Hotărârea nr. 252/2018

Modificarea si completarea contractului nr. 49304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Galati incheiat cu societatea Transurb SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 252 din 24.04.2018

privind modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 267/17.04.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 35672/17.04.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 35674/17.04.2018, al Direcțiea Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „b” și lit. „c” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei administrative nr. 353/2007 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune, în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

ACT ADIȚIONAL

NR.____/_______2018

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03.05.2016

Nr. __________ / __________

Municipiul Galati, persoana juridica, cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 38, avand cod fiscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin _____________, având functia de

Primar in calitate de delegatar, pe de o parte, denumit in continuare Autoritatea Contractanta;

si

Operatorul de transport Societatea Transurb SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, inregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comertului Galați, avand contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de inregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin ________________, avand functia de Director

General, in calitate de delegant, denumit in continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 conform Anexei la prezentul Act Adițional;

Articolul 2

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

Municipiul Galați                                  Operator

Președinte de ședință,

Anexa 2 — Program de Transport al Operatorului

Anexa 2.1 Programul de transport al Operatorului

Programul anual de transport al Operatorului S.C. Transurb S.A.

Program de Transport in functie de gradele de mobilitate se prezinta astfel:

 • 1. Program normal: de la data de 01 ianuarie - 30 iunie, 01 septembrie - 31 decembrie cu excepția vacanțelor școlare

 • 2. Program de vara: pe perioada vacanței de vară

 • 3. Program de noapte : nu există

 • 4. Curse suplimentare asigurate conform diagramei : nu există

 • 5. Program la evenimente speciale: in vederea suplimentarii mijloacelor de transport pentru evenimente administrative si socio culturale se va face notificare scrisa catre

 • 5. C. Transurb S.A. de catre U.A.T. cu cel putin 5 zile inainte (ex.: 31-1 ianuarie, Noaptea de Inviere, Ziua Marinei, Serbarile Galatiului etc.).

 • 6. Traseele 32 și 33 vor circula la comanda autorității.

  Linia

  Km. efectiv Planificati

  Tramvai

  1.186.332,6

  Troleibuz

  862.491,3

  Autobuz

  6.836.657,86

  Total Km planificati

  8.885.481,76

Anexa 2.1.3 Programul de transport al operatorului pentru rețeaua de tramvaie

DIAGRAMA DE CIRCULATIE a tramvaielor de LUNI pana VINERI - PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

7

MICRO 19

28

17,6

05:17

22:27

74

2     37

4      19

4      19

4      19

2     37

2     37

PTA. CENTRALA

05:19

22:28

MICRO 19

39

MICRO 19

39

18

05:00

22:27

74

6 12

9      8

8      9

9      8

6 12

4      19

CIM. ISRAELIT

04:59

22:26

MICRO 19

41

PTA.BERTHELOT

10

7,8

07:00

16:00

60

- -

1 60

1 60

1 60

- -

- —

POARTA EST AMG

07:30

16:30

PTA.BERTHELOT

44

COMAT

22

13,9

05:25

21:56

62

2      31

2      31

2      31

2      31

2      31

1 62

PTA CENTRALA

05:25

22:27

COMAT

TOTAL CAPACITATI:

10

16

15

16

10

7

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a tramvaielor de in zile de Sambata- Duminica si Sărbători Legale - PROGRAM NORMAL

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:30

20:30 - 22:30

Nr. Cap.

Frecv.

Nr. Cap.

Frecv.

Nr. Cap.

Frecv.

Nr. Cap.

Frecv.

Nr. Cap.

Frecv.

Nr. Cap.

Frecv.

7

MICRO 19

28

17,6

05:17

22:27

74

2

37

4

19

4

19

4

19

2

37

1

74

PIATA CENTRALA

05:19

22:28

MICRO 19

39

MICRO 19

39

18

05:00

22:27

74

4

19

6

12

6

12

6

12

6

12

4

19

CIMITIR ISRAELIT

05:00

22:26

MICRO 19

41

PIATA GENERAL BERTHELOT

10

7,8

_

-

_

-

_

-

_

-

_

-

_

-

_

POARTA

EST A.M.G.

PIATA GENERAL BERTHELOT

44

COMAT

22

13,9

06:58

21:56

62

2

31

2

31

2

31

2

31

1

62

1

62

PIATA CENTRALA

06:58

22:27

COMAT

TOTAL CAPACITATI:

8

12

12

12

9

6

Anexa 2.1.3 Programul de transport al operatorului pentru rețeaua de troleibuze

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a troleibuzelor de LUNI pana VINERI - Program normal

TRS.

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

104

TIGLINA III

29

14,1

05:12

22:12

72

4

18

4

18

4

18

4

18

4

18

4

18

PARC C.F.R.

05:12

22:12

TIGLINA III

102

MICRO 19

29

16,8

05:06

22:33

80

8

10

16

5

14

5

14

5

6

13

6

13

PARC C.F.R.

05:06

22:33

MICRO 19

TOTAL CAPACITATI:

12

20

18

18

10

10

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a troleibuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SĂRBĂTORILE RELIGIOASE

Program normal

TRS.

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

104

TIGLINA III

29

14,1

05:18

22:06

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

PARC C.F.R.

05:18

22:06

TIGLINA III

102

MICRO 19

29

16,8

05:06

22:34

80

8

10

8

10

8

10

8

10

6

13

6

13

PARC C.F.R.

05:06

22:34

MICRO 19

TOTAL CAPACITATI:

10

10

10

10

8

8

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a troleibuzelor de LUNI - VINERI program de vară și vacanțe școlare

TRASEUL

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 23:00

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

104

TIGLINA III

29

14,1

05:18

22:06

72

2     36

4 18

2     36

2     36

2     36

2     36

PARC C.F.R.

05:18

22:06

TIGLINA III

102

MICRO

19

29

16,8

05:06

22:33

80

8 10

8 10

8 10

8 10

6     13

6     13

PARC C.F.R.

05:06

22:33

MICRO

19

TOTAL CAPACITATI:

10

12

10

10

8

8

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a troleibuzelor de SAMBATA-DUMINICA programul de vară și vacanțele școlare

TRASEUL

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 23:00

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

104

TIGLINA III

29

14,1

05:18

22:06

72

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

PARC C.F.R.

05:18

22:06

TIGLINA III

102

MICRO

19

29

16,8

05:06

22:33

80

6

13

8

10

8

10

8

10

6

13

6

13

PARC C.F.R.

05:06

22:33

MICRO

19

TOTAL CAPACITATI:

8

10

10

10

8

8

Anexa 2.1.3 Programul de transport al operatorului pentru rețeaua de autobuze

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor de LUNI pana VINERI Program normal

TRS.

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

11

MICRO 13

36

16,6

05:06

22:26

80

8

10

12

6

10

8

10

8

6

13

4

20

PTA. CENTRALA

05:06

22:26

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22,3

05:03

22:31

96

6

16

8

12

8

12

8

12

4

24

4

24

B. TRAIAN

05:03

22:31

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19,1

05:00

22:20

80

2

40

4

20

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16,9

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

05:00

22:30

MICRO 13

25

TASTROM 2

18

12,6

05:30

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

CARREFOUR

06:00

20:00

TASTROM 2

26

MICRO 13

23

14,2

05:00

22:30

60

4

15

6

10

4

15

4

15

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 13

36

COMAT

23

14,5

05:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

05:16

23:20

COMAT

9

TIGLINA III

27

13,1

05:00

22:24

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:00

23:20

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14,4

05:15

22:15

60

2

30

4

15

2

30

4

15

2

30

2

30

G. PUBLICA

05:15

22:15

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

20

11,3

05:05

22:35

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:05

23:20

C. ȘIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

25,6

05:00

22:36

96

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

2

48

DAMEN

05:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D. CANTEMIR

48

27,6

05:22

22:02

100

2

50

4

25

2

50

4

25

2

50

2

50

METRO

05:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D. CANTEMIR

44

26,8

05:14

22:12

96

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

2

48

B. TRAIAN

05:14

22:12

D. CANTEMIR

14

MICRO 19

20

13,4

07:00

20:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

MICRO 40

06:30

19:30

MICRO 19

28

MICRO 19

43

21,63

05:00

22:33

100

10

10

10

10

10

10

10

10

8

13

6

17

B. TRAIAN

05:00

22:33

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20,6

04:56

22:16

80

2

40

4

20

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

04:56

23:20

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6,3

05:00

22:30

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

BARBOSI

05:20

22:45

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

05:03

22:10

80

6

13

10

8

8

10

8

10

6

13

6

13

G. PUBLICA

05:03

22:10

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

16,9

05:17

22:12

70

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

METRO

05:17

23:15

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

14,4

06:00

20:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

IAS BADALAN

06:30

20:30

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9,2

05:20

21:10

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

GARA C.F.R.

05:45

21:35

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11,3

06:20

19:45

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TRECERE BAC

06:50

20:15

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

27

11,1

05:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

METRO

05:15

23:15

PTA. CENTRALA

23

CARREFOUR

34

17,1

05:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

05:18

22:38

CARREFOUR

30

PTA. CENTRALA

22

16,5

06:00

19:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

06:35

19:35

PTA. CENTRALA

24

CARREFOUR

43

22,4

05:12

22:24

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

DAMEN

05:12

22:24

CARREFOUR

TOTAL CAPACITATI:

76

96

82

86

61

55

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SĂRBĂTORILE RELIGIOASE

Program normal

TRS.

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 -20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

11

MICRO 13

36

16,6

05:06

22:33

80

6

13

6

13

6

13

6

13

4

20

4

20

PTA. CENTRALA

05:06

22:33

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22,3

05:03

21:51

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

B. TRAIAN

05:03

21:51

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19,1

05:00

22:20

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16,9

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

05:00

22:30

MICRO 13

25

TASTROM 2

18

12,6

05:30

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

CARREFOUR

06:00

20:00

TASTROM 2

26

MICRO 13

23

14,2

05:00

22:30

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 13

36

COMAT

23

14,5

05:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

05:16

23:20

COMAT

9

TIGLINA III

27

13,1

05:00

22:24

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:00

23:20

TIGLINA III

104

TIGLINA III

29

14,1

05:18

22:06

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

PARC C.F.R.

05:18

22:06

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14,4

05:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

G. PUBLICA

05:15

22:15

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

20

11,3

05:05

22:35

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:05

23:20

C. ȘIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

25,6

05:00

22:36

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

05:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D. CANTEMIR

48

27,6

05:22

22:02

100

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

METRO

05:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D. CANTEMIR

44

26,8

05:14

22:02

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

B. TRAIAN

05:14

22:02

D. CANTEMIR

14

MICRO 19

20

13,4

07:00

20:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

MICRO 40

06:30

19:30

MICRO 19

28

MICRO 19

43

21,63

05:00

22:30

100

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

6

17

B. TRAIAN

05:00

22:30

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20,6

04:56

22:16

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

04:56

23:20

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6,3

05:00

22:30

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

60

BARBOSI

05:20

22:45

MICRO 19

102

MICRO 19

29

16,8

05:06

22:34

80

8

10

8

10

8

10

8

10

6

13

6

13

PARC C.F.R.

05:06

22:34

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

05:03

22:03

80

6

13

6

13

6

13

6

13

4

20

4

G. PUBLICA

05:03

22:03

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

16,9

05:17

22:12

70

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

METRO

05:17

23:15

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

14,4

06:00

20:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

IAS BADALAN

06:30

20:30

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9,2

05:20

21:10

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

GARA C.F.R.

05:45

21:35

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11,3

06:20

19:45

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TRECERE BAC

06:50

20:15

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

27

11,1

05:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

METRO

05:15

23:15

PTA. CENTRALA

23

CARREFOUR

34

17,1

05:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

05:18

22:38

CARREFOUR

30

CENTRU

22

16,5

06:00

19:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

06:25

19:25

CENTRU

24

CARREFOUR

43

22,4

05:12

22:00

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

05:12

22:48

CARREFOUR

TOTAL CAPACITATI:

62

62

62

62

55

50

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor de LUNI - VINERI program de vară și vacanțe școlare

TRASEUL

ITINERAR

NR.

LUNGIME

PRIMA

ULTIMA

DURATA

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 23:00

STATII

traseu [km]

PLECARE

IN CURSA

PLECARE

IN CURSA

cursa [min]

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

11

MICRO 13

36

16,6

05:06

22:20

80

6

13

8

10

8

10

8

10

6

13

4

20

PTA.

CENTRALA

05:06

22:20

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22,3

05:06

22:18

96

4

24

6

16

6

16

6

16

6

16

4

24

B. TRAIAN

05:06

22:18

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19,1

05:00

22:20

80

2

40

4

20

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16,9

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

05:00

22:30

MICRO 13

25

PISTA BETONATA

18

12,6

05:30

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

CARREFOUR

06:00

21:00

PISTA BETONATA

26

MICRO 13

23

14,2

05:00

22:30

60

2

30

4

15

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 13

36

COMAT

23

14,5

05:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

05:16

23:20

COMAT

9

TIGLINA III

19

13,1

05:00

22:24

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:00

23:20

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14,4

05:15

22:15

60

2

30

4

15

2

30

2

30

2

30

2

30

G. PUBLICA

05:15

22:15

C. SIRETUL

20

C. SIRETUL

20

11,3

05:05

22:35

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:05

23:20

C. SIRETUL

10

D.

CANTEMIR

39

24,5

05:00

22:36

96

2

48

4

24

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

05:00

22:36

D.

CANTEMIR

17

D.

CANTEMIR

48

26,5

05:22

22:02

100

2

50

4

25

2

50

2

50

2

50

2

50

METRO

05:22

22:02

D.

CANTEMIR

27

D.

CANTEMIR

44

25,7

05:14

22:12

96

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

2

48

B. TRAIAN

05:14

22:12

D.

CANTEMIR

14

MICRO 19

20

13,4

07:00

20:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

MICRO 40

06:30

19:30

MICRO 19

28

MICRO 19

43

21,63

05:00

22:33

100

8

13

8

13

8

13

8

13

6

17

6

17

B. TRAIAN

05:00

22:33

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20,6

04:56

22:16

80

2

40

4

20

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

04:56

23:20

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6,3

05:00

22:30

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

BARBOSI

05:15

22:45

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

05:03

22:23

80

6

13

8

10

8

10

8

10

6

13

6

13

G. PUBLICA

05:03

22:23

MICRO 19

12

PTA.

CENTRALA

27

16,9

05:17

22:12

70

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

METRO

05:17

23:15

PTA.

CENTRALA

13

PTA.

CENTRALA

16

14,4

06:00

20:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

IAS BADALAN

06:30

20:30

PTA.

CENTRALA

15

PTA.

CENTRALA

15

9,2

05:20

21:10

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

GARA C.F.R.

05:45

21:35

PTA.

CENTRALA

16

PTA.

CENTRALA

21

11,3

06:20

19:45

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TRECERE BAC

06:50

20:15

PTA.

CENTRALA

35

PTA.

CENTRALA

27

11,1

05:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

METRO

05:15

23:15

PTA.

CENTRALA

23

B. TRAIAN

34

17,1

05:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

05:18

22:38

B. TRAIAN

24

CARREFOUR

43

22,4

05:12

22:24

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

DAMEN

05:12

22:24

CARREFOUR

30

CENTRU

22

16,5

06:00

19:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

06:35

19:35

CENTRU

32

COMAT

53

20,2

09:00

18:00

45

1

45

1

45

PLAJA DUNAREA

09:45

18:45

COMAT

33

INTFOR

28

14,1

09:00

18:00

45

1

45

1

45

PLAJA DUNAREA

09:45

18:45

INTFOR

TOTAL CAPACITATI:

66

84

74

74

61

53

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor de SAMBATA-DUMINICA și sărbătorile religioase - programul de vară și vacanțele școlare

TRASEUL

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 23:00

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

11

MICRO 13

36

16,6

05:06

22:13

80

4

20

6

13

6

13

6

13

4

20

4

20

PTA.

CENTRALA

05:06

22:13

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22,3

05:03

21:51

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

B. TRAIAN

05:03

21:51

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19,1

05:00

22:20

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16,9

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

05:00

22:30

MICRO 13

25

PISTA BETONATA

18

12,6

05:30

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

CARREFOUR

06:00

20:00

PISTA BETONATA

26

MICRO 13

23

14,2

05:00

22:20

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 13

36

COMAT

23

14,5

05:16

22:20

64

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:16

23:20

COMAT

9

TIGLINA III

19

13,1

05:00

22:24

72

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:00

23:20

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14,4

05:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

G. PUBLICA

05:15

22:15

C. SIRETUL

20

C. SIRETUL

20

11,3

05:05

22:35

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:05

23:20

C. SIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

24,5

05:00

22:36

96

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

DAMEN

05:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D.

CANTEMIR

48

26,5

05:22

22:02

100

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

METRO

05:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D.

CANTEMIR

44

25,7

05:14

22:02

96

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

B. TRAIAN

05:14

22:02

D. CANTEMIR

14

MICRO 19

20

13,4

07:00

20:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

MICRO 40

06:30

19:30

MICRO 19

28

MICRO 19

43

21,63

05:00

22:33

100

8

13

8

13

8

13

8

13

6

17

6

17

B. TRAIAN

05:00

22:33

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20,6

04:56

22:16

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

04:56

23:20

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6,3

05:00

22:30

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

BARBOSI

05:15

22:45

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

05:03

22:30

80

4

20

6

13

6

13

6

13

4

20

4

20

G. PUBLICA

05:03

22:30

MICRO 19

12

PTA.

CENTRALA

27

16,9

05:17

22:12

70

1

70

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

METRO

05:17

23:15

PTA.

CENTRALA

13

PTA.

CENTRALA

16

14,4

07:00

20:00

60

1

60

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

IAS BADALAN

07:30

20:30

PTA.

CENTRALA

15

PTA.

CENTRALA

15

9,2

05:20

21:10

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

GARA C.F.R.

05:45

21:35

PTA.

CENTRALA

16

PTA.

CENTRALA

21

11,3

06:20

19:45

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TRECERE BAC

06:50

20:15

PTA.

CENTRALA

35

PTA.

CENTRALA

27

11,1

05:15

22:15

60

1

60

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

METRO

05:15

23:15

PTA.

CENTRALA

23

B. TRAIAN

34

17,1

05:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

05:18

22:38

B. TRAIAN

24

CARREFOUR

43

22,4

05:12

22:00

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

05:12

22:00

CARREFOUR

30

CENTRU

22

16,5

06:00

19:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

06:35

19:35

CENTRU

32

COMAT

53

20,2

09:00

18:00

45

1

45

1

45

PLAJA DUNAREA

09:45

18:45

COMAT

33

INTFOR

28

14,1

09:00

18:00

45

1

45

1

45

PLAJA DUNAREA

09:45

18:45

INTFOR

TOTAL CAPACITATI:

55

62

64

64

53

47

Anexa 2.2 Program de circulație

Anexa 2.2.1 Program de circulație tramvaie

ZILE LUCRATOARE - PROGRAM NORMAL

Tramvaie TRASEUL 39


Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

39

18 km

TUR

6/12'

9/8'

8/9'

9/8'

6/12'

4/19'

05:00

22:27

104

TUR

Micro 19

9

IREG

Micro 39

Cim. Israelit

RETUR

6/12'

9/8'

8/9'

9/8'

6/12'

4/19'

04:59

22:26

RETUR

Cim. Israelit

9

Micro 39

IREG

Micro 19

Numar kilometri

104 curse x 18 km = 1872 km/zi

1872 km/zi

97,2 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

5 trv. capat de linie 1 => 5 x 4.5 km = 22.5 km; 22.5 km + 4.5 km = 27 km

4 trv. capat de linie 2 => 4 x 5.3 km = 21.2 km; 21.2 km + 5.3 km = 26.5 km TOTAL TUR: 27 km + 21.2 km = 48.2 km

TOTAL RETUR: 26.5 km + 22.5 km = 49 km

TOTAL KM DISLOCARI: 97.2 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 39 intr-o ZI LUCRATOARE

1969.2 km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 39 in ZILE LUCRATOARE: 1969.2 km/zi x 22 ZL = 43322.4 km/luna

Tramvaie TRASEUL 39 ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE - PROGRAM NORMAL

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

39

TUR

4/19'

6/12'

6/12'

6/12'

6/12'

4/19'

05:00

22:27

79

TUR

Micro 19

IREG

Micro 39

6

18 km

Cim. Israelit

RETUR

4/19'

6/12'

6/12'

6/12'

6/12'

4/19'

05:00

22:26

RETUR

Cim. Israelit

Micro 39

IREG

Micro 19

6

Numar kilometri

79 curse x 18 km = 1422 km/zi

1422

km/zi

78,4 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

3 trv. capat de linie 1 => 3 x 4.5 km = 13.5 km

3 trv. capat de linie 2 => 3 x 5.3 km =15.9 km

Tur: 1 trv. X 5.3 km = 5.3 km ; 1 trv. X 4.5 km = 4.5 km // Retur: 1 trv. X 5.3 km = 5.3 km ; 1 trv. X 4.5 km = 4.5 km

TOTAL TUR: 29.4 km + 9.8 km = 39.2 km // TOTAL RETUR: 29.4 km + 9.8 km = 39.2 km

TOTAL KM DISLOCARI: 78.4 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 39 intr-o ZI NELUCRATOARE

1500.4 km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 39 in ZILE NELUCRATOARE: 1500.4 km/zi x 9 ZN = 13503.6 km/luna TOTAL KILOMETRI PLANIFICAȚI PENTRU TRASEUL 39: ZL + ZN = 56826 km efectivi/luna

Anexa 2.2.2 Program de circulație troleibuze

ZILE LUCRATOARE - PROGRAM NORMAL

TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

102

TUR

8/10'

16/5'

14/6'

14/6'

6/13'

6/13'

05:06

22:22

148

TUR

16.8 km

Micro 19

Tiglina I

Directia Agricola

Parc C.F.R.

16

RETUR

8/10'

16/5'

14/6'

14/6'

6/13'

6/13'

05:06

22:22

RETUR

Parc C.F.R.

Liceul de Arta

Tiglina II

Micro 19

16

Numar kilometri

148 curse x 16.8 km = 2486.4 km/zi

2486,4

km/zi

48

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

16tbz. capat de linie 1 => 16 x 1.5 km = 24 km

TOTAL TUR: 24 km

TOTAL RETUR: 24 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 48 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 102 intr-o ZI LUCRATOARE

2534.4 km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 102 in ZILE LUCRATOARE: 2534.4 km/zi x 22 ZL = 55756.8 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE - PROGRAM NORMAL

TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

102

TUR

8/10'

8/10'

8/10'

8/10'

6/13'

6/13'

05:06

22:33

99

TUR

Micro 19

8

Tiglina I

16.8 km

Directia Agricola

Parc C.F.R.

RETUR

8/10'

8/10'

8/10'

8/10'

6/13'

6/13'

05:06

22:33

RETUR

Parc C.F.R.

Liceul de Arta

Tiglina II

Micro 19

8

Numar kilometri

99 curse x 16.8 km = 1663.2 km/zi

1663,2

km/zi

24

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

8 tbz. capat de linie 1 => 8 x 1.5 km = 12 km

TOTAL TUR: 12 km

TOTAL RETUR: 12 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 24 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 102 intr-o ZI NELUCRATOARE

1687.2 km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 102 in ZILE NELUCRATOARE: 1687.2 km/zi x 9 ZN = 15184.8 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICAȚI PENTRU TRASEUL 102: ZL + ZN = 70941.6 km efectivi/luna

TRASEUL 12

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/I ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

12

TUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

1/70'

05:17

22:12

27,5

TUR

Piata Centrala

Patinoar

Bariera Traian

Metro

2

16.9 km

RETUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

1/70'

05:17

23:15

RETUR

Metro

Bariera Traian

Patinoar

Piata Centrala

2

Numar kilometri

27.5 curse x 16.9 km = 464.75 km/zi

464,75

km/zi

22 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.00 km = 4.00 km ; 1 x 4.00 km = 4.00 km (cursa suplimentara)

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.00 km = 3.00 km

TOTAL TUR: 7.00 km + 4.00 km = 11.00 km

TOTAL RETUR: 7.00 km + 4.00 km = 11.00 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 22 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 12 intr-o ZI LUCRATOARE

486.75 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 12 in ZIL E LUCRATOARE: 48 6.75 km/zi x 22 ZL = 10708.5 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI LEGALE - PROGRAM NORMAL

Autobuze TRASEUL 12

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capa citati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

12

16.9 km

TUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

1/70'

05:17

22:12

27,5

TUR

Piata Centrala

2

Patinoar

Bariera Traian

Metro

RETUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

1/70'

05:17

23:15

RETUR

Metro

2

Bariera Traian

Patinoar

Piata Centrala

Numar kilometri

27.5 curse x 16.9 km = 464.75 km/zi

464,75

km/zi

22 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.00 km = 4.00 km ; 1 x 4.00 km = 4.00 km (cursa suplimentara)

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.00 km = 3.00 km

TOTAL TUR: 7.00 km + 4.00 km = 11.00 km

TOTAL RETUR: 7.00 km + 4.00 km = 11.00 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 22 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 12 intr-o ZI NELUCRATOARE

486.75 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 12 in ZILE NELUCRA TOARE: 486.75 km/zi x 9 ZN = 4380.75 km/luna TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 12: ZL + ZN = 15089.25 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE - program de vară și vacanțele școlare

Autobuze TRASEUL 12

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

12

16.9 km

TUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

1/70'

05:17

22:12

27,5

TUR

Piata Centrala

2

Patinoar

Bariera Traian

Metro

RETUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

1/70'

05:17

23:15

RETUR

Metro

2

Bariera Traian

Patinoar

Piata Centrala

Numar kilometri

27.5 curse x 16.9 km = 464.75 km/zi

464,75

km/zi

22 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.00 km = 4.00 km ; 1 x 4.00 km = 4.00 km (cursa suplimentara)

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.00 km = 3.00 km

TOTAL TUR: 7.00 km + 4.00 km = 11.00 km

TOTAL RETUR: 7.00 km + 4.00 km = 11.00 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 22 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 12 intr-o ZI LUCRATOARE

486.75 km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 12 in ZILE LUCRATOARE: 486.75 km/zi x 22 ZL = 10708.5 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE - program de vară și vacanțele școlare                   Autobuze TRASEUL 12

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalu

l de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

12

16.9 km

TUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

1/70'

05:17

22:12

26

TUR

Piata Centrala

2

Patinoar

Bariera Traian

Metro

RETUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

1/70'

05:17

23:15

RETUR

Metro

2

Bariera Traian

Patinoar

Piata Centrala

Numar kilometri

26 curse x 16.9 km = 439.4 km/zi

439,4

km/zi

22 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.00 km = 4.00 km ; 1 x 4.00 km = 4.00 km (cursa suplimentara)

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.00 km = 3.00 km

TOTAL TUR: 7.00 km + 4.00 km = 11.00 km

TOTAL RETUR: 7.00 km + 4.00 km = 11.00 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 22 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 12 intr-o ZI NELUCRATOARE

461.4 km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 12 in ZILE NELUCRATOARE: 461.4 km/zi x 9 ZN = 4152.6 km/luna TOTAL KILOMETRI PLANIFICAȚI PENTRU TRASEUL 12: ZL + ZN = 14861.1 km efectivi/luna

ZILE LUCRATOARE

TRASEUL 13

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalu

de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

13

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

06:00

20:00

25

TUR

Piata

Centrala

Calea

Prutului Bazinul Nou /

Agrogal

2

10.0 km (14.4 km)

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

___

06:30

20:30

Agrogal / Bazinul Nou

Calea Prutului

Piata CentralaNumar kilometri

20 curse x 10.0 km = 200 km/zi ; 5 curse x 14.4 km = 72 km/zi TOTAL: 272 km/zi

272 km/zi

16 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

2 abz. capat de linie 1 => 2 x 4.00 km = 8.00 km

TOTAL TUR: 8.00 km

TOTAL RETUR: 8.00 km

TOTAL KM DISLOCARI: 16 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 13 intr-o ZI LUCRATOARE

288 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 13 in ZILE LUCRATOARE: 288 km/zi x 22 ZL = 6336 km/luna


ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI

LEGALE                                                                  Autobuze TRASEUL 13

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalu

de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

13

10.0 km

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

06:00

20:00

25

TUR

Piata Centrala

2

Calea Prutului

Bazinul Nou /

Agrogal

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

06:30

20:30

RETUR

Anexa 2.2.3 Program de circulație autobuze

ZILE LUCRATOARE - PROGRAM NORMAL


(14.4 km)


Agrogal /

Bazinul Nou Calea Prutului Piata Centrala

Numar kilometri

20 curse x 10.0 km = 200 km/zi ; 5 curse x 14.4 km = 72 km/zi TOTAL: 272 km/zi

272 km/zi

16 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

2 abz. capat de linie 1 => 2 x 4.00 km = 8.00 km

TOTAL TUR: 8.00 km

TOTAL RETUR: 8.00 km

TOTAL KM DISLOCARI: 16 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 13 intr-o ZI NELUCRATOARE

288 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 13 in ZILE NELUCRA TOARE: 288 km/zi x 9 ZN = 2592 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 13: ZL + ZN = 8.928 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

PROGRAM NORMAL Autobuze TRASEUL 22

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

22

19.1 km

TUR

2/40'

4/20'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:00

22:20

30,5

TUR

Micro 40

4

Tiglina I

C. Francezi

Gara C.F.R.

RETUR

2/40'

4/20'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

4

C. Francezi

Tiglina II

Micro 40

Numar kilometri

30.5 curse x 19.1 km = 582.55 km/zi

582,55 km/zi

28 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

2 abz. capat de linie 1 => 2 x 4.5 km = 9 km 2 abz. capat de linie 2 => 2 x 2.5 km = 5 km TOTAL TUR: 14 km

TOTAL RETUR: 14 km

TOTAL KM DISLOCARI: 28 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 22 intr-o ZI LUCRATOARE

610.55 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 22 in ZILE LUCRATOARE: 610.55 km/zi x 22 ZL = 13432.1 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI

LEGALE

PROGRAM NORMAL Autobuze TRASEUL 22

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

22

19.1 km

TUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:00

22:20

27,5

TUR

Micro 40

2

Tiglina I

C. Francezi

Gara C.F.R.

RETUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

2

C. Francezi

Tiglina II

Micro 40

Numar kilometri

27.5 curse x 19.1 km = 525.25 km/zi

525,25 km/zi

14

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.5 km = 4.5 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 2.5 km = 2.5 km TOTAL TUR: 7 km

TOTAL RETUR: 7 km

TOTAL KM DISLOCARI: 14 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 22 intr-o ZI NELUCRATOARE

539.25 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 22 in ZILE NELUCRATOARE: 539.25 km/zi x 9 ZN = 4853.25 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 22: ZL + ZN = 18285.35 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

PROGRAM NORMAL Autobuze TRASEUL 23

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

23

17.1 km

TUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:18

22:38

27

TUR

Carrefour Tiglina I Micro 19 Auchan

2

RETUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:18

22:38

RETUR

Auchan Micro 19 Tiglina II Carrefour

2

Numar kilometri

27 curse x 17.1 km = 461.7 km/zi

461,7 km/zi

21,8 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 1.9 km = 1.9 km 1 abz. capat de linie 2 => 1 x 9 km = 9 km TOTAL TUR: 10.9 km

TOTAL RETUR: 10.9 km

TOTAL KM DISLOCARI: 21.8 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 23 intr-o ZI LUCRATOARE

483.5 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 23 in ZILE LUCRATOARE: 483.5 km/zi x 22 ZL = 10637 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI

LEGALE

PROGRAM NORMAL Autobuze TRASEUL 23

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

23

17.1 km

TUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:18

22:38

27

TUR

Carrefour Tiglina I Micro 19 Auchan

2

RETUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:18

22:38

RETUR

Auchan

Micro 19

Tiglina II

Carrefour

2

Numar kilometri

461,7

21,8

27 curse x 17.1 km = 461.7 km/zi

km/zi |

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 1.9 km = 1.9 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 9 km = 9 km TOTAL TUR: 10.9 km

TOTAL RETUR: 10.9 km

TOTAL KM DISLOCARI: 21.8 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 23 intr-o ZI NELUCRATOARE

483.5 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 23 in ZILE NELUCRATOARE: 483.5 km/zi x 9 ZN = 4351.5 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 23: ZL + ZN = 14988.5 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

PROGRAM NORMAL Autobuze TRASEUL 26

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

26

14.2 km

TUR

4/15'

6/10'

4/15'

4/15'

2/30'

2/30'

05:00

22:30

66

TUR

Micro 13

6

Bariera Traian

Liceul de Arta

Gara C.F.R.

RETUR

4/15'

6/10'

4/15'

4/15'

2/30'

2/30'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

6

Gradina Publica

Bariera Traian

1 Micro 13            |               |               |                |                |                 |                |                    |

Numar kilometri

66 curse x 14.2 km = 937.2 km/zi

9372,1 km/zi

42 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

3 abz. capat de linie 1 => 3 x 4.5 km = 13.5 km

3 abz. capat de linie 2 => 3 x 2.5 km = 7.5 km TOTAL TUR: 21 km

TOTAL RETUR: 21 km

TOTAL KM DISLOCARI: 42 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 26 intr-o ZI LUCRATOARE

979.2 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 26 in ZILE LUCRATOARE: 979.2 km/zi x 22 ZL = 21542.4 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI

LEGALE

PROGRAM NORMAL                                                         Autobuze TRASEUL 26

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

26

14.2 km

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:00

22:30

36,5

TUR

Micro 13

2

Bariera Traian

Liceul de Arta

Gara C.F.R.

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

2

Gradina Publica

Bariera Traian

Micro 13

Numar kilometri

36.5 curse x 14.2 km = 518.3 km/zi

518,3 km/zi

14

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.5 km = 4.5 km 1 abz. capat de linie 2 => 1 x 2.5 km = 2.5 km TOTAL TUR: 7 km

TOTAL RETUR: 7 km

TOTAL KM DISLOCARI: 14 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 26 intr-o ZI NELUCRATOARE

532.3 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 26 in ZILE NELUCRATOARE: 532.3 km/zi x 9 ZN = 4790.7 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 26: ZL + ZN = 26333.1 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

PROGRAM NORMAL Autobuze TRASEUL 29

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

29

20.6 km

TUR

2/40'

4/20'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

04:56

22:16

30,5

TUR

Micro 19

4

C. Francezi

Navrom

Gara C.F.R.

RETUR

2/40'

4/20'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

04:56

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

4

Navrom

C. Francezi

Micro 19

Numar kilometri

30.5 curse x 20.6 km = 628.3 km/zi

628,3 km/zi

50 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

2 abz. capat de linie 1 => 2 x 4.50 km = 9 km 2 abz. capat de linie 2 => 2 x 8.0 km =16 km TOTAL TUR: 25 km

TOTAL RETUR: 25 km

TOTAL KM DISLOCARI: 50 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 29 intr-o ZI LUCRATOARE

678.3 km/zi

Total kilometr i planificati pentru TRASEUL 29 in ZILE LUCRATOARE: 678.3 km/ zi x 22 ZL = 14922.6 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI LEGALE - PROGRAM NORMAL

Autobuze TRASEUL 29

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

29

20.6 km

TUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

04:56

22:16

27,5

TUR

Micro 19

2

C. Francezi

Navrom

Gara C.F.R.

RETUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

04:56

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

2

Navrom

C. Francezi

Micro 19

Numar kilometri

27.5 curse x 20.6 km = 566.5 km/zi

566,5

km/zi

25

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.50 km = 4.50 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 8.0 km = 8 km TOTAL TUR: 12.50 km

TOTAL RETUR: 12.50 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 25 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 29 intr-o ZI NELUCRATOARE

591.5 km/zi

Total kilometri planificati pentru TR ASEUL 29 in ZILE NELUCRATOARE: 591.5 km/zi x 9 ZN = 5323.5 km/luna TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 29: ZL + ZN = 20246.1 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE -

program normal                                                                        Autobuze TRASEUL 35

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

35

11.1 km

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

05:15

22:15

31

TUR

Piata Centrala

2

Spitalul Militar

Bariera Traian

Metro

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

05:15

23:15

RETUR

Metro

2

Bariera Traian

Spitalul Militar

Piata Centrala

Numar kilometri

31 curse x 11.1 km = 344.1 km/zi

344,1

km/zi

15

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.0 km = 4.0 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.0 km = 3.0 km

TOTAL TUR: 4.0 km + 3.0 km = 7.0 km

TOTAL RETUR: 4.0 km + 4.0 km = 8.0 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 15 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 35 intr-o ZI LUCRATOARE

359.1 km/zi

Total kilomet ri planificati pentru TRASEUL 35 in ZILE LUCRATOARE: 3 59.1 km/zi x 22 ZL = 7900.2 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI LEGALE

- program normal Autobuze TRASEUL 35

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/I ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

35

11.1 km

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

05:15

22:15

31

TUR

Piata Centrala

2

Spitalul Militar

Bariera Traian

Metro

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

05:15

23:15

RETUR

Metro

2

Bariera Traian

Spitalul Militar

Piata Centrala

Numar kilometri

31 curse x 11.1 km = 344.1 km/zi

344,1 km/zi

15 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.0 km = 4.0 km 1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.0 km = 3.0 km TOTAL TUR: 4.0 km + 3.0 km = 7.0 km TOTAL RETUR: 4.0 km + 4.0 km = 8.0 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 15 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 35 intr-o ZI NELUCRATOARE

359.1 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 35 in ZIL E NELUCRATOARE: 359.1 km/ zi x 9 ZN = 3231.9 km/luna TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 35: ZL + ZN = 11132.1 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE - program de vară și vacanțele școlare

Autobuze TRASEUL 35

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

35

11.1 km

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

05:15

22:15

31

TUR

Piata Centrala

2

Spitalul Militar

Bariera Traian

Metro

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

05:15

23:15

RETUR

Metro

2

Bariera Traian

Spitalul Militar

Piata Centrala

Numar kilometri

31 curse x 11.1 km = 344.1 km/zi

344,1

km/zi

15

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.0 km = 4.0 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.0 km = 3.0 km TOTAL TUR: 4.0 km + 3.0 km = 7.0 km TOTAL RETUR: 4.0 km + 4.0 km = 8.0 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 15 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 35 intr-o ZI LUCRATOARE

359.1 km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 35 in ZILE LUCRATOARE: 359.1 km/zi x 22 ZL = 7900.2 km/luna

ZILE LUCRATOARE - program de vară și vacanțele școlare

Autobuze TRASEUL 35

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

35

11.1 km

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

05:15

22:15

31

TUR

Piata Centrala

2

Spitalul Militar

Bariera Traian

Metro

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

05:15

23:15

RETUR

Metro

2

Bariera Traian

Spitalul Militar

Piata Centrala

Numar kilometri

31 curse x 11.1 km = 344.1 km/zi

344,1 km/zi

15 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.0 km = 4.0 km 1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.0 km = 3.0 km TOTAL TUR: 4.0 km + 3.0 km = 7.0 km TOTAL RETUR: 4.0 km + 4.0 km = 8.0 km TOTAL KM DISLOCĂRI: 15 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 35 intr-o ZI LUCRATOARE

359.1 km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 35 in ZILE LUCRATOARE: 359.1 km/zi x 22 ZL = 7900.2 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE - program de vară și vacanțele școlare                   Autobuze TRASEUL 35

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

35

11.1 km

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

05:15

22:15

29

TUR

Piata Centrala

2

Spitalul Militar

Bariera Traian

Metro

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

1/60'

1/60'

05:15

23:15

RETUR

Metro

2

Bariera Traian

Spitalul Militar

Piata Centrala

Numar kilometri

29 curse x 11.1 km = 321.9 km/zi

321,9

km/zi

15

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.0 km = 4.0 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.0 km = 3.0 km TOTAL TUR: 4.0 km + 3.0 km = 7.0 km TOTAL RETUR: 4.0 km + 4.0 km = 8.0 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 15 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 35 intr-o ZI NELUCRATOARE

336.9 km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 35 in ZILE NELUCRATOARE: 336.9 km/zi x 9 ZN = 3032.1 km/luna TOTAL KILOMETRI PLANIFICAȚI PENTRU TRASEUL 35: ZL + ZN = 10932.3 km efectivi/luna

ZILE LUCRATOARE - PROGRAM NORMAL

Autobuze TRASEUL 105

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

105

17 km

TUR

6/13'

10/8'

8/10'

8/10'

6/13'

6/13'

05:03

22:23

97

TUR

Micro 19

Zenner

Directia Agricola Gradina Publica

10

RETUR

6/13'

10/8'

8/10'

8/10'

6/13'

6/13'

05:03

22:23

RETUR

Gradina Publica Liceul de Arta Zenner Micro 19

10

Numar kilometri

97 curse x 17 km = 1649 km/zi

1649

km/zi

110 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

5 abz. capat de linie 1 => 5 x 3.00 km = 15.00 km

5 abz. capat de linie 2 => 5 x 8.00 km = 40.00 km TOTAL TUR: 55 km

TOTAL RETUR: 55 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 110 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 105 intr-o ZI LUCRATOARE

1759 km/zi


Total kilometri planificati pentru TRASEUL 105 in ZILE LUCRATOARE: 1640 km/zi x 22 ZL = 36080 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE - PROGRAM NORMAL                               Autobuze TRASEUL 105

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

105

17 km

TUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:03

22:30

73

TUR

Micro 19

Zenner

Directia Agricola Gradina Publica

6

RETUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:03

22:30

RETUR

Gradina Publica Liceul de Arta Zenner Micro 19

6

Numar kilometri

73 curse x 17 km = 1241 km/zi

1241

km/zi

66 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

3 abz. capat de linie 1 => 3 x 3.00 km = 9.00 km

3 abz. capat de linie 2 => 3 x 8.00 km = 24.00 km TOTAL TUR: 33 km

TOTAL RETUR: 33 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 66 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 105 intr-o ZI NELUCRATOARE

1307 km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 105 in ZILE NELUCRATOARE: 1307 km/zi x 9 ZN = 11763 km/luna TOTAL KILOMETRI PLANIFICAȚI PENTRU TRASEUL 105: ZL + ZN = 47843 km efectivi/luna

Anexa 2.3 Traseele și stațiile aferente

Anexa 2.3.3 Traseele de autobuz și stațiile aferente

NR. TRASEU

TUR /

RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

T raseu 11

Tur

Milcov

Micro 13b

Ionel Fernic

Complex Ionescu

Drumul Viilor

Ionel Fernic

Traian Vuia

Traian Vuia

Milcov

Piața M39

1 Decembrie 1918

Bloc L

Siderurgistilor

Liceul nr. 3

Brailei

Mașniță

Domneasca

Piața Energiei

Gării

IREG

Bălcescu

Casa Roșie

Eroilor

Țiglina I

Piața Centrală

Romtelecom

Mazepa

Potcoava de Aur

Galeria de Artă Nicolae Mantu

Universitatea Dunărea de Jos

Parfumul Teilor

Gării

FSEA

CVA

Piața Centrală

Retur

Piața Centrală

Piața Centrală

Traian

Albatros

Eroilor

Centru

Balcescu

Agenția CFR

Brailei

Parcare bănci

Siderurgistilor

Țiglina II - CEC

1 Decembrie 1918

Țiglina II

Milcov

Casa Roșie

IREG

Piața Energiei

Mașniță

9 Mai

Aurel Vlaicu

Micro 40

Micro 13b

NR. TRASEU

TUR /

RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

Traseu 18

Tur

Milcov

Micro 13b

Ionel Fernic

Complex lonescu

Drumul Viilor

Ionel Fernic

Traian Vuia

Traian Vuia

1 Decembrie 1918

Piața M39

Siderurgistilor

Bloc L

Brăilei

Liceul nr. 3

Domneasca

Mașniță

Prundului

Piața Energiei

Traian

IREG

Bariera Traian

Casa Roșie

Țiglina I

Romtelecom

Mazepa

Potcoava de Aur

Galeria de Artă Nicolae Mantu

Universitatea Dunărea de Jos

Parfumul Teilor

Direcția Agricolă

Bloc Ialomița

Complex studenți

Căminul Bătrâni

Parc CFR

Prundului

Bariera Traian

Retur

Bariera Traian

Bariera Traian

Traian

Prundului

Prundului

Parc CFR

Domnească

Radu Negru

Gării

AJOFM

N. Balcescu

Complex Studenți

Brailei

Grădina Publică

Siderurgistilor

Vultur

1 Decembrie 1918

Liceul de Artă

Milcov

Gării

FSEA

CVA

Bloc Albatros

Centru

Agenția CFR

Parcare bănci

Țiglina II - CEC

Țiglina II

Casa Roșie

IREG

Piața Energiei

Mașniță

9 Mai

Aurel Vlaicu

Micro 40

Micro 13b

NR. TRASEU

TUR /

RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

Traseu 17

Tur

Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir

Galati

Bl. S13

Otelarilor

Univ. Danubius

Brăilei

Cozamin

Siderurgistilor

Micro 19

1 Decembrie 1918

Neacsu

T. Vuia

Spitalul Judetean

H Coandă

Privilege

G. Cosbuc

Casa Rosie

Al. Macelaru

IREG

Traian

Piata Energiei

Limita mun. Galați (Metro)

Masnita

9 Mai

Aurel Vlaicu

Micro 40

Piata Micro 39

Depozitul Farmaceutic

Patinoar

Galmopan

Bariera Traian

Dumbrava Roșie

Cartierul Nou

Automecanica

Fitosanitar

Limita mun. Galați (Metro)

Retur

Limita mun. Galați (Metro)

Limita mun. Galați (Metro)

Traian

Fitosanitar

Ștefan cel Mare

Automecanica

G. Cosbuc

Cartierul Nou

H. Coanda

Dumbrava Roșie

T. Vuia

Spitalul nr. 3

1 Decembrie 1918

Galmopan

Siderurgistilor

Patinoar

Brailei

Galgross

Otelarilor

Piata Micro 39

Galati

Bloc L

Dimitrie Cantemir

Liceul nr. 3

Masnita

Piata Energiei

IREG

Casa Rosie

Privilege

Farmacia Hygeea

Service vechi

Micro 19

Bd. Galati

Danubius (spre Selgros)

Bl. S13

Dimitrie Cantemir

NR. TRASEU

TUR /

RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

Traseu 22

Tur

Micro 40

Micro 40

Milcov

Micro 13b

Ionel Fernic

Complex Ionescu

Drumul Viilor

Ionel Fernic

Traian Vuia

Traian Vuia

Milcov

Piața M39

1 Decembrie 1918

Bloc L

Siderurgistilor

Liceul nr.3

Domneasca

Mașniță

Gării

Piața Energiei

Gara CFR

IREG

Casa Roșie

Țiglina I

Orășelul copiilor

Complex Francezi

Bloc E6

Centrul de recoltare a sangelui

Romtelecom

Mazepa

Potcoava de Aur

Galeria de Artă Nicolae Mantu

Universitatea Dunărea de Jos

Parfumul Teilor

Autogara

Gara CFR

Retur

Gara CFR

Gara CFR

Gării

Autogara

N. Balcescu

Gării

Brailei

FSEA

Siderurgistilor

CVA

1 Decembrie 1918

Albatros

Micro 40

Centru

Agenția CFR

Parcare bănci

Tribunal

Bloc E6

Complex Francezi

Orășelul copiilor

Țiglina II

Casa Roșie

IREG

Piața Energiei

Mașniță

9 Mai

Aurel Vlaicu

Micro 40

NR. TRASEU

TUR /

RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

Traseu 28

Tur

Micro 19 - capăt troleu

Micro 19 - capăt troleu

Oțelarilor

IATSA

Brăilei

Lidl

Drumul de Centură

Școala nr.40

Oltului

P-ța Micro 17

Prelungirea Brăilei

Liceul Dunărea

Gheorghe Asachi

Casa Minion

Anghel Saligny

Oltului

Gheorghe Doja

Flora

Siderurgiștilor

Biserica Sf. Vasile

1 Decembrie 1918

IREG

Milcov

P-ța Energiei

Traian Vuia

Mașniță

Henri Coandă

9 Mai

G. Coșbuc

Aurel Vlaicu

Bucovinei

Micro 40

Traian

P-ța Micro 39

Bariera Traian

Depozitul Farmaceutic

Patinuar

Trefo

Bucovinei

Spitalul Militar

Cezar

Radu Negru

Spitalul Municipal

Prundului

Bariera Traian (str. Traian)

Retur

Bariera Traian

Bariera Traian (str. Traian)

Traian

Prundului

Bucovinei

Spitalul Municipal

G. Coșbuc

Radu Negru

Henri Coandă

Cezar

Traian Vuia

Spitalul Militar

Milcov

Bucovinei

1 Decembrie 1918

Trefo

Siderurgiștilor

Galgross

Gheorghe Doja

P-ța Micro 39

Anghel Saligny

Bloc L

Gheorghe Asachi

Liceul nr. 3

Prelungirea Brăilei

Mașniță

Oltului

P-ța Energiei

Drumul de Centură

IREG

Brăilei

Gheorghe Doja

Oțelarilor

Bingo Europa

Micro 19 - capăt troleu

Flora

Oltului

Casa Minion

Liceul Dunărea

P-ța Micro 17

Școala nr. 40

Lidl

Grădinița Prichindel

Micro 19

NR. TRASEU

TUR /

RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

Traseu 32

Tur

Comat

Comat

H. Coandă

Piața Micro 39

T. Vuia

Bloc L

Milcov

Liceul nr.3

1 Decembrie 1918

Mașniță

Siderurgiștilor

Piața Energiei

Doja

IREG

Brândușei

Gh. Doja

Lebedei

Școal nr.10

Ghe. Asachi

Complex Siret

Prel. Brăilei

Flora

Oltului

Oltului

Drum de Centură

Casa Minion

Brăilei

Liceul Dunărea

Oțelarilor

P-ța Micro 17

Stadionului

Scoala nr. 40

Drum Uzina de Apa

LIDL

Plaja Dunărea

Grăd. Prichindel

Micro 19

Cinema Dacia

Oțelarilor

Bloc D19

Liceul Sportiv

Plaja Dunărea

Retur

Plaja Dunărea

Plaja Dunărea

Drum Uzina de apa

Lic. Sportiv

Stadionului

Bloc O

Oțelarilor

Oțelarilor

Brăilei

Cinema Dacia

Drum de Centură

Micro 19

Oltului

IATSA

Prel. Brăilei

LIDL

Ghe. Asachi

Scoala nr. 40

A. Saligny

P-ța Micro 17

Doja

Lic. Dunărea

Siderurgiștilor

Casa Minion

1 Decembrie 1918

Oltului

Milcov

Minion

T. Vuia

Flora

H. Coandă

Biserica Sf. Vasile

Comat

IREG

P-ța Energiei

Mașniță

1 Dec. 1918

A. Vlaicu

Micro 40

P-ța Micro 39

Comat

NR. TRASEU

TUR /

RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

Traseu 36

Tur

Comat

Comat

H.Coanda

Piata M 39

T. Vuia

Bloc L

Milcov

Liceul Nr.3

1 Decembrie 1918

Masnita

Basarabiei

Piata Energiei

M. Bravu

Al. Saligny

Garii

IC Frimu

Dogariei

G. Cosbuc

Al. Moruzzi

Poșta Veche

A. Ipatescu

Baia Comunala

Gara CFR

Domneasca

Spitalul CFR

Autogară

Gara CFR

Retur

Gara CFR

Gara CFR

A. Ipatescu

Autogară

Al. Moruzzi

Spitalul CFR

Dogariei

Autogară

Garii

Domneasca

M. Bravu

Baia Comunala

Basarabiei

Poșta Veche

1 Decembrie 1918

G. Cosbuc

Milcov

IC Frimu

T. Vuia

Piata Energiei

H.Coanda

Masnita

Comat

9 Mai

Aurel Vlaicu

Micro 40

Piata M 39

Comat

Anexa 2.4 Grafic de circulație

Anexa 2.4.1 Grafic de circulație tramvaie

Plecări traseul 39 Luni - Vineri Program normal

Plecări Micro 19

Plecari IPL

5.00

10.57

16.20

4.59

10.56

16.22

5.12

11.06

16.28

5.10

11.05

16.31

5.24

11.15

16.36

5.23

11.14

16.40

5.37

11.25

16.44

5.36

11.23

16.48

5.48

11.34

16.52

5.48

11.33

16.56

6.01

11.43

17.00

6.00

11.42

17.04

6.14

11.52

17.09

6.16

11.51

17.12

6.22

12.01

17.18

6.24

12.01

17.20

6.30

12.11

17.26

6.33

12.10

17.28

6.39

12.20

17.34

6.41

12.19

17.36

6.47

12.29

17.42

6.50

12.28

17.45

6.55

12.39

17.50

6.58

12.37

17.54

7.03

12.48

18.01

7.06

12.47

18.02

7.12

12.57

18.12

7.15

12.56

18.18

7.20

13.06

18.24

7.23

13.05

18.26

7.28

13.15

18.37

7.31

13.15

18.38

7.36

13.25

18.52

7.39

13.24

18.50

7.44

13.34

19.04

7.48

13.33

19.03

7.55

13.43

19.16

7.56

13.42

19.18

8.04

13.51

19.28

8.04

13.53

19.30

8.14

14.00

19.41

8.12

14.01

19.40

8.23

14.08

19.59

8.22

14.10

19.58

8.32

14.16

20.18

8.31

14.19

20.17

8.42

14.24

20.36

8.40

14.27

20.35

8.51

14.32

20.55

8.50

14.36

20.54

9.00

14.41

21.13

8.59

14.44

21.12

9.09

14.50

21.32

9.08

14.52

21.31

9.18

14.58

21.50

9.18

15.00

21.49

9.28

15.06

22.09

9.27

15.08

22.08

9.37

15.14

22.27

9.36

15.17

22.26

9.46

15.22

9.45

15.26

9.56

15.30

9.54

15.34

10.07

15.38

10.04

15.42

10.20

15.46

10.13

15.50

10.29

15.55

10.22

15.58

10.38

16.04

10.32

16.06

10.47

16.12

10.44

16.14

104

104

104

Plecări traseul 39 Sâmbăta - Duminica și Sărbătorile Legale - Program normal

Plecări Micro 19

Plecări IPL

5.00

11.12

16.48

5.00

11.11

16.46

5.18

11.25

17.00

5.18

11.23

16.59

5.38

11.37

17.12

5.36

11.35

17.12

5.56

11.49

17.24

5.54

11.48

17.24

6.14

12.01

17.37

6.14

12.01

17.36

6.32

12.13

17.50

6.32

12.13

17.48

6.45

12.26

18.02

6.50

12.25

18.00

6.57

12.39

18.14

7.02

12.37

18.13

7.09

12.51

18.26

7.14

12.49

18.26

7.28

13.03

18.38

7.26

13.02

18.38

7.40

13.15

18.51

7.38

13.15

18.50

7.52

13.27

19.04

7.51

13.27

19.02

8.04

13.40

19.16

8.04

13.39

19.14

8.16

13.53

19.28

8.16

13.51

19.27

8.29

14.05

19.40

8.28

14.03

19.40

8.42

14.17

19.52

8.40

14.16

19.52

8.54

14.29

20.05

8.52

14.29

20.04

9.06

14.41

20.18

9.05

14.41

20.16

9.18

14.54

20.36

9.18

14.53

20.35

9.30

15.07

20.54

9.30

15.05

20.54

9.43

15.19

21.13

9.42

15.17

21.12

9.57

15.31

21.32

9.54

15.30

21.30

10.11

15.45

21.50

10.06

15.43

21.49

10.23

15.58

22.08

10.19

15.55

22.08

10.35

16.10

22.27

10.33

16.07

22.26

10.47

16.23

10.47

16.21

10.59

16.36

10.59

16.34

79

79

79

Anexa 2.4.2 Grafic de circulație troleibuze

TRASEUL 102

Plecari MICRO 19

ZILE de Luni pana Vineri - program normal

Grafic

1

2

9

3

14

4

10

5

6

11

7

13

8

12

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:02

07:06

07:16

07:22

07:26

07:31

07:36

07:42

07:46

07:56

08:02

08:06

08:11

08:16

08:22

08:26

08:36

08:42

08:46

08:51

08:56

09:02

09:06

09:16

09:22

09:26

09:31

09:36

09:42

09:46

09:56

10:02

10:06

10:11

10:16

10:22

10:26

10:36

10:42

10:46

10:51

10:56

11:02

11:06

11:16

11:22

11:26

11:31

11:36

11:42

11:46

11:56

12:02

12:06

12:11

12:16

12:22

12:26

12:36

12:42

12:46

12:51

12:56

13:02

13:06

13:16

13:22

13:26

13:31

13:36

13:42

13:46

13:56

14:02

14:06

14:11

14:16

14:22

14:26

14:36

14:42

14:46

14:51

14:56

15:02

15:06

15:16

15:22

15:26

15:31

15:36

15:42

15:46

15:56

16:02

16:06

16:11

16:16

16:22

16:26

16:36

16:42

16:46

16:51

16:56

17:02

17:06

17:16

17:22

17:26

17:31

17:36

17:42

17:46

17:56

18:09

18:22

18:36

18:49

19:02

19:16

19:32

19:42

19:56

20:12

20:22

20:36

20:55

21:02

21:16

21:35

21:42

21:56

22:18

22:22

15

16

07:19

07:29

Numar total de curse planificate: 148 curse

Gr.1 - 10 curse Gr.2 - 13 curse Gr.3 - 13 curse Gr.4 - 9.5 curse

Gr.5 - 10 curse Gr.6 - 13 curse Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 9.5 curse

TRASEUL 102

Plecari Parc CFR

ZILE de Luni pana . Vineri. - program normal

Grafic

5

6

11

7

13

8

12

1

2

9

3

14

4

10

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:02

07:06

07:16

07:22

07:26

07:31

07:36

07:42

07:46

07:56

08:02

08:06

08:11

08:16

08:22

08:26

08:36

08:42

08:46

08:51

08:56

09:02

09:06

09:16

09:22

09:26

09:31

09:36

09:42

09:46

09:56

10:02

10:06

10:11

10:16

10:22

10:26

10:36

10:42

10:46

10:51

10:56

11:02

11:06

11:16

11:22

11:26

11:31

11:36

11:42

11:46

11:56

12:02

12:06

12:11

12:16

12:22

12:26

12:36

12:42

12:46

12:51

12:56

13:02

13:06

13:16

13:22

13:26

13:31

13:36

13:42

13:46

13:56

14:02

14:06

14:11

14:16

14:22

14:26

14:36

14:42

14:46

14:51

14:56

15:02

15:06

15:16

15:22

15:26

15:31

15:36

15:42

15:46

15:56

16:02

16:06

16:11

16:16

16:22

16:26

16:36

16:42

16:46

16:51

16:56

17:02

17:06

17:16

17:22

17:26

17:31

17:36

17:42

17:46

17:56

18:09

18:22

18:36

18:49

19:02

19:16

19:32

19:42

19:56

20:12

20:22

20:36

20:55

21:02

21:16

21:35

21:42

21:56

22:18

22:22

Numar total de curse planificate: 148 curse

Gr.1 - 10 curse Gr.2 - 13 curse Gr.3 - 13 curse Gr.4 - 9.5 curse

Gr.5 - 10 curse Gr.6 - 13 curse Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 9.5 curse

TRASEUL 102

Plecari MICRO 19

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale - program normal

1

2

3

4

5

6

7

8

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:06

07:16

07:26

07:36

07:46

07:56

08:06

08:16

08:26

08:36

08:46

08:56

09:06

09:16

09:26

09:36

09:46

09:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:20

18:33

18:46

18:59

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:19

20:33

20:46

21:00

21:13

21:26

21:39

21:53

22:06

22:20

22:33

Numar total de curse planifi cate: 99 curse

Gr.1 - 13,5 curse Gr.2 - 10 curse Gr.3 - 13 curse Gr.4 - 13 curse

TRASEUL 102

Plecari Parc CFR

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale - program normal

5

6

7

8

1

2

3

4

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:06

07:16

07:26

07:36

07:46

07:56

08:06

08:16

08:26

08:36

08:46

08:56

09:06

09:16

09:26

09:36

09:46

09:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:20

18:33

18:46

18:59

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:19

20:33

20:46

21:00

21:13

21:26

21:39

21:53

22:06

22:20

22:33

Numar total de curse planificate: 99 curse

Gr.1 - 13,5 curse Gr.2 - 10 curse Gr.3 - 13 curse Gr.4 - 13 curs e

Gr.5 - 13,5 curse Gr.6 - 10 curse Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 13 curse

Anexa 2.4.3 Grafic de circulație autobuze

TRASEUL

12

Plecări METRO

ZILE de Luni pana Duminica si Sărbători Legale - Program normal

Traseu

12

12

Grafic

2

1

05:17

05:52

06:27

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

18:42

19:52

21:02

22:12

23:15*

Nota:

Numar total de curse planificate:27.5 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 12.5 curse

TRASEUL

12

Plecări PIATA CENTRALA

ZILE de Luni pana Duminica si Sărbători Legale - Program normal

Traseu

12

12

Grafic

1

2

05:17

05:52

06:27

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

19:17

20:27

21:37

22:12*

Nota:

Numar total de curse planificate: 27.5 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 12.5

curse

TRASEUL

12

Plecări METRO

ZILE de Luni pana Vineri - program de vară și vacanțele școlare

Traseu

12

12

Grafic

2

1

05:17

05:52

06:27

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

18:42

19:52

21:02

22:12

23:15*

Nota:

Numar total de curse planificate:27.5 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 12.5 curse

TRASEUL

12

Plecări PIATA CENTRALA

ZILE de Luni pana Vineri - program de vară și vacanțele școlare

Traseu

12

12

Grafic

1

2

05:17

05:52

06:27

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

19:17

20:27

21:37

22:12*

Nota:

Numar total de curse planificate: 27.5

curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 12.5

curse

TRASEUL

12

Plecări METRO

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Legale - program de vară și vacanțele școlare

Traseu

12

12

Grafic

2

1

05:52

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

18:42

19:52

21:02

22:12

23:15*

Nota:

Numar total de curse planificate:26 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 11

TRASEUL

12

Plecări PIATA CENTRALA

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale - program de vară și vacanțele școlare

Traseu

12

12

Grafic

1

2

05: 17

06:27

07: 02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

19:17

20:27

21:37

22:12*

Nota:

Numar total de curse planificate: 26 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 11 curse

PLECĂRI TRASEUL 13

Zile: de Luni pana Duminica

T raseu

13

Grafic:

AGROGAL * / BAZINUL NOU

G1

G2

06:30

07:00*

07:30

08:00*

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30*

15:00

15:30*

16:00

16:30*

17:30

18:30

19:30

20:30

Nota: Numar total de curse planificate: 25 curse

G1: 15 curse:

12 curse: Piata Centrala -Bazinul Nou

*3 curse: Piata Centrala -Agrogal

G2: 10 curse:

8 curse: Piata Centrala -Bazinul Nou

*2 curse Piata Centrala -Agrogal

PLECĂRI TRASEUL 13

Zile: de Luni pana Duminica

T raseu

13

Grafic

PIATA CENTRALA

G1

G2

06:00

06:30*

07:00

07:30*

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00*

14:30

15:00*

15:30

16:00*

17:00

18:00

19:00

20:00

Nota:Numar total de curse planificate: 25 curse

G1: 15 curse:

12 curse: Piata Centrala -Bazinul Nou

*3 curse: Piata Centrala -Agrogal

G2: 10 curse:

8 curse: Piata Centrala -Bazinul Nou

*2 curse Piata Centrala -Agrogal

TRASEUL 22

Plecări GARA CFR -

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

2

4

1

3

05:00

05:40

06:20

07:00

07:20

07:40

08:00

08:20

08:40

09:00

09:40

10:20

11:00

11:40

12:20

13:00

13:40

14:20

15:00

15:40

16:20

17:00

17:40

18:20

19:00

19:40

20:20

21:00

21:40

22:20

23:20

Nota:

Numar total de curse planificate:

30,5 curse

Gr.1 - 14 curse Gr.2 - 13,5 curse

Gr.3 - 1,5 curse Gr.4 - 1,5 curse

TRASEUL 22

Plecări

MICRO 40

ZILE de Luni pana Vineri

T raseu

22

22

22

22

Grafic

1

3

2

4

05:00

05:40

06:20

07:00

07:20

07:40

08:00

08:20

08:40

09:00

09:40

10:20

11:00

11:40

12:20

13:00

13:40

14:20

15:00

15:40

16:20

17:00

17:40

18:20

19:00

19:40

20:20

21:00

21:40

22:20

Nota:

Numar total de curse planificate:

30,5 curse

Gr.1 - 14 curse Gr.2 - 13,5 curse

Gr.3 - 1,5 curse Gr. 4 - 1,5 curse

TRASEUL 22

Plecări GARA CFR

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Legale

T raseu

22

22

Grafic

2

1

05:00

05:40

06:20

07:00

07:40

08:20

09:00

09:40

10:20

11:00

11:40

12:20

13:00

13:40

14:20

15:00

15:40

16:20

17:00

17:40

18:20

19:00

19:40

20:20

21:00

21:40

22:20

23:20

Nota:

Numar total de curse planificate: 27,5 curse

Gr.1 - 14 curse Gr.2 - 13,5 curse

TRASEUL 22

Plecări DIMITRIE CANTEMIR -

MICRO 40

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Legale

T raseu

22

22

Grafic

1

2

05:00

05:40

06:20

07:00

07:40

08:20

09:00

09:40

10:20

11:00

11:40

12:20

13:00

13:40

14:20

15:00

15:40

16:20

17:00

17:40

18:20

19:00

19:40

20:20

21:00

21:40

22:20

Nota:

Numar total de curse planificate: 27,5 curse

Gr.1 - 14 curse Gr.2 - 13,5 curse

TRASEUL 23

Plecări AUCHAN

ZILE de Luni - Duminica si Sărbători Legale

T raseu

23

23

Grafic

1

2

05:18

05:58

06:38

07:18

07:58

08:38

09:18

09:58

10:38

11:18

11:58

12:38

13:18

13:58

14:38

15:18

15:58

16:38

17:18

17:58

18:38

19:18

19:58

20:38

21:18

21:58

22:38

Nota:

Numar total de curse planificate: 27 curse

Gr.1 - 13,5 curse Gr.2 -

13,5 curse

TRASEUL 23

Plecări CARREFOUR

ZILE de Luni - Duminica si Sărbători Legale

T raseu

23

23

Grafic

2

1

05:18

05:58

06:38

07:18

07:58

08:38

09:18

09:58

10:38

11:18

11:58

12:38

13:18

13:58

14:38

15:18

15:58

16:38

17:18

17:58

18:38

19:18

19:58

20:38

21:18

22:08*

22:38

Nota:

Numar total de curse planificate: 27 curse

Gr.1 - 13,5 curse Gr.2 -

13,5 curse

TRASEUL 26

PLECĂRI GARA C.F.R.

Zile: de Luni - Vineri

T raseu

26

26

26

26

26

26

Grafic

5

3

6

4

1

2

05:00

05:15

05:30

05:45

06:00

06:15

06:30

06:45

07:00

07:15

07:30

07:45

07:55

08:00

08:05

08:15

08:30

08:45

08:55

09:00

09:15

09:30

09:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:20

NOTA:

Nr. Total de curse planificate

66 curse

Gr.1 - 18 curse Gr.2 - 13 curse Gr.3 - 18,5 curse

Gr.4 - 13 curse Gr.5 - 2 curse

Gr.6 - 1,5 curse

TRASEUL 26

PLECĂRI MICRO 13

Zile: de Luni - Vineri

T raseu

26

26

26

26

26

26

Grafic

1

2

5

3

6

4

05:00

05:15

05:30

05:45

06:00

06:15

06:30

06:45

07:00

07:15

07:25

07:30

07:35

07:45

08:00

08:15

08:25

08:30

08:35

08:45

09:00

09:15

09:30

09:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

NOTA:

Nr. Total de curse planificate 66 curse

Gr.1 - 18 curse Gr.2 - 13 curse Gr.3 - 18,5 curse

Gr.4 - 13 curse Gr.5 - 2 curse

Gr.6 - 1,5 curse

TRASEUL 26

PLECĂRI MICRO 13

Zile de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

T raseu

26

26

Grafic

1

2

05:00

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

NOTA:

Nr. Total de curse planificate 36,5 curse

Gr.1 - 18 curse Gr.2 -

18,5 curse

TRASEUL 26

PLECĂRI GARA C.F.R.

Zile de Sambata - Duminica si Sărbători Legale

T raseu

26

26

Grafic

2

1

05:00

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:20

NOTA:

Nr. Total de curse planificate 36,5 curse

Gr.1 - 18 curse Gr.2 -

18,5 curse

TRASEUL 29

Plecări GARA CFR

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

2

4

1

3

04:56

05:36

06:16

06:56

07:16

07:36

07:56

08:16

08:36

08:56

09:36

10:16

10:56

11:36

12:16

12:56

13:36

14:16

14:56

15:36

16:16

16:56

17:36

18:16

18:56

19:36

20:16

20:56

21:36

22:16

23:20

Nota:

Numar total de curse planificate: 30,5 curse

Gr. 1 - 14 curse

Gr.2 - 13,5 curse

Gr.3 - 1,5 curse Gr.4 - 1,5 curse

TRASEUL 29

Plecări MICRO 19

ZILE de Luni pana Vineri

T raseu

29

29

29

29

Grafic

1

3

2

4

04:56

05:36

06:16

06:56

07:16

07:36

07:56

08:16

08:36

08:56

09:36

10:16

10:56

11:36

12:16

12:56

13:36

14:16

14:56

15:36

16:16

16:56

17:36

18:16

18:56

19:36

20:16

20:56

21:36

22:16

Nota:

Numar total de curse planificate: 30,5 curse

Gr. 1 - 14 curse

Gr.2 - 13,5 curse

Gr.3 - 1,5 curse Gr.4 - 1,5 curse

TRASEUL 29

Plecări GARA C.F.R.

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Legale

Grafic

2

1

04:56

05:36

06:16

06:56

07:36

08:16

08:56

09:36

10:16

10:56

11:36

12:16

12:56

13:36

14:16

14:56

15:36

16:16

16:56

17:36

18:16

18:56

19:36

20:16

20:56

21:36

22:16

23:20

Nota:

Numar total de curse planificate: 27,5curse

Gr. 1 - 14 curse

Gr.2 -

13,5

curse

TRASEUL 29

Plecări MICRO 19 -

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Legale

T raseu

29

29

Grafic

1

2

04:56

05:36

06:16

06:56

07:36

08:16

08:56

09:36

10:16

10:56

11:36

12:16

12:56

13:36

14:16

14:56

15:36

16:16

16:56

17:36

18:16

18:56

19:36

20:16

20:56

21:36

22:16

Nota:

Numar total de curse planificate: 27,5 curse

Gr. 1 - 14 curse

Gr.2 -

13,5 curse

TRASEUL

35

Plecări METRO

ZILE de Luni - Duminica si Sărbători Legale - Program normal

Traseu

35

35

Grafic

2

1

05:15

05:45

06:15

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:45

19:45

20:45

21:45

23:15*

Nota:

Numar total de curse planificate: 31 curse

Gr. 1 - 18 curse

Gr.2 - 13 curse

TRASEUL

35

Plecari PIATA CENTRALA

ZILE de Luni - Duminica si Sărbători Legale - Program normal

Traseu

35

35

Grafic

1

2

05: 15

05:45

06:15

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

19:15

20:15

21:15

22:15

Nota:

Numar total de curse planificate: 31 curse

Gr. 1 - 18 curse

Gr.2 - 13 curse

TRASEUL

35

Plecări METRO

ZILE de Luni - Vineri - program de vară și vacanțele școlare

Traseu

35

35

Grafic

2

1

05:15

05:45

06:15

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:45

19:45

20:45

21:45

23:15*

Nota:

Numar total de curse planificate: 31 curse

Gr. 1 - 18 curse

Gr.2 - 13 curse

TRASEUL

35

Plecări PIATA CENTRALA

ZILE de Luni - Vineri - program de vară și vacanțele școlare

Traseu

35

35

Grafic

1

2

05:15

05:45

06:15

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

19:15

20:15

21:15

22:15

Nota:

Numar total de curse planificate: 31 curse

Gr. 1 - 18 curse

Gr.2 - 13 curse

TRASEUL

35

Plecări METRO

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Legale - program de vară și vacanțele școlare

Traseu

35

35

Grafic

2

1

05:45

06:45

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:45

19:45

20:45

21:45

23:15*

Nota:

Numar total de curse planificate: 29 curse

Gr. 1 - 18 curse

Gr.2 - 11 curse

TRASEUL

35

Plecari PIATA CENTRALA

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale -program de vară și vacanțele școlare

Traseu

35

35

Grafic

1

2

05:15

06:15

07:15

07:45

08:15

08:45

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

19:15

20:15

21:15

22:15

Nota:

Numar total de curse planificate: 29 curse

Gr. 1 - 18 curse

Gr.2 - 11 curse

TRASEUL 105

Plecari GRADINA PUBLICA

ZILE de Luni pana Vineri - program normal

Grafic

4

7

5

6

1

8

2

3

05:03

05:16

05:30

05:43

05:56

06:10

06:23

06:36

06:50

07:03

07:10

07:16

07:30

07:43

07:50

07:56

08:10

08:23

08:30

08:36

08:50

09:03

09:10

09:16

09:30

09:43

09:50

09:56

10:10

10:23

10:30

10:36

10:50

11:03

11:10

11:16

11:30

11:43

11:50

11:56

12:10

12:23

12:30

12:36

12:50

13:03

13:10

13:16

13:30

13:43

13:50

13:56

14:10

14:23

14:30

14:36

14:50

15:03

15:10

15:16

15:30

15:43

15:50

15:56

16:10

16:23

16:30

16:36

16:50

17:03

17:10

17:16

17:30

17:43

17:50

17:56

18:10

18:23

18:36

18:50

19:03

19:16

19:30

19:43

19:56

20:10

20:23

20:36

20:50

21:03

21:16

21:30

21:43

21:56

22:10

22:23

Nota:

Numar total de curse planifi cate: 97 curse

Gr.1 - 13.5 curse; Gr. 2 - 13 curse; Gr. 3 - 13 curse; Gr. 4 - 13.5 curse; Gr. 5 - 13 curse; Gr. 6 - 13 curse; Gr. 7 - 8.5 curse; Gr. 8 - 8.5 curse; Gr. 9 - 0.5 curse Gr. 10 - 0.5 curse

TRASEUL 105

Plecari MICRO 19

ZILE de Luni pana Vineri - program normal

Grafic

1

8

2

3

4

7

5

6

05:03

05:16

05:30

05:43

05:56

06:10

06:23

06:36

06:50

07:03

07:10

07:16

07:30

07:43

07:50

07:56

08:10

08:23

08:30

08:36

08:50

09:03

09:10

09:16

09:30

09:43

09:50

09:56

10:10

10:23

10:30

10:36

10:50

11:03

11:10

11:16

11:30

11:43

11:50

11:56

12:10

12:23

12:30

12:36

12:50

13:03

13:10

13:16

13:30

13:43

13:50

13:56

14:10

14:23

14:30

14:36

14:50

15:03

15:10

15:16

15:30

15:43

15:50

15:56

16:10

16:23

16:30

16:36

16:50

17:03

17:10

17:16

17:30

17:43

17:50

17:56

18:10

18:23

18:36

18:50

19:03

19:16

19:30

19:43

19:56

20:10

20:23

20:36

20:50

21:03

21:16

21:30

21:43

21:56

22:10

22:23

9

10

07:23

07:36

Nota:

Numar total de curse planificate: 97 curs e

Gr.1 - 13.5 curse; Gr. 2 - 13 curse; Gr. 3 - 13 curse; Gr. 4 - 13.5 curse; Gr. 5 - 13 curse; Gr. 6 - 13 curse; Gr. 7 - 8.5 curse; Gr. 8 - 8.5 curse; Gr. 9 - 0.5 curse Gr. 10 - 0.5 curse

TRASEUL 105

Plecari GRADINA PUBLICA

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale - program normal

Grafic

4

5

6

1

2

3

05:03

05:16

05:30

05:43

05:56

06:10

06:23

06:36

06:50

07:03

07:16

07:30

07:43

07:56

08:10

08:23

08:36

08:50

09:03

09:16

09:30

09:43

09:56

10:10

10:23

10:36

10:50

11:03

11:16

11:30

11:43

11:56

12:10

12:23

12:36

12:50

13:03

13:16

13:30

13:43

13:56

14:10

14:23

14:36

14:50

15:03

15:16

15:30

15:43

15:56

16:10

16:23

16:36

16:50

17:03

17:16

17:30

17:43

17:56

18:10

18:30

18:50

19:10

19:30

19:50

20:10

20:30

20:50

21:10

21:30

21:50

22:10

22:30

Nota:

Numar tot al de curse planificate: 73 curse

Gr.1 - 13,5 curse Gr. 2 - 10 curse Gr.3 - 13 curse

Gr.4 - 13,5 curse Gr.5 - 10 curse Gr.6 - 13 curse

TRASEUL 105

Plecari MICRO 19

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Legale - program, normal

Grafic

1

2

3

4

5

6

05:03

05:16

05:30

05:43

05:56

06:10

06:23

06:36

06:50

07:03

07:16

07:30

07:43

07:56

08:10

08:23

08:36

08:50

09:03

09:16

09:30

09:43

09:56

10:10

10:23

10:36

10:50

11:03

11:16

11:30

11:43

11:56

12:10

12:23

12:36

12:50

13:03

13:16

13:30

13:43

13:56

14:10

14:23

14:36

14:50

15:03

15:16

15:30

15:43

15:56

16:10

16:23

16:36

16:50

17:03

17:16

17:30

17:43

17:56

18:10

18:30

18:50

19:10

19:30

19:50

20:10

20:30

20:50

21:10

21:30

21:50

22:10

22:30

Nota:

Numar total de curse planificate: 73 curse

Gr.1 - 13,5 curse Gr. 2 - 10 curse Gr.3 - 13 curse

Gr.4 - 13,5 curse Gr.5 - 10 curse Gr.6 - 13 curse

Anexa 4 Bunuri utilizate de operator în executarea contractului

Anexa 4.1 Bunuri de retur

Anexa 4.1.1 Bunuri concesionate

Bunurile proprietate publica concesionate, asa cum sunt prezentate in aceasta anexa si care sunt puse la dispozitia Operatorului spre a fi utilizate in cadrul Contractului, sunt inventariate anual si sunt inregistrate distinct, in afara bilantului de catre Operator.

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare                 Anul

dobandirii

sau dupa caz data

Valoarea de inventar

Situatia juridica actuala

0

1

2

3

4

5

6

RETELE TRAMVAI

1.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.-230032

CSG - Viaduct lungime -2,3 km,CD

4,6 Km CS

nr.inv.27110

12/1971

48.738.72

Municipiul Galati

2.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230041

Aviator Paunescu -Stadion   "Otelul

"Tiglina II lungime- 6 km, CS nr.inv.27111

12/1971

24,153.37

Municipiul Galati

3.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230042

Magistrala lungime -6 km nr. inv. 27112

12/1971

26320.78

Municipiul Galati

4.

1.7.1.3.

Retele electrice alimentare nr.inv.230043

nr.inv.27043

04/1973

15.437.24

Municipiul Galati

5.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230046

Basarabiei-Calea Prutului lungime - 6,7 km,CS

04/1973

2.471.006.48

Municipiul Galati

6.

1.3.3.

Linie tramvai

nr.inv.230047

Pasaj superior lungi me-0,6km, CS nr.inv.27108

04/1973

17.112.50

Municipiul Galati

7.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230048

Calea Prutului - SNG lungime-l,8km,CS 27114

04/1973

35.196.32

Municipiul Galati

8.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230064

Str. Scanteii lungime-1,6 km, CS nr.inv.27109

11/1972

6894.67

Municipiul Galati

9.

1.7.1.3.

Retea alimentare subterana nr.inv.230068

LES lKVc.c. nr.inv.27044

08/1974

7.874.32

Municipiul Galati

10.

1.7.2.2.

Instalatie

I.R.E.G.

Cablu iluminat public nr.inv.27055

06/1976

3.206.00

Municipiul Galati

11.

1.3.4.2.

Retea contact

Magistrals - aeroport lungime-5 km fir nr.inv.27140

06/1976

7.479.13

Municipiul Galati

12.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.23007

Cartier Aeroport lungime-5 km ,CS nr.inv.27115

06/1976

1.640.335.99

Municipiul Galati

13.

1.3.4.2.

Retea contact

Calea Prutului lungime-1,6 km fir nr.inv.27142

10/1978

3.486.71

Municipiul Galati

14.

1.3.3.

Linie tramvai -extindere nr.inv.230088

Calea Prutului lungime-1,6 km,CS nr.inv.27117

12/1978

946.416.05

Municipiul Galati

15.

1.7.1.3.

Alimentare cu energie electrica nr.inv.230090

Calea Prutului nr. inv. 27046

01/1979

17.100.99

Municipiul Galati

16.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.23009

Str. Traian lungime- 880 ml ,CD nr.inv.27118

08/1979

1.330.189.57

Municipiul Galati

17.

1.3.4.2.

Retea contact

Lungime-880ml ; str. Traian nr.inv.27143

08/1979

9.065.67

Municipiul Galati

18.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.23011

1

Str. Basarabiei - Gara CFR lungime-1,2 km,CS

nr.inv .27119

07/1980

960.072.64

Municipiul Galati

19.

1.3.4.2.

Retea contact nr.inv.23011

Str. Basarabiei - Gara CFR lungime-1.2 km,fir

07/1980

40.616.98

Municipiul Galati

27144

20.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230136

Magistr. CSG - Scanteii lungime-

0,8

km,CS

12/1981

584.629.96

Municipiul Galati

21.

I.3.4.2.

Fir contact nr.inv.23013 7

Magistr. CSG - Scanteii lungime-

1060ml.CS

12/1981

29.308.30

Municipiul Galati

nr.inv.27146

22.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230139

Cartier Traian Nord lungime-2 km,CS nr.inv.27122

12/1981

1.121.011.95

Municipiul Galati

23.

I.3.4.2.

Fir contact nr.inv.230140

Cartier Traian Nord, lungime- 2620 ml,fir nr.inv.27147

12/ 1981

99.180.12

Municipiul Galati

24.

1.3.6.

Macaz

nr.inv.23014

Zona Nord , 15 buc. nr.inv.27167

01/ 1991

612.38

Municipiul Galati

25.

1.7.1.3.

Cabluri c.c. nr.inv.230142

Poarta Est C.S.G.

04/1982

21.903.10

Municipiul Galati

26.

1.3.3.

Linii tramvai nr.inv.23014

Str. Tecuci - CSG lungime-1,006

km,CS nr.inv.27123

08/1982

459.109.97

Municipiul Galati

27.

1.3.4.2.

Fir contact nr.inv.23014

Str. Tecuci - CSG lungime-1,006

km,fir nr.inv.27148

08/1982

76.672.60

Municipiul Galati

28.

1.3.3.

Linii tramvai nr.inv.230I58

Str. Traian - Depoul 2 lungime-0,4

km,CS

str.AI. Macelaru

12/1982

672.114.47

Municipiul Galati

29.

1.3.4.2.

Fir contact nr.inv.230159

Str. Traian - Depoul 2, lungime-460ml fir

str.AI.Macelaru

12/1982

47.775.46

Municipiul Galati

30.

1.3.3.

Linii tramvai

(extindere)

nr.inv.230163

Str.G.Cosbuc(BJATM)-

Depoul 2 lungime-0,8 km,CS nr.inv.27125

12/1982

968.483.66

Municipiul Galati

31.

1.3.3.

Linii tramvai

Poarta E-N CSG lungime-1,5 km,CD (nr. inv. 27126 - fosta valoare 1.683.625,00)

12/1983

H.C.L. nr. 100/18.10.2012 - scoatere din

Necuprins in

Contr.de delegare

32.

1.3.4.2.

Fir contact

lungime-1,5 km,fir

(nr. inv. 27150 - fosta valoare 79.351,12)

12/1983

H.C.L. nr. 100/18.10.2012 - scoatere din

Necuprins in

Contr.de delegare

55922/07.05.2010

33.

1.3.3

Linii tramvai Nr. inv. 230174

Str. G. Cosbuc (BJATM) Depoul 2 - lungime 1,8 km CS nr. inv. 27127

12/1983

1.516.328.69

Municipiul Galati

34.

I.3.4.2.

Fir contact

nr. inv. 230181

Str. G. Cosbuc (BJATM) -Depoul 2 lungime - 1,8 km, fir nr. inv. 27151

12/1983

272.370.40

Municipiul Galati

35.

1.3.6

Macaze R 30 nr. inv. 230191

Buc = 22 nr. inv. 27173

05/1984

120.57

Municipiul Galati

36.

1.7.1.3

Cabluri c.c nr. inv. 230205

Str. Ana Ipatescu, SR 5 nr. inv. 27047

12/1984

17.752.70

Municipiul Galati

37.

1.7.1.3.

Canalizari L.E.S. nr. inv. 230206

20 KV, SR 5 nr. inv. 27048

12/1984

4.433.85

Municipiul Galati

38.

1.7.1.3.

Cablu alimentare

c.c

SR 5

nr. inv. 27049

12/1984

14801.43

Municipiul Galati

39.

1.3.3

Linii tramvai nr. inv. 230211

G. Cosbuc - Basarabiei - Piersicului Lungime 1,1 km, CD;

nr. inv. 27129

06/1985

1.065.250.16

Municipiul Galati Atentie se radiaza conf. H.C.L. nr. 352/25.09.2014 si Act aditional nr. 117584/10.11.2014

40.

1.3.4.2.

Fir contact

nr. inv. 230213

Basarabiei - Piersicului Lungime 1,13 km fir; nr. inv. 27153

12/1984

72.093.06

Municipiul Galati Atentie se radiaza conf. H.C.L. nr. 352/25.09.2014 si Act aditional nr. 117584/10.11.2014

41.

1.3.3

Linii tramvai nr. inv. 230215

Ghe. Asachi - Anghel Saligny

Lungime 1,5 km, CS

nr. inv. 27130

12/1984

1.092.709.60

Municipiul Galati

42.

1.3.4.2.

Fir contact

nr. inv. 230217

Ghe. Asachi - Anghel Saligny Lungime 2,55 km, fir nr. inv. 27154

12/1985

204.513.41

Municipiul Galati

43.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230225

Str. Sulitei, lungime-1,5 km CS nr.inv.27132

11/1986

1.594.170.32

Municipiul Galati

44.

1.3.4.2.

Retea contact nr.inv.230227

Str. Sulitei, lungime-1,59 km fir nr.inv.27156

11/ 1986

157.468.49

Municipiul Galati

45.

1.7.1.2.

Retea iluminat nr.inv.230229

Str. Sulitei - 0,4 KV nr.inv.27038

11/1986

160.384.17

Municipiul Galati

46.

1.7.1.2.

Retea iluminat nr.inv.230230

Ghe. Asachi - Scanteii 1 nr.inv.27039

12/1986

28.387.37

Municipiul Galati

47.

1.7.1.2.

Retea iluminat nr.inv.230231

Basarabiei - Traian -Cerealelor nr.inv.27040

12/1986

53.425.01

Municipiul Galati

48.

1.3.3.

Linie tramvai -extindere nr.inv.230232

Stefan Cel Mare - lungime-2,35 km CS nr.inv.27133

12/1986

2.434.782.79

Municipiul Galati

49.

1.3.4.2.

Retea contact nr.inv.230234

Stefan Cel Mare - lungime-2,2 km fir nr.inv.27157

12/1986

200.562.27

Municipiul Galati

50.

1.7.1.2.

Retea iluminat nr.inv.230236

Stefan Cel Mare-lungime-1000 ml, 0,4 KV

nr.inv.27041

12/1986

114.627.85

Municipiul Galati

51.

1.7.1.3.

Cablu alimentare

c.c.

Lungime - 7,0 km fir

nr. inv. 27050

12/1986

129.520.29

Municipiul Galati

52.

1.7.1.3.

Canalizare L.E.S. nr.inv.230238

Gara CFR-0,4kv, 20 KW nr.inv.27051

12/1986

50.580.96

Municipiul Galati

53.

1.7.1.3.

Canalizare L.E.S. (1

KV)

nr.inv.230239

Gara CFR - lungime-0,4 km, 0,4 kv

nr.inv.27052

12/1986

13.848.39

Municipiul Galati

54.

1.3.6.

Macaze

nr.inv.230138

Magistrala CSG - str. Scanteii 6 buc. nr.inv.27166

12/1981

13.39

Municipiul Galati

55.

1.3.6.

Macaze

nr.inv.230150

Tecuci - CSG 4 buc.

nr.inv.27168

04/1986

9.46

Municipiul Galati

56.

1.3.6.

Macaze

nr.inv.230182

G. Cosbuc (BJATM) 8 buc. nr.inv.27169

12/1983

36.18

Municipiul Galati

57.

1.3.6.

Macaze

nr.inv.230184

Str. Silozului     2

buc. nr.inv.27171

12/1982

9.04

Municipiul Galati

58.

1.3.6.

Macaze nr.inv.23018

Str. Silozului-Micro 40 - 2 buc. nr.inv.27170

12/1982

9.04

Municipiul Galati

59.

1.3.6.

Macaze nr.inv.23018

Piersicului -BJATM 4 buc. nr.inv.27172

12/1982

18.09

Municipiul Galati

60.

1.3.6.

Schimbatoare cale

St. Cel Mare    2 buc.

nr.inv.27175

12/1986

25.47

Municipiul Galati

61.

1.3.4.2.

Linii tramvai + suprastructura

B-dul Otelarilor nr. inv. 213573

08/2013

7.775.124.03

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

62.

1.7.1.2.

Retea contact linie dubla

B-dul Otelarilor nr. inv. 213574

08/2013

1.567.878.69

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

63.

1.3.4.2.

Linii tramvai cale rulare dubla

Str. Stadionului nr. inv. 213576

08/2013

5.129.755.91

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

64.

1.7.1.2.

Retea contact

Str. Stadionului nr. inv. 213577

08/2013

2.215.117.06

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

65.

1.3.4.2.

Linii tramvai (cale rulare dubla)

Str. Frunzei nr. inv. 213579

08/2013

4.627.692.08

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

66.

1.7.1.2.

Retea contact

Str. Frunzei nr. inv. 213580

08/2013

1.883.070.60

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

67.

I.3.4.2.

Linii tramvai (cale rulare dubla)

Str. Gheorghe Asachi nr. inv. 213582

08/2013

6.954.524.48

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

68.

1.7.1.2.

Retea contact

Str. Gheorghe Asachi nr. inv. 213583

08/2013

1.673.449.52

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

69.

1.6.5.

Arhitectura statie de redresare -Modernizare

B-dul Otelarilor nr. inv. 213584

08/2013

102.113.80

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

RETELE ELECTRICE TROLEIBUZ

70.

1.3.4.2.

Retea contact nr.inv.23025

lungime-10,8 km fir 205 stalpi beton nr.inv.27136

08/ 1989

1.483.504.87

Municipiul Galati

71.

1.3.6.

Incrucisare

T.B.

Tiglina II nr.inv.2716

01/1991

59.75

Municipiul Galati

72.

1.3.6.

Macaz mecanic nr.inv.230256

Tiglina II nr.inv.27164

01/1991

46.76

Municipiul Galati

73.

1.3.6.

Macaz electric

Domneasca c/c

Brigadierilor nr.inv.27165

01/1991

52.88

Municipiul Galati

74.

1.3.4.2.

Retea contact

Domneasca Gradina Publica

nr.inv.230259

4,2 km nr.inv.27134

02/1990

633.723.71

Municipiul Galati

75.

1.3.4.2.

Cablu contact c.c nr.inv.230260

Domneasca ,SR6

167 stalpi beton, Lungime- 12,8 km nr.inv.27135

02/1990

382.463.26

Municipiul Galati

76.

1.3.6.

Incrucisare T.V. T.B.

nr.inv.230261

Domneasca nr. inv. 27158

02/1990

93.37

Municipiul Galati

77.

1.3.6.

încrucișare TTB. /T.B.

nr.inv.230262

Domneasca nr. inv. 27159

02/1990

66.65

Municipiul Galati

78.

1.3.6.

Macaz mecanic et.

I

II

Domneasca nr. inv. 27160

02/1990

59.10

Municipiul Galati

79.

1.3.6.

Macaz mecanic et.

IB

nr.inv.230264

Tiglina II

nr. inv. 27161

02/1990

26.22

Municipiul Galati

80.

I.3.4.2.

Fir contact nr.inv.23027 2

Domneasca -Gradina Publica -

Autobaza l,

Lungime- 5,6 km fir nr.inv.27137

07/ 1992

383.282.49

Municipiul Galati

81.

1.3.4.2.

Retea contact nr.inv.230286

Prelungire str. Brailei - Inel Rocada -

Tiglina III Lungime- 2300 ml nr.inv.27138

12/1993

157.948.46

Municipiul Galati

82.

1.7.2.2.

Cablu alimentare

c.c.

nr.inv.23028

Lungime - 1980 ml SR 7 nr. inv. 27054

12/1993

2.720.79

Municipiul Galati

83.

1.3.6.

Incrucisare T.V. T.B.

nr.inv.230254

Str. Frunzei - 4 buc. nr. inv. 27162

04/1986

1.48

Municipiul Galati

84.

1.1.3.

Cladire statie redresor S1 nr.inv.

130024

Str.Cerealelor nr.2

Constructie cu structura de rezistenta din beton armat ,inchideri si compartimentari din prefabricate beton acoperis tip terasa ,regim de inaltire patter, suprafata

01/1973

109.615.58

Municipiul Galati

Teren aferent in suprafata de 450 mp nr.inv.27032

85.

1.1.3.

Clădire statie redresor S2 nr.inv.

130022

Magistrala C.S.G

Constructie cu structura de rezistenta din

beton armat ,inchideri si compartimentari din prefabricate beton acoperis tip terasa

,regim de inaltire parter,

01/1971

90.266.38

Municipiul Galati

86.

1.1.3.

Clădire statie redresor S3 nr.inv. 130044

Str.Ghe.Asachi - Complex Flora Constructie cu structura de rezistenta din beton arm at Jnchideri si compartimentan din prefabricate beton acoperis tip terasa ,regim de inaltire parter, suprafata construita-149 mp Teren aferent in suprafata de 456 mp nr.inv.27033

12/1976

162.604.18

Municipiul Galati

87.

1.1.3.2.

Cladire substatie S4 nr.inv.27034

Poarta Est Sidex

Constructie cu structura de rezistenta din beton armat ,inchideri si compartimentan’ din prefabricate beton acoperis tip terasa ,regim de inaltire parter, suprafata construita-184 mp

Teren aferent in suprafata de 184 mp nr.inv.27034

04/1982

220.432.45

Municipiul Galati

88.

1.1.3.

Constructie substatie S5 nr.inv. 130118

Bdul G.Cosbuc nr.259

Constructie cu structura de rezistenta din

beton armat ,inchideri si compartimentari din prefabricate beton acoperis tip terasa

,regim de inaltire parter,

12/1984

273.137.10

Municipiul Galati

89.

1.1.3.

Construcție substatie S6 nr.inv.130122

Str. Pacii

Constructie cu structura de rezistenta din

beton armat ,inchideri si com parti mentari

din prefabricate beton acoperis tip terasa

,regim de inaltire

12/1986

263.580.13

Municipiul Galati

90.

Platforma acces

S6 nr.inv.230223

Gara CFR nr.inv.2615 5

12/1986

798.99

Municipiul Galati

91.

1.3.1.

Platforma substatie

SR7 nr.inv.

07/1992

21.560.48

Municipiul Galati

92.

1.8.7.

Canalizare beton

SR7 nr.inv.2616

12/1993

7006.01

Municipiul Galati

93.

1.1.3.

Constructie substatie S7 nr.inv.130127

Str.Brailei- Tiglina II

Constructie cu structura de rezistenta din

beton armat ,inchideri si compartimentan’ din prefabricate beton acoperis tip terasa

,regim    de- inaltire parter,

07/1992

153497.58

Municipiul Galati

94.

1.1.3.2.

Imobil redresor SR 0 nr.inv.27031

Str.Basarabiei

Constructie cu structura de rezistenta din

beton armat ,inchideri si compartimentan’ din prefabricate beton acoperis tip terasa

,regim de    inaltire    parter,

1911

6.50

Municipiul Galati

95.

1.8.7.

Racord apa canal

Deviere Baia Comunala

12/1986

31.227.17

Municipiul Galati

96.

1.8.6.

Retea de apa nr.inv.230228

SULITEI nr.inv.27057

11/1986

498.384.07

Municipiul Galati

_____________________________________________________________________________HCL nr. 252/2018

97.

1.8.6.

Retea apa

nr.inv.23023

STEFAN CEL MARE

nr.inv.27058

12/1986

47.769.21

Municipiul Galati

98.

2.1.16.3.2

Redresor nr.inv.33020

1600-825 SV059S6

nr.inv.27079

04/1986

27.451.96

Municipiul Galati

99.

2.1.16.3.2

Substatie redresor

SR 7 ECHIPAMENT ELECTRIC nr.inv.27065

12/1993

41.037.46

Municipiul Galati

100.

2.1.16.3.2

Statie de redresare

S2 nr.inv.27066

12/1971

578.72

Municipiul Galati

101.

2.1.16.3.2

Statie de redresare

SI nr.inv.27067

04/1970

404.81

Municipiul Galati

102.

2.1.16.3.2

Statie de redresare

nr.inv.27076

12/1976

1.572.49

Municipiul Galati

103.

2.1.16.3.1

T rans form ator trifazat substatie

S3 nr.inv.330079

nr.inv.27064

12/1976

891.11

Municipiul Galati

104.

2.1.16.3.1

T ransformator 6/04 KV SUBST.S.3 nr.inv.330080

nr.inv .27059

12/1976

30.12

Municipiul Galati

105.

2.1.16.3.2

Redresor cu siliciu

S.3

nr.inv.330081

nr.inv.27068

12/1976

746.79

Municipiul Galati

106.

2.1.16.3.2

Substatie S3 redresor nr.inv.330082

nr.inv.27077

12/1976

7.892.34

Municipiul Galati

107.

2.1.16.3.1

Transformator 1500KVA statie R.2 nr.inv.330118

nr.inv.27060

09/1978

639.57

Municipiul Galati

108.

2.1.16.3.2

Redresor 804-401 S-

455 RS 73269

nr.inv.330183

nr.inv.27069

11/1984

26.65

Municipiul Galati

109.

2.1.16.3.2

Statie redresare 2xl600AZN nr.inv.330186

nr.inv.27078

12/1984

10.745.99

Municipiul Galati

110.

2.1.16.5

Celule

electr.S=56306-315

SR6 nr.inv.330207

nr.inv.27105

04/1986

3.634.58

Municipiul Galati

111.

2.1.16.5.

Echip.subst.gara

CFR 2x1600 A nr.inv.330213

nr.inv.27106

12/1986

9.794.37

Municipiul Galati

112.

2.1.16.3.2

Redresor24V30A tip RS 76073 nr.inv.330216

nr.inv.27071

12/1987

44.03

Municipiul Galati

113.

2.1.16.3.2

Redresor24 V30A tip RS 76073 nr.inv.330217

nr.inv.27072

12/1987

44.03

Municipiul Galati

114.

2.1.16.3.1

Transf.l500KVA

S=140545 nr.inv.330233

nr.inv.27061

04/1991

471.65

Municipiul Galati

115.

2.1.16.3.1

Transf.l500KVA S= 140546 nr.inv.330234

nr.inv.27062

04/1991

495.23

Municipiul Galati

116.

2.1.16.3.1

Transf.TTv 40KW 20/0 S=181091 nr.inv.330235

nr.inv.27063

04/1991

38.78

Municipiul Galati

117.

2.1.16.5.

CelulaCIINKSR 75444 1 -24 nr.inv.330236

nr.inv.27080

08/1991

276.40

Municipiul Galati

118.

2.1.16.5.

CelulaCIINK 124

SR=75445

nr.inv.330237

nr.inv.27081

08/1991

276.39

Municipiul Galati

119.

2.1.16.5.

Celula C11LA SR-75439 nr.inv.330238

nr.inv.27082

08/1991

276.39

Municipiul Galati

120.

2.1.16.5.

Celula CIILASR-75440 nr.inv.330239

nr.inv.27083

08/1991

276.39

Municipiul Galati

121.

2.1.16.5

Celula CIILASR-

Municipiul Galati

75441

nr.inv.330240

nr.inv.27084

08/1991

276.39

122.

2.1.16.5

Celula CIILA SR-754421 nr.inv330241

nr.inv.27085

08/1991

276.39

Municipiul Galati

123.

2.1.16.5

Celula CIILA SR-75443 nr.inv.330242

nr.inv.27086

08/1991

276.39

Municipiul Galati

124.

2.1.16.5.

Celula CIILA SR-75446 nr.inv.330243

nr.inv.27087

08/1991

276.39

Municipiul Galati

125.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP nr.inv.330244

nr.inv.27088

12/1991

168.99

Municipiul Galati

126.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

nr.inv.330245

nr.inv.27089

11/1991

168.64

Municipiul Galati

127.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

nr.inv.330246

nr.inv.27090

11/1991

168.64

Municipiul Galati

128.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

nr.inv.330247

nr.inv.27091

11/1991

168.64

Municipiul Galati

129.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

nr.inv.330248

nr.inv.27092

11/1991

168.64

Municipiul Galati

130.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

nr.inv.330249

nr.inv.27093

11/1991

168.64

Municipiul Galati

131.

2.1.16.5.

Cupla transv.CIC.SR.634 nr.inv.330250

nr.inv.27094

11/1991

152.55

Municipiul Galati

132.

2.1.16.5.

Celula CONEX

CIRP SR 635 nr.inv.330251

nr.inv.27095

11/1991

85.80

Municipiul Galati

133.

2.1.16.5.

Celula CONEX

Municipiul Galati

CIRP 10SR.636 nr.inv.330252

nr.inv.27096

11/1991

87.45

134.

2.1.16.5.

Celula BN CIB H 07 SR.637

nr.inv. 330253

nr.inv.27097

11/1991

95.97

Municipiul Galati

135.

2.1.16.5.

Celula BN CIB H 07 SR.638 nr.inv.330254

nr.inv.27098

11/1991

95.97

Municipiul Galati

136.

2.1.16.5.

Celula BN CIB H 07 SR.639 nr.inv.330255

nr.inv.27099

11/1991

93.23

Municipiul Galati

137.

2.1.16.5

Celula SERV.CONEXC1S A

SR 640 nr.inv.330256

nr.inv.27100

11/1991

73.73

Municipiul Galati

138.

2.1.16.5

Celula CDA CENTR.PCC 24 SR.642 nr.inv.330257

nr.inv.27101

11/1991

100.11

Municipiul Galati

139.

2.1.16.5

Celula CONEXES

CIRS SR.641 nr.inv.330258

nr.inv.27102

11/1991

129.13

Municipiul Galati

140.

2.1.16.3.2

Redresor 1600/825 sr

856

nr.inv.330259

nr.inv.27074

11/1991

515.90

Municipiul Galati

141.

2.1.16.3.2

Redresor 1600/825 sr

857

nr.inv.330260

nr.inv.27075

11/1991

515.90

Municipiul Galati

142.

2.1.16.5.

Celula CIISIA.l-

24/630 S=75447 nr.inv.330261

nr.inv.27103

09/1991

126.64

Municipiul Galati

143.

2.1.16.5.

Element asamblare set

nr.inv.330262

nr.inv.27104

11/1991

189.62

Municipiul Galati

144.

2.1.16.3.2

Redresor 24V 30A

TIP RS 76073 nr.inv. 27070

nr.inv .27070

12/1987

44.03

Municipiul Galati

145.

2.1.16.5.

Echipare electromecanica(uti la j tehnologic ptr.substatie nr.inv.27107

nr.inv.27107

04/1982

5.243.84

Municipiul Galati

Stâlpi de susținere a rețelei de contact de alimentare cu energie electrică a tramvaielor și troleibuzelor - inventar realizat conform Dispoziției d-lui Primar nr. 973 / 28.03.2017

1.

1.3.4.2

Stâlpi de susținere a rețelei de contact de alimentare cu energie electrică a tramvaielor și troleibuzelor pentru traseele existente

2.145 stalpi repartizați pe următoarele străzi: Oțelarilor, Stadionului, Frunzei, Gheorghe Asachi, Siderurgiștilor, 1 Decembrie 1918, Milcov, Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, Ștefan cel Mare, Combinatului, Basarabiei, Calea Prutului, Traian, Brăilei, Prelungirea Brăilei, Domnească, Prundului, Alexandru Măcelaru și Cerealelor Observație: stâlpii de la pozițiile 70 și 75 se regăsesc în cei 2.145 stâlpi menționați mai sus

-

-

Municipiul Galati

2.

1.3.4.2

Stâlpi de susținere a rețelei de contact de alimentare cu energie electrică a tramvaielor pentru traseele desființate

445 stâlpi repartizați pe următoarele străzi: Mihai Bravu (între str. Basarabiei și str. Gării), Gării (între str. Mihai Bravu și Gara CFR), Ana Ipătescu (între str. Gării și str. Portului), Portului (între str. Ana Ipătescu și str. George Enescu), George Enescu (între str. Portului și str. Dogăriei), Traian (între str. Basarabiei și str. Prundului), George Coșbuc (între str. Henri Coandă și str. Basarabiei), Bucovinei, Rizer (între str. Bucovinei și str. Rizer), Anghel Saligny (între str. Gheorghe Asachi și str. Basarabiei), str. Tecuci (între str. 1 Decembrie 1918 și IFR)

-

-

Municipiul Galati

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare Anul dobandirii

sau dupa caz data

Valoarea de inventar

Situatia juridica actuala

0

1

2

3

4

5

6

AUTOBUZE si TROLEIBUZE

1.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29467

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

2.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29468

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

3.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29469

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

4.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29470

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

5.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29471

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

6.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29472

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

7.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29473

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

8.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29474

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

9.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29475

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

10.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29476

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

11.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29477

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

12.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29478

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

13.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29479

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

14.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29480

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

15.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29481

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

16.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29482

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

17.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29483

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

18.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29484

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

19.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29485

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

20.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29486

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

21.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29487

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

22.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29488

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

23.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29489

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

24.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29490

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

25.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29491

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

26.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29492

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

27.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29493

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

28.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29494

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

29.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29495

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

30.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

nr.inv.29496

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

31.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

nr.inv.29497

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

32.

2.3.5.2

TROLEIBUZ ETON T 203

nr.inv.29498

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

33.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

nr.inv.29499

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

34.

2.3.5.2

TROLEIBUZ ETON T 203

nr.inv.29500

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

35.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

nr.inv.29501

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

36.

2.3.5.2

TROLEIBUZ ETON T 203

nr.inv.29502

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

37.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

nr.inv.29503

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

38.

2.3.5.2

TROLEIBUZ ETON T 203

nr.inv.29504

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

39.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

nr.inv.29505

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

40.

2.3.5.2

TROLEIBUZ ETON T 203

nr.inv.29505

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare - nr.

Inventor/data în folosință

Anul dobândirii

Valoarea de inventar - euro/lei fără TVA

1 Euro=4,63 lei

Situația juridică actuală

41.

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217493/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

42

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217494/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

43

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217495/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

44

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217496/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

45

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217497/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

46

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217498/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

47

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217499/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

48

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217500/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

49

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217501/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

50

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217502/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

51

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217503/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

52

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217504/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

53

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217505/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

54

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

217506/18.12.2017

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati