Hotărârea nr. 243/2018

Concesionarea terenului, in suprafata de 313 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Leului nr. 12

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 243

din 24.04.2018

privind concesionarea terenului, în suprafață de 313 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Leului, nr. 12

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 256/04.04.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 32430/04.04.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 32432/04.04.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea doamnei Neagu Veronica, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 7197/12.02.2015;

Având în vedere Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, str. Leului, nr. 12;

Având în vedere dispozițiile art. 15, lit. (e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1), lit. ”c” coroborate cu cele art. 56 - 57 din anexa la H.C.L. nr. 106/22.06.2018 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă concesionarea terenului cu suprafața de 313 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Leului, nr. 12, în vederea extinderii și amenajării construcției existente, doamnei Neagu Veronica.

Art. 2 - Durata concesionării este de 49 de ani, de la data încheierii contractului de concesiune.

Art. 3 - Se aprobă valoarea redevenței de 13,22 lei/mp/an, fără TVA.

Art. 4 - Cuantumul redevenței se indexează anual, cu indicele de inflație.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,