Hotărârea nr. 246/2018

Vanzarea terenului, in suprafata de 138 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Traian nr. 34

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 246

din 24.04.2018

privind vânzarea terenului, în suprafață de 138 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian, nr. 34

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 259/04.04.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 32422/04.04.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 32424/04.04.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 69241/17.10.2017;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 360/05.10.2016;

Văzând Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, strada Traian, nr. 34, proprietar Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile Cap. I, I. 2, pct. 7 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2),        alin. (5), lit.”b” și

art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului, în suprafață de 138 mp, intravilan, proprietate a municipiului Galați, situat pe str. Traian, nr. 34.

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului, în suprafață de 138 mp, intravilan, proprietate a municipiului Galați, situat pe str. Traian nr. 34, doamnei Gref Ica.

Art. 3 - Se aprobă prețul de vânzare de 87,34 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere nr. 360/05.10.2017 își încetează valabilitatea.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,