Hotărârea nr. 26/2018

Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2018 de catre Societatea CALORGAL S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Tir. 26

din 25.01.2018

privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2018 de către Societatea CALORGAL SA.. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al Municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 26/16.01.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.01.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3614/16.01.2018, a inițiatorului -Primarului municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 3616/16.01.2018 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (2) din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „c,” și alin. (5) Ut. „a”, precum și ale art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă redevența lunară, ce trebuie plătită în anul 2018 de către Societatea CALORGAL SA. Galați, pentru concesionarea unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, în sumă de 4.915 lei/lună.

Art. 2 - (1) Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, pană la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

(2) Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Oclăvtgn Kovacs