Hotărârea nr. 247/2018

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati, a unei constructii situata in Galati, str. Gheorghe Asachi nr. 2, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 247

din 24.04.2018

privind trecerea, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a unei construcții situată în Galați, strada Gheorghe Asachi, nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 263/11.04.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 33870/11.04.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 33872/11.04.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Șef și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 28515/21.03.2018;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a construcției - magazie (C7), în suprafață de 72 mp, situată în Galați, strada Gheorghe Asachi, nr. 2;

(2) Construcția este individualizată în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea construcției prevăzută la art. 1.

Art. 3 - După scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea construcției, atât Municipiul Galați, cât și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați își actualizează evidențele contabile/extracontabile aferente.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,„goeowHWW’ crRowwno

jȘT>—SN» Bit WOiiWW8

-.w*****”  ---

"|     | cuyrffejfl 4^ Mtrt*^<ț1urr?

NUME

1 SEMNAjr^l Scara:

V.5W

1 / //, /Q I _/___

\l w¥ ia Data:

ukSi^uM.

I / fir/ f *       *w*-

TîdupffîW^


Președinte de ședința,