Hotărârea nr. 256/2018

Modificarea HCL nr. 113/28.03.2013 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul "reabilitare si modernizare scoala gimnaziala nr. 33"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 256 din 24.04.2018

privind modificarea HCL nr. 113/28.03.2013 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 33 Sf. Dumitru"

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 273/17.04.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 35778/17.04.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 35780/17.04.2018 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. (d) și art. 126 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la HCL nr. 113/28.03.2013 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 33 Sf. Dumitru" se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotârâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexă la HCL nr. 256/24.04.2018

"Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 33 Sf. Dumitru"

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

- reparații la fațade;

- izolarea termică a pereților exteriori opaci prin montarea a unui strat termizolant din polistiren expandat;

- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele interioare de anvelopă corp A și B;

  • - înlocuirea acoperișului tip terasă cu acoperiș tip șarpantă la corp A și B;

  • - la corpul A, în zona curții interioare montarea unui luminator pe schelet metalic;

  • - izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit corp A și B;

  • - reparații capitale a instalației electrice corp A și B;

  • - reparații capitale instalația termică corp B;

  • - reabilitarea instalațiilor interioare (apă-canalizare) corp A și B;

  • - sistematizarea pe verticală ( alei, trotuare, a terenului din incintă);

  • - refacere finisaje interioare( zugrăveli, lambriu, gresie, faianță, parchet din lemn stejar de 22 mm grosime în săli de clasă) corp A și B;

  • - amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

- reabilitare terenuri de sport și împrejmuire.

Valoarea inițială a proiectului la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții este de : 2.895.911 lei cu TVA.

Ca urmare a implementarii proiectului, a aprobarii Ghidului solicitantului de finanțare prin POR 2014-2020 - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte prin Ordinul nr. 3729/21.07.2017 și observațiilor AM POR Sud-est a fost refacut devizul general și au fost detaliați indicatorii tehnici.

Noii indicatori tehnico-economici sunt:

Valoarea totală a investiției: 6.671.702 lei

Din care C+M : 5.241.296 lei

Capacități: 3262 mp spații de școlarizare reabilitate

Durata de realizare a investiției: 18 luni

Sursa de finanțare: Buget local - 2%

Buget stat - 13%

Fondul European de Dezvoltare Regională - 85% Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,