Hotărârea nr. 282/2018

Aprobarea proiectului "Anveloparea unitatii de invatamant - Scoala gimnaziala Iulia Hasdeu din municipiul Galati", precum si a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 282 din 15.05.2018

privind: aprobarea proiectului “Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială

Iulia Hașdeu din Municipiul Galați”, precum și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 313/07.05.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 15.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 41248/07.05.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Registratura generală a municipiului Galați sub nr. 40305/26.04.2018;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 3802/27.07.2017 pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr. 3288/27.12.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială Iulia Hașdeu din Municipiul Galați”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1 Cod proiect 111717.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială Iulia Hașdeu din Municipiul Galați”, în cuantum de 2.910.142,72 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 58.202,90 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială Iulia Hașdeu din Municipiul Galați”.

Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială Iulia Hașdeu din Municipiul Galați”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Primăriei Municipiului Galați.

Art. 5 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Galați.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,