Hotărârea nr. 298/2018

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. pentru unele terenuri, in suprafata totala de 101,84 mp - proprietate publica a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 298

din 30.05.2018

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 101,84 mp - proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 320/15.05.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 47682/15.05.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 47684/15.05.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitările prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 101,84 mp - proprietate publică a municipiului Galați evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 298/30.05.2018

Nr. crt.

Obiectiv / Adresă poștală

Supra față domeniul public

Adresa

1.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA. - S.D.E.E. GALAȚI - pentru realizarea

Devierii instalațiilor electrice afectate de lucrarea-"Amenajare scuar Bd. Galați-str. Oțelarilor

74,35 mp

Adresa nr. 43057/03.05.2018

(5327/03.05.2018)

Planșa Anexa 1

2.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA. - S.D.E.E. GALAȚI - pentru realizarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent MAGAZIN RETAIL LIDL ROMANIA SCS, str. Oțelarilor NR. 13

18,49 mp

Adresa nr. 45978/14.05.2018 (5825/14.05.2018)

Planșa Anexa 2

2.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA. - S.D.E.E. GALAȚI - pentru "Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent CLĂDIRE PRODUCȚIE, DEPOZITE ȘI BIROURI EEKLS ROMÂNIA SRL ”, amplasat în jud. Galați, str. Al. Moruzzi nr. 132A

9 mp

Adresa nr. 43059/03.05.2018

(5326/03.05.2018)

Planșa Anexa 3

101,84 mp

Președinte de ședință,
ARIA       13.491 mp

Lungime   03.054 mp


1.

X-736430.542

Y=439340.007

2.

â=736430.978

Y=439339.460

3.

X=736450.124

Y=439354.662

4.

X=736448.829

Y=439356.280

5.

X=/3644S.O37

Y=439355.669

6.

X=736448.904

Y=439354.588

7.

X=736430.542

Y-439340.007


Galați, str. Eroilor, nr. 38, cam. 2 Atestat ANRE nr. 9820/2014

S.C. RBX ELEQJRKK.S.R.L.

BwwAdac   S.C. LIDL ROMANIA SCS.

Sat. Chiajna, corn Chiajna str. Industriilor, nr.19, etajl, cam E05, jud. Ilfov

R.C.: J23/1347/2007; C.U.I. R015300120

Proiect nr.

211/2018

Nume

•••J^cara:

TWuprotoct

Alimentare cu energie electrica Lidl Discount str. Otelarilor, mun. Galați, județul Galați

FAZA:

HCL

Sef Proiect

Ing.Ralea E.

Proiectat

Ing.Ghitau D.

/Data:

2018

Titlu planșa:

PLAN DE SITUAȚIE - HCL

Planșa nr.

E1

Desenat

Ing.Ghitau D.


Anexa 2


Anexa 3
Coordonate stereo - racord electnc


Y=442898 1122

Y=442901 7186

Y=442900 2233

Y=442896 6169


X=741138 1337

X=741135 4422

X=741133 4387

X=741136 1301

Loc secționare cablu existent

X=741147 7082 Y=442907 2882


— (7—
SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

MASURAT

ING

VODARICI LIVIU

1 . 500

DESENAT

ING

VODARICI LIVIU

VERIFICAT

ING

VODARICI LIVIU

DATA:

APROBAT

01.2018Manșon LES 20kV pr

Priza de pamant Rp<1 Ohm pr

Limită de proprietate Eekels Romania


M.E C


Nume


Semnătură


Cerințe


S=40nT. domeniul Eekels, se va preda către SDEEMN - Sucursala GalațiSC NAȘI SRL Galați

J17/1608/2007  RO22439008

0745 004194S=9m2, domeniul UAT Municipiul Galați, se va preda către SDEEMN - Sucursala Galați prin HCL

Specificație

Nume        Semnătură

Scara

Sef proiect

mg Ștefan TARAN

1:500

Proiectat

ing Cristi HOLOVATEC

Data

Desenat

ing. Florin ANDRONACHE

ianuarie 2018


LEGENDA

  • - construcție

  • - construcție


- gaze natur


canalizare


— cămin vizir


  • - 7/n;7 de franspc electrice pe sta

  • - pom


  • - geiger

  • - faluz sus


spațiu vere


PROPRIETAf

S.C. EEKELS ROM Al BENEFICIAR SC TANCRADS TITLU PLANȘĂ: Plan Topografic ■ obținerea autorizației de construire instalație de racordare la rețeaua ei locului de consum permanent clădi depozitare si birouri

ADRESA IMOBILU

Județul Galați, Municipiul Galați,

MORUZZI Nr. 132A-NR. <


Referat/expertiza

Beneficiar.

SDEE Muntenia Nord - Sucursala Galați

Titlu proiect Instalația de racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent “Clădire producție, depozit și birouri", amplasament jud Galați mun Galați strada Alexandru Moruzzi nr 132A


Titlu planșă

Plan de situație, pe suport topografic