concesionarii pot executa, în limitele suprafețelor deținute, lucrări funerare, astfel:

 • a) însemne (lemn sau piatră), grilaje, borduri pentru locurile de înhumare concesionate pe o perioadă de 7 ani;

 • b) lucrări subterane - cripte și lucrări supraterane - însemne, borduri, împrejmuiri, lespezi, obeliscuri și orice alte lucrări de artă plastică - pentru locurile de înhumare concesionate pe o perioadă de 25 ani.

 • (2) Lucrările funerare de tipul: borduri, lucrări subterane, monumentele funerare, obeliscurile și alte lucrări de artă se vor realiza/desființa doar după obținerea avizului de construire/desființare, în termen de maximum 6 luni de la data eliberării acestuia.

 • (3) Avizul de construire/desființare se poate prelungi doar o singură dată, pe o perioadă de încă 6 luni.

 • (4) Pentru prelungirea valabilității avizului, se va percepe o taxă egală cu 30 % din valoarea devizului, la care se adaugă TVA , conform legii.

 • (5) Avizul de construire va avea conținutul și forma conform Anexei nr. 3

 • (6) Avizul de desființare va avea conținutul și forma conform Anexei nr. 4.

 • (7) Reparațiile curente la construcțiile funerare, existente, se realizează în baza unei cereri aprobate de către conducerea operatorului și a următoarelor documente:

 • a) copie după actul de identitate al concesionarului/concesionarilor;

 • b) copie după actul de concesiune și schița locului de înhumare;

 • c) schița locului de înhumare pentru executarea reparației la lucrarea funerară existentă -valabilă 30 de zile de la data întocmirii.

Art. 48. - (1) Executarea și repararea lucrărilor funerare va fi asigurată și de către administrația cimitirelor, care va organiza în acest scop formații de lucru specializate, la cererea concesionarului/concesionarilor, contracost sau de către societățile/P.F.A./întreprinderile individuale/întreprinderile familiale, aleși de către concesionari.

(2) Societățile/P.F.A./întreprinderile individuale/întreprinderile familiale care solicită executarea de lucrări funerare, în cimitirele administrate de către operator, vor fi avizate de către o comisie, numită prin Dispoziția Primarului municipiului Galați, și vor respecta prevederile Convenției de executare de lucrări funerare, ce se va încheia de către operator și aceștia, după avizul comisiei.

Art. 49. În vederea obținerii avizului comisiei pentru executarea de lucrări funerare în cimitirele din municipiul Galați, societățile/P.F.A./întreprinderile individuale/întreprinderile familiale, trebuie să depună, la registratura operatorului, următoarele documente:

 • a) cerere tip;

 • b) actul constitutiv/statut/hotărâre/rezoluție emisă de Oficiul Registrului Comerțului al societății/P.F.A./întreprindere individuală/întreprindere familială - 2 copii;

 • c) certificatul de înregistrare al societății/P.F.A./întreprindere individuală/ întreprindere familială, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului - 2 copii;

 • d)  certificatul de înregistrare în scopuri TVA, emis de către Ministerul Finanțelor Publice -Agenția Națională de Administrare Fiscală, - dacă este cazul - 2 copii;

 • e)  certificatul constatator privind situația la zi al societății/P.F.A./întreprindere individuală/întreprindere familială, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului- original- 1 copie;

 • f) certificatul constatator privind deschiderea activității pentru următoarele coduri CAEN conform REV 2: 2370, 4333, 4339, 4399, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului - 2 copii;

 • g)   tabel cu lucrările funerare pe care societatea/P.F.A./întreprindere individuală/întreprindere familială le poate executa și tarifele pentru fiecare lucrare, cu min./max., semnat și ștampilat - original și 1 copie;

 • h) tabel nominal cu angajații care execută lucrări funerare - original și 1 copie;

 • i) tabel cu numărul de înmatriculare a autoturismelor folosite pentru executarea lucrărillor funerare, pentru a avea acces în incinta Cimitirelor- original și 1 copie;

 • j) modele de lucrări funerare - original și 1 copie;

 • k) autorizația de mediu emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului - 2 copii;

 • l)  dovadă sediu/punct de lucru, unde societatea/P.F.A./întreprindere individuală/ întreprindere familială execută lucrări funerare - locație pentru care a fost emisă autorizația de mediu; dovadă făcută printr-un contract de închiriere/vânzare-cumpărare/comodat/etc., valabil -2 copii;

 • m) poze cu echipamentul individual de protecția lucrătorilor - original și 1 copie;

 • n) poze cu legitimațiile lucrătorilor - original și 1 copie. Toate actele solicitate vor fi însoțite de un opis al documentelor anexate, iar pe actele prezentate, în copie, se va face mențiunea ”conform cu originalul”, pe fiecare pagină, semnate și ștampilate de către administrator.

Art. 50. Lucrările prevăzute la art. 47 alin.(1) vor putea fi executate și de către titularii dreptului de folosință a locurilor de înhumare sau de către membrii familiilor acestora, dacă au o calificare corespunzătoare, dovedită prin acte, cu excepția lucrărilor funerare - cripte.

Art. 51. - (1) Realizarea lucrărilor funerare/desființarea acestora se face numai cu aviz de construire/desființare emis de către operator, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și pe baza documentelor pe care trebuie să le prezinte concesionarul/concesionarii care solicită avizul, respectiv:

 • a) cerere tip;

 • b) copie după actul de identitate;

 • c) copie după actul de concesiune a locului de înhumare pe care urmează să se execute lucrarea/desființarea acesteia și schița locului de înhumare;

 • d) copie după devizul de lucrări;

 • e) schiță pentru executarea/desființarea lucrării funerare - valabilă 30 zile de la data întocmirii;

 • f) copie după contractul de prestări servicii încheiat între constructor si concesionarul locului de înhumare, atunci când lucrarea funerară se execută de o entitate avizată de către Comisia numită prin dispoziția Primarului Municipiului Galați.

 • (2) Pentru lucrările funerare ce se vor realiza/desființa în cimitirele din Municipiul Galați se va percepe o taxă de 10% din valoarea devizelor în baza cărora s-a obținut avizul de construire/desființare, la care se adaugă TVA, conform legii.

 • (3) Operatorul serviciului va elabora, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, un catalog cuprinzănd valorile informative ale devizelor principalelor lucrări funerare. În cazul în care valoarea devizului de lucrări întocmit de prestatori diferă cu mai mult de 10% de valoarea devizului informativ, taxa de 10 % percepută de operator se va calcula la valoarea devizului informativ.

 • (4) Taxa va fi achitată la casieria operatorului de către societățile/P.F.A./întreprinderile individuale/întreprinderile familiale, propuși de către concesionar/concesionari sau de către persoanele prevăzute la art. 50.

Art. 52. - (1) Lucrările subterane de tipul boltă trebuie să respecte următoarele dimensiuni, după cum urmează:

- pentru 1 pat -1,40 m adâncime;

- pentru 2 paturi - 2,10 m adâncime;

- pentru 3 paturi - 3,00 m adâncime;

- pentru 4 paturi - 3,80 m adâncime, în toate cazurile lungimea minimă a patului va fi de 2,20 m, iar lățimea minimă va fi de 0,90 m.

(2) Distanța dintre paturi va fi de 0,80 m, iar la suprafață, se va asigura peste 1 m, luându-se în considerare, înălțimea bordurilor (la boltă) de 0,30 - 0,40 m.

Art. 53. Lucrarea subterană de tip cavou, va respecta aceleași adâncimi minimale prevăzute la art.52, însă, la suprafața va avea înălțimea de cca. 1 m pentru a se asigura posibilitatea realizării înhumărilor și întreținerea lor în interior.

Art. 54. Lucrările supraterane - obeliscuri și alte lucrări de artă plastică - în care sunt incluse și monumentele, se vor încadra într-o înălțime de maximum 2 m.

Art. 55. Construcțiile care nu constituie lucrări funerare, în sensul prezentului Regulament ca: acoperișuri de lucrări funerare; clădiri sub formă de capelă sau mai simple; construcții de protejare a lucrărilor executate din diferite materiale, vor putea fi realizate/desființate numai cu autorizația de construire/desființare eliberată de către Unitatea Administrativ Teritorială -Municipiul Galați și nu vor putea depăși înălțimea de 2 m.

Art. 56. Lucrarea funerară de tip monument poate fi construită din marmură/granit, plăci din beton simplu, cu mozaic simplu sau venețian, plăci de mici dimensiuni încastrate în betonul în care pot fi inscripționate însemne religioase și plăci sau postamente de mici dimensiuni.

Art. 57. Bordurile, plăcile de acoperire a bolții sau partea superioară a cavoului, pot fi din beton simplu, cu mozaic normal sau venețian placate cu marmură/granit sau executate din marmură/granit.

Art. 58. - (1) Obiecte ca: masă, scaun, bancă, etc., nu fac obiectul lucrărilor funerare, pentru amplasarea lor fiind necesară obținerea unei aprobări, separate, dată de către conducerea operatorului.

(2) Pentru a nu fi afectată circulația pe aleile principale, pe aleile dintre rânduri și morminte se interzice amplasarea elementelor anexe de la alin. 1.; acestea obiecte se vor amplasa doar pe suprafața concesionată.

Art. 59. - (1) Amplasarea grilajelor se face în baza unei cereri aprobate, adresată conducerii operatorului, care prin intermediul serviciului specializat, va asigura respectarea dimensiunilor locului de înhumare și înălțimea grilajului recomandată a fi de maximum 0,70 m, de la nivelul solului, fără elemente ornamentale ascuțite.

(2) Încastrarea grilajului în bordura de beton constituie lucrare funerară, fapt pentru care este necesară obținerea avizului de construire din partea operatorului.

Art. 60. - (1) Este interzisă executarea de lucrări funerare în afara suprafeței concesionate și fără a avea aviz de lucrare funerară, eliberat de către operator, conform Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Nu se pot executa cripte sau gropi zidite cu câte unul, două sau maximum patru paturi, suprapuse, decât pe o suprafață limită minimă de lățime de 1,20 m x lungime de 2,35 m.

 • (3) Pământul rezultat din săpături și resturile rezultate din lucrări se transportă zilnic de către constructor, în afara cimitirului, în locurile special amenajate, în acest sens.

 • (4) Este interzisă depozitarea în cimitire a materialelor de construcție peste necesarul zilnic. Pregătirea materialelor (stingerea varului, prepararea mortarului și a betonului, etc.) se va face în tărgi, asigurându-se zilnic curățenia locului de înhumare.

 • (5) La executarea lucrărilor de construcție/desființare în cimitire, se vor proteja locurile de înhumare și construcțiile învecinate, spațiile verzi și căile de acces, cu folie de plastic.

 • (6) Orice distrugere a locurilor de înhumare, a construcțiilor învecinate, a spațiilor verzi și a căilor de acces produse din culpa executantului lucrării vor fi suportată de către acesta.

Art. 61. Lucrările funerare/construcțiile executate în baza avizelor de construire/autorizațiilor de construcție sunt proprietatea concesionarului/concesionarilor care le realizează. Orice litigiu legat de aceste construcții se rezolvă de către concesionar/concesionari prin organele abilitate ale statului (Poliție, Parchet, etc.).

SECȚIUNEA a 4-a

SERVICIILE PRESTATE ÎN CIMITIRE

Art. 62. - Serviciile prestate în cimitirele „Eternitatea", „Sfântul Lazăr“ și „Ștefan cel Mare” sunt:

 • - concesiune pe termen limitat de 7 ani;

 • - concesiune pe termen limitat de 25 ani;

 • - închiriere cameră mortuară;

 • - înhumare cu executarea gropii simple (2m) în pământ;

 • - înhumare în groapă dublă (2,5 m);

 • - înhumare în lucrare funerară tip “boltă”;

 • - înhumare în lucrare funerară tip “cavou”;

 • - deshumări dependentă pământ;

 • - deshumări dependentă „boltă”;

 • - deshumări dependentă „cavou”;

 • - deshumare independentă pământ;

 • - deshumare independentă „boltă”;

 • - deshumare independentă „cavou”;

 • - tămâiat loc de înhumare timp de 40 de zile după înhumare și amenajarea acestuia la sfârșitul acestei perioade;

 • - întocmit act de concesiune;

 • - întocmit act de concesiune în regim de „urgență” (7 zile calendaristice)

 • - întocmit și eliberat adeverință pentru uz notarial;

 • - întocmit și eliberat adeverință pentru uz notarial în regim de „urgență”;

 • - întocmit duplicat act de concesiune;

 • - întocmit schiță releveu pentru lucrarea funerară;

 • - verificare arhivă;

 • - verificare teren;

 • - redactat schiță-releveu;

 • - acces autoturisme (luni-vineri);

 • - acces autoturisme (sâmbătă, duminică, sărbători legale și religioase);

 • - acces vehicule până la 3,5 tone;

 • - formular înhumare;

 • - lucrări de întreținere la cimitire;

 • - confecționare și montare pod de lemn;

 • - confecționare și montare pod dale beton;

 • - montare pod lemn/dale beton;

 • - întreținerea cimitirelor precum și, alte servicii similare.

Art. 63. Serviciile prestate în cimitire se realizează după achitarea unor tarife încasate de către operator, care constituie venit la bugetul propriu al operatorului și se fundamentează de către operator, se aprobă, ajustează sau se modifică prin hotărâri ale Consiliului Local și se indexează anual cu indicele de inflație transmis de către Institutul Național de Statistică.

CAPITOLUL V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ALE OPERATORULUI ȘI ALE BENEFICIARILOR/ CONCESIONARILOR SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL GALAȚI

SECȚIUNEA 1

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art. 64. Autoritatea administrației publice locale acționează în numele și în interesul comunității locale pe care le reprezintă și răspund față de acestea pentru modul în care organizează, coordonează și controlează serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați.

Art. 65. Autoritatea administrației publice locale are în raport cu operatorul serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați următoarele drepturi:

 • a)   să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările tarifelor propuse de operatorul serviciului de administrare a cimitirelor;

 • b)   să sancționeze operatorul serviciului de administrare a cimitirelor în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță cuprinși în prezentul Regulament, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului de serviciu.

Art. 66. Autoritatea administrației publice locale are următoarele obligații:

 • a)   să asigure un mediu de lucru transparent și să asigure un tratament egal tuturor operațiunilor;

 • b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice;

 • c)   să elaboreze și să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării activităților specifice serviciului de administrare a cimitirelor;

 • d)   să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie serviciul de administrare a cimitirelor;

 • e)   să urmărească modul de realizare a activităților specifice serviciului de administrare a cimitirelor și de îndeplinire a obligațiilor asumate de către operator prin contractul de delegare a gestiunii/hotărârea de dare în administrare în conformitate cu procedurile legale;

 • f)   să respecte și să îndeplinească obligațiile asumate prin contractul de delegare a gestiunii/hotărârea de dare în administrare dar și prin Regulamentul și Caietul de sarcini al serviciului;

 • g)   să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform contractului de delegare a gestiunii/hotărâre de dare în administrare;

 • h)   să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât cele publice.

SECȚIUNEA a 2-a

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 67. (1) Drepturile operatorului se înscriu în caietul de sarcini, în prezentul Regulament al serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați și în hotărârea de dare în administrare/contractul de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

 • (2) Pentru buna desfășurare a activităților din sfera serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați, operatorul alături de celelalte structuri de la nivelul aparatului de specialitate au obligația de a efectua achiziții publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 68. Operatorul serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați are următoarele drepturi:

 • a) să i se pună la dispoziție de către autoritatea administrației publice locale baza de date privind cimitirele de la nivelul Municipiului Galați, la începerea activității și ori de câte ori apar modificări;

 • b) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora;

 • c) să propună autorității administrației publice locale ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

 • d) să sisteze furnizarea/prestarea serviciului, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către concesionar/concesionari.

Art. 69. Operatorul serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați are următoarele obligații:

 • a) să presteze servicii de administrare a cimitirelor, în conformitate cu clauzele prevăzute în hotărârea de dare în administrare/contractul de delegare a gestiunii prin concesiune, caietul de sarcini și prezentul Regulament;

 • b) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea administrației publice locale;

 • c) să furnizeze autorității administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele hotărârii de dare în administrare/contractului de delegare a gestiunii și a prevederilor legale în vigoare;

 • d) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • e) să stabilească regulile privind prestarea serviciilor de înhumare precum și regulile privind prestarea altor servicii de către societății/P.F.A./întreprindere individuală/ întreprindere familială, avizate, să execute lucrări funerare în cimitire din Municipiul Galați;

 • f)  să asigure corectitudinea concesionărilor și a atribuirii locurilor de înhumare, pe termen limitat de 7 ani sau 25 ani, cu respectarea condițiilor din prezentul Regulament;

 • g) să stabilească regulile de acces în cimitir și orarul de funcționare;

 • h) să asigure funcționarea și întreținerea camerei mortuare;

 • i)  să organizeze preluarea persoanelor decedate, deschiderea și închiderea cimitirului;

 • j)  să întocmească și să păstreze registrele de evidență și arhivă;

 • k) să asigure respectarea de către persoanele fizice (concesionari) a prevederilor prezentului Regulament;

 • l)  să asigure respectarea prevederilor prezentului Regulament de către societățiile/P.F.A./întreprinderile individuale/ întreprinderile familiale, avizate să execute lucrări funerare în cimitirele din Municipiul Galați;

 • m) să asigure efectuarea și păstrarea curățeniei, întreținerea drumurilor și a aleilor, deszăpezirea acestora, colectarea și transportul gunoaielor, exceptie făcând cel rezultat din lucrările funerare executate de către concesionar/concesionari, constructori, care cad în sarcina acestora;

 • n) să asigure paza și ordinea în perimetrul cimitirului și întreținerea împrejmuirilor;

 • o) să nu diminueze suprafața de spațiu verde din interiorul cimitirelor;

 • p) să asigure servicii de relații cu publicul și informarea vizitatorilor;

 • q) să asigure evaluarea riscurilor de accidente și îmbolnăvire profesională la locul de muncă;

 • r)  să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați;

 • s) să asigure instruirea și informarea personalului în problemele de protecția muncii, prin instructaj general/periodic la locul de muncă.

Art. 70. (1) Operatorul care desfășoară activitățile specifice serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați asigură următoarele:

 • •  închirierea camerei mortuare;

 • •  concesionarea locurilor de înhumare pe termen limitat de 7 ani sau 25 ani și predarea acestora;

 • •  efectuarea transcrierilor dreptului de concesiune;

 • •  acordarea de consultanță referitoare la concesiuni;

 • •  încasarea tarifelor de concesionare și de întreținere.

 • (2) Prestarea serviciilor se va face contracost la tarifele/taxele stabilite prin hotărâre a Consiliului Local Galați.

SECȚIUNEA a 3-a

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR/CONCESIONARILOR

LOCURILOR DE ÎNHUMARE

Art. 71. Titularii dreptului de folosință a locului de înhumare au următoarele drepturi:

 • a) acces neîngrădit la informațiile publice privind serviciul de administrare a cimitirelor din municipiul Galați;

 • b) garantarea accesului și a dreptului de a beneficia de serviciile asigurate de către operator;

 • c) de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;

 • d) de a contesta, în condițiile legii, hotărârile adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Galați.

Art. 72. Titularii dreptului de folosință a locului de înhumare au următoarele obligații:

 • a) instalarea unui însemn care să conțină numele și prenumele decedatului sau a concesionarului - după caz, sola, după caz, parcela, rândul și numărul locului de înhumare, instalare care se face de la data luării în folosință, respectând suprafața concesionată;

 • b) asigurarea lizibilității înscrisurilor de pe plăcile și tăblițele comemorative;

 • c) îngrijirea permanentă a locului de înhumare, întreținerea construcțiilor de orice fel existente la locul de înhumare precum și întreținerea principale și secundare de acces în sole/parcele;

 • d) respectarea suprafețelor atribuite spre folosință;

 • e) la locurile de înhumare se vor admite numai plantații floricole de talie mică (mai mică de 0,5 m);

 • f)  resturile vegetale rezultate din întreținerea locurilor de înhumare, resturile de materiale rezultate în urma lucrărilor de reparații ce se efectuează la părțile de construcție a mormintelor se vor depozita de către titulari numai în locurile special amenajate;

 • g)  ocrotirea tuturor arborilor aflați în incinta cimitirelor;

 • h) utilizarea cu simț gospodăresc a bunurilor din cimitire;

 • i)  de a se interesa periodic asupra datei când expiră termenul de folosință a locului de înhumare;

 • j)  de a comunica, în scris, în termen de 90 de zile, orice schimbare survenită, în situația juridica a locurilor de înhumare (persoana titularului și domiciliul acesteia, moșteniri, donații, renunțări, etc);

 • k) să respecte prevederile prezentului Regulament;

 • l)  să întrețină permanent locurile de înhumare, lucrările funerare, asigurându-le un aspect îngrijit;

 • m) să contribuie la întreținerea cimitirelor prin plata tarifului anual, stabilit prin hotărârea Consiliului Local.

Art. 73. (1) Prin excepție, în cazul în care titularul/titularii dreptului de folosință a locului de înhumare se află în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 72 pct.l), întreținerea (udarea spațiului verde, văruirea, vopsirea) locului de înhumare și a lucrărilor funerare, asigurându-le un aspect îngrijit, se poate realiza și de către terțe persoane ce au încheiat un contract de prestări servicii cu titularul/titularii, numai cu aprobarea operatorului serviciului.

(2) În cazul în care titularul/titularii dreptului de folosință a locului de înhumare nu asigură întreținerea locului de înhumare și a lucrărilor funerare, operatorul serviciului va executa aceste servicii din oficiu, după o notificare și documentare prealabilă, aplicând pentru acest serviciu o taxă lunară de întreținere.

CAPITOLUL VI

FINANȚAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Art. 74. Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați se asigură astfel:

 • -  din bugetul de venituri și cheltuieli ale operatorului;

 • -  prin tarife/taxe aprobate de către Consiliul Local Galați;

 • -   prin subvenții acordate de la bugetul local.

Art. 75. - (1) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați se asigură astfel:

 • a) din veniturile proprii ale operatorului sau din bugetele locale ale U.A.T. Galați, după caz, dacă serviciul de administrare a cimitirelor este gestionat direct;

 • b) din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorului, dacă serviciul de administrare a cimitirelor este organizat și se realizează prin delegare de gestiune.

(2) În cazul finanțării potrivit lit.a), în funcție de natura și de specificul activității edilitar-gospodărești desfășurate/prestate și de modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenții de la bugetele locale.

Art. 76. Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii, și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

CAPITOLUL VII TAXE ȘI TARIFE

Art. 77. -(1) Nivelul taxelor/tarifelor aferente serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane.

 • (2) Aprobarea taxelor/tarifelor se face de către Consiliul Local al Municipiului Galați.

 • (3) Structura și nivelul taxelor/tarifelor vor fi stabilite astfel încât:

 • -   să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;

 • -   să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • -  să descurajeze consumul excesiv și risipa;

 • -   să încurajeze investițiile de capital;

 • -  să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art. 78. Taxele/Tarifele aferente serviciului trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • a) asigurarea furnizării/prestării serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați la nivelurile de calitate și la indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local prin Regulamentul serviciului;

 • b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați furnizate/prestate pe perioada angajată;

 • c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, afectate serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați.

Art. 79. Redevența pentru delegarea serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați se stabilește prin hotărâre de Consiliu Local.

CAPITOLUL VIII RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

Art. 80. -(1) Autoritatea administrației publice locale, stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați fac parte din prezentul Regulament.

 • (3) Autoritatea administrației publice locale este responsabilă de realizarea de către operator a indicatorilor de performanță ai serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați.

 • (4) Autoritatea administrației publice locale aplică penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 81. - (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de către operator pentru asigurarea serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați.

(2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) prestarea serviciului pentru toți beneficiarii/concesionarii din aria sa de responsabilitate;

 • c) adaptarea permanentă la cerințele beneficiarii/concesionarii;

 • d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;

 • e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • f)   implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Art. 82. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

 • a)   prestarea serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați conform prevederilor contractuale;

 • b)   înregistrarea activităților specifice serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;

 • c)   măsurarea prestațiilor privind facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • d)   înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor beneficiarii/concesionarii și modul de soluționare a acestora.

Art. 83. În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce îi revin, autoritatea administrației publice locale, are acces neîngrădit la informațiile necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii/hotărârea de dare în administrare;

 • d) modului de formare și stabilire a taxelor/tarifelor pentru serviciul de administrare a cimitirelor.

Art. 84. Indicatorii de performanță ai serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați vor fi cuantificați cantitativ, adaptați la specificul Municipiului Galați și vor fi prevăzuți ca anexă în prezentul Regulament. (Anexa nr.5)

Art. 85. Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni și se sancționează după cum urmează, următoarele fapte: Cu amendă cuprinsă între 300 lei și 600 lei, accesul în cimitire a persoanelor:

 • a) în stare de ebrietate;

 • b) cu îmbrăcăminte indecentă (sumară);

 • c) însoțite de câini sau alte animale domestice;

 • d) care practică comerțul ambulant;

 • e) care practică cerșitul.

Cu amendă cuprinsă între 400 lei și 800 lei:

 • a) nesemnalizarea săpăturilor pentru cavouri și gropi zidite;

 • b) depozitarea pământului, a materialelor sau a altor obiecte pe locurile de înhumare vecine;

 • c) montarea de garduri, bare, lanțuri, țăruși, sârmă, sârmă ghimpată, bănci, ornamente sau alte obiecte funerare pe spațiul de lângă sau între locurile de înhumare;

 • d) distrugerea, degradarea sau desființarea spațiilor verzi;

 • e) crearea de stocuri de materiale la locurile de înhumare unde se vor executa lucrări funerare;

 • f) arderea pe raza cimitirelor a deșeurilor de orice fel (vegetație uscată, coroane, peturi, resturi lemnoase, etc.);

 • g) consumul de alcool, cu excepția situațiilor generate de serviciul religios;

 • h) producerea de zgomot (inclusiv prin utilizarea aparatelor de radio, casetofoanelor, DVD-playere, etc.) sau scandal.

Cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1.000 lei:

 • a) urcarea pe monumente, statui, bănci;

 • b) deteriorarea, mutarea sau răsturnarea băncilor, coșurilor, indicatoarelor, distrugerea tăblițelor cu poziționarea locurilor;

 • c) neprelungirea avizelor de construire după expirarea perioadei de 6 luni;

 • d) aruncarea de resturi vegetale și deșeuri menajere obținute de la amenajarea și întreținerea locurilor de înhumare, în alte locuri decât cele special amenajate în acest scop;

 • e) introducerea în cimitire de materiale de construcții în vederea executării de lucrări funerare fără aviz;

 • f) repararea, modificarea sau demolarea fără aviz a lucrărilor funerare;

 • g) călcarea peste morminte;

 • h) distrugerea și degradarea monumentelor și obiectelor funerare;

 • i) tăierea de pomi și arbori fără aprobare;

 • j) degradarea gardului de împrejmuire;

 • k) degradarea mobilierului dispus în cimitir;

 • l) degradarea sau ruperea florilor și a coroanelor de pe mormânt;

 • m) inscripționarea dotărilor/amenajărilor de pe raza cimitirelor cu desene tip graffiti, respectiv înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare;

 • n) accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porțile de acces;

 • o) accesul autovehiculelor și vehiculelor în cimitir fără aprobare.

Cu amendă cuprinsă între 800 lei și 1.600 lei:

 • a) participarea directă sau indirectă la construcțiile funerare efectuate "de către persoane ce nu au relații juridice de muncă cu firmele respective";

 • b) neprotejarea cu folie de plastic a zonelor în care se execută lucrări producătoare de praf (ex. șlefuirea marmurei, tăieri cu flex, etc.);

 • c) deteriorarea aleilor și a căilor de acces de pe raza cimitirelor prin activități de orice fel;

 • d) efectuarea lucrărilor funerare în afara programului stabilit la art. 91 alin.3 din Regulament;

 • e) circulația și transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj mare (peste 3,5tone);

 • f) nerespectarea suprafeței atribuite spre folosință prin concesiune precum și lăsarea în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare.

Cu amendă cuprinsă între 1.000 lei și 1.500 lei următoarele fapte:

 • a) comercializarea unor obiecte folosite pentru ornamentarea locurilor de înhumare, fără acordul operatorului;

 • b) adoptarea unei atitudini dăunătoare ceremoniilor funerare;

 • c) executarea de lucrări funerare, fără avizul operatorului serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați.

Art. 86. Contravențiilor prevăzute de prezentul Regulament li se aplică prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art. 87. - (1) Neîndeplinirea culpabilă de către operator a indicatorilor de performanță stabiliți prin prezentul Regulament, se sancționează după cum urmează:

 • a) neîndeplinirea unui singur indicator se sancționează cu amendă de 500 lei;

 • b) neîndeplinirea a doi indicatori se sancționează cu amendă de 1.000 lei;

 • c) neîndeplinirea a trei indicatori se sancționează cu amendă de 1.500 lei;

 • d) neîndeplinirea a patru indicatori se sancționează cu amendă de 2.000 lei;

 • e) neîndeplinirea a cinci indicatori se sancționează cu amendă de 2.500 lei;

 • f)  neîndeplinirea a mai mult de cinci indicatori se sancționează cu rezilierea contractului de delegare a gestiunii sau cu revocarea hotărârii de dare în administrare a serviciului.

(2) Constatarea contravențiilor se face pe bază de proces - verbal de contravenție de către împuterniciții Primarului.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Art. 88. Soluționarea tuturor reclamațiilor referitoare la desfășurarea serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați se face în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 89. Autoritatea administrației publice locale, asigură dotarea cimitirelor cu utilitățile necesare funcționării în condițiile prezentului Regulament, împrejmuirea acestora, precum și sistematizarea lor.

Art. 90. - (1) Circulația persoanelor fizice în cimitirele din municipiul Galați se va face pe trotuare și pe alei, fiind interzisă trecerea peste locurile de înhumare sau lucrări funerare.

 • (2) Accesul în cimitirele din Municipiul Galați este permis:

a) în perioada 1.10 - 31.03, între orele 0800 -1630;

b) în perioada 1.04 - 31.09, între orele 0800 - 2000.

 • (3) Accesul în cimitirele din Municipiul Galați pentru cei ce execută lucrări de construcții funerare este:

a) în perioada 1.10 - 31.03, între orele 0800 -1630;

b) în perioada 1.04 - 31.09, între orele 0800 - 2000, excepție făcând situațiile în care se execută lucrări pentru situațiile urgente (în caz de deces).

 • (4) Este interzis claxonatul în cimitir.

 • (5) Accesul în cimitire cu autovehicule mai mari de 3,5 tone este interzis.

Art. 91. Situațiile excepționale, nereglementate de prezentul Regulament, vor fi soluționate de către Consiliul Local prin hotărâre, în condițiile legii.

Art. 92. - Prezentul Regulament se completează cu actele normative în vigoare care reglementează activitatea privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local precum și, cele care reglementează activitatea cimitirelor, respectă legislația existentă în România și toate modificările ce vor interveni pe perioada derulării lui și intră în vigoare de la data aprobării sale, putând fi modificat și completat ori de câte ori necesitățile organizatorice și legale o impun.

Anexa 1,2,3,4 și 5 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa nr. 1

ACT DE CONCESIUNE

Nr. ............/...................

Se concesionează D-lui/D-nei:.....................................................................

domiciliat(ă) în ................................, str....................................., nr.............., bl.

............, sc................., ap............, județul ......................,  posesor al B.I.(C.I.) seria .............., nr..............,   eliberat/-ă de .............................. la data de .........................., C.N.P................................................., .......... loc(-uri) de înhumare la cimitirul .................................., în suprafață de ................. mp,

aflat(e) în sola ......., parcela ........., rândul ........, locul ........, înregistrat în Registrul de

concesiuni din anul........................., la poziția.............

Tariful concesiunii în sumă de ................, s-a încasat cu chitanța nr................. din

Concesiunea se face pe durată de..........................

Prezentul act s-a emis în baza Regulamentului .................................., aprobat prin

H.C.L......................,  a cererii înregistrată la nr.................. din  ......... și a

CONCEDENT:

CONCESIONAR,


OPERATOR,

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE CIMITIRE,

COMPARTIMENT JURIDIC,

ADMINISTRATOR CIMITIR,

ÎNTOCMIT,

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CONCESIUNII

 • a) Obligații:

 •  întreținerea locului concesionat, a lucrărilor funerare sau locurilor de înhumare ce-i aparțin;

 • •  în cazul decesului titularului, moștenitorii au obligația să transcrie concesiunea pe numele lor, în cel mult 90 de zile de la data emiterii documentelor;

 • •  în cazul emiterii unor documente de către notariate (certificate de moștenitor, contracte de donație, etc) sau în alte cazuri prevăzute de lege (hotărâri judecătorești și acte de stare civilă, etc), concesionarul/concesionarii au obligația să se prezinte la administrație, în termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii acestora, în vederea preschimbării actului de concesiune inițial;

 • •  potrivit H.C.L. nr........................în cimitirele "Eternitatea”, " Ștefan cel Mare” și „ Sf.

Lazăr ", pentru lucrările de întreținere a acestor cimitire, concesionarul locului de înhumare are obligația să achite tariful anual de întreținere, tarif prevăzut de art................... din

Regulamentul............................, aprobat prin H.C.L. nr...............

 • b) Drepturi:

 •  sunt scutite de plata tarifului de întreținere la cimitire, în conformitate cu prevederile

H.C.L. nr..................................... următoarele categorii de persoane:

 • a) veteranii de război și văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994 și văduvele de veteran de război;

 • b) deportații și victimele oprimării comuniste, foștii deținuți politici, refugiații, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 118/1990 și ale Legii nr. 189/2000;

 • c) răniții și urmașii eroilor martiri ai Revoluției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.

 • •  pe locul de înhumare pot fi înhumați titularii dreptului de folosință, soții sau soțiile, copii și părinții acestora, precum și alte persoane în baza acordului scris dat în fața administratorului cimitirului precum și alte persoane în baza acceptului notarial al titularului dreptului de concesiune;

 • •  executarea/desființarea de lucrări funerare, numai  în   baza avizului de

construire/desființare lucrări funerare, eliberat de către operator.

SEMNĂTURA CONCESIONARULUI

SCHIȚA LOCULUI DE ÎNHUMARE

Verificat azi ..............................................................................................

Concesionar ...........................................................................................

Domiciliat în ................., str. .................., nr. ......., bl. ........, ap. ........

Telefon nr. ....................................

Act de concesiune nr. ............ din ........, S. .... P. .... R. .... L. ....

Releveu


Lungime...........................

Lățime..............................

Suprafața ...........................

(se va menționa lucrarea funerară din teren precum și înscrisurile exitente pe însemnul funerar)

Verificat

Nume și prenume: Semnătura


Pentru identificare

Verificarea s-a făcut în prezența mea.

Concesionar,

Suma achitată


cu chitanța nr....................


Se completează de către concesionar

Subsemnatul...............................domiciliat în..................................................,

Str.......................... nr....., bl..........ap.........., titular al dreptului de concesiune asupra locului de

înhumare situat în cimitirul.....................................din Galați, am luat la cunoștință despre drepturile

și obligațiile ce-mi revin: să asigur permanent delimitarea locului de înhumare, prin împrejmuire cu țăruși sau alte însemne funerare, respectând suprafața concesionată, iar în eventualitatea executării unei lucrări funerare, să respecte dimensiunile menționate în prezentul act.

DATA..................

CONCESIONAR,

ROMÂNIA

Anexa nr. 2


JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL GALATI

ACT DE CONCESIUNE

Nr. ............/...................

Se concesionează


D-lui/D-nei:.....................................................................

domiciliat(ă) în ................................, str....................................., nr.............., bl.

............, sc................., ap............, județul ......................,  posesor al B.I.(C.I.) seria .............., nr..............,   eliberat/-ă de .............................. la data de .........................., C.N.P................................................., .......... loc(-uri) de înhumare la cimitirul .................................., în suprafață de ................. mp,

aflat(e) în sola ......., parcela ........., rândul ........, locul ........, înregistrat în Registrul de

concesiuni din anul........................., la poziția.............

Tariful concesiunii în sumă de ................, s-a încasat cu chitanța nr................. din

Concesiunea se face pe durată de..........................

Prezentul act s-a emis în baza Regulamentului .................................., aprobat prin

H.C.L......................,  a cererii înregistrată la nr.................. din  ......... și a

CONCEDENT:

CONCESIONAR,


PRIMAR,

OPERATOR,

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE CIMITIRE,

COMPARTIMENT JURIDIC,

ADMINISTRATOR CIMITIR,

ÎNTOCMIT,

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CONCESIUNII

 • a) Obligații:

 •  întreținerea locului concesionat, a lucrărilor funerare sau locurilor de înhumare ce-i aparțin;

 • •  în cazul decesului titularului, moștenitorii au obligația să transcrie concesiunea pe numele lor, în cel mult 90 de zile de la data emiterii documentelor;

 • •  în cazul emiterii unor documente de către notariate (certificate de moștenitor, contracte de donație, etc) sau în alte cazuri prevăzute de lege (hotărâri judecătorești și acte de stare civilă, etc), concesionarul/concesionarii au obligația să se prezinte la administrație, în termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii acestora, în vederea preschimbării actului de concesiune inițial;

 • •  potrivit H.C.L. nr........................în cimitirele "Eternitatea”, " Ștefan cel Mare” și „ Sf.

Lazăr ", pentru lucrările de întreținere a acestor cimitire, concesionarul locului de înhumare are obligația să achite tariful anual de întreținere, tarif prevăzut de art................... din

Regulamentul............................, aprobat prin H.C.L. nr...............

 • b) Drepturi:

 •  sunt scutite de plata tarifului de întreținere la cimitire, în conformitate cu prevederile

H.C.L. nr..................................... următoarele categorii de persoane:

 • a) veteranii de război și văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994 și văduvele de veteran de război;

 • b)  deportații și victimele oprimării comuniste, foștii deținuți politici, refugiații, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 118/1990 și ale Legii nr. 189/2000;

 • c) răniții și urmașii eroilor martiri ai Revoluției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.

 • •  pe locul de înhumare pot fi înhumați titularii dreptului de folosință, soții sau soțiile, copii și părinții acestora, precum și alte persoane în baza acordului scris dat în fața administratorului cimitirului precum și alte persoane în baza acceptului notarial al titularului dreptului de concesiune;

 • •  executarea/desființarea de lucrări funerare, numai  în   baza avizului de

construire/desființare lucrări funerare, eliberat de către operator.

SEMNĂTURA CONCESIONARULUI

SCHIȚA LOCULUI DE ÎNHUMARE

Verificat azi ..............................................................................................

Concesionar ...........................................................................................

Domiciliat în ................., str. .................., nr. ......., bl. ........, ap. ........

Telefon nr. ....................................

Act de concesiune nr. ............ din ........, S. .... P. .... R. .... L. ....

Releveu


Lungime...........................

Lățime..............................

Suprafața ...........................

(se va menționa lucrarea funerară din teren precum și înscrisurile exitente pe însemnul funerar)

Verificat

Nume și prenume: Semnătura


Pentru identificare

Verificarea s-a făcut în prezența mea.

Concesionar,

Suma achitată


cu chitanța nr....................


Se completează de către concesionar

Subsemnatul...............................domiciliat în..................................................,

Str.......................... nr....., bl..........ap.........., titular al dreptului de concesiune asupra locului de

înhumare situat în cimitirul.....................................din Galați, am luat la cunoștință despre drepturile

și obligațiile ce-mi revin: să asigur permanent delimitarea locului de înhumare, prin împrejmuire cu țăruși sau alte însemne funerare, respectând suprafața concesionată, iar în eventualitatea executării unei lucrări funerare, să respecte dimensiunile menționate în prezentul act.

DATA..................

CONCESIONAR,

Anexa nr.3


ANTET OPERATOR

APROB

CONDUCEREA OPERATORULUI,

AVIZ DE CONSTRUIRE LUCRĂRI FUNERARE Nr. .................... din ....................

Urmare a cererii d-lui/ d-nei ............................................cu domiciliu (sediul) în

județul ...................................., municipiul (orașul - comuna) ......................, sectorul

............., strada .............................................,   nr. .........., bloc ..............., sc..........., ap. .........., înregistrată la nr. ............... în baza Legii nr. 50/1991 privind

autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

AVIZEAZĂ

EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

......................în valoare de: ........................................... conform devizului atașat la cerere.

Lucrarea se execută în cimitirul ......................................................, sola

parcela .........., rândul .........., locul .........., în suprafață de .......... mp în următoarele

condiții: respectarea prevederilor Regulamentului ............................., a celorlalte reguli

stabilite de conducerea Operatorului.

Act de concesiune nr.

Proiectul și devizul au fost elaborate de ...............................................................

cu sediul în județul ..............., municipiul ..............., strada ..............., nr. ..........,

.........., ap.

Durata executării lucrării nu va depăși 6 (șase) luni. Pentru prelungirea valabilității avizului se va percepe o taxă egală cu 30 % din valoarea devizului, la care se adaugă TVA, conform legii.

Taxa de AVIZ a fost achitată cu chitanța nr. ............... din ................

Prezentul AVIZ a fost transmis solicitantului la data de ................

CONDUCERE

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRARE CIMITIRE,

S-a prelungit valabilitatea cu


luni, de la data de


până la data de ........


CONDUCERE

ADMINISTRARE CIMITIRE,

TITULARUL AVIZULUI ESTE OBLIGAT:

 • -  să prezinte la administrația cimitirelor, în vederea întocmirii AVIZULUI de construire, actul de concesiune a locului de înhumare pe care se va realiza construcția;

 • -  să solicite administrației măsurarea locului și întocmirea procesului verbal de dare și luare în primire a locului unde se va realiza lucrarea funerară, obligație ce revine în aceeași măsură și constructorului.

CONSTRUCTORII (INCLUSIV CEI CE EXECUTĂ LUCRĂRI ÎN REGIE PROPRIE) AU URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

 • - să plătească 10% din valoarea devizului de lucrări funerare, la caseria operatorului, la care se adaugă TVA, conform legii;

 • - să anunțe administrația atunci când începe lucrarea, cât și la finalizarea acesteia;

 • - să respecte cu strictețe suprafața locului concesionat. Se interzice orice amplasare de construcții auxiliare, ca mese, scaune, bănci, grilaje, felinare, etc. pe aleile dintre rânduri, parcele și cele principale. Aceste construcții se vor realiza în interiorul locului de înhumare concesionat;

 • - să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și a mediului, potrivit normelor generale, locale și specifice activității din cimitire;

 • - executarea construcției să nu afecteze mormintele, lucrările funerare sau locurile de înhumare din vecinătate. Realizarea acestora să se facă într-o strictă ordine și curățenie;

 • - să transporte la locurile indicate de către operator pământul și alte resturi rămase în urma construirii lucrărilor funerare.

Nerespectarea regulilor inserate în AVIZ atrage după sine, suspendarea și după caz, anularea acestuia de către Serviciul Administrare Cimitire cu aprobarea conducerii operatorului.

Anexa nr.4


ANTET OPERATOR

APROB

CONDUCEREA OPERATORULUI,

AVIZ DE DESFIINȚARE LUCRĂRI FUNERARE

Nr. .................... din ....................

Urmare a cererii d-lui/ d-nei ............................................cu domiciliu (sediul) în

județul ...................................., municipiul (orașul - comuna) ......................, sectorul

.............,   strada .............................................,   nr. ..........,   bloc ..............., sc..........., ap. .........., înregistrată la nr. ............... în baza Legii nr. 50/1991 privind

autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

AVIZEAZĂ

DESFIINȚAREA LUCRĂRILOR:

......................în valoare de: ........................................... conform devizului atașat la cerere.

Desființarea se execută în cimitirul ......................................................, sola

.........., parcela .........., rândul .........., locul .........., în suprafață de .......... mp în următoarele condiții: respectarea prevederilor Regulamentului

celorlalte reguli stabilite de conducerea Operatorului.

Act de concesiune nr.

Proiectul și devizul au fost elaborate de ...............................................................

cu sediul în județul ..............., municipiul ..............., strada ..............., nr..........., bloc

.........., ap.

Durata desființării lucrării nu va depăși 6 (șase) luni. Pentru prelungirea valabilității avizului se va percepe o taxă egală cu 30 % din valoarea devizului, la care se adaugă TVA, conform legii.

Taxa de AVIZ a fost achitată cu chitanța nr. ............... din ................

Prezentul AVIZ a fost transmis solicitantului la data de ................

CONDUCERE

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRARE CIMITIRE,

S-a prelungit valabilitatea cu


luni, de la data de


până la data de..........


CONDUCERE

ADMINISTRARE CIMITIRE,

TITULARUL AVIZULUI ESTE OBLIGAT:

 • -   să prezinte la administrația cimitirelor, în vederea întocmirii AVIZULUI de desființare, actul de concesiune a locului de înhumare pe care se va realiza construcția;

 • -   să solicite administrației măsurarea locului și întocmirea procesului verbal de dare și luare în primire a locului unde se va desființa lucrarea funerară, obligație ce revine în aceeași măsură și constructorului.

CONSTRUCTORII (INCLUSIV CEI CE EXECUTĂ LUCRĂRI ÎN REGIE PROPRIE) AU URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

 • - să plătească 10% din valoarea devizului de lucrări funerare, la caseria operatorului, la care se adaugă TVA, conform legii;

 • - să anunțe administrația atunci când începe lucrarea, cât și la finalizarea acesteia;

 • - să respecte cu strictețe suprafața locului concesionat. Se interzice orice amplasare de construcții auxiliare, ca mese, scaune, bănci, grilaje, felinare, etc. pe aleile dintre rânduri, parcele și cele principale. Aceste construcții se vor realiza în interiorul locului de înhumare concesionat;

 • - să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și a mediului, potrivit normelor generale, locale și specifice activității din cimitire;

 • - desființarea construcției să nu afecteze mormintele, lucrările funerare sau locurile de înhumare din vecinătate. Realizarea acestora să se facă într-o strictă ordine și curățenie;

 • - să transporte la locurile indicate de către operator pământul și alte resturi rămase în urma desființării lucrărilor funerare.

Nerespectarea regulilor inserate în AVIZ atrage după sine, suspendarea și după caz, anularea acestuia de către Serviciul Administrare Cimitire cu aprobarea conducerii operatorului.

Anexa nr.5

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIUL DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Nr.

crt

Indicatori de performanță privind calitatea serviciilor prestate începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului

Trimestrul

Total an

I

II

III

IV

1.

Numărul de sesizări justificate privind nerespectarea corectitudinii concesionărilor și a atribuirii locurilor de veci, astfel:

 • -    pe 7 ani;

 • -    pe 25 ani

4

4

4

4

4

4

4

4

16

16

2.

Numărul de sesizări justificate privind prestațiile de înhumare necorespunzătoare

4

4

4

4

16

3.

Numărul de sesizări justificate referitoare la întreținerea necorespunzătoare a căilor de acces

4

4

4

4

16

4.

Numărul de sesizări referitoare la executarea și repararea necorespunzătoare a lucrărilor funerare

4

4

4

4

16

5.

Procentul din numărul de sesizări justificate prevăzute la indicatorii 1, 2, 3 și 4 rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare

10%

10%

10%

10%

-

6.

Procentul din numărul de sesizări justificate prevăzute la indicatorii 1, 2, 3 și 4 rezolvate după termenul de 30 de zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

-