Hotărârea nr. 233/2018

Validarea unui mandat de consilier local

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 233

din 24.04.2018

privind validarea unui mandat de consilier local

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 301/23.04.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 38458/24.04.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38460/24.04.2018 al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere Ordinul nr. 70/19.03.2018 al Instituției Prefectului Județului Galați;

Văzând Adresa nr. 44/24.04.2018 a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților - Filiala Județeană Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 39251/24.04.2018;

Văzând Adresa nr. 43/24.04.2018 a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților - Filiala Județeană Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 39253/24.04.2018;

Văzând Adresa nr. 42/24.04.2018 a Partidului Alianța Liberalilor și

Democraților - Filiala Județeană Galați;

Văzând Adresa  nr. 41/24.04.2018 a Partidului Alianța Liberalilor și

Democraților - Filiala Județeană Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (2) lit. h*i) din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se validează mandatul de consilier local al doamnei Mariana-Nicoleta Pătrașcu, înscrisă pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 05.06.2016.

Art. 2 - Se completează componența Consiliului Local al Municipiului Galați în mod corespunzător.

Art. 3 - Doamna Mariana-Nicoleta Pătrașcu este desemnată membru în Comisia pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare, precum și în orice alte structuri în care domnul Eugen Găvan a fost desemnat în calitate de consilier local.

Art. 4 - H.C.L. nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,