Hotărârea nr. 287/2018

Aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a caietului de sarcini si a contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor stationate/oprite neregulamentar in municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 287 din 30.05.2018

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 161/14.03.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 25402/16.03.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 25404/16.03.2018, al Direcției Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț si privatizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1), lit. ”i”, art. 7, alin. (1) si ale art. 10, alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006;

Având în vedere dispozițiile art. 7, lit.” h” și ”k” din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 19 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, prezentat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Caietul de sarcini a serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, prezentat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, prezentat în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galati,

Anexa 1 la HCL nr. 287/30.05.2018

REGULAMENTUL

de organizare și funcționare al serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.

Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care se desfășoară serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați.

Prezentul regulament stabilește modul în care se desfășoară activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă.

Art. 2.

Serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați se desfășoară sub Autoritatea Administrației Publice Locale a Municipiului Galați care coordonează, reglementează și controlează modul în care operatorul asigură activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă.

Art. 3.

Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați.

Capitolul II DEFINIȚII Art. 4.

Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni:

1. activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorității Municipiului Galați, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea infrastructurii, dezvoltarea durabilă a acesteia și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru locuitorii comunității locale;

 • 2. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, precum și tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;

 • 3. conducător - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracțiune, animale izolate sau în turmă, de povară ori de călărie;

 • 4. domeniul privat al unității administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unității administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acesteia;

 • 5. domeniul public al unității administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

 • 6. drum public - orice cale de comunicație terestra, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile;

 • 7. infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale si este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

 • 8. operatorul serviciului - societate specializată prin intermediul căreia

autoritatea administrației publice locale, în baza hotărârilor adoptate de Consiliul Local,   desfășoară activități prin intermediul cărora ridică,

transportă, depozitează   și   eliberează vehiculele staționate/oprite

neregulamentar pe partea carosabilă;

 • 9. oprire - imobilizarea voluntară pe drum a unui vehicul pentru o durată de cel mult 5 minute, conducătorul vehiculului rămânând în vehicul sau în apropierea acestuia pentru a putea la nevoie să-l deplaseze. Peste aceasta durată se consideră oprire/staționare neregulamentară;

 • 10. oprire/staționare neregulamentară - în sensul prezentului regulament prin oprire/staționare neregulamentară se înțelege situația în care oricare dintre roțile vehiculului, aflat în afara spațiilor semnalizate corespunzător, se regăsește pe partea carosabilă;

 • 11. parte carosabilă - porțiunea din platforma drumului destinată circulației vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părți carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărțitoare sau prin diferența de nivel;

 • 12. ridicarea unui autovehicul - măsura tehnico-administrativă aplicată în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local de reglementare a monitorizării si identificării, blocării ridicării, transportării, depozitării și eliberării vehiculelor staționate/oprite neregulamentar, pe care polițistul local o dispune pentru una dintre situațiile prevăzute de art. 143 din H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

 • 13. trotuar - spațiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferență sau fără diferență de nivel, destinat circulației pietonilor;

 • 14. beneficiari/utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • 15. vehicul - sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;

 • 16. zona drumului public cuprinde suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protecție și zona de siguranță. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale.

Capitolul III

ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI GESTIUNEA SERVICIULUI DE

s                   »                                »

RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ȘI ELIBERARE A VEHICULELOR STAȚIONATE/OPRITE NEREGULAMENTAR ÎN MUNICIPIUL GALAȚI Art. 5.

Înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar constituie obligația exclusivă a Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Galați.

În acest sens Consiliului Local al Municipiului Galați, asigură coordonarea, reglementarea și controlul funcționării serviciului iar ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, intră în atribuțiile și responsabilitatea operatorului desemnat de către Consiliul Local al Municipiului Galați.

Art. 6.

Prezentul regulament de organizare și funcționare al serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, este elaborat cu respectarea și îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobat prin HG nr. 955/2004, a prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, Legii nr.155/2010 a Poliției Locale și H.G nr. 1.332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale cu modificările și completările ulterioare.

Art.7.

Funcționarea serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați se realizează în condiții de transparență prin realizarea consultării publice și are ca obiectiv asigurarea unui nivel calitativ ridicat.

Art. 8.

Activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați vor asigura în principal:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică al comunității locale;

 • b) continuitatea serviciului;

 • c) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

 • d) dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unității administrativ-teritoriale;

 • e) protecția și conservarea mediului natural și construit.

Scopul serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în municipiul Galați, are ca obiect:

 • a) descongestionarea drumurilor publice;

 • b) facilitarea accesului la obiectivele de interes public;

 • c) optimizarea transportului în comun și protejarea pietonilor pe trotuare;

 • d) respectarea dreptului la libera circulație a persoanelor;

 • e) fluidizarea traficului rutier;

 • f) asigurarea fluenței circulației în condiții de siguranța rutieră;

 • g) eliberarea căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;

 • h) îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru vehicule;

 • i) creșterea gradului de siguranță la trafic pe drumurile publice.

Art. 9.

 • (1) Activitățile specifice serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați prestat/furnizat trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor indicatorii de performanță aprobați de către Consiliul Local al Municipiului Galați.

 • (2) Indicatorii de performanță aprobați de către Consiliul Local al Municipiului Galați respectă cadrul general stabilit în acest scop în prezentul regulament.

Art. 10.

Gestiunea serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați se organizează în sub forma gestiunii directe sau gestiunii delegate (indirecte), fiind asigurat astfel raportul cost-calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate și ținându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale localității, de starea infrastructurii edilitar-urbane a unității administrativ-teritoriale, de posibilitățile de dezvoltare ale acesteia.

Art. 11.

 • (1) În cazul gestiunii directe sau gestiunii delegate (indirecte), desfășurarea serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați se va realiza prin încredințarea în totalitate sau parțială a realizării activităților specifice către un operator care va asigura activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă.

 • (2) Încredințarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar se va face în condițiile prevăzute de cadrul legal în vigoare în baza unei hotărâri de dare în administrare sau a unui contract de delegare a gestiunii.

Capitolul IV IDENTIFICAREA, RIDICAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ȘI ELIBERAREA VEHICULELOR STAȚIONATE/OPRITE NEREGULAMENTAR PE PARTEA CAROSABILĂ

Secțiunea 1 - Identificarea vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe domeniul public și privat al municipiului Galați

Art. 12.

Identificarea (constatarea) staționării/opririi neregulamentare se efectuează de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Galați - Serviciul de siguranță Rutieră, care au obligația de a aplica sancțiuni contravenționale conform prevederilor legale în vigoare și dreptul de a dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe domeniul public și privat al municipiului Galați.

Art. 13

Nu se dispune ridicarea vehiculului aparținând unei instituții dintre cele menționate la art.24 alin.(2) din prezentul Regulament și art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență.

Art. 14.

Ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe domeniul public și privat al Municipiului Galați se va realiza de către operatorul serviciului.

Art. 15. Activitățile de ridicare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar se efectuează numai la dispoziția polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Galati-Serviciul Siguranța Rutieră, potivit prevederilor legale în vigoare.

 • 1) Polițistul local dispune măsura tehnico-administrativa de ridicare a vehiculului staționat/oprit neregulamentar și întocmește în scris Dispoziția de ridicare, conform prevederilor legale în vigoare.

 • 2) Dispoziția de ridicare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

 • a) dată, oră și locul ridicării vehiculului;

 • b) gradul profesional, numele și prenumele polițistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum și unitatea din care acesta face parte;

 • c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la normă încălcată;

 • d) mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului;

 • e) mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;

 • f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului.

 • 3) Polițistul local întocmește procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției conducătorului auto, dacă acesta se prezintă la vehicul înaintea finalizării operațiunii de ridicare.

 • 4) Transportul la locul de depozitare nu se mai executa dacă până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului staționat/oprit neregulamentar se prezintă la locul ridicării și cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.

 • 5) Conducătorul auto trebuie să facă dovada dreptului de proprietate, deținere sau de utilizare a vehiculului în cauză.

 • 6) Vehiculul va fi predat conducătorului auto după ce acesta va completa o declarație, conform formularului inaintat de polițistul local, prin care va menționa sub semnătura, faptul că vehiculul i-a fost restituit în starea inițială.

 • 7) Modelul Dispoziției de ridicare va fi stabilit de către Poliția Locală Galați.

Art.17. Ridicarea va fi dispusă de către agentul constatator, conform competentelor ce îi revin prin încheierea în scris a dispoziției de ridicare a vehiculului staționat/oprit neregulamentar.

Art. 18. Dispoziția de ridicare se va încheia în 3 (trei) exemplare:

 • - primul exemplar (originalul) pentru emitent;

 • - al doilea exemplar va fi predat operatorului serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare;

 • - cel de-al treilea exemplar va fi înmânat persoanei care solicita restituirea vehiculului.

Art. 19. Polițistul local care a dispus ridicarea va anunța telefonic sau prin stația de emisie/recepție dispeceratul următoarele informații:

 • -     datele de identificare a vehiculului, numărul de înmatriculare și marca vehiculului ridicat;

 • -      locul, dată, oră și minutul ridicării,

 • -     locul unde este depozitat

și nu va părăsi zonă decât după finalizarea activităților de ridicare.

Art. 20.

Operatorul serviciului trebuie să asigure:

- spațiu special amenajat pentru depozitarea mașinilor ridicate;

- echipă de intervenție compusă din 3 persoane;

- dotare corespunzătoare: cel puțin o autoutilitară cu platformă pentru ridicat și transportat vehicule.

Art. 21. În condițiile în care persoanele vor constata că vehiculele le-au fost ridicate și vor contacta dispeceratul Poliției Locale Galați, polițiștii locali din cadrul acestuia le va pune la dispoziție datele de contact ale operatorului care a efectuat operațiunea de ridicare, transport și depozitare, în vederea recuperării vehiculelor ridicate.

Art. 22. Polițiștii locali aflați în serviciu în cadrul dispeceratului vor comunica de îndată adresa unde s-a sesizat că există un vehicul staționat/oprit neregulamentar, unuia dintre echipajele operative aflate în patrulare, pentru deplasarea acestuia spre locația indicată.

Art. 23.

 • 1) Polițiștii locali care au constatat staționarea/oprirea neregulamentară a vehiculelor vor executa fotografii/înregistrări video din care să rezulte dată, ora minutul și locul, numărul de înmatriculare al vehiculului în cauză și când este cazul indicatorul de interzicere a staționării.

 • 2) După minim 5 minute se execută al doilea set de fotografii/înregistrări video, în aceleași condiții.

Art. 24. Măsura ridicării nu se dispune asupra următoarelor autovehicule:

 • a) autovehiculele aparținând Poliției, Jandarmeriei, Poliției de Frontieră, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Serviciului de ambulanță sau medicină legală, Inspectoratului pentru situații de urgență, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când desfășoară acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență.

 • b) cele apaținând personalului prevăzut la lit. a), utilizate în interesul serviciului conform documentelor justificative.

 • c) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare și care aparțin administratorilor acestor rețele sau cele care desfășoară lucrări de reparații/modernizare.

 • d) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staționate neregulamentar.

 • e) cele apaținând societăților de salubrizare și întreținere zone verzi care desfășoară activități specifice.

Art. 25. Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

Art.26. Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Art.27. Cetățenii pot sesiza existența unor vehicule staționate/oprite neregulamentar la Dispeceratul Poliției Locale Galați.

Secțiunea 2 - Ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe domeniul public și privat al municipiului Galați

Art. 28.

Spațiul special amenajat de depozitare a vehiculelor ridicate (depozitul) trebuie să fie suficient, îngrădit, iluminat, păzit 24/24 ore, salubrizat, deszăpezit, având suprafața accesibilă în orice condiții meteorologice.

Art. 29.

 • (1) Echipa de intervenție va fi dotată tehnic corespunzător, alcătuită din personal suficient și calificat și va fi în permanent contact cu dispeceratul, acționând numai la indicațiile acestuia.

 • (2) În funcție de numărul solicitărilor trebuie asigurate una sau mai multe echipe de intervenție.

Art. 30.

Dotarea tehnică (autospeciale de ridicat și transportat mașini) trebuie să fie suficientă și adecvată diferitelor situații din teren.

Art. 31.

Operatorul serviciului va răspunde exclusiv pentru crearea eventualelor prejudicii de natură patrimonială sau morală, reclamații și acțiuni în justiție rezultate ca urmare a ridicării, transportului și depozitării vehiculului. Operatorul nu va răspunde de bunurile aflate în interiorul vehiculului. În acest sens, operatorul va avea încheiată o poliță acoperitoare.

Art. 32.

 • (1) Activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiului Galați se desfășoară în condițiile legii, de către operatorul serviciului.

 • (2)   Serviciile de ridicare se desfășoară în ordinea înregistrării sesizărilor/reclamațiilor la dispecerat.

 • (3) Evidența vehiculelor ridicate și depozitate cade în sarcina reprezentantului operatorului serviciului căruia i s-a delegat această activitate, care va întocmi un registru privind evidența fiecărui vehicul, precum și evidența Fișei vehiculului staționat/oprit neregulamentar și a Procesului-verbal de eliberare.

(1) În urma identificării vehiculului staționat/oprit neregulamentar de către Poliția Locală, reprezentanții operatorului vor parcurge următoarele etape: deplasarea la efectuarea de fotografii cu afișajul datei și orei, filmarea vehiculului, întocmirea fișei vehiculului staționat/oprit neregulamentar, ridicarea, transportul, depozitarea, eliberarea.

(2) Fișa vehiculului staționat/oprit neregulamentar va cuprinde: nr. de înmatriculare, categoria vehiculului, marca și tipul mașinii, starea fizică a mașinii, culoarea, fotografiile, elementele deteriorate ale mașinii, ora constatării, ora ridicării, ora transportului, numele agentului care a întocmit-o, ora depozitării, numele responsabilului depozitului care preia mașina. (Anexa 1)

 • (3) Fișa vehiculului staționat/oprit neregulamentar se va întocmi în 3 exemplare (autocopiante și culori diferite) și va fi înseriată. Exemplarul original va rămâne la reprezentantul operatorului serviciului căruia i s-a delegat activitatea, un exemplar se înmâna polițistului local, iar celălalt exemplar va fi predat după caz proprietarului/utilizatorului la momentul eliberării vehiculului.

 • (4) La eliberarea vehiculului ridicat și depozitat reprezentantul operatorului va întocmi un Proces-verbal de eliberare în 2 exemplare, din care unul se înmânează solicitantului eliberării vehiculului. Modelul procesului-verbal se constituie în Anexa2. Procesul verbal de eliberare întocmit va fi transmis, în copie, către polițistul local care a dispus ridicarea.

 • (5) În baza procesului verbal de eliberare încheiat, polițistul local va întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Art. 34.

Condițiile tehnice pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar sunt:

 • a) operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului;

 • b) autovehiculele sau automacaralele cu platformă trebuie să fie specializate, omologate și autorizate pentru acest tip de activitate și să corespundă, din punct de vedere tehnic, circulației pe drumurile publice;

 • c) operațiunea de ridicare trebuie sa se realizeze din orice poziție s-aar afla vehiculul staționat/oprit pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat;

 • d) autospecialele destinate ridicării și transportării vehiculelor staționate neregulamentar trebuie să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă și să aibă un set de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de intervenție;

 • e) transportul la locul de depozitare se va realiza în condiții care exclud deplasarea pe propiile roți ale vehiculului ridicat;

 • f) ridicarea vehiculelor se va face în condiții de siguranță, astfel încât să nu se producă nici un fel de eveniment rutie, iar acestea să nu sufere nici un fel de avarie;

 • g) transportul vehiculelor ridicate se va efectua la locul de depozitare fără a le deteriora, depozitarea se va face într-un spațiu amenajat corespunzător, care va asigura integritatea vehiculelor ridicate, iar acestea vor fi sigilate.

Art. 35.

 • (1) În situația în care persoana s-a prezentat în momentul constatării staționării/opririi    neregulamentare,    eliberarea    vehiculului    se    face

proprietarului/utilizatorului/împuternicitului după achitarea către operator a contravalorii prestațiilor de ridicare.

 • (2) În situația în care vehiculul staționat/oprit neregulamentar a ajuns în depozitul operatorului,          eliberarea          vehiculului          se          face

proprietarului/utilizatorului/împuternicitului după semnarea pe fișa mașinii și după achitarea către operator a contravalorii prestațiilor de ridicare, transport și depozitare.

 • (3) În cazul în care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă a unui vehicul aparținând instituțiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășura o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență, restituirea se face cu titlu gratuit.

 • (4) Dacă vehiculul nu este revendicat și recuperat în termen de maxim 1 an, vor fi luate măsuri de îndeplinire a formalităților legale de valorificare în conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare și ale H.G. nr.156/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.421/2002. Contravaloarea serviciilor vor fi recuperate de operator de la U.A.T.

 • (5) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, proprietarii vor fi înștiințați cu sprijinul I.P.J. Galați.

Capitolul V

DREPTURILE ȘI OBLIGATIILE AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ALE OPERATORULUI ȘI ALE BENEFICIARILOR

Secțiunea 1- Drepturile și obligațiile autorității administrației publice locale

Art. 36.

Autoritatea Administrației Publice Locale a Municipiului Galați acționează în numele și în interesul comunității locale pe care le reprezintă și răspund față de acestea pentru:

 • a) modul în care gestionează și administrează infrastructura edilitar-urbană a unității administrativ-teritoriale;

 • b) modul în care organizează, coordonează, reglementează și controlează serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați.

Art. 37.

Autoritatea Administrației Publice Locale a Municipiului Galați are următoarele atribuții:

 • a) stabilirea strategiilor de dezvoltare și funcționare a serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • b) luarea inițiativelor și adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • c) exercitarea competențelor și responsabilităților ce le revin potrivit legislației în vigoare, referitoare la serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați.

Art. 38.

Autoritatea Administrației Publice Locale a Municipiului Galați are în raport cu operatorul serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați următoarele drepturi:

 • a) să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările tarifelor;

 • b) să sancționeze operatorul serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță cuprinși în prezentul regulament.

Art. 39.

Autoritatea Administrației Publice Locale a Municipiului Galați are următoarele obligații:

 • a) să asigure un mediu de lucru transparent;

 • b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice;

 • c) să elaboreze și să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării activităților specifice serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • d) să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • e) să urmărească modul de realizare a activităților specifice serviciului și să respecte și să îndeplinească obligațiile asumate prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii dar și prevederile din regulamentul și caietul de sarcini al serviciului;

 • f) să pună la dispoziția operatorului toate datele necesare acestuia pentru buna desfășurare a activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă.

Secțiunea 2- Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați

Art. 40.

 • (1) Drepturile operatorului se înscriu în caietul de sarcini, în prezentul regulament de organizare și funcționare al serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați și în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii.

 • (2) Pentru buna desfășurare a activităților din sfera serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, operatorul alături de celelalte structuri de la nivelul aparatului de specialitate au obligația de a efectua achiziții publice potrivit reglementarilor legale în vigoare.

Art. 41.

Operatorul serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați are următoarele drepturi:

 • a) să i se pună la dispoziție de către Primăria Municipiului Galați a tuturor informațiilor specifice serviciului la începerea activității și ori de câte ori apar modificări;

 • b) să propună Autorității Administrației Publice Locale a Municipiului Galați majorarea tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare.

Art. 42.

Operatorul serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați are față de Autoritatea Administrației Publice Locale a Municipiului Galați și față de beneficiari următoarele obligații:

 • a) să presteze serviciile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe domeniul public și privat al municipiului Galați, în conformitate cu clauzele prevăzute în contractul de delegare a gestiunii sau prevederile hotărârii de dare în administrare, caietul de sarcini și prezentul regulament;

 • b) să deservească toți beneficiarii din aria de acoperire;

 • c) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea administrației publice locale;

 • d) să furnizeze Autorității Administrației Publice Locale a Municipiului Galați informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii sau prevederile hotărârii de dare în administrare;

 • e) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

 • f) să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați.

Secțiunea 3- Drepturile și obligațiile beneficiarilor

Art. 43.

Beneficiarii serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați au următoarele drepturi:

 • a) acces neîngrădit la informațiile publice privind serviciul serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • b) garantarea accesului și dreptului de a beneficia de serviciul serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • c) de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la serviciul serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • d) de a contesta, în condițiile legale, măsurile dispuse de operatorul serviciului serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați.

Art. 44.

Beneficiarii serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați au următoarele obligații:

 • a) să achite tarifele stabilite de către Consiliul Local al Municipiului Galați reprezentând contravaloarea serviciilor pe care le implica serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • b) să plătească dobânzi și penalități de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat, în cazul în care contravin precizărilor de la lit. a);

 • c) să respecte prevederile regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați și regulamentului de atribuire, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizați sau, în anumite cazuri, să li se sisteze serviciul prestat.

Capitolul VI

FINANȚAREA SERVICIULUI SERVICIUL DE RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ȘI ELIBERARE A VEHICULELOR STAȚIONATE/OPRITE NEREGULAMENTAR ÎN MUNICIPIUL GALAȚI

Art. 45.

Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciului serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar se asigura astfel:

- din bugetul de venituri și cheltuieli ale operatorului;

- prin tarife sau taxe aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Galați.

Art. 46.

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciului serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar, respectiv pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, se asigură prin încasarea de la beneficiari, pe baza tarifelor, prețurilor sau taxelor locale legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate.

Capitolul VII TAXELE/TARIFELE ȘI REDEVENȚA AFERENTE SERVICIULUI

Art. 47.

 • (1) Nivelul taxelor/tarifelor aferente serviciului serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane.

 • (2) Aprobarea taxelor/tarifelor se face de către Consiliul Local al Municipiului Galați.

 • (3) Structura și nivelul taxelor/tarifelor vor fi stabilite astfel încât:

 • -  să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciului serviciul de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • -  să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • -  să descurajeze consumul excesiv și risipa;

 • -  să încurajeze investițiile de capital;

 • -  să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art. 48.

Taxele/Tarifele aferente serviciului trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • a) asigurarea furnizării/prestării serviciului serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați la nivelurile de calitate și la indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local prin regulamentul serviciului;

 • b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciul serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați furnizat/prestat pe perioada angajată;

Art. 49.

Redevența pentru delegarea serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați se stabilește prin hotărâre de Consiliu Local.

Capitolul VIII

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE A SERVICIULUI DE RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ȘI ELIBERARE A VEHICULELOR STAȚIONATE/OPRITE NEREGULAMENTAR ÎN MUNICIPIUL GALAȚI

Art. 50.

 • (1) Consiliul Local al Municipiului Galați, stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați se precizează în regulamentul de organizare și funcționare al serviciului.

 • (3) Consiliul Local al Municipiului Galați este responsabil de realizarea de către operator a indicatorilor de performanță ai serviciului, a clauzelor contractuale/prevederilor hotărârii de dare în administrare și a legislației în vigoare referitoare.

 • (4) Consiliul Local al Municipiului Galați aplică penalități operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 51.

 • (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de către operator pentru asigurarea serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați.

 • (2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) prestarea serviciului pentru toți beneficiarii din aria sa de responsabilitate;

 • c) adaptarea permanentă la cerințele beneficiarilor;

 • d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați ;

 • e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • f) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Art. 52.Indicatorii de performanță pentru serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați se referă la următoarele activități:

a) contractarea serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din hotărârea de dare în administrare sau din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și beneficiar prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor beneficiarilor referitoare la serviciu;

 • f) prestarea activităților specifice serviciului pentru toți beneficiarii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii sau hotărâre de dare în administrare.

Art. 53.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

 • a) prestarea serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați conform prevederilor contractuale sau a hotărârii de dare în administrare;

 • b) evidența clară și corectă a beneficiarilor;

 • c) înregistrarea activităților specifice serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • d) măsurarea prestațiilor privind, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • e) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor beneficiarilor și modul de soluționare a acestora.

Art. 54.

În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, Autoritatea Administrației Publice Locale a Municipiului Galați, are acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Art. 55.

Indicatorii de performanță ai serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați sunt cuantificați cantitativ, adaptați la specificul Municipiului Galați și sunt prevăzuți ca anexă în regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați. (Anexa 3)

Capitolul IX RĂSPUNDERI, CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

7                                     »        »                    »

Art. 56.

 • (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

 • (2) Autoritatea Administrației Publice Locale a Municipiului Galați are dreptul să sancționeze operatorul care ridică, transportă, depozitează și eliberează vehiculele staționate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, în cazul în care nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți:

 • a) aplicarea unor sancțiuni corespunzătoare prejudiciilor aduse beneficiarilor, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate;

 • b) revocarea hotărârii de dare în administrare respectiv a hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

Art. 57.

Neîndeplinirea culpabilă de către operator a indicatorilor de performanță stabiliți prin prezentul regulament, se sancționează după cum urmează:

 • a) Neîndeplinirea unui singur indicator se sancționează cu amendă de 500 lei;

 • b) Neîndeplinirea a doi indicatori se sancționează cu amendă de 1.000 lei;

 • c) Neîndeplinirea a trei indicatori se sancționează cu amendă de 1.500 lei;

 • d) Neîndeplinirea a patru indicatori se sancționează cu amendă de 2.000 lei;

 • e) Neîndeplinirea a cinci indicatori se sancționează cu amendă de 2.500 lei;

 • f) Neîndeplinirea a șase indicatori se sancționează cu rezilierea contractului de delegare a gestiunii sau cu revocarea hotărârii de dare în administrare a serviciului.

Art. 58.

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 57 și aplicarea sancțiunilor, se realizează de către împuterniciții primarului.

Capitolul X DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 59.

Regulamentul serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Galați, și va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către acestea.

Art. 60.

 • (1) Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natura tehnică, tehnologică și legislativă, prin Hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Galați.

 • (2) Anexele 1, 2, 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA 1


Denumirea operatorului

FIȘA VEHICULULUI STAȚIONAT/PARCAT NEREGULAMENTAR

Încheiată astăzi,

Ziua ............ luna  ......................... anul ............ ora  ......... minutul .........

str................................................

Subsemnatul ............................................................, având funcția de

.............................................................în cadrul operatorului căruia i s-a delegat acest serviciu (denumirea societății)........................................................................în calitate

de reprezentant, la examinarea exterioară a vehiculului, cu nr. de înmatriculare ...........................,  marca .........................................., modelul ................................., culoarea.................................................., ca urmare a întocmirii Dispoziției de ridicare

nr.....................................................

În vederea efectuării operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și eliberare, constat următoarele:

- vehiculul prezintă avarii vizibile          Da/Nu

Observații: examinarea exterioară s-a efectuat prin filmarea și fotografierea în format digital, din 4 unghiuri diferite (față, spate și lateralele vehiculului) constatându-se următoarele:

Vehiculul ridicat va fi transportat în spațiul amenajat în incinta punctului de lucru al operatorului economic căruia i s-a concesionat această activitate (denumirea societății), cu autospeciala cu numărul de înmatriculare...........................................,

condusă de dl/dna................................................, depozitat și sigilat.

Prezentul proces-verbal va fi încheiat în 3 (trei) exemplare.

Reprezentant operator,

Polițist local,


ANEXA 2

Denumirea operatorului

PROCES-VERBAL DE ELIBERARE a vehiculelor ridicate în urma staționării/opririi neregulamentare Nr.................../..................................

Încheiat cu ocazia eliberării vehiculului, marca..............................................., număr

de înmatriculare ........................,  culoare ............................,  către dl/dna

..................................................., domiciliat/ă în .......................................... strada ................ nr......, care s-a identicat cu CI/BI seria ...., nr. ............, eliberat de .................. vehiculului și a prezentat cartea de identitate și/sau certificatul de înmatriculare seria .........., nr.............

Declar pe proprie răspundere că la data și ora ridicării vehiculului, acesta a fost condus de către dl/dna ................................................ domiciliat/ă în

........... CNP .......... posesor al permisului de conducere nr. ........, categoria ..............

Se constată achitarea taxelor conform bonului fiscal nr...............................

Nu/Da există observații referitoare la modificarea stării autovehiculului de la data ridicării până la data eliberării, astfel constat că:

ATENȚIE! Declararea necorespunzătoare a datelor privind identitatea conducătorului auto se pedepsește conform Codului Penal.

Am primit,                        Am predat,

ANEXA 3

Indicatorii de performanță ai serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

NR. CRT.

INDICATORI

TRIMESTRUL

AN

I

II

III

IV

1.

Număr vehicule ridicate din totalul solicitărilor din partea reprezentanților Poliției Locale Galați

95%

95%

95%

95%

95%

2.

Numărul litigiilor privind avarierea vehiculelor ridicate

3

3

3

3

12

3.

Numărul sesizărilor justificate privind    conduita personalului

operatorului

1

1

1

1

4

4.

Numărul de abateri constatate și sancționate de către instituțiile abilitate ca urmare a nerespectării unor prevederi legale privind desfășurarea serviciului

1

1

1

1

4

5.

Gradul de achitare a datoriilor către bugetul local și bugetul e stat

100%

100%

100%

100%

100%

6.

Numărul    de    neconformități

constatate      de      autoritatea

administrației publice locale pentru serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar

2

2

2

2

8

Președinte de ședință,

Anexa 2 la HCL nr. 287/30.05.2018

CAIET DE SARCINI

privind serviciul de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați

Capitolul I - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1.Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2,(1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, organizat în gestiune directă sau în gestiune delegată (indirectă).

Procedura de atribuire a serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați se va desfășura în condițiile cadrului legal în vigoare, prin hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii.

(2) Operatorul serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați își va desfășura activitatea în baza unei hotărâri de dare în administrare sau a unui contract de delegare a gestiunii pe care îl va încheia cu autoritatea publică locală a Municipiului Galați.

Art. 3.Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților specifice serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați constituind ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4.Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați.

Art. 5. Serviciul de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Galați, este un serviciu care se realizează de către autoritatea administrației publice locale, operatorul acestui serviciu și Poliția Locală.

Capitolul II - Condiții tehnice privind autovehiculele ce vor fi utilizate în activitatea de ridicare și transport

Art. 6. Autovehiculele utilizate și destinate special acestei activități trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime, care să asigure ridicarea și transportul în condiții de operativitate și siguranță a vehiculelor:

 • a) echipamentele să corespundă din punct de vedere tehnic (avizate de I.S.C.I.R. și de R.A.R.);

 • b) să fie prevăzute cu plaformă cu macara rotativă;

 • c) autovehiculele/dotările utilizate pentru ridicarea/transportul vehiculelor cu greutatea de peste 5 tone să fie fie echipate special în acest sens;

 • d) să asigure ridicarea în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat;

 • e) să asigure ridicarea vehiculelor din orice loc și indiferent de poziționare, în siguranță și fără perturbarea circulației;

 • f) să asigure integritatea/fixarea sigură a vehiculelor în timpul operațiunilor de ridicare și transport;

 • g) să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă, dotate cu indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru atunci când operează în trafic;

 • h) să aibă cabinele vopsite cu o culoare uniformă, pentru a fi ușor reperate și să aibă inscripționate, la loc vizibil, denumirea societății operatoare, activitatea pe care o desfășoară, locul de depozitare și numărul de telefon de la dispecerat;

 • i) să asigure ridicarea completă pe platformă a vehiculelor;

 • j) să fie echipate cu mijloace de comunicație;

 • k) modalitatea de ridicare și de transport a vehiculelor staționate neregulamentar trebuie să nu producă deteriorări tehnice vehiculului transportat, zgârieturi sau afectarea sub orice formă a caroseriei acestuia;

 • l) să dețină, pentru echipamentele de ridicare și transport atât asigurare pentru bunurile pe timpul transportului (CARGO) cât și asigurare de protecție pentru răspunderea transportatorului, în calitate de cărăuș (CMR).

Art. 7. Echipajele operatorului care desfășoară activitatea de ridicare și transport trebuie să aibă în dotare sisteme de comunicare mobile.

Art. 8. Personalul operatorului angajat în activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați trebuie să fie instruit profesional și autorizat pentru aceste activități.

Capitolul III - Condiții tehnice privind spațiul de depozitare a vehiculelor ridicate

Art. 9. Operatorul desemnat trebuie să dețină un spațiu de depozitare adecvat (proprietate, administrare, concesiune, etc).

Art. 10. Spațiul de depozitare a vehiculelor și a eventualelor bunuri aflate în interiorul acestora trebuie să fie situat pe raza administrativ teritorială a municipiului Galați, astfel încât să fie asigurată depozitarea vehiculelor colectate până la eliberarea către proprietarii/deținătorii legali.

Art. 11. Spațiul de depozitare a vehiculelor ridicate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • a) terenul să fie nivelat;

 • b) să fie împrejmuit cu gard care să nu permită accesul persoanelor neautorizate;

 • c) să fie iluminat pe timp de noapte;

 • d) să fie asigurat cu pază permanentă;

 • e) să dispună și de o clădire/încăpere administrativă pentru relații cu publicul, cuprinzând birouri pentru efectuarea formalităților de predare a vehiculelor și pentru funcționarea dispeceratului;

 • f) să aibă dotările necesare desfășurării normale a activității personalului deservent și a publicului;

 • g) să aibă asigurată legătura telefonică cu Poliția Locală Galați.

CAPITOLUL IV - Condiții de desfășurare a activităților de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor

Art. 12. Echipajele operatorului care desfășoară activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, vor acționa la solicitarea Poliției Locale Galați - Serviciul de siguranță Rutieră.

Art. 13. Ridicarea vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Galați, se va face numai în baza dispoziției de ridicare, emisă de agentul constatator din cadrul Poliției Locale Galați - Serviciul de siguranță Rutieră.

Art. 14. Activitatea de ridicarea, transport și depozitare a vehiculelor se realizează pe durata a 24 de ore, de către operatorul desemnat de autoritatea locală.

Art. 15. Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

Art. 16. Nu se dispune ridicarea vehiculelor aparținând instituțiilor care desfășoară acțiuni de intervenție sau se află în misiuni care au caracter de urgență, conform art. 32 din O.U.G. 195/2002.

Art.17. (1) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. în acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.

(2) Plata operațiunilor de ridicare/coborâre se achită, efectiv, la fața locului, către angajați! operatorului, anterior coborârii vehiculului de pe platformă.

Art.18. Echipajele operatorului desemnat trebuie să aibă în dotare camere foto/aparate foto digitale pentru înregistrarea stării fizice a vehiculului înainte de momentul ridicării, precum și a datei și orei operațiunii de ridicare.

Art.19. Operatorul desemnat trebuie să aibă în dotare tehnică de calcul pentru gestionarea întregii activități din momentul ridicării până la eliberarea vehiculelor către proprietarii/deținătorii legali sau până la valorificarea acestora, procedura instituită de Legea nr.421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Art.20. După dispunerea de către agentul constatator a măsurii de ridicare, operatorul va imortaliza în format digital foto, din unghiuri diferite, starea fizică a vehiculului, prin care să se ateste și poziția acestuia, respectiv data și ora constatării.

Art.21. Operatorul desemnat va ține o evidență a vehiculelor ridicate pe bază de registru înseriat care va conține următoarele rubrici:

 • a) numărul de înmatriculare, marca și tipul vehiculului;

 • b) amplasamentul;

 • c) data și ora la care s-a dispus ridicarea vehiculului;

 • d) numele reprezentantului Politiei Locale Galați care a dispus ridicarea vehiculului;

 • e) echipa care a realizat ridicarea și transportul vehiculului;

 • f) cel puțin 2 fotografii (de preferință în format digital) realizate pe amplasament, înainte de ridicarea vehiculului. Vor fi fotografiate obligatoriu zonele avariate ale vehiculului, dacă acestea există;

 • g) mențiuni referitoare la starea de fapt a vehiculului observat din exterior;

 • h) numărul chitanței de achitare a taxei de restituire a vehiculului;

 • i) observații.

Art.22. Eliberarea vehiculului se va efectua numai către proprietarul/deținătorul legal al acestuia și numai după ce face dovada achitării sumelor aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Galați.

CAPITOLUL V - Drepturile și obligațiile operatorului

Art.23. Operatorul căruia i s-a atribuit serviciul, respectiv personalul acestuia, are următoarele obligații:

 • a) să desfășoare activitățile de ridicare, transport și depozitare, în spații special amenajate, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați și ale prezentului Caiet de Sarcini;

 • b) să asigure personalul, tehnica auto, dotările (birouri, tehnică de calcul, etc.), paza necesare desfășurării activităților de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor;

 • c) să acționeze prompt la solicitările agenților constatatori din cadrul Politiei Locale Galați -Serviciul de siguranță Rutieră;

 • d) să înregistreze data și ora ridicării, precum și starea vehiculelor ridicate;

 • e) personalul operatorului trebuie să poarte pe timpul activității un echipament distinct și inscripționat vizibil cu însemne privind denumirea societății și activitatea efectuată;

 • f) să asigure integritatea vehiculelor în timpul desfășurării operațiunilor de ridicare, transport și depozitare;

 • g) să asigure integritatea vehiculelor/bunurilor identificate în interiorul acestora pe timpul depozitării;

 • h) să asigure în permanență paza vehiculelor depozitate;

 • i) să dețină spații corespunzătoare pentru depozitare special amenajate;

kl) să răspundă pentru eventualele avarii cauzate autovehiculelor/vehiculelor ca urmare a efectuării serviciului de ridicare;

 • l) să respecte un program de lucru de 24 de ore;

 • m) să restituie vehiculul ridicat numai după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia;

 • n) să ridice vehiculele doar în baza dispoziției de ridicare emisă de reprezentanții Poliției Locale Galați - Serviciul de siguranță Rutieră.

Art.24. Operatorul are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de ridicare în baza unor tarife aprobate de către Consiliul Local al municipiului Galați;

 • b) să nu dispună restituirea vehiculelor ridicate dacă nu se face dovada achitării contravalorii prestației serviciului de ridicare;

 • c) să fundamenteze, să ajusteze sau să modifice tarifele pentru serviciul de ridicare.

CAPITOLUL VI - Tarife pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate/oprite neregulamentar

Art.25. Tarifele pentru efectuarea serviciului de ridicare, transport, și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe domeniul public sau privat vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Galați.

Art.26. Tariful de depozitare se calculează pe intervale de 24 de ore, începând cu momentul depozitării, nefracționat.

CAPITOLUL VII - Durata contractului

Art.27. Serviciul public de ridicare, transport și depozitare se va realizează în baza unui contract de delegare încheiat între autoritatea locală și operator.

Art.28. Durata contractului de delegare a serviciului de ridicare, transport și depozitare este de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acestui termen prin acordul părților.

CAPITOLUL VIII - Redevența

Art.29. Redevența anuală reprezintă suma datorată de către operator autorității administrației publice locale în schimbul realizării serviciului de ridicare, transport și depozitare.

Art.30. Valoarea acesteia este de 5 % calculat din valoarea sumelor încasate (valoarea fără T.V.A.).

Art.31. Redevența se va plăti trimestrial până la data de 25 ale lunii următoare celei în care se încheie trimestrul.

Art.32. (1) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul autorității administrației publice locale să ceară operatorului penalități în cuantum de 0.1 % pe zi din plata restantă.

(2) Plățile se vor efectua prioritar în contul penalităților până la plata integrala a acestora și numai după aceea, în contul redevenței restante.

Art.33. Cumularea penalităților, până la o sumă echivalentă cu cuantumul redevenței neachitate la scadență, atrage desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile.

CAPITOLUL IX - Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

Art.34. încetarea delegării de gestiune a serviciului de ridicare, transport și depozitare se face în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de de delegare a gestiunii, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritatea locală, prin reziliere;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator, prin reziliere;

 • d) prin acordul scris al părților;

 • e) în caz de forță majoră.

Capitolul X - Dispoziții finale

Art.35. Se interzice subdelegarea serviciului public de ridicare, transport și depozitare de către operator.

Art.36. Orice modificare a legislației incidente în materie, va modifica de drept prezentul caiet de sarcini.

Președinte de ședință,

CONTRACT

de delegare al serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați

Nr. ......... /............................

I PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1.Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați, persoană juridică română, înființată în baza Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească, nr. 54 având cod unic de înregistrare ....., reprezentată prin Primarul

Municipiului Galați............................................................... , în calitate de

DELEGATAR pe de o parte și

1.2.

Operatorul........................................................................................................................

.........., ............................................................, cu sediul    în    Galați, ................................., având cod unic de înregistrare ........................., și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului ..............................., reprezentată prin

director general .............................. în calitate de DELEGAT pe de altă parte.

În temeiul prevederilor OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 3/2003 cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor- cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, au convenit încheierea prezentului contract de delegare a gestiunii.

II OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați.

 • 2.2. Inventarul bunurilor care sunt concesionate cu ocazia delegării gestiunii serviciului, respectiv planurile de situație cu suprafețele aferente și care sunt transmise spre exploatare delegatului pe durata contractului este cuprinsă în anexa nr. ........./.................... .

Impozitul bunurilor mobile și imobile proprietate publică aferente serviciului public și care sunt transmise spre exploatare va fi achitat de delegat.

 • 2.3. În derularea contractului, delegatul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur - bunurile care fac obiectul delegării prevăzut în anexa nr.........

precum și cele realizate de delegat în conformitate cu programele de investiții și care au legătura directă cu bunurile concesionate cu ocazia delegării gestiunii serviciului, făcând parte integrantă din acestea. Bunurile obținute în urma activității de investiții a delegatului devin bunuri de retur după ce delegatul își recuperează integral valoarea investită prin amortizare. Bunurile de retur revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini delegatarului la încetarea contractului de delegare a gestiunii.

 • b) bunuri proprii ale delegatului - bunurile care au aparținut delegatului la începutul contractului și au fost utilizate de acesta pe durata delegării de gestiune; bunurile achiziționate de delegat pe perioada derulării contractului, altele decât cele obținute în urma activității de investiții a delegatului. Bunurile proprii la încetarea contractului rămân in proprietatea delegatului.

Predarea - primirea bunurilor ce se concesionează cu ocazia delegării de gestiune a serviciului va fi consemnata în procesul verbal ce se va încheia în termen de .......... zile de la aprobarea actului administrativ de delegare.

III DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Durata prezentului contract este de.......ani de la data semnării lui de către

cele două părți, cu drept de prelungire în condițiile legii, la solicitarea delegatului.

 • 3.2. În cazul în care delegatarul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris delegatul cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual.

 • IV DREPTURILE PARTILOR

4.1. Drepturile delegatului

 • 4.1.1. Să propună autorității publice locale ajustarea periodica a prețurilor și tarifelor în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

 • 4.1.2. Să organizeze în mod direct activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați.

 • 4.1.3. Să încaseze drepturile financiare rezultate din activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, și de exploatare a bunurilor proprietate publică aferente acestora și să dispună de acestea în condițiile stabilite prin contract și caietul de sarcini.

 • 4.1.4. Sa încheie contracte, convenții cu terții în vederea realizării serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, în condițiile legii fără a putea transfera acestora drepturile dobândite prin contractul de delegare de gestiune.

 • 4.1.5. Să contacteze împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente.

 • 4.1.6. În calitate de parte contractantă, delegatul are dreptul să efectueze achiziții potrivit reglementărilor legale în vigoare.

4.2. Drepturile delegatarului

 • 4.2.1. Să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului

furnizat/prestat si cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor  din proprietatea  delegatarului,  încredințate pentru  realizarea

serviciului;

 • 4.2.2. Să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de delegat;

 • 4.2.3. Să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciului și să ia măsurile necesare în cazul în care delegatul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat.

V OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

 • 5.1. Condițiile generale și cele specifice cu privire la gestiunea activităților delegate, precum și modalitățile de exploatare și administrare a tuturor bunurilor și dotărilor primite de delegat sunt precizate în prezentul contract, în regulamentul serviciului și în caietul de sarcini.

5.2. Obligațiile delegatului sunt:

- să asigure prestarea serviciului în conformitate cu clauzele prevăzute în contractul de delegare a gestiunii, ale regulamentului serviciului și ale caietului de sarcini și în condiții de maximă siguranță față de bunuri și persoane;

- să respecte sarcinile asumate potrivit prezentului contract;

- să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin regulamentul serviciului;

 • -  să preia de la delegatar, pe baza de proces - verbal de predare - primire, infrastructura și bunurile aferente serviciului, cu ocazia delegării de gestiune;

 • -  să furnizeze delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii și dezvoltării serviciului în conformitate cu clauzele contractuale si cu prevederile legale în vigoare;

 • -  să pună în aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii;

 • -  să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați în funcție de necesitățile societății;

 • -  să gestioneze serviciul pe criterii de completivitate și eficiență economică;

- să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul prevăzut în prezentul contract;

- să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe concesionate, cu ocazia delegării de gestiune a serviciului, în baza legislației în vigoare;

- la încetarea contractului, să restituie delegatarului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de sarcini, cu uzura normală proporțională cu durata utilizării;

- să respecte orice prevederi care derivă din reglementările legale în vigoare și din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Galați;

- să depună toate diligențele necesare conservării bunurilor, echipamentelor și dotărilor preluate în concesiune, pe toata durata derulării contractului;

- este obligat să ia măsurile necesare pentru protecția mediului și pentru asigurarea igienei și siguranței la locul de muncă;

- la încheierea perioadei pentru care a fost perfectat contractul, delegatul va preda delegatarului toată documentația tehnică referitoare la bunurile și serviciile gestionate, cărțile construcțiilor, planurile instalațiilor, schemele tehnologice, etc. încheind în acest scop borderouri și procese verbale de predare - primire.

5.3. Obligațiile delegatarului sunt:

 • -  să predea delegatului în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului contract toate bunurile, echipamentele și dotările aferente serviciilor concesionate cu inventarul existent, libere de sarcini, pe baza de proces verbal de predare - primire;

 • -  să verifice periodic clauzele de administrare, exploatare și întreținere a bunurilor publice;

 • -  să verifice periodic independența managerială a delegatului față de orice ingerințe ale autorităților și instituțiilor publice;

 • -  să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • -  să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natura să aducă atingere drepturilor sau intereselor delegatului;

 • -  va facilita obținerea de către delegat a autorizațiilor necesare efectuării lucrărilor pe domeniul public al municipiului Galați, aferente serviciilor specifice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • -  să preia pe baza de procese verbale bunurile “de retur” ce-i revin de drept, gratuit și libere de sarcini, la expirarea contractului;

 • -  să respecte angajamentele asumate față de delegat prin prezentul contract;

 • -  sa aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile având ca obiect activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în municipiul Galați;

- să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitățile delegatului, altele decât cele publice.

VI PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII

 • 6.1. Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

- promovarea rentabilității și eficienței economice;

- respectarea legislației in vigoare privind achizițiile publice;

- respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului si teritoriului si protecția mediului.

 • 6.2. Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de învestiții publice ale unităților administrativ - teritoriale, aferente serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, se asigură din următoarele surse:

 • -  proprii ale operatorului;

 • -  credite bancare obținute și garantate de către delegat;

 • -  fonduri nerambursabile obținute prin angajamente bilaterale sau multilaterale;

 • -  fonduri puse la dispoziție de utilizatori;

 • -  alte surse, constituite potrivit legii.

 • 6.3. Bunurile realizate în cadrul programelor de învestiții publice specifice serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați, revin în proprietatea publică a delegatarului, ca bunuri de retur, la încetarea, prin oricare formă, a prezentului contract.

VII SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

 • 7.1. Sarcinile Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Galați:

 • -  Elaborarea și aprobarea strategiilor privind dezvoltarea serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • -  Aprobarea programelor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în municipiul Galați;

 • -  Stabilirea indicatorilor de performanță;

 • -  Asigurarea controlului privind realizarea indicatorilor de performanță;

 • -  Aprobarea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele noi de învestiții;

 • -  Aprobarea preturilor, tarifelor și taxelor utilizate în desfășurarea serviciului precum și modificarea sau indexarea acestora.

 • 7.2. Sarcinile delegatului:

- Administrează și gestionează bunurile încredințate ca un bun proprietar;

- Asigură paza și integritatea bunurilor;

- Prestează servicii de calitate tuturor utilizatorilor, creându-le condițiile necesare pentru respectarea regimului de administrare a parcărilor rezidențiale în acord cu prevederile legale;

- Deservește toți utilizatorii din aria de acoperire fără nici un fel de discriminare;

- Urmărește realizarea tuturor indicatorilor de performanță stabiliți în regulamentul serviciului;

- Furnizează reprezentanților municipiului Galați informațiile solicitate și asigură accesul la toate informațiile necesare verificării, evaluării, funcționarii și dezvoltării serviciului;

- Pune în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor, precum și la creșterea calității serviciului;

- Finanțează pregătirea profesională a salariaților proprii;

- Respectă legislația, reglementările și orice alte prevederi legale în vigoare privind protecția mediului.

VIII INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Indicatorii de performanță ai serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați sunt stabiliți prin regulament.

IX PROCEDURA DE STABILIRE, AJUSTARE ȘI APROBARE A TAXELOR ȘI TARIFELOR PRACTICATE

 • 9.1. Nivelul taxelor/tarifelor aferente serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane.

 • 9.2. Aprobarea taxelor/tarifelor se face de către Consiliul Local al Municipiului Galați.

 • X PLATA ȘI NIVELUL REDEVENȚEI

 • 10.1. Prețul contractului este de ..... pentru bunurile imobile proprietate a

delegatarului care se va achita într-o perioada de ..........ani cu o redevență anuală

egală cu ..... si plătibilă în patru tranșe egale trimestrial pana la data de ... al

fiecărui trimestru.

 • 10.2. Plata redevenței se va face in contul ........................ deschis la ............. .

 • 10.3. Redevența anuala se va indexa în fiecare an cu rata medie a inflației sau deflației prevăzută în Buletinul Statistic de Preturi. În acest fel, redevență indexată în anul anterior va deveni redevență pentru anul următor, care la rândul ei va fi indexată în acest fel cu indicele mediu al inflației sau deflației pe parcursul duratei contractului, pana la achitarea prețului total al concesiunii.

 • 10.4. În cazul în care, ca efect al aplicării normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare precum și a altor prevederi legale, lista bunurilor concesionate va suferi modificări, redevența anuală se va modifica în consecință.

XI CONDIȚII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

 • 11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional.

 • 11.2. Delegatarul poate modifica unilateral prezentul contract de delegare a gestiunii cu notificarea prealabilă cu 30 de zile a delegatului din motive excepționale legate de interesul național sau local.

XII TRANSMITEREA BUNURILOR LA EXPIRAREA CONTRACTULUI

 • 12.1. În derularea contractului, delegatul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • -  bunuri de retur - bunuri care au fost concesionate cu ocazia delegării de gestiune a serviciului, precum și cele realizate de delegat în conformitate cu programele de învestiții și care au legătura directă cu bunurile concesionate, făcând parte integrantă din acestea. Bunurile obținute în urma activității de învestiții a delegatului devin bunuri de retur după ce delegatul își recuperează integral valoarea investită, prin amortizare. Bunurile de retur revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini delegatarului la încetarea contractului de delegare a gestiunii;

 • -  bunuri proprii ale delegatului - bunurile care au aparținut delegatului la începutul perioadei de delegare a gestiunii si au fost utilizate de acesta pe durata delegării de gestiune; bunurile achiziționate de delegat pe perioada derulării contractului, altele decât cele obținute in urma activității de învestiții a delegatului. Bunurile proprii la încetarea contractului de delegare a gestiunii rămân în proprietatea delegatului.

XIII MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

 • 13.1. Raporturile contractuale dintre delegatar si delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al contractului, precum și între drepturile care îi sunt acordate delegatului și obligațiile care îi sunt impuse prin prezentul contract.

XIV FORȚA MAJORĂ

 • 14.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 14.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 14.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 14.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 14.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

XV ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC PRELUAT

Titularul dreptului de folosință poate să posede, să folosească bunul și să dispună de acesta, în condițiile actului prin care i-a fost atribuit bunul în folosință. Acest drept va putea fi revocat numai daca titularul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligațiile născute din actul de transmitere.

Pentru desfășurarea în condiții bune a serviciului, delegatul va folosi, exploata și conserva întregul patrimoniu indiferent de regimul juridic în așa fel încât să asigure continuitatea serviciului. Pentru aceasta se va avea în vedere întocmirea programelor anuale de folosire, exploatare și conservare în conformitate cu normele în vigoare privind întreținerea, repararea și reabilitarea patrimoniului.

Delegatul va avea în vedere la exploatarea bunurilor preluate să respecte legislația în vigoare cu privire la protecția civilă, apărarea împotriva incendiilor si a normelor de securitate si sănătate a salariaților, precum și normele de protecția mediului.

Delegatul are obligația de a obține și deține avize, autorizații și acordul de mediu, conform legislației în vigoare, pentru serviciul public efectuat, care fac obiectul serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați.

XVI REZILIEREA, REZOLUȚIUNEA, DENUNȚAREA SI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Delegatarul și delegatul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă, prin tratative directe urmate de notificări scrise, a oricăror neînțelegeri intervenite în cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 16.1 Rezilierea contractului intervine în următoarele cazuri:

 • - Executarea total necorespunzătoare a obligațiilor asumate;

 • - Neexecutarea, fără justificare, de către una din părți a uneia sau a mai multor obligații asumate prin contract sau neexecutarea in mod repetat a unei obligatii cu executare succesivă.

 • 16.2 Alte cazuri de încetare a contractului:

 • a)La împlinirea termenului pentru care contractul a fost încheiat, cu conditia indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin contract;

 • b) Prin îndeplinirea obligațiilor contractuale, înainte de împlinirea termenului pentru care contractul a fost încheiat, cu condiția confirmării și atestării indeplinirii obligatiilor de către delegat;

 • c) Prin acordul scris al părților, de la data încheierii acordului;

 • d) In cazul in care obiectul contractat fie este, în mod obiectiv, imposibil de executat, fie a pierit în tot sau în parte, fie nu mai poate satisface necesitatea pentru care a fost contractat, fie îndeplinirea contractului a devenit contrară interesului public. În acest caz, delegatarul este în drept să denunțe unilateral contractul fără drept de dezdăunare pentru delegat;

 • e) Prin denunțare unilaterală cu notificare prealabilă adresată delegatului în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în condițiile contractului, oricare dintre obligațiile ce-i revin;

 • g) Prin denunțare unilaterală de către părți în cazul apariției unor circumstanțe neculpabile, altele decât cele menționate mai sus sau cele de forță majoră și caz fortuit, de natură să atragă imposibilitatea aducerii la îndeplinire a clauzelor contractuale și care nu au putut fi prevăzute la încheierea contractului, cu condiția notificării prealabile ;

 • h) Prin modificările legislative intervenite în domeniu.

 • 16.3. Operatorul serviciului va răspunde exclusiv pentru crearea eventualelor prejudicii de natură patrimonială sau morală, reclamații și acțiuni în justiție rezultate ca urmare a ridicării, transportului și depozitării vehiculului. Operatorul nu va răspunde de bunurile aflate în interiorul vehiculului. În acest sens, operatorul va avea încheiată o poliță acoperitoare.

XVII SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 17.1 Delegatarul și delegatul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

 • 17.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, delegatarul și delegatul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze,de către instanțele judecătorești competente potrivit legii, in a carei circumscriptii isi are sediul delegatarul.

VIII CLAUZE FINALE

 • 18.1. Prezentul contract împreună cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul său, reprezintă voința părților.

 • 18.2. Încheiat astăzi ...........................într-un număr de 3 (trei) exemplare originale.

DELEGATAR,

DELEGAT,


Președinte de ședință,