Hotărârea nr. 302/2018

Acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de "Colegiu National" Liceul Teoretic "Emil Racovita" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 302

din 30.05.2018

privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de “Colegiu Național” Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 325/17.05.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44502/17.05.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 44504/17.05.2018 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea nr. 1616/15.05.2018 a Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 46877/15.05.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (2) din OMEN 3732 din 20.05.2013 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările

ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se acordă avizul consultativ pentru atribuirea titlului de “Colegiu Național” Liceului Teoretic “Emil Racoviță”, situat în Galați, str. Regimentul 11 Siret, nr. 12.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, pt Secretarul Municipiului Galați,