Hotărârea nr. 245/2018

Vanzarea terenului, in suprafata de 237 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Tecuci nr. 46B

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 245

din 24.04.2018

privind vânzarea terenului, în suprafață de 237 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci, nr. 46B

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 258/04.04.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 32426/04.04.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 32428/04.04.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 52847/04.09.2017;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 28668/28.11.2016;

Văzând Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, strada Tecuci, nr. 46B, proprietar Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile Cap. I, I. 2, pct. 7 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. (5), lit.”b” și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului cu suprafața de 237 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Galați, str. Tecuci, nr. 46B.

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafață de 237 mp, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, str. Tecuci, nr. 46B, doamnei Șerban Mariana.

Art. 3 - Se aprobă prețul de vânzare al terenului, de 122,5 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR, la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 După încheierea contractului de vânzare cumpărare, contractul de închiriere nr. 28668/28.11.2016 își încetează valabilitatea.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,