Hotărârea nr. 269/2018

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana pe toata durata de viata a capacitatilor energetice, in favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata totala de 1185 mp - proprietate publica a municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 269 din 24.04.2018

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E.

ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 1185 mp - proprietate publică a Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 287/18.04.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 36216/18.04.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 36218/18.04.2018 al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Patrimoniu și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului;

Având în vedere Solicitarea SDEE MUNTENIA NORD S.A., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 33207/03.04.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) și art. 14 alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123 din 10.07.2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 1185 mp - proprietate publică a Municipiului Galați, evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 269/24.04.2018

Nr.

crt

Obiectiv / Adresă poștală

Suprafață domeniul public

Adresa

1.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA. - S.D.E.E. GALAȚI - INSTALAȚE ELECTRICĂ DE UTILIZARE pentru "Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa est-vest, intrări în Galați, mun. Galați”, pentru subraversarea liniilor electrice subterane LES 6kV, LES 20kV și LES 0.4 kV amplasat în jud. Galați astfel:

 • A. str. Basarabiei - între str. Traian și str. Dr. Al. Carnabel (partea de Nord) S=68,676 mp,

 • B. str. Basarabiei - între str. Dr. Al. Carnabel și str. Grădina Veche (partea de Nord) S=128,149 mp,

 • C. str. Basarabiei - între str. Grădina Veche NV și str. Grădina Veche NE S=155,915 mp,

 • D. str. Basarabiei - între str. Șiinței și str. Domnească (partea de Nord) S=99,052 mp,

 • E. str. Basarabiei - între str. Domnească și str. M. Bravu (partea de Nord) S=158,57 mp,

 • F. str. Basarabiei - între str. Traian și str. Dr. Al. Carnabel (partea de Sud) S=66,344 mp,

 • G. str. Basarabiei - între str. Dr. Al. Carnabel și str. N. Bălcescu (partea de Sud) S=35,622 mp,

 • H. str. Basarabiei - între str. N. Bălcescu și str. Domnească (partea de Sud) S=184,445 mp,

 • I. str. Basarabiei - între str. Domnească și str. M. Bravu (partea de Sud) S=53,51 mp,

 • J. subtraversare str. Basarabiei (PTA Basarabiei) S=13,588 mp,

 • K. subtraversare str. Basarabiei (str. Dr. Al. Carnabel) S=13,972 mp,

 • L. subtraversare str. Basarabiei (str. Grădina Veche) S=6,384 mp,

 • M. subtraversare str. Basarabiei (str. Domnească) S=8,714 mp,

 • N. subtraversare str. Basarabiei (str. M. Bravu) S=32,036 mp,

 • O. Firide (16 buc) S=9,6o mp

1185 mp

Adresa nr.

33207/03.

04.2018

Planșa

Anexa 1

Președinte de ședință,Tabel suprafețe

Poziție

J

Suprafață ocupată

Poziție

J

Suprafață ocupată

“W

1

[mT

6.043

~[hT]

34

m

9.445

2

6.735

35

17.218

3

4.360

36

14.818

4

13.588

37

18.187

5

2.135

38

0.600

6

3.612

39

32.050

7

27.085

40

0.600

8

13.138

41

1.218

9

3.522

42

9.083

10

0.600

43

1.709

11

115.529

44

0.600

12

13.972

45

1.300

13

0.600

46

8.714

14

3.241

47

60.179

15

5.857

48

0.600

16

1.614

49

0.600

17

0.600

50

0.600

18

140.945

51

109.801

19

0.600

52

0.600

20

4.670

53

2.737

21

8.686

54

5.106

22

44.721

55

7.916

23

0.600

56

6.384

24

3.580

57

83.006

25

74.800

58

0.600

26

0.600

59

4.006

27

20.672

60

2.649

28

73.076

61

11.380

29

0.600

62

30.528

30

61.651

63

5.094

31

0.600

64

23.207

32

3.243

65

43.137

33

10.097

Total

1 185.00


Nume

Semnațiira'

Sef Proiect

Ing.Ralea E.

Proiectat

Ing.Ghitau D.

\ Jir

Desenat

Ing.Ghitau D.Legendănumăr

l


Suprafață ocupată de noile capacități energetice


Numărul suprafeței ocupate de noile capacități energeticeTabel suprafețe

Poziție

J

Suprafața ocupată

Poziție

>

Suprafață ocupată

Inr]

[m2]

[nr]

M

1

6.043

34

9.445

2

6.735

35

17.218

3

4.360

36

14.818

4

13.588

37

18.187

5

2.135

38

0.600

6

3.612

39

32.050

7

27.085

40

0.600

8

13.138

41

1.218

9

3.522

42

9.083

10

0.600

43

1.709

11

115.529

44

0.600

12

13.972

45

1.300

13

0.600

46

8.714

14

3.241

47

60.179

15

5.857

48

0.600

16

1.614

49

0.600

17

0.600

50

0.600

18

140.945

51

109.801

19

0.600

52

0.600

20

4.670

53

2.737

21

8.686

54

5.106

22

44.721

55

7.916

23

0.600

56

6.384

24

3.580

57

83.006

25

74.800

58

0.600

26

0.600

59

4.006

27

20.672

60

2.649

28

73.076

61

11.380

29

0.600

62

30.528

30

61.651

63

5.094

31

0.600

64

23.207

32

3.243

65

43.137

33

10.097

Total

1 185.00


22
% Galați, str. Eroilor, nr. 38, cam. 2 i Atestat AN RE nr. 9820/2014

S.C. RBX ELECTRIC S.R.L.


Sef Proiect


Proiectat

Desenat


NumeBeneficiar:

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord

Sucursala Regionala de Operațiuni Rețea Galați Titlu proiect: Devierea instalațiilor electrice afectate de lucrarea: “Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa est- vest, intrări în Galați”

Titlu planșa:

Plan de încadrare in municipiu


Proiect nr.

212/2018


FAZA:

HCL

Planșa nr.

2/3număr


GOTabel suprafețe

Poziție

Suprafața ocupată

Poziție

j

Suprafața ocupată

[nr]

[ni2]

[nr]

Hm2]

1

6.043

34

9.445

2

6.735

35

17.218

3

4.360

36

14.818

4

13.588

37

18.187

5

2.135

38

0.600

6

3.612

39

32.050

7

27.085

40

0.600

8

13.138

41

1.218

9

3.522

42

9.083

10

0.600

43

1.709

11

115.529

44

0.600

12

13.972

45

1.300

13

0.600

46

8.714

14

3.241

47

60.179

15

5.857

48

0.600

16

1.614

49

0.600

17

0.600

50

0.600

18

140.945

51

109.801

19

0.600

52

0.600

20

4.670

53

2.737

21

8.686

54

5.106

22

44.721

55

7.916

23

0.600

56

6.384

24

3.580

57

83.006

25

74.800

58

0.600

26

0.600

59

4.006

27

20.672

60

2.649

28

73.076

61

11.380

29

0.600

62

30.528

30

61.651

63

5.094

31

0.600

64

23.207

32

3.243

65

43.137

33

10.097

Total

1 185.00»                                ?     Galați, str. Eroilor, nr. 38, cam. 2

*  "IsUUEII*  $    Afpstat ANRF nr QR70/9ni4

Beneficiar*

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord

Sucursala Regionala de Operațiuni Rețea Galați

Proiect nr.

212/2018

s.c.

RBX ELECTRIC

S.R.L.

Nume

Semnatur^/

Scafa:

Titlu proiect: Devierea instalațiilor electrice afectate de lucrarea: "Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa est- vest, intrări în Galați"

FAZA:

Sef Proiect

Ing.Ralea E.

- v /r

HCL

Proiectat

Ing.Ghitau D.

J7/1720il/

Titlu planșa:

Planșa nr.

Desenat

Ing.Ghitau D.

Plan de incadrare in municipiu

2/3Tabel suprafețe

Poziție

J

Suprafață ocupată

Poziție

!

Suprafață ocupată

[nr]

[m2]

[nr]

m

1

6.043

34

9.445

2

6.735

35

17.218

3

4.360

36

14.818

4

13.588

37

18.187

5

2.135

38

0.600

6

3.612

39

32.050

7

27.085

40

0.600

8

13.138

41

1.218

9

3.522

42

9.083

10

0.600

43

1.709

11

115.529

44

0.600

12

13.972

45

1.300

13

0.600

46

8.714

14

3.241

47

60.179

15

5.857

48

0.600

16

1.614

49

0.600

17

0.600

50

0.600

18

140.945

51

109.801

19

0.600

52

0.600

20

4.670

53

2.737

21

8.686

54

5.106

22

44.721

55

7.916

23

0.600

56

6.384

24

3.580

57

83.006

25

74.800

58

0.600

26

0.600

59

4.006

27

20.672

60

2.649

28

73.076

61

11.380

29

0.600

62

30.528

30

61.651

63

5.094

31

0.600

64

23.207

32

3.243

65

43.137

33

10.097

Total

1 185.00


f                               %     Galați, str. Eroilor, nr. 38, cam. 2

S.C. RBX ELECTRIC S.R.L.

Beneficiar:

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord

Sucursala Regionala de Operațiuni Rețea Galați

Proiect nr.

212/2018

Nume

Semnătură

Titlu proiect: Devierea instalațiilor electrice afectate de lucrarea: “Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa est- vest, intrări în Galați”

FAZA:

HCL

Sef Proiect

Ing.Ralea E.

Proiectat

Ing.Ghitau D.

4 io r

S.R Pata: J

1

Titlu planșa:

Plan de încadrare in municipiu

Planșa nr.

1/3

Desenat

Ing.Ghitau D.

IA
număr


Tabel suprafețe

Poziție

9

Suprafață ocupată

Poziție

>

Suprafață ocupată

[nr]

m

[nr]

m

1

6.043

34

9.445

2

6.735

35

17.218

3

4.360

36

14.818

4

13.588

37

18.187

5

2.135

38

0.600

6

3.612

39

32.050

7

27.085

40

0.600

8

13.138

41

1.218

9

3.522

42

9.083

10

0.600

43

1.709

11

115.529

44

0.600

12

13.972

45

1.300

13

0.600

46

8.714

14

3.241

47

60.179

15

5.857

48

0.600

16

1.614

49

0.600

17

0.600

50

0.600

18

140.945

51

109.801

19

0.600

52

0.600

20

4.670

53

2.737

21

8.686

54

5.106

22

44.721

55

7.916

23

0.600

56

6.384

24

3.580

57

83.006

25

74.800

58

0.600

26

0.600

59

4.006

27

20.672

60

2.649

28

73.076

61

11.380

29

0.600

62

30.528

30

61.651

63

5.094

31

0.600

64

23.207

32

3.243

65

43.137

33

10.097

Total

1 185.00Nume

Semnătură/

Sef Proiect

Ing.Ralea E.

1 "■,<

Proiectat

Ing.Ghitau D.

Desenat

Ing.Ghitau D.

W\Tabel suprafețe

Poziție

9

Suprafață

Poziție

9

Suprafață

ocupată

ocupată

[nr]

[mT

[nr]

[m2]

1

6.043

34

9.445

2

6.735

35

17.218

3

4.360

36

14.818

4

13.588

37

18.187

5

2.135

38

0.600

6

3.612

39

32.050

7

27.085

40

0.600

8

13.138

41

1.218

9

3.522

42

9.083

10

0.600

43

1.709

11

115.529

44

0.600

12

13.972

45

1.300

13

0.600

46

8.714

14

3.241

47

60.179

15

5.857

48

0.600

16

1.614

49

0.600

17

0.600

50

0.600

18

140.945

51

109.801

19

0.600

52

0.600

20

4.670

53

2.737

21

8.686

54

5.106

22

44.721

55

7.916

23

0.600

56

6.384

24

3.580

57

83.006

25

74.800

58

107600

26

0.600

59

4.006

27

20.672

60

2.649

28

73.076

61

11.380

29

0.600

62

30.528

30

61.651

63

5.094

31

0.600

64

23.207

32

3.243

65

43.137

33

10.097

Total

1 185.00


I

\.\        Iii

III

I

i fi

\     III

iii          i

/      iiiS.C. RBX ELECTRIC S.R.L.