Hotărârea nr. 264/2018

Aprobarea tarifului de producere si comercializare a brichetelor pentru foc, provenite din biomasa lemnoasa, de catre Serviciul Public Ecosal Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 264

din 24.04.2018

privind aprobarea tarifului de producere și comercializare a brichetelor pentru foc, provenite din biomasă lemnoasă, de către Serviciul Public Ecosal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 280/ 17.04.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 35984/17.04.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 35986/17.04.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) și alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă tariful de producere și comercializare a brichetelor pentru foc, provenite din biomasă lemnoasă, de către Serviciul Public Ecosal Galați, în cuantum de 0,81 lei/Kg fără T.V.A., respectiv 0,96 lei/Kg cu T.V.A.

Art. 2 - Directorul General al Serviciului Public Ecosal Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați