Hotărârea nr. 292/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 14, str. Mihai Eminescu nr. 149

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 292

din 30.05.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Mihai Eminescu, nr. 149

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 308/02.05.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 40002/02.05.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40004/02.05.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 34570/13.04.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Mihai Eminescu, nr. 149, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Mihai Eminescu, nr. 149, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință individuală, precum și a împrejmuirii terenului proprietate, beneficiar, Crăciun Ana-Claudia, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF                              ’

SERVICIUL STRATEGIE Șl DEZVOLTARE URBANĂ

Tel: +40 0236 307.708 Fax: +40 0236 461.460

Email: arhitectsef@primariagalati.ro
RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI NR.           ......

Conform Legii 350/2001 - ari 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L.nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, întocmim prezentul “raport ai informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

P.U.D, "CONSTRUIRE LOCUINȚA UNI FAMILIALĂ S+P+1E”, STR.MIHAI EMINESCU, NR. 149, GALAȚI, BENEFICIAR: CRĂCIUN ANA CLAUDlÂ

Elaborator S.C. Eumetria SRL, proiectant R.U.R. d-nul arh. Florin V. Voicilă, punct de lucru în Galați, str. Nicolae Balcescu, nr. 17A, bl. V3A, mezanin, tel. 0723236819.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat atât prin grija Instituției Arhitect Sef care a notificat Direcția de evidență, gestiune și administrare a patrimoniului, cât și prin grija beneficiarului; care a prezentat notificările vecinilor direcți ai parcelei care a generat P.U.D.: Stoica Gheorghe, Dogaru Otilia;

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT SEF,

Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIU


Raportul informării si consultării publicului cf. H.C.L. nr. 238 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

Str. Domnească, Nr.54, Cam.103, Et.1, Galați, România

www.primariagalati.ro

sc EUMETRIA srl


Punct de lucru: Galați, str.Bălcescu Nicolae, Nr.17A, Bl.V3A, Mezanin e-mail: eumetria@yahoo.com

tel: 0723236819

OBIECTIVUL:

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALA

ADRESA:

MUN. GALAȚI, STR. M. EMINESCU, NR. 149

BENEFICIAR:

CRACIUN ANA CLAUDIA

PROIECTANT GENERAL: SC EUMETRIA SRL

NR. PROIECT:

34/2017

FAZA:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - (P.U.D.)

EX. NR. 1

BORDEROU

PIESE SCRISE SI PIESE DESENATE

I. PIESE SCRISE:

PAGINA DE TITLU

BORDEROU

MEMORIU DE PREZENTARE PUD

II. PIESE DESENATE:

A0 - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SC. 1:500

SC. 1:500

SC. 1:500

SC. 1:500


A1 - SITUATIA EXISTENTA

A2 - REGLEMENTARI URBANISTICE

A3 - REGLEMENTARI EDILITARE

A4 - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

A5 - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

Întocmit:

ARH. FLORIN VOICILĂ

MEMORIU DE PREZENTARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU

1. DATE GENERALE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

- Denumirea investitiei:

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

- Amplasament:

Mun. Galati, Str. M. Eminescu, nr. 149

- Beneficiar:

CRĂCIUN ANA CLAUDIA

- Proiectant general:

Societatea EUMETRIA S.R.L.

- Identificare:

Proiect nr. 34/2017

- Faza:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

1.2. Obiectul lucrării

- prevederile temei program, conditiile de amplasare si realizare a obiectivului

Conform temei de proiectare, doamna Crăciun Ana Claudia dorește să realizeze o investiție de tip rezidențial - locuința individuala - pe un teren amplasat în partea central - vestica a municipiului Galati, în zona de tranziție dintre nucleul vechi al orașului și dezvoltarile rezidențiale cu densitate mare de locuire din anii 1970 - 1980, în proximitatea intersecției străzii M. Eminescu cu b-dul G. Coșbuc. Odata cu realizarea locuintei, se vor amenaja suprafete destinate accesului auto si pietonal, un spatiu destinat parcarii auto, respectiv spatii plantate.

Locuinta proiectata va fi amplasata într-o zonă mixtă, eterogenă funcțional, constructiv, vizual, traversată de bulevardul G. coșbuc. Alaturi de functiunea inițială - locuirea - s-au dezvoltat, in lungul bulevardului, serviciile si comertul axate în principal pe domeniul construcțiilor și pe cel auto.

Țesutul existent este de tip traditional, cu loturi inguste si lungi, ocupate inițial de locuinte de tip vagon, amplasate pe latura nordica si pe aliniament. Evolutia modului de locuire si de utilizare a terenului a condus la alterarea generală a tesutului, prin dezmembrari si alipiri dictate de cerintele proprietarilor sau de cele generate de noile functiuni inserate.

Relieful zonei este plat, fără declivități semnificative. Diferența de nivel specifica lotului studiat, de la nord spre sud, pe o distanță de 19,74m de cca. 0,5m, determinand o panta de 2,5%.

Lotul studiat se afla pe strada M. Eminescu la nr. 149 si este de forma aproximativ dreptunghiulara, cu latura scurta la strada, cu deschiderea de 8,29m. Adancimea lotului este de 19,74cm.

Situare in perimetrul urban: terenul studiat se afla in municipiul Galati, in zona traversata de bulevardul G. Cosbuc. Acest teren este in suprafata totala de 165,0mp - real masurat, respectiv 167mp, conform titlu de proprietate si extras de carte funciara.

Regimul juridic: lotul studiat se afla in intravilanul municipiului Galati, are suprafata de 167mp (165mp real masurat) si este proprietatea beneficiarei, Craciun Ana Claudia, in baza contractului de vanzare - cumparare cu incheiere de autentificare nr. 1736/ 07.04.2017.

Regimul economic:

- folosinta actuala: teren curti constructii;

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

Mun. Galati, Str. M. Eminescu, nr. 149

- destinația admisa: U.T.R.14' - pol urban principal - Coșbuc/ Basarabiei.

 • 2. ÎNCADRAREA in zona 2.1. Concluzii din documentații deja elaborate:

 • -  situarea obiectivului in cadrul localitatii, cu prezentarea caracteristicilor zonei/ subzonei in care acesta este inclus;

Pentru obiectivul studiat exista o documentantație de urbanism de nivel superior, PUG Municipiul Galați, aprobata cu Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 62/2015.

Caracterul zonei: arealul studiat are un aspect extrem de eterogen, dat de alăturarea de funcțiuni, construcții, elemente de infrastructură cât se poate de diferite, realizate într-un limbaj contradictoriu, fara vreo legatură cu prezența bulevardului cu câte 2 benzi pe sens, cu prospect amplu și cu cerințe specifice de dezvoltare. Strada M. Eminescu are o singura bandă, trotuare foarte înguste și lipsite de continuitate și aspect de uliță.

Construcțiile care populează această zonă sunt din perioada de mijloc a sec. XX, cu nenumărate intervenții specifice anilor post 1990. Regimul de înălțime, modul de amplasare și ocupare a loturilor, sistemul constructiv și plastica volumetrică diferă de la o construcție la alta.

-  concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona/ subzona/ ansamblul care include obiectivul studiat;

Studiul geotehnic realizat evidentiaza urmatoarele:

Zona studiata delimitează partea sudică a unității structurale majore Platfoema Moldoveneasca și Orogenul Nord - Dobrogean.

Succesiunea litografică a terenului de fundare de pe amplasament este următoarea:

 • - în suprafață întalnim până la adâncimi variabile cuprinse în intervalul 1,40 - 3,60m (zonă accident subteran) un strat de umplutură de pământ negru, local eterogena;

 • - urmează până la adâncimea executării forajelor - cca. 5,00m - un orizont loessoid galben, încă sensibil la umezire, vartos în general, puțin umezit în bază.

Nivelul hidrostatic al panzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate, aceasta aflându-se la adâncimi mai mari de 5,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de pe amplasamentul și funcție de acestea.

Amplasamentul cercetat se încadrează în zona cu gradul 8 de intensitate macroseismică, situându-se în apropierea liniei de fractură tectonică majoră Focșani - Nămoloasa - Galați.

Investiția propusă va avea un sistem de fundare direct, la adâncimea impusă constructiv si de cota de îngheț de 1,00m pe orizontul eoliana loessoid galben, ce se întalnește imediat sub stratul de umplutură de pământ negru din suprafața terenului de fundare, strat ce se va îndepărta în totalitatea lui. Zonele în care grosimile acestuia vor fi mai mari decât cota de fundare - dacă și acolo unde va fi cazul, vor fi considerate accidente subterane, se vor elimina în totalitatea optima de compactare (Woc = 12,0-16,0%) compactat manual/ semimecanic în straturi elementare cu grosimea de 10-15 cm. La fel se va proceda dacă la cota de fundare se vor întâlni eventuale zone cu umidități excesive (mai mari decât a celor din jur).

Fundarea se va face ținandu-se cont de:

-adâncimea de fundare: minim -1,50m pentru fundații exterioare și de 1,00 m pentru cele interioare;

-sistemul constructiv al construcției proiectate va fi astfel ales și calculat, încat să micșoreze sensibilitatea construcției la deformațiile terenului de fundare și să fie capabil să preia eventualele tasări neuniforme și diferentiate în timp ale terenului de fundare și, implicit, ale construcției proiectate ;

- accidentul subteran depistat cât și alte asemenea accidente subterane, dacă vor fi depistate, se vor curăța în totalitate iar golul rezultat va fi umplut corespunzător. Curățarea și soluționarea accidentelor se vor face cu sprijiniri corespunzătoare.

Presiunea convențională de calcul maxim admisă, pe terenul eolian loessoid vârtos -consistent, descris anterior, va fi de 100 kPa.

- prescriptiile si reglementarile din documentatiile de urbanism elaborate/ aprobate anterior;

Pentru terenul studiat se vor respecta reglementarile din documentatia RLU aferentă PUG Municipiul Galați în vigoare, specificate în certificatul de urbanism nr. 751 din 06.06.2017.

Imobilul se afla in UTR 14' - pol urban principal - Coșbuc / Basarabiei. Reglementările aplicabile investitiei proiectate sunt1:

Utilizăre funcțională:

Utilizări admise:

- locuinte individuale si colective

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFAȚĂ, FORME, DIMENSIUNI)

-suprafața minimă a parcelelor este de 150 mp pentru construcții înșiruite și 200 mp pentru construcții izolate sau cuplate;

 • - front minim: 8m in cazul constructiilor insiruite si 12m in cazul constructiilor cuplate sau izolate. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Construcțiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului străzii cu următoarele condiții:

 • - în cazul în care pe parcelele învecinate construcțiile sunt retrase de la aliniament se va respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea dominantă pe stradă, instituită prin regulamentele anterioare, evidențiată prin clădiri mai noi și în stare bună;

 • - în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție retrasă de la aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcție neviabilă iar caracterul străzii indică tendința clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, de regulă cu 3 -5.0 metri, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 3-5.0 metri;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - banda de construibilitate față de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri în cazul clădirilor cu înălțimi de până la P+4 niveluri și de maxim 20.0 metri în cazul clădirilor cu înălțimi de peste P+4 niveluri, cu condiția respectării distanței de 5 metri față de limita posterioară;

 • - în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent numai cu acordul proprietarului vecin, iar față de limita opusă se va retrage la o distanță egală cu minim 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

CIRCULAȚII ȘI ACCESE

 • - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

 • - pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;

 • - accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta;

 • - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare;

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

Mun. Galati, Str. M. Eminescu, nr. 149

Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de parcare, se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.

Functiune nr. minim locuri de parcare

Construcții de locuinte -1loc parcare

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

-înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora, astfel incat inaltimea maxima la coama/atic pe o distanta de minim 5m de la aliniament sa nu depaseasca distanta intre aliniament

TIP UTR RH niveluri/H maxim (metri la coama/atic)

UTR 14' - pol urban principal          min 1         max

4/15m        5-9/18-30m

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerințelor de coerență a secvențelor particulare de țesut urban și va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ține seama de caracterul zonei și de caracteristicile clădirilor învecinate, în ceea ce privește:

 • - volumetria : simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcțiile din care volumul este perceput în relație cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidențierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.;

 • - arhitectura fațadelor: armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forță verticale și orizontale și ca frecvență a elementelor-accent, armonizarea cu vecinătățile imediate ca proporții ale elementelor arhitecturale, ca relief al fațadei, ca transparență a balustradelor balcoanelor și logiilor, etc.;

 • - materiale de construcție: armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcției inițiale în caz de refacere și extindere;

 • - culoare: armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianței cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului fațadelor etc.;

 • - în vederea autorizării se vor prezenta studii suplimentare de inserție pentru noile clădiri sau pentru intervenții asupra clădirilor existente ( ilustrări grafice, fotomontaje, machete);

 • - se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, realizarea unor false mansarde, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

 • - toate construcțiile noi sau reabilitate vor fi racordate la rețelele edilitare publice de apă, canalizare;

 • - noile clădiri vor fi echipate fie cu o antenă colectivă și o rețea de videocomunicații conform reglementărilor tehnice în vigoare, fie cu un branșament la rețeaua cablată;

 • - toate rețelele edilitare vor fi amplasate în subteran;

 • - se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă; SPATII LIBERE SI SPAȚII PLANTATE

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

 • - terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

Funcțiune                            % min. spatiu verde din supraf. teren

Construcții de locuințe         în funcțiune de tip locuire, dar nu mai putin de 2 mp/ locuitor

ÎMPREJMUIRI

Se va menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

 • - în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre stradă vor avea, înălțimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor fi dublate de gard viu; poate fi autorizată o înălțime diferită în cazul reconstrucției sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existentă;

 • - stâlpii de susținere în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul clădirii principale și al gardurilor alăturate;

 • - porțile se vor armoniza cu împrejmuirea;

 • - pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace și vor avea înălțimea de 2.00 metri;

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI: PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT%), COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

În zonele cu restricții pentru construit, se vor respecta condițiile impuse de studiile geotehnice.

TIP UTR                               POT   CUT

U.T.R. 14' - pol urban principal                 45     1,5

2.2 Concluzii din documentatii realizate concomitent cu P.U.D.: Nu este cazul.

 • 3. SITUATIA EXISTENTA__________________________________________________________

-   accesibilitate la c ăile de circulații

Terenul studiat este accesibil din strada M. Eminescu (domeniu public). Amplasamentul se afla pe o artera cu o singură bandă ce deservește ambele sensuri, dar cu o lungime de cca. 70m. Strada M. Eminescu are calea de rulare cu imbracaminte definitiva, din asfalt (degradată), este bordata de trotuare înguste și discontinui. Spre est, strada se intersectează cu bulevardul G. Coșbuc, iar spre vest cu strada Bucureștii Noi.

- suprafata ocupata, limite si vecinatati

Terenul este ocupat de o constructie cu destinația de locuință, cu suprafața de 42mp si amenajarile aferente - toate aflate intr-o stare avansată de degradare. În vederea realizării noii locuințe, cea veche se va desființa, iar terenul va fi adus la cotă. Suprafata terenului este de 167mp conform titlu de proprietate.

Vecinatati:

 • -  la N: proprietate publică: strada M. Eminescu

 • -  la V: proprietate privată: Stoica Gheorghe

 • -   la S: proprietate privata: Dogaru Otilia

 • -   la E: proprietate privata: municpiul Galați

- suprafete de teren construite si suprafete de teren libere

In momentul de fata pe teren se află o construcție cu suprafața de 42mp, care va fi desființată.

- caracterul zonei, aspectul arhitectural, urbanistic

Zona studiata are un caracter eterogen, fiind constituita, initial, ca extindere a orașului vechi; ulterior, parcelarul a evoluat in mod spontan, cu loturi ce au fost dezmembrate si alipite de-a lungul timpului, ajungandu-se la formele si dimensiunile actuale. Loturile au acces din bulevardul G. Coșbuc si din străzile perpendiculare pe acesta, iar configuratia lor nu respecta prevederile din normativele specifice. In cea mai mare parte, în perioada de constituire, s-au construit locuinte tip vagon, amplasate pe hotarul de nord, si mai rar in regim izolat. Cladirile sunt dispuse cu fatada laterală catre strada, marcand aliniamentul, iar inaltimea acestora este

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

Mun. Galati, Str. M. Eminescu, nr. 149

variabila, intre ”parter” si ”parter+1”, dictata de preferintele beneficiarilor. Cladirile vechi, dispuse la front, sunt intr-o stare precara si au sistem constructiv nedurabil (zidarie de caramida cu planseu din lemn). Sistemul de acoperire este de tip sarpanta.

Constructiile nou realizate in zona sunt construite in regim izolat si retrase de la front, avand un regim de inaltime variabil.

-   destinatia cladirilor

Zona studiata cuprinde o varietate largă de functiuni si constructii, dominand spațiile destinate comerțului și serviciilor în domeniile auto și construcții.

În conformitate cu PUG municipiul Galați, amplasamentul studiat se află intr-o zonă cu potențial de dezvoltare, a cărei imagine actuală necesită ample transformări.

Pe amplasamentul studiat exista, in momentul de fata, o constructie (locuință) și amenajari, care se vor desființa pentru a permite realizarea noii locuințe.

- tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate

Terenul pe care se va realiza locuinta individuală este proprietate privată a beneficiarei, Crăciun Ana Claudia, dobândit prin vânzare - cumpărare, conform contract cu încheiere de autentificare nr. 1736/ 07.04.2017. Terenul este ocupat de o construcție cu suprafața de 42mp, ce va fi desființată.

- concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare

In concluziile studiului geo se arata ca pe amplasamentul studiat terenul de fundare este constituit din stratul de loess galben sensibil la umezire, din Grupa B. Acest fapt impune ca fundarea constructiilor proiectate sa se faca in conformitate cu prescriptiile din “Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire” indicativ P7/2000, astfel:

 • - adancimea de fundare pentru fundatiile exterioare va fi de minim 1,50 m, și 1,00 m pentru cele interioare.

 • - presiunea conventionala de calcul este de 100kPa;

Pentru limitarea valorilor tasarilor si a efectelor lor asupra structurii de rezistenta, Normativul P7-2000 recomanda:

-sistematizarea verticala a intregii incinte, pentru colectarea si dirijarea apelor din precipitatii; -prevederea de trotuare, rigole, pante in jurul constructiei pentru evitarea stagnarii apelor din precipitatii;

-introducerea in canale de protectie a tuturor retelelor purtatoare de apa rece, calda si de canalizare.

- accidente de teren (beciuri, hrube si umpluturi) cu precizarea pozitiilor acestora

In cadrul cercetarii efectuate a fost identificat un accident de teren, aflat în partea central - vestică a lotului, la sud de construcția existentă. Se mentioneaza ca zonele în care grosimile stratului de pământ negru vor fi mai mari decât cota de fundare, sau dacă la adâncimea de fundare impusă constuctiv vor fi depistate zone cu în care grosimile acestuia vor fi mai mari decât cota de fundare - daca si acolo unde va fi cazul, vor fi considerate accidente subterane, se vor elimina în totalitatea lor și înlocui pănâ la cota de fundare, cu loess galben curat, cu umiditatea optima de compactare (Woc = 12,0-16,0%) compactat manual/ semimecanic în strate elementare cu grosiema de 10-15 cm. La fel se va proceda dacă la cota de fundare se vor întălni eventuale zone cu umidități excesive (mai mari decat a celor din jur).

- adancimea apei subterane

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

Mun. Galati, Str. M. Eminescu, nr. 149

Nivelul hidrostatic al panzei de apa subterana nu a fost interceptat în forajul executat, acesta aflandu-se la adâncimi mai mari de 5,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de pe amplasament.

- parametri seismici caracteristici zonei (zona, grad Ks, Tc)

Conform cod de proiectare seismica a municipiului Galati, zona are urmatoarele caracteristici macrosesimice:

-perioada de control (de colt) Tc=1,0 sec

-acceleratia terenului         ag= 0,30 g

- analiza fondului construit existent (inaltime, structura, stare, etc)

La momentul elaborarii PUD pe teren se află o construcție cu destinația de locuință, realizată din materiale nedurabile - paiantă, cu acoperiș tip șarpantă. Regimul de înălțime este parter.

Fondul construit imediat învecinat lotului studiat este eterogen, alcătuit din locuințe și spații cu alte destinații, cu regim de înălțime parter și parter + 1 etaj, realizate din materiale nedurabile, semidurabile și, în pondere mică, durabile. Acoperirea se face în sistem tradițional, pe șarpantă din lemn și învelitoare din tabla, cu pante medii.

- echiparea existenta:

Conform avizelor obtinute, in zona exista retele de utilitati astfel:

-reteaua de alimentare cu apa și reteaua de canalizare: în momentul de față, pe str. M. Eminescu, APA-CANAL S.A. are în exploatare conductele de distribuție apa potabilă, PEHD De 100mm si colectorul de canalizare PAFSIN Dn 300 mm. Amplasamentul studiat are branșament apă potabilă. In condițiile în care obiectivul implică debite de apă potabilă și de ape uzate/ pluviale mărite, asigurarea utilităților se va face prin redimensionarea branșamentului de apă și dimensionarea racordului de canalizare, după obținerea noului aviz de branșare/ racordare.

-reteaua de alimentare cu energie electrica existenta în zonă este în proprietatea Electrica S.A. Desi pe planul anexa la aviz nu sunt figurate retele de alimentare cu energie electrica, in lungul strazii exista retele aeriene de joasa tensiune, la care sunt racordate locuintele invecinate.

- alimentare cu gaze naturale: in lungul strazii M. Eminescu exista o retea subterana de gaze naturale, fiind posibila racordarea locuintei proiectate.

Locuinta individuala va fi racordata la retelele existente in zonă: apă, canalizare, alimentare cu energie electrica și gaze naturale.

 • 4. REGLEMENTARI

- obiectivele noi solicitate prin tema - program

Obiectivele solicitate prin tema si analizate in prezentul PUD sunt:

 • -   realizarea a unei constructii cu functiunea de locuinta individuala.

 • -  configurarea accesurilor carosabile si pietonale ce vor deservi investitia

 • -   realizarea amenajarilor exterioare cu circulatii pietonale si carosabile in incinta, trotuare, spatii verzi, imprejmuire.

- functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor

Prin tema formulata de beneficiar se solicita realizarea a unei constructii cu functiunea de locuinta. Cladirea cu destinatia de locuinta individuala va beneficia de spatiile specifice:

camera de zi, bucatarie, dormitoare, bai si spatii de depozitare. Volumul va fi independent, realizat in regim cuplat, amplasat pe hotarul de est și retras față de latura de nord a incintei (față de aliniament).

Locuinta se va desfasura pe subsol + parter + 1 etaj. Accesul se va realiza dinspre nord. Organizarea functionala:

- subsol: spatiu tehnic și de depozitare, cu inaltimea libera de 1,80m

- la parter: din holul de intrare amplasat spre nord se face distribuția către livingul care conține circulația verticală și către spațiile conexe. Spre sud este amplasată bucătăria cu locul de luat masa.

- la etaj: 2 dormitoare cu dressing și câte o baie.

Corp - locuința individuala

Regim de inaltime: subsol + P + 1 Etaj

Categoria de importanta: D

Imprejmuirea se va desfasura pe limita de proprietate si va fi realizata din panouri opace, cu inaltimea de 2m, catre incintele invecinate, respectiv din panouri transparente cu soclu plin, cu inaltimea de 60cm si inaltimea totala de maxim 2m, spre strada M. Eminescu.

capacitatea, suprafata desfasurata

Corp - locuința individuala

Ac (mp)

74,25mp

Ad(mp)

148,5mp

Regim de înălțime

S + P + 1 Etaj

Hmax la atic

7.50m fata de cota trotuarului

- principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi (distante fata de constructiile existente, accese pietonale si auto, accese pentru utilajele de stingere a incendiilor etc.) Cladirea proiectata va fi amplasata pe limita de vest a proprietății, dar va fi retrasă față de amplasament, date fiind condițiile existente :

 • -  dimensiunile lotului sunt reduse - 8,29m x 19,74m. Lățimea lotului (cu mici variații pe adâncime) conduc către amplasarea noului volum în apropierea limitei de proprietate

 • -   prezența calcanului pe limita vestică va altera însorirea locuinței și a curții, determinând soluția de amplasare a locuinței pe această latură

 • -  gabaritul extrem de redus al străzii și necesitatea reconfigurării viitoare a aceteia determină retragerea volumului proiectat, astfel încât să fie posibilă lărgirea ulterioară a străzii M. Eminescu

Distante fata de limitele de proprietate - se propun urmatoarele retrageri minime (edificabil propus):

 • - fata de limita de proprietate dinspre nord (aliniament): minim 3,0m

 • - fata de limita de proprietate dinspre sud: minim 3,91m

 • - fata de limita de proprietate dinspre vest: 0m - construcția se amplasează pe hotar

 • - fata de limita de proprietate dinspre est: minim 1,46m

Avand in vedere prevederile Codului Civil, pe latura de est a constructiei nu se va permite vederea directa spre fondul invecinat, dar vor fi montate ferestre fixe, mate, pentru luminarea și ventilarea camerei de zi.

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Mun. Galati, Str. M. Eminescu, nr. 149

Imprejmuirea se va desfasura pe limita de proprietate si va fi realizata din panouri opace, cu inaltimea de 2m, catre incintele invecinate, respectiv din panouri transparente cu soclu plin, cu inaltimea de 60cm si inaltimea totala de maxim 2m, spre strada M. Eminescu, unde se vor amplasa portile de acces pentru persoane si autovehicule.

Accesul in incinta studiata se va face dinspre strada M. Eminescu. Accesul pietonal si auto in incinta se vor face pe latura de nord a acesteia, din strada M. Eminescu. In partea de nord -est a terenului se va amenaja o platforma dalata pentru 1 loc de parcare.

- Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente mentinute

Pe lotul studiat nu vor exista alte constructii în momentul edificării noii locuințe, prin urmare nu se stabilesc relatii spatiale sau functionale cu cladiri in aceeasi incinta.

Mediul construit existent este eterogen, atât ca vechime, cât și ca modalitate de construire. Astfel, imaginea oferită spațiului public este improprie spațiului urban de tip central.

In imediata vecinatate a lotului studiat se afla, spre est și vest locuințe vechi, degradate, cu regim de înălțime parter.

Date fiind conditionarile generate de configuratia lotului si de prezenta calcanului spre vest, dar si de gabaritul insuficient al străzii, pentru a obtine insorirea favorabila a cladirii si a curtii, s-a optat pentru realizarea unei locuinte in regim cuplat, organizata pe 2 niveluri supraterane, cu acoperire in sarpanta cu panta mica, protejata de atic. Locuinta proiectata se inscrie in tendintele locale actuale.

- principii de interventie asupra constructiilor existente

Construcția existentă pe amplasament va fi desființată.

- modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale

Circulatia carosabila si cea pietonala se realizeaza pe strada M. Eminescu. Aceasta strada are o banda ce deservește ambele sensuri si este bordata de trotuare de dimensiuni reduse. Lungimea tronsonului de strada este de cca. 70m, între b-dul G. Coșbuc și strada Bucureștii Noi.

Accesul pietonal in incinta se va face distinct fata de cel auto, prin porti si alei configurate si dimensionate in mod specific. Accesul auto se va face direct pe platforma destinata parcarii. Accesul pietonal se face prin intermediul unui trotuar.

- principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei

Configuratia volumetrica, organizarea functiunilor interioare si exterioare, modul de amplasare a constructiei pe parcela s-au realizat astfel incat sa se obtina un volum integrat in tesutul existent, optim pentru desfasurarea activitatilor de tip locuire. Constructia de tip punct, cu accente verticale, ritmata, cu acoperis sarpanta, cu pante mici se incadreaza in mediul existent, fiind in acord cu relieful zonei.

- conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta

Nu este cazul.

- solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii (dupa caz)

Nu sunt necesare interventii pentru diminuarea poluarii sau pentru reabilitarea ecologica a sitului.

- prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

Mun. Galati, Str. M. Eminescu, nr. 149

Pentru asigurarea gradului optim de accesibilitate pe sectorul de drum studiat, este necesara reconfigurarea carosabilului si a trotuarelor pietonale.

- solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

Pe amplasamentul studiat se vor amenaja suprafete plantate in suprafata de 35.34mp, un procent de 21.4% din suprafata terenului.

- profiluri transversale caracteristice

Profil existent: in zona lotului studiat, strada M. Eminescu are latimea de cca. 6.70m si este compusa din suprafata rutiera de 4,70m cu o banda care funcțioează în ambele sensuri si suprafata pietonala de 1m latime pe fiecare parte, fără aliniament de arbori. În momentul de față drumul are imbracaminte definitivă, dar degradată.

Profil propus: se propune reconfigurarea străzii M. Eminescu astfel încât să se asigure :

- câte o bandă pe sens, cu lățimea de 3,5m

- trotuare cu lățimea de 1m pe ambele laturi

- lucrari necesare de sistematizare verticala

Lucrarile de sistematizare verticala prevazute sunt determinate de configuratia terenului, cu o usoara cadere de nivel spre nord:

- amenajarea suprafetelor dalate/ asfaltate cu pante pentru scurgerea si directionarea apelor pluviale catre receptori

- realizarea unui sistem de preluare a apelor pluviale si deversare catre sistemul centralizat existent

- amenajarea spatiilor plantate

- realizarea trotuarelor pietonale si a trotuarelor de protectie. Se va amenaja o platforma dalata pentru parcarea unui autovehicul.

- regimul de construire (alinierea si inaltimea constructiilor, procentul de ocupare a terenurilor)

Regim de aliniere: fata de limita de nord (aliniament) se va practica o retragere de minim 3m. S-a optat pentru amplasarea constructiei in partea vestica a incintei si retras față de limita nordica, datorita conditiilor impuse de vecinatati, de configuratia terenului si de cerintele locuirii.

Regimul de inaltime: subsol + parter +1 etaj. Inaltimea maxima la atic va fi de 7.50m.

POT efectiv realizat = 45%

- coeficientul de utilizare a terenurilor:

CUT efectiv realizat =0,9

- asigurarea utilitatilor (surse, retele, racorduri)

Corpul de cladire propus va fi racordat la utilitatile existente in zona in urma autorizarii si executarii lucrarilor de constructii. Locuinta va beneficia de racorduri la utilitati: apa prin intermediul unui camin apometru amplasat la marginea proprietatii, canalizare prin intermediul unui camin, gaze naturale prin intermediul unui post de reglare masura, amplasat la limita proprietatii, electrice prin intermediul unui tablou general, amplasat la limita proprietatii.

In lungul străzii M. Eminescu exista rețelele necesare - apa, canalizare, energie electrica, aflate in proprietatea detinatorilor de retele. Este necesar doar a se realiza bransamentele aferente.

bilant teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent si propus)

Suprafața teren - 165,0 mp

Existent - se va demola

Propus - locuinta

Ac (mp)

42

74,25mp

Ad(mp)

42

148,50mp

Suprafețe plantate in incinta

-

35.34mp

Suprafețe dalate

-

69.34mp

POT efectiv realizat

25,45

45%

POT maxim admis

45%

45%

CUT efectiv realizat

0,25

0,9

CUT maxim admis

1,5

1,5

Regim de inaltime

Parter

Subsol + Parter + 1Etaj

Nota: In calculul Ad si CUT nu a fost inclusa aria subsolului, care are destinatie exclusiv tehnica si inaltimea libera de max. 1.80m.

 • 5. CONCLUZII

-   consecintele realizarii obiectivelor propuse

Intrucat investitia priectata se incadreaza in tesutul existent atat ca functiune, cat si ca gabarit construit, consecintele realizarii sale, ca obiect singular, nu vor fi remarcabile.

-   măsuri ce decurg in continuarea P.U.D.

 • - asigurarea echipării tehnico - edilitare

 • - reconfigurarea căii de acces.

-   punctul de vedere al elaboratorului asupra solutiei

Solutia propusa prin prezentul PUD satisface cerintele temei - program, astfel:

 • -  cladirea propusa va fi amplasată retras față de aliniament, în concordantă cu tendința actuală în domeniul locuirii.

 • -   Retragererile fata de limitele laterale si posterioare ale lotului s-au stabilit cu respectarea cerintelor din Codul Civil si PUG municipiul Galați;

 • -  clădirea propusa se va amplasa în regim cuplat

 • -  clădirea va avea regimul de înalțime S + P + 1E, cu înălțimea maximă la atic de 7.5m.

 • -  locuința va avea un volum simplu, cu finisaje exterioare ce răspund cerintelor actuale de calitate;

 • -  se va asigura echiparea edilitară a construcției propuse, prin branșamente de la rețelele existente în zonă.

Intocmit: sef proiect

ARH. FLORIN VOICILĂLocuinta unifamiliala Parter


168


441900


Propune e reconfigurare

__ profil șțrcd_al _


dal


__Spatiu servicii__ Parter + etaj + mansarda53.80


■ ■■■■■■■■■■■■■■■■


53.78


STR. MIHAI EMINESCU


11

53.94


24 ■5423


Propunere recor figurare profil stradal


Locuinta unifamiliala Parter


4,98

Locuinta unifamiliala

S + P + 1E


4,98


■—w


Locuința

Parter


Locuința Parter


BILANT TERITORIAL(existent - propus)

S teren = 167,0 mp conf acte

S teren = 165,0 mp conf masuratoare

Situatia inițiala locuinta se va demola

Situatia proiectata

Ac (mp)

42.0

74.25

Ad (mp)

42.0

148.5

Suprafete dalate

-

69.34

Spatii plantate

-

21.41mp

Regim de inaltime

parter

S + P + 1E

POT

25.45%

45%

CUT

0.25

0,9


Plan Topografic

Mun. Galati, Str. Mihai Eminescu, nr. 149, • Jud. ' Galati scara •: 11::(20D


LEGENDA


24 ^54^

O


Punct de cota

Statie

Canalizare


Pom

Stalp de beton

Conducta (subteranaide (gaz

Limita de proprietate

Gard • de beton

Gard metalic

Perete de constructie


SuprafatâTimoihiluluii (studiat este (dedj65 mp.

Constructii:

C1(P) -(Constructie dus destinația (locuinta^ âflataein stare(îaVansataJde


C t S^gCdatF^nULteareiENT ESTE

Constructia C1 este propusa pentru desfiintare. _


e propusa pentru desiiintare.

VAlABIlINSOȚIT de procesul

VERBAL DE RECEPȚIE


NR.


DATAO AMPLASAMENT STUDIAT


LEGENDAy P. U. D.________

STR. M. EMINESCU, NR. 149


LIMITA ZONEI STUDIATE

limita zona studiata

limita de proprietate - teren ce face obiectul PUD


CONSTRUCTII EXISTENTE MENTINUTE cladiri existente


INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

inaltime locuinte propuse max. 7.5m la atic


INDICI DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI (POT și CUT)

- POT maxim =45,00%, CUT maxim = 1.5CIRCULATIA CAROSABILA PROPUSA,

PARCAJ - 1 LOC


______________________j (MWâ3a

is&l ATI

/O /9 £ /./. .^ •/. £; 34?/. Z..

.......(nr.de înregistrare I data)

recepționat

Sing. SORIN CANTEMIR

SEMNĂTURA/


Se confirma (supIăfatactiin(^masluratOriSlilnttJKodUGerea■( imobilului •


Parafa


Semnătura si data


Stampila OCPI


le( date


ACCESE PIETONALE SI AUTO


SPATII PLANTATE EXISTENTE MENTINUTE SI PROPUSE spatii plantate propuseVERIFICATOR\ EXPERT

NUME

SEMNATURA

Proiectant genera1     EUMETRIA S.R.L.

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ARH. VOICILA F.

PROIECTAT

ARH. VOICILA F.

DESENAT

ARH. VOICILA F.

CERINTA

SCARA:

1:200


BENEFICIAR:

CRĂCIUN ANA - CLAUDIA


TITLUL PROIECT: CONSTRUIRE LOCUINTĂ ȘI ÎMPREJMUIRE

JUD. GALATI, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 149


DATA:    TITLUL PLANSEI:

DEC. 2017 REGLEMENTARI URBANISTICE


PR. NR.: 34/2017


FAZA:

P.U.D.


PL. A2UATi Galati

CoHȘSjR®TA?17-75î


Locuinta unifamiliala Parter


53.87


Locuinta unifamiliala Parter


ie


Locuinta

unifamiliala

Parter

1

1

168,    25    ✓


Spatiu servicii Parter + etaj + mansarda


441900


c — STR. MIHAI CmNEsCu


9

64


—o

54.76"


Plan Topografic

Mun. Galati, Str. Mihai Eminescu, nr. 149, ' Jud. Galati scara :: 11 ::22®0


Suprafata imobilului studiat este ' de 165 mp.

Constructii:

C1((P) -Constructie cus destinătia ilocuăfita, affataeinstareaaVadsatadd©


;e propusa pentru desfiintare.

VALABIL ÎNSOȚIT DE PROCESUL

VERBAL DE RECEPȚIE

NR.............. DATA.......................


lei dateO AMPLASAMENT STUDIAT


E-


E-Ca


VERIFICATOR\ EXPERT

NUME

SEMNATURA

Proiectant general

EUMETRIA S.R.L.

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ARH. VOICILA F.

PROIECTAT

ARH. VOICILA F.

DESENAT

ARH. VOICILA F.

CERINTA

SCARA:

1:200/500

DATA:

DEC. 2017


* P. U. D._______

STR. M.EMINESCU, NR. 149


LEGENDA:

Instalații existente


- Retea apa rece existenta -

PE HD De 100 mm


- Conducta canalizare existenta

PAFSIN Dn 300 mm


- Retea electrica JT existenta


- Conducta gaze existenta


Branșamente propuse

- Racord apă potabilă proiectat


- Bransament canalizare proiectat


- Bransament electric


- FB - Firidă branșament electric


 • - Bransament gaze proiectat

 • - Post reglare masura


- Camin apometru


- Camin canalizare


BENEFICIAR:

CRĂCIUN ANA - CLAUDIA


TITLUL PROIECT: CONSTRUIRE LOCUINTĂ ȘI ÎMPREJMUIRE

JUD. GALATI, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 149

TITLUL PLANSEI:

REGLEMENTARI EDILITAREPR. NR.: 34/2017


FAZA:

P.U.D.


PL. A3


1

Conform PUG municipiul Galati