Hotărârea nr. 284/2018

Trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 284

din 15.05.2018

privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 311/07.05.2018

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 15.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 42296/10.05.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați a terenurilor identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Pentru terenul „loc de veci” aflat în incinta Cimitirului Sf. Lazăr punerea în posesie și predarea-primirea terenului se va face de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Anexa la HCL 284/15.05.2018

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

215.

Teren

str. Camil Ressu nr. 10 S1

Suprafață = 200 mp

216.

Teren

str. Aurel Vlaicu nr. 8

Suprafață = 31,99 mp

217.

Teren - loc

de veci

Cimitirul “Sf. Lazăr”

Sola I, parcela 1, rândul 6, locul 1

Suprafață = 3,75 mp

218.

Teren

Cartier Țiglina I, str. Brăilei nr.169 G, zona complex comercial

Suprafață = 75 mp

Președinte de ședință,