Hotărârea nr. 297/2018

Completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 297

din 30.05.2018

privind completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 317/14.05.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 43060/14.05.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 43062/14.05.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), art. 119, și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 297/30.05.2018

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

219.

Teren

Strada Traian Vuia nr. 23 S9,

Suprafața = 10 mp

220.

Teren

Strada Saturn nr. 3-H, Suprafața = 214 mp

221.

Teren

Strada N. Leonard nr. 19, parterul blocului C15, tronson 2+3, scara 2, spațiul 1

Suprafața indiviză = 27,90 mp

222.

Teren

Strada Nae Leonard nr. 19, parterul blocului C15, Suprafața indiviză = 45,40 mp

223.

Teren

Strada Brăilei nr. 252, parterul blocului G3, scara 1, lot

1

Suprafața indiviză = 8,55 mp

224.

Teren

Strada Doctor Petru Groza nr. 8-D,

Suprafața = 128 mp

Președinte de ședință,