Hotărârea nr. 232/2018

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2018

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 232

din 04.04.2018

privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2018

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 248/02.04.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 04.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 31602/03.04.2018 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (2), art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 2/2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3, 4, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2018 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă rectificarea bugetului împrumuturilor interne și externe pe anul 2018, conform anexelor 7, 8, IV și V.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

ROMANIA


MUNICIPIUL GALAȚI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018

Page 1 of 3

Anexa 1 la HCL 232/04.04.2018


Secțiunea FUNCȚIONARE

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

3'50,912.66

-1,415.00

349,497.00

2

7ENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

279,562.00

0.00

279,562.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

337,745.00

-1,415.00

336,330.00

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

317,627.00

0.00

317,627.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.0

00.04

131,525.00

0.00

131,525.00

10

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSO.

00.06

131,525.00

0.00

131,525.00

11

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1,245.00

0.00

1,245.00

13

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pa

03.02.18

1,245.00

0.00

1,245.00

14

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

130,280.00

0.00

130,280.00

15

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

129,280.00

0.00

129,280.00

16

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor loca

04.02.04

1,000.00

0.00

1,000.00

23

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

73,492.00

0.00

73,492.00

24

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.

07.02

73,492.00

0.00

73,492.00

25

Impozit si taxa pe clădiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

57,178.00

0.00

57,178.00

26

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.01

14,191.00

0.00

14,191.00

27

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.o:

42,987.00

0.00

42,987.00

28

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

13,207.00

0.00

13,207.00

29

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.0

4,620.00

0.00

4,620.00

30

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0.

7,239.00

0.00

7,239.00

31

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0

1,348.00

0.00

1,348.00

32

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

3,107.00

0.00

3,107.00

34

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

112,608.00

0.00

112,608.00

35

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

92,957.00

0.00

92,957.00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

48,684.00

0.00

48,684.00

41

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

42,136.00

0.00

42,136.00

43

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invata

11.02.09

2,137.00

0.00

2,137.00

44

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

227.00

0.00

227.00

45

Taxe hoteliere

12.02.07

227.00

0.00

227.00

46

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

125.00

0.00

125.00

47

Impozit pe spectacole

15.02.01

125.00

0.00

125.00

ANEXA 1

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

49

raxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

19,299.d0

0.00

19,299.00

50

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

15,334.00

0.00

15,334.00

51

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.0:

9, 812.00

0.00

9,812.00

52

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.0:

5,522.00

0.00

5,522.00

53

raxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de functio

16.02.03

3,495.00

0.00

3,495.00

54

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor s

16.02.50

470.00

0.00

470.00

55

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE (cod 18.02)

00.11

2.00

0.00

2.00

56

AL te impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)

18.02

2.00

0.00

2.00

57

Mte impozite si taxe

18.02.50

2.00

0.00

2.00

58

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

20,118.00

-1,415.00

18,703.00

59

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

p0.13

16,481.00

0.00

16,481.00

60

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

16,481.00

0.00

16,481.00

63

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

16,214.00

0.00

16,214.00

64

Venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.3(

16,214.00

0.00

16,214.00

65

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.08

267.00

0.00

267.00

66

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.0;

267.00

0.00

267.00

70

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

3,637.00

-1,415.00

2,222.00

71

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.

33.02

1,786.00

0.00

1,786.00

72

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

282.00

0.00

282.00

73

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

160.00

0.00

160.00

74

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1,301.00

0.00

1,301.00

75

Contribuția persoanelor asistate

33.02.13

34.00

0.00

34.00

78

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desp

33.02.28

9.00

0.00

9.00

81

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.0

34.02

115.00

0.00

115.00

82

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

115.00

0.00

115.00

84

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02

35.02

10,352.00

0.00

10,352.00

85

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

35.02.01

10,352.00

0.00

10,352.00

86

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institut

35.02.01.0

10,352.00

0.00

10,352.00

91

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

26,158.00

0.00

26,158.00

92

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

62.00

0.00

62.00

ANEXA 1

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

93

Venituri din aplicarea prescripției

36.02.01.0:

62.00

0.00

62.00

95

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

13,531.00

0.00

13,531.00

98

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

215.00

0.00

215.00

101

Alte venituri

36.02.50

12,350.00

0.00

12,350.00

107

Transferuri voluntarer altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

-34,774.00

-1,415.00

-36,189.00

108

Donații si sponsorizări

37.02.01

45.00

0.00

45.00

109

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secTiunii d

37.02.03

-34,819.00

-1,415.00

-36,234.00

134

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

13,167.00

0.00

13,167.00

135

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

13,167.00

0.00

13,167.00

136

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

13,167.00

0.00

13,167.00

164

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

13,167.00

0.00

13,167.00

170

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne ca

42.02.34

150.00

0.00

150.00

171

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35

2,400.00

0.00

2,400.00

| 175

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

10,617.00

0.00

10,617.00

Președinte de ședință,

MUNICIPIUL GALAȚI


Page 1 of 3

Anexa 2 la HCL 232/04.04.2018

Rectficari     Cheltuieli buget local

2018

Capitole

Titluri

Secțiunea 1

FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET MODIFICAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

46,799.00

0.00

46,799.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

40,600.00

0.00

40,600.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

34,600.00

0.00

34,600.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,703.00

0.00

5,703.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

297.00

0.00

297.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

6,250.00

0.00

6,250.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

6,250.00

0.00

6,250.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-51.00

0.00

-51.00

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL' CURENT

85

-51.00

0.00

-51.00

Alte servicii publice generale

54.02

7,850.00

-1,815.00

6,035.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,850.00

-1,815.00

6,035.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,500.00

0.00

3,500.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

125.00

0.00

125.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

4,200.00

-1,815.00

2,385.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

25.00

0.00

25.00

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

55.02

9,650.00

0.00

9,650.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,650.00

0.00

9,650.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

375.00

0.00

375.00

TITLUL III. DOBÂNZI

30

9,275.00

0.00

9,275.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

18,745.00

0.00

18,745.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

18,745.00

0.00

18,745.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

545.00

0.00

545.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

600.00

0.00

600.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

17,600.00

0.00

17,600.00

Invatamant

65.02

26,486.00

0.00

26,486.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

26,486.00

0.00

26,486.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21,289.00

0.00

21,289.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,141.00

0.00

2,141.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

1,656.00

0.00

1,656.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

1,400.00

0.00

1,400.00

Sanatate

66.02

19,597.00

0.00

19,597.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 2


Rectficari


Cheltuieli buget local


2018


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

01. CHELTUIELI CURENTE

01

19,597.00

0.00

19,597.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,800.00

0.00

10,800.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

323.00

0.00

323.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

8,397.00

0.00

8,397.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

77,00

0.00

77.00

Cultura, recreere si religie

67.02

33,700.00

0.00

33,700.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

33,700.00

0.00

33,700.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,000.00

0.00

10,000.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

16,700.00

0.00

16,700.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

7,000.00

0.00

7,000.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

61,737.00

400,00

62,137.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

61,737.00

400.00

62,137.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

27,000.00

400.00

27,400.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,045.00

0.00

6,045.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

9,344.00

0.00

9,344.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

16,306.00

0.00

16,306.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,042.00

0.00

3,042.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

13,787.00

0.00

13,787.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,828.00

0.00

13,828.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

228.00

0.00

228.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

11,600.00

0.00

11,600.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,000.00

0.00

2,000.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-41.00

0.00

-41.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-41.00

0.00

-41.00

Protecția mediului

74.02

26,539.00

0.00

26,539.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

22,700.00

0.00

22,700.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,000.00

0.00

20,000.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,500.00

0.00

1,500.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1,200.00

0,00

1,200.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

3,839.00

0.00

3,839.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3,839.00

0.00

3,839.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 2


Rectficari     Cheltuieli buget local

2018

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE + /-

BUGET MODIFICAT

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

1,500.00

0.00

1,500.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,500.00

0.00

1,500.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,500.00

0.00

1,500.00

Combustibili si energie

81.02

18,294.00

0.00

18,294.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

17,500.00

0.00

17,500.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

14,000.00

0.00

14,000.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

3,500.00

0.00

3,500.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

794.00

0.00

794.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

794.00

0.00

794.00

Transporturi

84.02

64,814.00

0.00

64,814.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

50,000.00

0.00

50,000.00

TITLUL II. BUNURI ST SERVICII

20

20,000.00

0.00

20,000.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

30,000.00

0.00

30,000.00

,7 9. ACȚIUNI FINANCIARE

79

14,814.00

0.00

14,814.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

14,814.00

0.00

14,814.00

Alte acțiuni economice

87.02

1,404.00

0.00

1,404.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,404.00

0.00

1,404.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,404.00

0.00

1,404.00

Total :

350,902.00

-1,415.00

349,487.00

Președinte de ședință,

ROMANIA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018

Page 1 of 1

Anexa 3 la HCL 232/04.04.2018


- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

-----49,294.60

1,415.00

50,709.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

1,326.00

0.00

1,326.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

36,104.00

1,415.00

37,519.00

58

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

36,104.00

1,415.00

37,519.00

70

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

36,104.00

1,415.00

37,519.00

91

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

1,285.00

0.00

1,285.00

100

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare

36.02.31

1,285.00

0.00

1,285.00

107

Transferuri voluntare f altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

34,819.00

1,415.00

36,234.00

111

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

34,819.00

1,415.00

36,234.00

113

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

41.00

0.00

41.00

114

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

41.00

0.00

41.00

116

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

41.00

0.00

41.00

134

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

12,700.00

0.00

12,700.00

135

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

12,700.00

0.00

12,700.00

136

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

12,700.00

0.00

12,700.00

164

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

12,700.00

0.00

12,700.00

184

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

12,518.00

0.00

12,518.00

186

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii pr

42.02.69

182.00

0.00

182.00

242

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

48.02

449.00

0.00

449.00

243

Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02

48.02.01

449.00

0.00

449.00

244

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.01.0

449.0C

0.00

449.00

Președinte de ședință, llie Ghețu

Anexa 4 la HCL 232/04.04.2018

Rectficari

Cheltuieli buget local

2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

INFLUENTE +/-

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

46,799.00

0.00

46,799.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

40,600.00

0.00

40,600.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

34,600.00

0.00

34,600.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,703.00

0.00

5,703.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

297.00

0.00

297.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

6,250.00

0.00

6,250.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

6,250.00

0.00

6,250.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-51.00

0.00

-51.00

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-51.00

0.00

-51.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Alte servicii publice generale

54.02

7,850.00

-1,815.00

6,035.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,850.00

-1,815.00

6,035.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,500.00

0.00

3,500.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

125.00

0.00

125.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

4,200.00

-1,815.00

2,385.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

25.00

0.00

25.00

Tranzacții privind datoria publica si

55.02

9,650.00

0.00

9,650.00

imprumu turi

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,650.00

0.00

9,650.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

375.00

0.00

375.00

TITLUL III. DOBÂNZI

30

9,275.00

0.00

9,275.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

18,745.00

0.00

18,745.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

18,745.00

0.00

18,745.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

545.00

0.00

545.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

600.00

0.00

600.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

17,600.00

0.00

17,600.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Invatamant

65.02

26,486.00

0.00

26,486.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

26,486.00

0.00

26,486.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21,289.00

0.00

21,289.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,141.00

0.00

2,141.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

1,656.00

0.00

1,656.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

1,400.00

0.00

1,400.00

Sanatate

66.02

19,597.00

0.00      19,597.00

ANEXA 4

Rectficari     Cheltuieli buget local

2018

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

01. CHELTUIELI CURENTE

01

19,597.00

0.00

19,597.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,800.00

0.00

10,800.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

323.00

0.00

323.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

8,397.00

0.00

8,397.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

77.00

0.00

77.00

Cultura, recreere si religie

67.02

33,700.00

0.00

33,700.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

33,700.00

0.00

33,700.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,000.00

0.00

10,000.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

16,700.00

0.00

16,700.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

7,000.00

0.00

7,000.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

61,737.00

400.00

62,137.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

61,737.00

400.00

62,137.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

27,000.00

400.00

27,400.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,045.00

0.00

6,045.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

9,344.00

0.00

9,344.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

16,306.00

0.00

16,306.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,042.00

0.00

3,042.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

13,787.00

0.00

13,787.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,828.00

0.00

13,828.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

228.00

0.00

228.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

11,600.00

0.00

11,600.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,000.00

0.00

2,000.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-41.00

0.00

-41.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-41.00

0.00

-41.00

Protecția mediului

74.02

26,539.00

0.00

26,539.00

pl. CHELTUIELI CURENTE

01

22,700.00

0.00

22,700.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,000.00

0.00

20,000.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,500.00

0.00

1,500.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1,200.00

0.00

1,200.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

3,839.00

0.00

3,839.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3,839.00

0.00

3,839.00

ANEXA 4

Rectficari


Cheltuieli buget local


2018


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE + /-

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

1,500.00

0.00

1,500.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,500.00

0.00

1,500.00

TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

1,500.00

0.00

1,500.00

Combustibili si energie

81.02

18,294.00

0.00

18,294.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

17,500.00

0.00

17,500.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

14,000.00

0.00

14,000.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

3,500.00

0.00

3,500.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

794.00

0.00

794.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

794.00

0.00

794.00

Transporturi

84.02

64,814.00

0.00

64,814.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

50,000.00

0.00

50,000.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,000.00

0.00

20,000.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

30,000.00

0.00

30,000.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

14,814.00

0.00

14,814.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

14,814.00

0.00

14,814.00

Alte acțiuni economice

87.02

1,404.00

0.00

1,404.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,404.00

0.00

1,404.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,404.00

0.00

1,404.00

Total :

350,902.00

-1,415.00

349,487.00

Președinte de ședință,

ROMANȚA


VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE ST SUBCAPITOLE PE ANUL 2018

Secțiunea FUNCȚIONARE

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

rOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

----206,805.00

3,500.00

210,305.00

2

E. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

117,010.00

3,500.00

120,510.00

8

3.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

117,010.00

3,500.00

120,510.00

9

21. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

347.00

0.00

347.00

10

Menituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

347.00

0.00

347.00

11

Menituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

347.00

0.00

347.00

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.3(

347.00

0.00

347.00

15

22. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

116,663.00

3,500.00

120,163.00

18

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33

33.10

121,339.00

3,500.00

124,839.00

19

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

3,407.00

0.00

3,407.00

21

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

52,248.00

3,500.00

55,748.00

22

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

2,146.00

0.00

2,146.00

23

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si canti

33.10.14

2,074.00

0.00

2,074.00

24

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea propri

33.10.16

56.00

0.00

56.00

28

Venituri din contractele Încheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

50,767.00

0.00

50,767.00

29

Venituri din contractele Încheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.30

7,832.00

0.00

7,832.00

30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.31

1,876.00

0.00

1, 876.00

32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

933.00

0.00

933.00

35

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

44.00

0.00

44.00

36

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

44.00

0.00

44.00

37

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

12.00

0.00

12.00

1 39

Alte venituri

36.10.50

12.00

0.00

12.00

1 40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

-4,732.00

0.00

-4,732.00

42

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-4,732.00

0.00

-4,732.00

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

89,795.00

0.00

89,795.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

89,795.00

0.00

89,795.00

61

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

89,795.00

0.00

89,795.00

62

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

48,948.00

0.00

48,948.00

63

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

43.10.10

5,997.00

0.0G

5,997.00

75

Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

43.10.33

34,850.00

o.oc

34,850.00

ANEXA 5

Nr, crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

INDICATOR

BUGET 2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

Președinte de ședință,

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2018


Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

17,610.00

0.00

17,610.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

17,610.00

0.00

17,610.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

16,225.00

0.00

16,225.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,385.00

0.00

1,385.00

INVATAMANT

65.10

5,749.00

0.00

5,749.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

5,749.00

0.00

5,749.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

30.00

0.00

30.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5, 719.00

0.00

5,719.00

Sanatate

66.10

107,606.00

0.00

107,606.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

107,606.00

0.00

107,606.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

82,342.00

0.00

82,342.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

24,435.00

0.00

24,435.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

829.00

0.00

829.00

Cultura, recreere si religie

67.10

17,445.00

0.00

17,445.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

17,445.00

0.00

17,445.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,905.00

0.00

10,905.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,378.00

0.00

4,378.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

2,162.00

0.00

2,162.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

11,490.00

0.00

11,490.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

11,490.00

0.00

11,490.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,800.00

0.00

6,800.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,622.00

0.00

4,622.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

68.00

0.00

68.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

2,861.00

0.00

2,861.00

UI. CHELTUIELI CURENTE

01

2,861.00

0.00

2,861.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,221.00

0.00

1,221.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,640.00

0.00

1,640.00

Protecția mediului

74.10

38,644.00

0.00

38,644.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

38,644.00

0.00

38,644.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,039.00

0.00

14,039.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

24,365.00

0.00

24,365.00

ANEXA 6

Rectficari     Cheltuieli

venituri proprii si subvenții

2018

Capitole Titluri

Secțiunea

FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE + /-

BUGET MODIFICAT

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

240.00

0.00

240.00

Transporturi

84.10

9,174.00

3,500.00

12,674.00

01, CHELTUIELI CURENTE

01

9,174.00

3,500.00

12,674.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

816.00

0.00

816.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

8,358.00

3,500.00

11,858.00

Alte acțiuni economice

87.10

2,235.00

0.00

2,235.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,235.00

0.00

2,235.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,026.00

0.00

2,026.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

209.00

0.00

209.00

Total :

212,814.00

3,500.00

216,314.00

Președinte de ședință,

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE + /-

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

INVATAMANT

65.07

14,254.00

0.00

14,254.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14,254.00

0.00

14,254.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

14,254.00

0.00

14,254.00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.07

11,202.00

-6,000.00

5,202.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11,202.00

-6,000.00

5,202.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

11,202.00

-6,000.00

5,202.00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

70.07

9,815.00

0.00

9,815.00

PUBLICA

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,500.00

0.00

1,500.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din

58

1,500.00

0.00

1,500.00

fonduri externe neranibursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8,315.00

0.00

8,315.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

8,315.00

0.00

8,315.00

TRANSPORTURI

84.06

0.00

25,000.00

25,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

25,000.00

25,000.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

25,000.00

25,000.00

TRANSPORTURI

84.07

39,729.00

-17,500.00

22,229.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

39,729.00

-17,500.00

22,229.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

39,729.00

-17,500.00

22,229.00

Total :

75,000.00

1,500.00

76,500.00

Rectficari


Credite externe si interne


2018


Președinte de ședință, llie Ghețu

Lista obiectivelor de investiții de interes public local finanțate din credit extern in anul 2018

mii lei

Nr. Crt.

Denumire obiectiv de investiții

Buget 2018

1

Achiziție 17 troleibuze

18.524,40

2

Eficientizarea transportului public local

6.475,60

TOTAL

25.000,00

Președinte de ședință,

Anexa IV la HCL 232/04.04.2018

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE IN

VESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN

ANUL 2018 - BUGET LOCAL

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la

REALIZAT

LA 31.12.2017

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2018’

Buget final 2018

Influență

31.12.2017

restanțe

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

9

TOTAL

1.040.672,79

220.87045

819.972,54

6.690,00

28.182,00

12.518,00

45.975,00

47.390,00

1.415,00

CAP.51.02.71-Autoritati publice si acțiuni externe

39.600,20

33.899,00

5.70140

860,00

1.856,00

0,00

2.716,00

2.716,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

37.79840

33.899,00

3.899,20

626,00

288,00

0,00

914,00

914,00

0,00

1

Modernizare imobil str.Domneasca nr.54

H.C.L.nr.431/2013

34.610,00

33.899,00

711,00

561,00

238,00

799,00

799,00

2

Sistem informatic integrat de management al documentelor, arhivă electronică si managementul relației cu cetățenii si mediul de afaceri, H.C.L.nr.88/2013

3.188,20

3.188,20

65,00

50,00

115,00

115,00

B

OBIECTIVE NOI

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.802,00

1.802,00

234,00

1.568,00

1.802,00

1.802,00

CAP.54.02 Alte servicii publice generale

18,00

0,00

18,00

18,00

0,00

0,00

18,00

18,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

18,00

18,00

18,00

0,00

18,00

18,00

CAP.61.02.71-Ordine si siguranța

1.359,00

0,00

1.359,00

526,00

833,00

0,00

1.359,00

1.359,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.359,00

0

1.359,00

526,00

833,00

0

1.359,00

1.359,00

CAP.65.02.71- INVATAMANT

98.343,20

1.048,05

97.295,15

2.714,00

2.400,00

2.300,00

7.414,00

7.414,00

0,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

LA 31.12.2017

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2018’

Buget final 2018

Influență

restanțe

de realizat

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

33.632,60

1.048,05

32.584,55

1.826,00

170,00

2.300,00

4.296,00

4.296,00

MUNICIPIUL GALAȚI

31.820,28

1.048,05

30.772,23

71,00

170,00

2.300,00

2.541,00

2.541,00

1

nstalațic detecție și semnalizare incendiu

Școala Gimnazilă Nr. 9 HCL 288/31.05.2017

39,00

0,00

39,00

34,00

0,00

34,00

34,00

2

Instalație de stingere a incendiilor la Școala

Gimnazială Nr. 9 , HCL 289/31.05.2017

43,70

0,00

43,70

37,00

0,00

37,00

37,00

3

Campus Școlar la Colegiul National

„Al.I.Cuza" H.C.L.nr.404/2007

16.230,20

1.000,90

15.229,30

10,00

10,00

10,00

4

Campus Școlar Colegiul Național "Al. I. Cuza" - Corp B - HCL 468/2017

6.934,16

6.934,16

100,00

2.300,00

2.400,00

2.400,00

5

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.3 ,

H.C.L.nr. 178/2017, HCL 633/2017

2.915,21

2.915,21

5,00

5,00

5,00

6

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.22 "Dimitrie Cantemir" , H.C.L.nr. 179/2017, HCL 634/2017

2.767,61

26,69

2.740,92

5,00

5,00

5,00

7

Anvelopare Școala Gimnaziala nr. 40 "Iulia

Hasdeu", H.C.L.nr. 180/2017

2.890,40

20,46

2.869,94

50,00

50,00

50,00

UNIT ATI DE INVAT AMANT

1.812,32

0,00

1.812,32

1.755,00

0,00

0,00

1.755,00

1.755,00

Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu"

297,50

0,00

297,50

294,00

0,00

0,00

294,00

294,00

1

Centrala termica Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu", H.C.L. nr.444/2017

297,50

0,00

297,50

294,00

0,00

294,00

294,00

Școala Gimnaziala nr.26

281,80

0,00

281,80

281,00

0,00

0,00

281,00

281,00

2

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.26,

H.C.L. nr. 445/2017

281,80

0,00

281,80

281,00

0,00

281,00

281,00

Colegiul National "ALLCuza"

306,00

0,00

306,00

306,00

0,00

0,00

306,00

306,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

LA 31.12.2017

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2018’

Buget final 2018

Influență

restanțe

de realizat

3

Centrala termica Colegiul National "Al.LCuza", H.C.L. nr. 441/2017

306,00

0,00

306,00

306,00

0,00

306,00

306,00

Colegiul Economic "Virgil Madgearu”

455,02

0,00

455,02

427,00

0,00

427,00

427,00

4

Centrala termica Colegiul Economic "Virgil

Madgearu’^ H.C.L. nr 442/2017

455,02

0,00

455,02

427,00

0,00

427,00

427,00

Liceul Teoretic ” Emil Racoviță"

472,00

0,00

472,00

447,00

0,00

0,00

447,00

447,00

5

Centrală termică Liceul Teoretic " Emil

Racoviță" , H.C.L. nr. 443/2017

472,00

0,00

472,00

447,00

0,00

447,00

447,00

B

OBIECTIVE NOI

61.965,60

0,00

61.965,60

0,00

377,00

0,00

377,00

377,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

61.965,60

0,00

61.965,60

0,00

377,00

0,00

377,00

377,00

0,00

1

Reabilitare Colegiul Tehnic "Traian Vuia",

HCL nr. 616/27.11.2017

24.130,69

24.130,69

10,00

10,00

10,00

2

Reabilitare Colegiul "Paul Dimo", HCL 617/2017

25.073,91

25.073,91

1,00

1,00

1,00

3

Redimensionare instalație electrică Colegiul de Industrie alimentară „Elena Doamna,,

645,00

645,00

300,00

300,00

300,00

4

Modernizare Școala Gimnazială Nr. 11, HCL 663/2017

12.116,00

12.116,00

66,00

66,00

66,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.745,00

2.745,00

888,00

1.853,00

2.741,00

2.741,00

CAP. 66.02.71-Sanatate

484.00

0,00

484,00

9,00

475,00

0,00

484,00

484,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

484,00

484,00

9,00

475,00

484,00

484,00

CAP. 67.02.71-Cultura,recreere si religie

91.516.45

11.169.83

80.346,62

359,00

2.248,00

0,00

2.607,00

2.607,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

49.684,51

10.843,25

38.841,26

103,00

231,00

0,00

334,00

334,00

1

Modernizare Parc Eminescu,

H.C.L.nr.418/2015, HCLnr. 638/2017

5.742,80

159,30

5.583,50

103,00

5,00

0,00

108,00

108,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

LA 31.12.2017

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2018’

Buget final 2018

Influență

restanțe

de realizat

2

Amenajare scuar bd.Galati- strada Otelarilor

H.C.L.nr.677/2009, H.C.L.nr.258/2015

11.703,80

166,67

11.537,13

5,00

5,00

5,00

3

Amenajare extindere Talcioc

H.C.L.nr.201/2013, H.C.L.58/2015

7.297,20

163,22

7.133,98

20,00

20,00

20,00

4

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați H.C.L.nr.l 18/2010 ,H.C.L.nr. 149/2011

13.342,90

10.236,85

3.106,05

100,00

100,00

100,00

5

Sala Sporturilor-masuri suplimentare privind securitatea la incendiu, HCL 7/2015

936,00

47,00

889,00

100,00

100,00

100,00

6

Construire depozit HCL 320/22.06.2017

10.661,81

70,21

10.591,60

1,00

1,00

1,00

B

OBIECTIVE NOI

39.597,94

326,58

39.271,36

2,00

27,00

0,00

29,00

29,00

1

Punere in valoare sit Tirighina Bărboși, HCL 44/2016, HCL 693/2017

15.387,00

292,63

15.094,37

15,00

15,00

15,00

2

Amenajare târg auto, Strada Macului, HCL

nr.278/31.05.2017

6.743,94

31,96

6.711,98

2,00

2,00

4,00

4,00

3

Amenajare zona centrală între Strada Navelor limita bloc P și Potcoava de Aur HCL 291/31.05.2017

14.499,00

1,99

14.497,01

5,00

5,00

5,00

4

Amenajare parc Strada Angliei Saligni /

Strada Basarabiei, HCL 51/2018

2.968,00

2.968,00

5,00

5,00

5,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.234,00

2.234,00

254,00

1.990,00

2.244,00

2.244,00

CAP.68.02.71-Asigurări si asistenta sociala

17.116,93

1.561,63

15.555,30

59,00

1.198,00

0,00

1.257,00

1.257,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.957,28

1.561,63

395,65

1,00

391,00

0,00

392,00

392,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Refacere rețea canalizare Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale, strada Domneasca nr. 160

HCL nr. 321/22.06.2017

379,97

8,32

371,65

1,00

367,00

368,00

368,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

LA 31.12.2017

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2018’

Buget final 2018

Influență

restanțe

de realizat

2

Centrul multifuncțional pentru tineri aflati in situații de risc,H.C.L.nr. 142/2009, H.C.L.nr.531/2009, H.C.L.nr.670/2009

1.577,31

1.553,31

24,00

24,00

24,00

24,00

B

OBIECTIVE NOI

14.709,65

0,00

14.709,65

0,00

415,00

0,00

415,00

415,00

CF CREȘE

5.591,00

0,00

5.591,00

0,00

185,00

0,00

185,00

185,00

1

Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36 - HCL 426/2017

2.832,00

2.832,00

85,00

85,00

85,00

2

Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 1 - HCL 447/2017

2.759,00

2.759,00

100,00

100,00

100,00

Centrului de locuințe și sprijin pentru tineri

2.697,65

0,00

2.697,65

0,00

130,00

0,00

130,00

130,00

3

Creșterea performanței energetice la clădirii Centrului de locuințe și sprijin pentru tineri, HCL 391/2017

2.698

2.697,65

130,00

130,00

130,00

Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale

6.421,00

0,00

6.421,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

4

Reabilitare termică și creșterea performenței energetice a clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale, HCL 78/2018

6.421,00

0,00

6.421,00

0,00

100,00

100,00

100,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

450,00

450,00

58,00

392,00

450,00

450,00

CAP. 70.02.71.-Locuinte servicii si dezvoltare publica

129.469,69

50.226,71

79.412,98

1.102,00

5.205,00

0,00

6.242,00

6.307,00

65,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

106.064,42

50.114,90

55.949,52

503,00

174,00

0,00

677,00

677,00

0,00

1

Reabilitare conducta apa str.Al.I.Cuza

H.C.L.nr.3/2014, H.C.L.nr. 100/2016

1.829,73

907,41

922,32

202,00

0,00

202,00

202,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

LA31.12.2017

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018 ’

Buget final 2018

Influență

restanțe

de realizat

2

Reabilitare conducta apa,

str. Stadionului, V.Vilcovici, b-dul Dunarea, H.C.L.nr.2/2014

3.316,80

3.113,78

203,02

191,00

2,00

193,00

193,00

3

Construire locuințe sociale Micro 17

H.C.L.nr.415/2013

58.621,26

38.670,90

19.950,36

94,00

5,00

99,00

99,00

4

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe,bl.GIO,aferent Asociației de proprietari nr.380 siX4 aferent Asociației de proprietari nr.574 din municipiul Galați, H.C.L.nr.236/2013

1.574,00

1.571,99

2,01

1,00

0,00

1,00

1,00

5

Rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor, H.C.L.nr.81/2017

200,50

0,75

199,75

15,00

160,00

175,00

175,00

6

Construire locuințe sociale Drumul Viilor nr.8 H.C.L.nr.416/2013

33.182,50

632,40

32.550,10

1,00

1,00

1,00

7

Alimentarea cu energie electrica cartier locuințe Micro 17, H.C.L.nr.45/2015

6.657,43

5.171,07

1.486,36

5,00

5,00

5,00

8

Extindere iluminat public-zona Drum de

Centura-Lac Catusa,Galati

H.C.L.nr.493/2009

682,20

46,60

635,60

1,00

1,00

1,00

B

OBIECTIVE NOI

17.948,27

111,81

17.836,46

0,00

173,00

0,00

173,00

173,00

0,00

1

Extindere iluminat public în municipiul Galați, etapa II, HCL nr. 400/2015

6.298,00

6.298,00

98,00

98,00

98,00

2

Reabilitare zona istorica Municipiul Galati-reabilitare imobil Str. Domneasca, Nr. 58 , HCL 136/2017

9.567,27

111,81

9.455,46

5,00

5,00

5,00

3

Creșterea performanței energetice, bl. D,

Str.Milcov, nr.25 - HCL nr. 548/2017

831,00

831,00

10,00

10,00

10,00

4

Creșterea performanței energetice, Bloc

PR3A D-dul Galați,Nnr.5, HCL nr. 553/2017

732,00

732,00

10,00

10,00

10,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2018'

Buget final 2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

5

Amenajare Piațetă aferentă Policlinica cu Plată Galați, HCL 14/2018

520,00

520,00

50,00

50,00

50,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

5.457,00

5.627,00

599,00

4.858,00

5.392,00

5.457,00

65,00

CAP.74.02.71-Protectia mediului

7.000,90

837,18

6.163,72

119,00

2.599,00

3.293,00

6.011,00

6.011,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

841,80

796,66

45,14

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

1

Introducere canalizare str.Romana (str.Brailei-str.Armata Poporului),H.C .L.nr.202/2012

841,80

796,66

45,14

3,00

0,00

3,00

3,00

B

OBIECTIVE NOI

3.213,10

40,52

3.172,58

1,00

100,00

2.961,00

3.062,00

3.062,00

1

Statie epurare ape uzate cartier Dimitrie

Cantemir H.C.L.nr.62/2017

3.213,10

40,52

3.172,58

1,00

100,00

2.961,00

3.062,00

3.062,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.946,00

2.946,00

115,00

2.499,00

332,00

2.946,00

2.946,00

CAP.81.02.71-Combustibili si energie

210,00

0,00

210,00

0,00

210,00

0,00

210,00

210,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

210,00

210,00

0,00

210,00

210,00

210,00

CAP.84.02.71

655.554,42

122.127,85

533.426,57

924,00

11.158,00

6.925,00

17.657,00

19.007,00

1.350,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

411.963,10

121.813,86

290.149,24

343,00

8.220,00

6.925,00

14.138,00

15.488,00

1.350,00

1

Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brăilei (lărgire carosabil), H.C.L.nr.465/2013,H.C.L.nr. 166/2015

14.161,18

12.335,20

1.825,98

17,00

1.351,00

18,00

1.368,00

1.350,00

2

Modernizare strada Traian intre strada Brăilei si Metro, H.C.L.nr.33/2011

56.052,93

37.343,31

18.709,62

30,00

231,00

713,00

974,00

974,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2018'

Buget final 2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

3

Amenajare artera de legătură str.Al.Lapusneanu-str.Roșiori,inclusiv spatii marcare cartier

Mazepa I, H.C,L.nr.l65/2015

2.288,64

2.047,05

241,59

122,00

0,00

122,00

122,00

4

Modernizare strada Anghel Saligny intre str.Basarabiei si str.Gh.Asachi, H.C.L.nr.57/2014,H.C.L.nr.366/2014, H.C.L.nr. 148/2016

31.778,75

17.441,81

14.336,94

2,00

10,00

12,00

12,00

5

Modernizare strada Leonida Zamfirescu,

H.C.L.nr.401/2015

7.923,90

452,61

7.471,29

4,00

210,00

3.212,00

3.426,00

3.426,00

6

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L. nr.421/2002

18.363,33

16.913,33

1.450,00

19,00

20,00

39,00

39,00

7

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa Est-Vest, intrări in Galați, H.C.L.nr.3 8/2016

145.101,30

430,67

144.670,63

11,00

1.383,00

1.394,00

1.394,00

8

Modernizare strada Pictor Isser

H.C.Lnr.14/2008

5.827,86

859,61

4.968,25

74,00

10,00

84,00

84,00

9

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel

Mare, H.C.L.nr.320/2014

1.348,70

35,67

1.313,03

3,00

635,00

638,00

638,00

10

Amenajare artera de legătură intre b-dul Dunarea si b-dul Marii Uniri, H.C.L.nr.3 94/2015

7.877,64

466,75

7.410,89

1,00

499,00

500,00

500,00

11

Reabilitare rețea electrica de transport public cu troleibuze,H.C.L.nr.23/2016

21.262,90

39,27

21.223,63

56,00

2.052,00

2.108,00

2.108,00

12

Modernizare strada Mihai Bravu, H.C.L. nr.5/2014

7.108,96

6.351,90

757,06

1,00

3,00

4,00

4,00

13

Modernizare Aleea Păcii (strada Moruzzi nr.74-82), H.C.L.nr.231/2016

265,50

7,11

258,39

2,00

1,00

3,00

3,00

14

Amenajare parcare si parc Tiglina n, aferent bl.E6, H.C.L.nr.103/2016

4.285,20

31,67

4.253,53

1,00

1,00

2,00

2,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

LA 31.12.2017

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2018’

Buget final 2018

Influență

restanțe

de realizat

15

Modernizare Strada Tecuci, HCL 59/214,

HCL 364/2014

39.529,79

23.637,90

15.891,89

0,00

8,00

8,00

8,00

16

Eficientizarea transportului public local

H.C.L.nr.6/2014, H.C.L.nr.187/2016

34.582,14

207,10

34.375,04

1.600,00

1.600,00

1.600,00

17

Modernizare str.Cerealelor,str.Dr.Camabel intre str.Basarabiei si str.V.Alecsandri, H.C.L.nr.3 89/2014

9.487,30

134,72

9.352,58

200,00

3.000,00

3.200,00

3.200,00

18

Remediere accident teren bd. Marii Uniri, Zona elice - Faleza Inferioara, H.C.L.nr. 214/2017

3.985,08

2.984,41

1.000,67

5,00

5,00

5,00

19

Drum acces stația sortare, HCL 112/2009

732,00

93,77

638,23

1,00

1,00

1,00

B

OBIECTIVE NOI

240.537,32

313,99

240.22333

45,00

420,00

0,00

465,00

465,00

0,00

1

Modernizare Strada Siderurgistilor, Strada 1

Decembrie 1918, H.C.L.nr. 215/2017; HCL 68/2018

104.320,00

104.320,00

5,00

5,00

5,00

2

Construire parcare supratejata zona Mazepa I, aferenta bl.R5, H.C.L.nr.494/2017

12.155,00

114,28

12.040,72

5,00

5,00

5,00

3

Modernizare Strada Al. I. Cuza - HCL nr. 474/2017

9.188,40

0,70

9.187,70

45,00

82,00

127,00

127,00

4

Sistematizare zona Colegiului National

M.Kogalniceanu,H.C.L.nr .93/2017

7.026,00

97,61

6.928,39

5,00

5,00

5,00

5

tvesisiemanzare siiacia manei intre u-uui Dunarea si intrarea in municipiul Galați (fost DN2B Tirighina)

TT n T--TT C1 T ~ - OA/H A 1 ^7

37.268,00

101,40

37.166,60

5,00

5,00

5,00

6

Refacere sistem rutier interior cartier si regenerare urbana Țiglina I, HCL 70/2018

21.303,43

21.303,43

66,00

66,00

66,00

7

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Aurel Vlaicu, HCL 69/2018

20.228,60

20.228,60

66,00

66,00

66,00

8

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Siderurgiștilor, HCL 72/2018

11.606,37

11.606,37

66,00

66,00

66,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2018’

Buget final 2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

9

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Dunărea, HCL 71/2018

5.287,66

5.287,66

54,00

54,00

54,00

10

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Mazepa II, HCL 81/2018

12.153,86

12.153,86

66,00

66,00

66,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

3.054,00

3.054,00

536,00

2.518,00

3.054,00

3.054,00

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2018 DIN CREDIT INTERN

7

|

NR. CRT

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Buget inițial 2018

Buget final 2018

Influență

LA 31.12.2017

2018

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

229.488.23

4.005,64

225.482,59

75.000,00

51.500,00

-23.500,00

CAP .65.02.71- INVAT AMANT

17.293,73

0,00

17.293,73

14.254,00

14.254,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

4.439,73

0,00

4.439,73

1.400,00

1.400,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

4.439,73

0,00

4.439,73

1.400,00

1.400,00

0,00

1

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.3 ,

H.C.L.nr. 178/2017, HCL 633/2017

2.282,67

0,00

2.282,67

700,00

700,00

2

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.22 "Dimitrie

Cantemir", H.C.L.nr. 179/2017, HCL 634/2017

2.157,06

0,00

2.157,06

700,00

700,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

12.854,00

0,00

12.854,00

12.854,00

12.854,00

CAP. 67.02.71-Cultura,recreere si religie

27.83436

2.288.85

25.545,51

11.202,00

5.202,00

-6.000,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

9.300,35

2.288,85

7.011,50

2.182,50

2.182,50

0,00

1

Modernizare Parc Eminescu, H.C.L.nr.418/2015,

HCL nr. 638/2017

5.200,00

0,00

5.200,00

371,15

371,15

2

Amenajare scuar bd.Galati- strada Otelarilor

H.C.L.nr.677/2009, H.C.L.nr.258/2015

4.100,35

2.288,85

1.811,50

1.811,35

1.811,35

B

OBIECTIVE NOI

18.534,01

0,00

18.534,01

9.019,50

3.019,50

-6.000,00

1

Amenajare târg auto, Strada Macului, HCL

nr.278/31.05.2017

4.037,00

0,00

4.037,00

4.019,50

1.519,50

-2.500,00

2

Amenajare zona centrală între Strada Navelor limita bloc P și Potcoava de Aur, HCL 291/31.05.2017

14.497,01

0,00

14.497,01

5.000,00

1.500,00

-3.500,00

NR.

CRT

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA

REALIZAT

REST

Buget inițial 2018

Buget final 2018

Influență

ACTUALIZATA la

31.12.2017

LA 31.12.2017

2018

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

CAP. 70.07.58.-Locuinte servicii si dezvoltare

1.784,22

0,00

1.784,22

1.500,00

1.500,00

0,00

publica

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.784,22

0,00

1.784,22

1.500,00

1.500,00

0,00

1

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, BL Gl, Str. Brăilei, Nr. 250

863,75

0,00

863,75

700,00

700,00

2

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe , Bl. G8, Str. Brăilei, Nr. 258 bis

920,47

0,00

920,47

800,00

800,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

CAP. 70.07.71.-Locuințe servicii si dezvoltare

11.515,00

500,24

11.014,76

8.315,00

8.315,00

0,00

publica

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

8.615,00

500,24

8.114,76

8.115,00

8.115,00

0,00

1

Alimentare cu energie electrică locuințe sociale Micro 17

2.087,00

481,34

1.605,66

1.606,00

1.606,00

2

Construire locuințe sociale Micro 17

6.528,00

18,90

6.509,10

6.509,00

6.509,00

B

OBIECTIVE NOI

2.900,00

0,00

2.900,00

200,00

200,00

0,00

1

Reabilitare zona istorică a Municipiului Galați-reabilitare imobil Str. Domnească, Nr. 58

2.900,00

0,00

2.900,00

200,00

200,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

CAP.84.02.71 Transporturi

171.060,92

1.216,55

169.844,37

39.729,00

22.229,00

-17.500,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

28.151,00

1.216,55

26.934,45

10.109,00

4.609,00

-5.500,00

1

Remediere accident teren bd. Marii Uniri, Zona elice - Faleza Inferioara , H.C.L.nr. 214/2017

1.917,00

1.216,55

700,45

700,00

700,00

2

Amenajare parcare si parc Tiglina II, aferent bl.E6, H.C.L.nr. 103/2016

2.207,00

0,00

2.207,00

2.205,00

1.505,00

-700,00

NR. CRT

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Buget inițial 2018

Buget final 2018

Influență

LA 31.12.2017

2018

3

Modernizare Aleea Păcii (strada Moruzzi nr.74-82),

H.C.L.nr.231/2016

160,00

0,00

160,00

160,00

160,00

4

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa Est-Vest,intrări in Galați, H.C.L.nr.38/2016

15.000,00

0,00

15.000,00

3.544,00

1.544,00

-2.000,00

5

Modernizare strada Pictor Isser H.C.Lnr.14/2008

2.547,00

0,00

2.547,00

2.500,00

500,00

-2.000,00

6

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L. nr.421/2002

6.320,00

0,00

6.320,00

1.000,00

200,00

-800,00

B

OBIECTIVE NOI

132.909,92

0,00

132.909,92

19.620,00

7.620,00

-12.000,00

1

Modernizare Strada Siderurgistilor, Strada 1

Decembrie 1918, H.C.L.nr. 215/2017

104.319,92

0,00

104.319,92

1.500,00

1.500,00

2

Sistematizare zona Colegiului National

M.Kogalniceanu, lLC.L.nr .93/2017

5.220,00

0,00

5.220,00

5.220,00

1.220,00

-4.000,00

3

Construire parcare supratejata zona Mazepa I, aferenta bl.R5, H.C.L.nr.494/2017

11.265,00

0,00

11.265,00

800,00

800,00

4

Resistematizare strada Brăilei intre b-dul Dunarea si intrarea in municipiul Galați (fost DN2B Tirighina) H.C.L.nr.333/2011, H.C.L.nr.92/2017

12.105,00

0,00

12.105,00

12.100,00

4.100,00

-8.000,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Președinte de ședință,

Anexa V la HCL 232/04.04.2018

LISTA poziției "Dotări si plăti proiecte pe anul 2018"

Nr. Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de Investiții

U.M.

Cantit ate

Buget inițial

Buget final

Influență

TOTAL C

20.700,00

20.765,00

65,00

CAP. 51.02.71 - Autoritati publice si acțiuni

1.802,00

1.802,00

0,00

externe

MUNICIPIUL GALAȚI

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

850,00

850,00

0,00

1

Instalație sonorizare ședințe CL

buc

1

143,00

143,00

2

Sistem procesare corespondenta

buc

22,00

22,00

3

Masa sala de consiliu

set

1

78,00

78,00

4

Server

buc.

2

129,00

129,00

5

Infrastructură de stocare

buc.

2

200,00

200,00

6

Infrastructură de rețea

buc.

2

37,00

37,00

7

Sistem colectare date

buc.

5

55,00

55,00

8

Imprimante

buc.

44,00

44,00

9

Calcutaor birou

buc

8

48,00

48,00

10

Multifuncțional

buc

1

12,00

12,00

11

Cititor/etichetare cod de bare

buc.

4

15,00

15,00

12

Mașina numarat bani

buc.

1

13,00

13,00

13

Receptor GNSS

buc

1

54,00

54,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

249,00

249,00

0,00

1

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008

5,00

5,00

0,00

2

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii, conform standardului SR EN ISO 9001:2015 precum și a serviciilor de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Mediului, in conformitate cu SR EN ISO 140001:2015 pentru domeniul de activitate Servicii de administrație publică generală

18,00

18,00

3

Autorizație securitate la incendiu, sediu primăria municipiului Galați, bloc A4 (din 2016)

31,00

31,00

4

Strategia Smart City Galați

102,00

102,00

5

Sisteme de încălzire (centrale termice) imobile PMG

93,00

93,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

703,00

703,00

0,00

1

Aplicații informatice

15

162,00

162,00

2

Licențe software

buc

24

97,00

97,00

3

Licențe antivirus Symc endpoint protection

buc.

50

11,00

11,00

4 .

DBS Gateway

172,00

172,00

5

Software - management activitate DGILP

1

100,OC

100,00

6

Sistem comunicare online taxe si impozite

buc

1

161,0C

161,00

CAP. 54.02 - Alte servicii publice qenerale

18,00

18,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

18,00

18,00

0,00

1

Sistem Electronic de Dirijare și Ordonare

buc

1

18,00

18,00

CAP. 61.02,71 - Ordine publica si siquranta

1.359,00

1.359,00

0,00

naționala

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.359,00

1.359,00

0,00

1

Autospeciala pentru intervenție si salvare de la inaltime necesara pentru intervenția in situații de urgenta la imobilele cu 10 etaje

buc.

1

1,00

1,00

2

Sirenă electronică 1200W

buc.

4

242,00

242,00

3

Cofret pentru sirene cu motor electric trifazat

buc.

8

53,00

53,00

4

Cofret pentru sirene electronică

buc.

5

34,00

34,00

5

Sirenă electronică 600W

buc.

5

197,00

197,00

6

Sirenă electronică 1200W

buc.

5

280,00

280,00

7

Cofret inteligent pentru sirene cu motor electric trifazat

buc.

10

60,00

60,00

8

Complet amplificare 600Wcu câte 4 trivere necesare pentru creșterea puterii sirenelor S.E.M.

buc.

4

143,00

143,00

9

Boxă amplificator 600W sirenă S.E.M.

buc.

6

72,00

72,00

10

Boxă unutate centrală sirenă S.E.M.

buc.

4

46,00

46,00

11

Boxă alimentare B.A.S. sirenă S.E.M.

buc.

4

27,00

27,00

12

Boxă alimentare B.A.R. sirenă S.E.M.

buc.

4

29,00

29,00

13

Autoturism/autospecială

buc.

1

84,00

84,00

14

Centrală de înștiințare și alarmare

buc.

2

91,00

91,00

CAP. 65.02.71 - Invatamant

2.741,00

2.741,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

844,00

844,00

0,00

UNITATI DEINVATAMANT- dotări

772,00

772,00

0,00

Grădiniță cu Program Prelungit nr. 1

28,00

28,00

0,00

1

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.6

21,00

21,00

2

Centrală termică Grădinița cu Program Perelungit Nr. 1

7,00

7,00

Grădiniță cu program prelungit "Licurici”

22,00

22,00

0,00

3

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Licurici"

22,00

22,00

Grădiniță cu program prelungit nr.39

13,00

13,00

0,00

4

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.47

13,00

13,00

Școala Gimnaziala nr,17

295,00

295,00

0,00

5

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.17

295,00

295,00

Colegiul National "Mihail Kogalniceanu"

296,00

296,00

0,00

6

Centrala termica Colegiul National "Mihail Kogalniceanu"

296,00

296,00

Grădiniță cu program prelungit nr.39

7,00

7,00

0,00

7

Grădinița cu PP Nr. 39 - pompă CT

7,00

7,00

Școala Gimnazială Mihai Viteazul

5,00

5,00

0,00

8

Școala Gimnazială Mihai Viteazu- 2 pompe pt CT

5,00

5,00

Grădiniță cu program prelungit "Sf. Stelian"

15,00

15,00

0,00

9

Rampa de acces pentru persoane cu handicap Grădiniță cu program prelungit "Sf. Stelian"

15,00

15,00

Școala Gimnaziala Nr. 28

15,00

15,00

0,00

10

Rampă pentru persoane cu handicap Școala

Gimnazială Nr. 28

15,00

15,00

Școala Gimnazială Ludovic Cosma

20,00

20,00

0,00

11

Arzător centrală termică Școala Gimnazială Ludovic Cosma

20,00

20,00

Școala Gimnazială „Elena Cuza,,

30,00

30,00

0,00

12

Camere video de supraveghere Școala Gimnazială ,,Elena Cuza,,

30,00

30,00

Liceul Teoretic „Sf. Maria,,

10,00

10,00

0,00

13

Camere video de supraveghere Liceul Teorecic „Sf. Maria,,

10,00

10,00

Grădinița cu PP „Prichindel,,

10,00

10,00

0,00

14

Camere video de supraveghere Grădinița cu PP „Prichindel,,

10,00

10,00

Colegiul tehnic Paul Dimo

6,00

6,00

0,00

15

Laptop

6,00

6,00

UNITATI DE INVATAMANT - avize centrale

67,00

67,00

Grădiniță cu Program Prelungit nr.7

1,00

1,00

1

Centrala termica Grădiniță cu program saptamanal nr.32

1,00

1,00

Grădiniță cu program prelungit nr.30

5,00

5,00

0,00

2

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.30

5,00

5,00

Grădiniță cu program prelungit "Camil Ressu"

2,00

2,00

0,00

3

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Camil Ressu"

1,00

1,00

4

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.56

1,00

1,00

Școala Gimnaziala nr.5

5,00

5,00

0,00

5

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.5

2,00

2,00

6

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.9

3,00

3,00

Școala Gimnaziala nr.10

1,00

1,00

0,00

7

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.10

1,00

1,00

Școala Gimnaziala "Mihai Sadoveanu"

1,00

1,00

0,00

8

Centrale termice Școala Gimnaziala "Mihai Sadoveanu"

1,00

1,00

Școala Gimnaziala "Miron Costin"

7,00

7,00

0,00

9

Centrala termica Școala Gimnaziala "Miron Costin"

7,00

7,00

Școala Gimnaziala nr.16

1,00

1,00

0,00

10

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.16

1,00

1,00

Școala Gimnaziala nr.18

5,00

5,00

0,00

11

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.18

5,00

5,00

Școala Gimnaziala nr.24

2,00

2,00

12

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.24

2,00

2,00

Școala Gimnaziala nr.29

5,00

5,00

0,00

13

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.29

5,00

5,00

Școala Gimnaziala nr.33

1,00

1,00

0,00

14

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.33

1,00

1,00

Școala Gimnaziala "Grigore Moisil"

1,00

1,00

0,00

15

Centrala termica Școala Gimnaziala "Grigore Moisil"

1,00

1,00

Școala Gimnaziala "Sf. Grlgorie Teologul"

5,00

5,00

16

Centrala termica Școala Gimnaziala "Sf. Grigorie Teologul"

5,0C

5,00

Școala Gimnaziala "Sf. Imparati"

1,00

1,00

0,00

17

Centrala termica Școala Gimnaziala "Sf. Imparati"

1,00

1,00

Colegiul National "Costache Negri"

8,00

8,00

0,00

18

Centrala termica Colegiul National "Costache Negri"

8,00

8,00

Liceul Tehnologic de Marina

5,00

5,00

0,00

19

Centrala termica Liceul Tehnologic de Marina

5,00

5,00

Colegiul Tehnic "Traian Vuia"

6,00

6,00

0,00

20

Centrala termica Colegiul Tehnic "Traian Vuia"

6,00

6,00

Liceul Tehnologic transporuri cai ferate

4,00

4,00

0,00

21

Centrala termica Liceul Tehnologic transporturi cai ferate

4,00

4,00

Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"

1,00

1,00

0,00

22

Centrala termica Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"

1,00

1,00

MUNICIPIUL GALAȚI

5,00

5,00

0,00

1

Rampe pentru acces persoane cu dizabilitati

5,00

5,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.344,00

1.344,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.217,00

1.217,00

0,00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10,00

10,00

0,00

2

Modernizare Colegiul Tehnic Traian Vuia -actualizare

70,00

70,00

3

Expertize tehnice unitati de invatamant

2,00

2,00

4

Extindere Grădiniță cu program prelungit "Elena Doamna" nr. 5

10,00

10,00

5

R.K. Centrala termica Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna"

2,00

2,00

6

Grădiniță cu 8 Săli Grupa nr.40 cu program normal -actualizare

39,00

39,00

7

Utilități Campus Cuza, Corp B

60,00

60,00

8

Modernizare Școala Gimnaziala nr.11

66,00

66,00

9

Intrarea in legalitate imobil din str.Traian nr.318(Scoala Gimnaziala nr.20,Grădiniță cu Program Prelungit Mugurel)

30,00

30,00

10

Redimensionare instalație electrica Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna

22,00

22,00

11

Modernizare Școala Gimnaziala nr.33, actualizare

70,00

70,00

12

Centrala termica Liceul Teoretic "Sf.Maria"

50,00

50,00

13

Demolare magazii Colegiul Național Vasile Alecsandri

30,00

30,00

14

Intrare in legalitate Corp A Colegiul National Vasile Alecsandri

30,00

30,00

15

Modernizare si reabilitare Școala Gimnaziala Nr. 13 Ștefan cel Mare

55,00

55,00

16

Modernizare si reabilitare Școala Gimnaziala Nr. 18

70,00

70,00

17

Modernizare si reabilitare Școala Gimnaziala Grigore Teologul

57,00

57,00

18

Sală de sport de 180 locuri Colegiu! Național Vasile Alecsandri

20,0C

20,0C

19

Reparație capitală instalație electrică Grădinița cu program prelungit „Step by step,,

20,00

20,00

20

Sală de sport de 102 locuri Colegiul Național Mihail Kogălniceanu

20,00

20,00

21

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.31

35,00

35,00

22

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.17

35,00

35,00

23

Anvelopare Liceul Tehnologic „Anghel Saligny,,

35,00

35,00

24

Anvelopare Liceul Teoretic „Dunarea,,

35,00

35,00

25

Reabilitare imobil Strada Tecuci, 116 ( Grădinița Mihaela)

90,00

90,00

26

Construire corp nou Școala Gimnazială „Dan Barbilian,,

80,00

80,00

27

RK instalații termice unități de învățământ

144,00

144,00

28

Extindere Școala 25 - actualizare SF

30,00

30,00

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT - cheltuieli proiectare

71,00

71,00

0,00

Școala Gimnazială „Sf. Grigore Teologul,,

1,00

1,00

0,00

1

Școala Gimnazială ,,Sf. Grigore Teologul,,-Autorizare porți minifotbal

1,00

1,00

Școala Gimnazială Nr. 26

1,00

1,00

0,00

2

Școala Gimnazială Nr. 26 - Autorizare panouri baschet

1,00

1,00

Liceul cu Program Sportiv

6,00

6,00

0,00

3

Liceul cu Program Sportiv- Autorizare panouri baschet și porți fotbal

6,00

6,00

Școala Gimnazială „Elena Cuza„

3,00

3,00

0,00

4

Grădinița cu program normal „Mihaela,,-Documentație autorizare teren de sport

3,00

3,00

Școala Gimnazială Nr. 16

3,00

3,00

0,00

5

Școala Gimnazială Nr. 16 - Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

3,00

Școala Gimnazială Nr. 18

6,00

6,00

0,00

6

Școala Gimnazială ,,Gh. Munteanu,, - Documentație pentru autorizare teren de sport

6,00

6,00

Școala Gimnazială Nr. 26

3,00

3,00

0,00

7

Școala Gimnazială Nr. 26 - Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

3,00

Școala Gimnazială Nr. 28

3,00

3,00

0,00

8

Școala Gimnazială Nr. 28 - Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

3,00

Școala Gimnazială Nr. 29

3,00

3,00

0,00

9

Școala Gimnazială Nr. 29 - Documentație pentru autorizare teren de baschet

3,00

3,00

Școala Gimnazială lulia Hasdeu

3,00

3,00

0,00

10

Școala Gimnazială lulia Hasdeu - Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

3,00

Școala Gimnazială Sf. Grigore Teologul

3,00

3,00

0,00

11

Școala Gimnazială Sf. Grigore Teologul -Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

3,00

Colegiul Național „Vasile Alecsandri,,

6,00

6,00

0,00

12

Colegiul Național „Vasile Alecsandri,, Documentație pentru autorizare teren de sport

6,00

6,00

Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu,,

6,00

6,00

0,00

13

Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu,, Documentație pentru autorizare teren de sport

6,00

6,00

Colegiul Național „Costache Negri,,

6,00

6,00

0,00

14

Colegiul Național,.Costache Negri., - Documentație pentru autorizare teren de sport

6,0C

6,00

Liceul cu Program Sportiv

6,00

6,00

0,00

15

Liceul cu Program Sportiv - Documentație pentru autorizare teren de sport

6,00

6,00

Colegiul Economic „Virgil Madgearu,,

6,00

6,00

0,00

16

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu,,-Documentație pentru autorizare teren de sport

6,00

6,00

Colegiul Tehnic P„Paul Dirno,,

3,00

3,00

0,00

17

Colegiul Tehnic P,,Paul Dimo,, - Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

3,00

Colegiul Tehnologic Transporturi Căi Ferate

3,00

3,00

0,00

18

Colegiul Tehnologic Transporturi Căi Ferate -Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

3,00

UNITATI DE INVATAMANT - centrale termice cheltuieli proiectare

56,00

56,00

0,00

Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu

19,00

19,00

0,00

1

Centrala termica Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu

19,00

19,00

Colegiul National "Al.l.Cuza"

4,00

4,00

0,00

2

Centrala termica Colegiul National "Al.l.Cuza"

4,00

4,00

Grădinița cu program prelungit Nr. 7

14,00

14,00

0,00

3

Documentație aviz ISU Grădinița cu program prelungir Nr. 45

14,00

14,00

Colegiul National Al. I. Cuza

11,00

11,00

0,00

4

Colegiul Național Al. I. Cuza - Documentație aviz ISU

11,00

11,00

Școala Gimnazială „Constantin Ghe. Marinescu,,

8,00

8,00

0,00

5

Școala Gimnazială „Constantin Ghe. Marinescu -Documnetație aviz ISU

8,00

8,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

553,00

553,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

553,00

553.00

1

R.K. Instalație electrica Grădiniță cu program

Prelungit nr.52 „Camil Ressu" (din 2016)

2,00

2,00

2

RK centrală termică Colegiul „Elena Doamna,,

547,00

547,00

3

RK instalaței electrică Școala Gimnazială Nr. 17

1,00

1,00

4

RK instalație electrică Școala Gimnazială Nr. 13

1,00

1,00

5

RK instalație electrică Școala Gimnazială Nr. 20

1,00

1,00

6

RK instalație electrică Liceul cu Program Sportiv

1,00

1,00

CAP. 66.02.71 - Sanatate

484.00

484,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

4,00

4,00

0,00

Serviciul de Asistență Medicală                  |

4,00

4,00

0,00

1

EKG portabil

buc

1

4,0C

4,0C

III

CONSOLIDĂRI

5,00

5,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

5,00

5,00

0,00

1

Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie

1,00

1,00

2

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie

4,00

4,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

475,00

475,00

0,00

1

Reabilitare Maternitatea Buna Vestire- Etapa I-Experize tehnice, Etapa II- DALI

280,00

280,00

2

Construire rezervor apă, capacitate 100 m.c. Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire

25,00

25,00

3

Transformare Maternitate „Buna Vestire,, în clinică

100,00

100,00

4

Reabilitare termică Maternitate „Buna Vestire,,

70,00

70,00

CAP. 67.02.71 - Cultura, recreere si religie

2.244,00

2.244,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.021,00

1.021,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.021,00

1.021,00

0,00

1

Patinoarul Artificial "Dunarea"

285,00

285,00

0,00

Cazane

buc.

2

125,00

125,00

Compresor frigorific

buc

2

160,00

160,00

2

Sistem de irigații

buc

1

46,00

46,00

3

Aparate de aer condiționat Artena de box

buc

2

10,00

10,00

4

Tractor 120 CP

buc

1

300,00

300,00

5

Utilaj complex scos cioate

buc

1

280,00

280,00

6

Sistem de irigații ceas Micro 19

buc

1

100,00

100,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.223,00

1.223,00

o,oo

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10,00

10,00

2

Modernizare si extindere Patinoar

80,00

80,00

3

Amenajare Parc Anghel Saligny/strada Basarabiei

1,00

1,00

4

Actualizare registrul spatiilor verzi

180,00

180,00

6

Fantana Inelul de Rocada

5,00

5,00

7

Expertiza tehnica dig (baraj) lac Vanatori

3,00

3,00

8

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizând statii automate de inchiriere a bicicletelor-Galati VELOCity

36,00

36,00

9

Modernizare Parc Strada Domnească, aferent Viața Liberă

100,00

100,00

10

Cavoul roman - cercetare arheologică

263,00

263,00

11

Poarta de han turceasca - cercetare arheologică

90,00

90,00

12

Cavoul roman (DALI)

17,00

17,00

13

Poarta de han turceasca (DALI)

100,00

100,00

14

Amplasaresculptură metalică (statuie) omagiul lui C.Brancuși

48,00

48,00

15

Reabilitare/modernizare locuri de joaca

35,00

35,00

16

Modernizare Monumentul ostașilor români din războiul de independență și zonei adiacente acestuia

70,00

70,00

17

Documentație autorizație ISU Baia Comunală

75,00

75,00

18

Modernizare Faleza Dunării- actualizare DALI

70,0C

70,0C

19

Suprafață de joc Patinoarul artificial

10,00

10,00

20

Modernizare pista atletism Stadionul Dunarea

30,0C

30,0C

CAP. 68.02.71 - Asigurări si asistenta sociala

450,00

450,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

57,00

57,00

0,00

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

57,00

57,00

0,00

1

Instalație de climatizare Cantina de Ajutor Social

buc

1

57,00

57,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

393,00

393,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

373,00

373,00

0,00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10,00

10,00

2

Construire magazie Cantina de Ajutor Social, strada Salistei nr.8

12,00

12,00

3

Cămin de batrani Ștefan cel Mare, strada Traian nr.203 corp C6

100,00

100,00

4

Centrul de zi și recreere pentru Persoane Vârstnice strada Traian nr.203 - corp C1, C2, C4

100,00

100,00

5

Centru integrat pentru copii aflati in situații de risc

Str. Ariesului nr. 6

50,00

50,00

6

Centrul Multifuncțional pentru profesii creative

100,00

100,00

7

Modernizare Cantina de ajutor social Dogariei 26 A

1,00

1,00

C.F.Crese

20,00

20,00

0,00

1

Instalație de detecție si semnalizare incendiu Cresa

J                                           >          T

nr. 36

5,00

5,00

2

Instalație de stingere a incendiilor Creșa Nr. 36

5,00

5,00

3

Instalație de detecție și semnalizare incendiu Cresa nr. 1

5,00

5,00

4

Instalație de stingere a incendiilor Creșa Nr. 1

5,00

5,00

CAP. 70.02.71 - Locuințe, servicii si dezvoltare

5.392,00

5.457,00

65,00

publica

I

Achiziție imobil

0,00

65,00

65,00

1

Achiziție imobil Str. Domneasca nr. 24

0,00

65,00

65,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

277,00

277,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

277,00

277,00

0,00

1

Centrale termice imobil strada Traian nr.203

buc.

4

2,00

2,00

2

Centrale termice la imobile PMG

50,00

50,00

3

Toalete publice modulare

100,00

100,00

4

Echipamente ceasuri publice

85,00

85,00

5

Panouri afișaj

10,00

10,00

6

Camere supraveghere video

30,00

30,00

III

CONSOLIDĂRI

720,00

720,00

0,00

Consolidări imobile - locuințe

720,00

720,00

0,00

1

Demolări imobile

200,00

200,00

2

Consolidări imobile

220,00

220,00

3

Consolidare versant, Strada Al. I. Cuza 72

300,00

300,00IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

3.710,00

3.710,00

0,00

1

Consolidări imobile (SF/DALI)

10,00

10,00

2

Demolări imobile

50,00

50,00

3

Expertize tehnice imobile

100,00

100,00

4

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10,00

10,00

5

Documentații cadastrale

1.700,00

1.700,00

6

Consolidare Faleza - punere in siguranța

5,00

5,00

7

P.U.Z. Tiglina II

6,00

6,00

8

P.U.Z. UTR 37,39,40,41

174,00

174,00

9

P.U.Z. Filesti

14,00

14,00

10

P.U.Z. Constantin Levaditti, Nr. 18

53,00

53,00

11

Avizări P.U.Z.-uri in derulare

6,00

6,00

12

P.U.Z introducere in intravilan T130, T131 P458, 465, T133P 471/1 (2017)

117,00

117,00

13

PUZ Regenerare urbană ANL, Brateș , Rizer, Calea Prutului și similare

20,00

20,00

14

Serviciu online privind emiterea CU, prelungire CU, prelungire AC și similare

20,00

20,00

15

Documentații urbanism zone propuse pentru restructurare/regenerare urbană - inclusiv ,,proiect fanion,,

20,00

20,00

16

Acțiuni urbane inovatoare si proiecte similare

20,00

20,00

17

Reabilitare conducte de apa bruta Firul 4, Priza Dunării (din 2016)

71,00

71,00

18

Modernizarea sistemului de iluminat public al municipiului Galați

78,00

78,00

19

Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe,ptr.bl.X5,b-dul Galați nr.11,bl.X6,b-dul Galați nr. 13,bl.A5,sc.6,7,str.Brailei nr.205, (actualizare documentație)

34,00

34,00

20

Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe, ptr. bl. D,str. Milcov nr.25,bl.GS1 ,str.Regiment 11 Șiret nr.47,

bl.PR3A,b-dul Galați nr.5,bl.M,str.Albatrosului, (actualizare documentație)

66,00

66,00

21

Consolidare imobil strada Eroilor nr.34

10,00

10,00

22

Regenerare urbana Uzina de Apa-,,Spațiu tematic, multifuncțional de recreere, sport si educație activa”

160,00

160,00

23

Reabilitare conducta alimentare cu apa Dn 800-Barbosi-Micro 19

56,00

56,00

24

Amenajare Piațetă aferentă Policlinica cu Plată Galați

50,00

50,00

25

Sisteme de încălzire imobile PMG

50,00

50,00

26

Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe, pentru bloc CD1, scara 1 și 2, Str. Alexandru Davila, Nr.5, bloc CD2, scara 1 și scara 2, Str. Alexandru Davila, Nr. 3, bloc CD3, scara 1 și scara 2, Str. Alexandru Davila, Nr. 2, bloc CD4, scara 1 și scara 2, Str. Alexandru Davila, Nr. 7

96,00

96,00

27

Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe, pentru bloc E7, Str. Regimentul 11 Șiret, Nr. 27, pentru bloc E8, Str. Regimentul 11 Șiret, Nr. 35, pentru blocC21, Str. Regimentul 11 Șiret, Nr. 29, pentru blocC22, Str. Regimentul 11 Șiret, Nr. 31, Țiglina I

96,00

96,00

28

Reabilitare imobil Strada Domnească, Nr. 24

160,00

160,00

29

Rampa acces persoane cu dezabilitati între Bdul Marea Unire și Faleza inferioara a Dunării

30,00

30,00

30

Expertiză tehnică versant Str. Al. I Cuza, 72

36,00

36,00

31

Creșterea performantelor energetice la blocuri in municipiul Galați

10,00

10,00

32

Creșterea perform. energ. pentru Bloc G2, G3 Țiglina II

42,00

42,00

33

Creșterea perf. energ. Bloc C6C IC Frimu, CL3 - Str. Armata Poporului

42,00

42,00

34

Creșterea perform. energ. pentru Bloc PR6, C4 Micro 21

42,00

42,00

35

Consolidare / reabilitare imobil Strada Gării Nr. 28

70,00

70,00

36

LTE Cartier Șiret - Gospodărie de apă și rețele de distribuție

50,00

50,00

37

Reabilitare/amenajare corp extindere Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu pentru biblioteca „Paul Păltânea,,

32,00

32,00

38

Consolidare versant Str. Al. I Cuza, 72

36,00

36,00

39

Modernizare iluminat public în municipiul Galați -Cartier Țiglina I, II

10,00

10,00

40

Modernizare iluminat public în municipiul Galați -Cartier Mazepa

10,00

10,00

41

Creșterea performanței energetice bloc D, strada Domnească, Bl. SD9C

48,00

48,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

685,00

685,00

0,00

1

Participare la capitalul social -Piața

685,00

685,00

CAP. 74.02.05 - Salubritate

2.946,00

2.946,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.044,00

2.044,00

0,00

1

Autoutilitara frigorifica-T.E.

buc.

1

140,00

140,00

2

Autoutilitara 3,5 tone-T.E.

buc.

1

225,00

225,00

3

Baza de ecarisaj -T.E.

buc.

1

970,00

970,00

4

Statie (instalație) de sortare materiale reciclabile din deșeuri municipale in incinta depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase Tirighina

100,00

100,00

5

Autoutilitara 3,5 tone - TE

250,00

250,00

6

Tractor agricol cu auxiliare - FA

224,00

224,00

7

Sararita cu motor auxiliar capacitate 6 mc FA

135,00

135,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

540,00

540,00

0,00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10,00

10,00

2

Construire guri de scurgere

47,00

47,00

3

Servicii de elaborare studiu si asistenta tehnica centru realizarea Planului de calitate a aerului in municipiul Galați                                        I

16,00

16,00

TU-

4

Servicii de consultanta in vederea valorificării unor fracții a deșeurilor colectate de pe raza municipiului Galați

73,0C

73,0C

5

Sistematizare teren strada Lunca Șiretului nr.1K

90,00

90,00

6

Servicii pentru realizarea cartării zgomotului, revizuirea harților strategice de zgomot si a rapoartelor de date specifice

24,00

24,00

7

Folosirea biogazului din depozitul conform Tirighina in statia de epurare ape uzate

50,00

50,00

8

Amenajare si modernizare puncte de colectare deșeuri

10,00

10,00

9

închidere celula 1 si deschidere celula 2 groapa de gunoi Tirighina

120,00

120,00

10

Centru de prelucrare și sortare a deșeurilor inerte

100,00

100,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

362,00

362,00

0,00

1

R.K.-retea canalizare bl.11,12, Complex Studențesc, strada Domneasca

362,00

362,00

CAP. 81.02.71 - Combustibili si enerqie

210,00

210,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

100,00

100,00

0,00

1

Cazane centrale termice blocuri S9 si CF4 ANL

buc

2

100,00

100,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

110,00

110,00

0,00

1

Transformare PT Cristal în centrală termică

50,00

50,00

2

Centrală termică imobil Strada Mihai Bravu, Nr. 48

30,00

30,00

3

Centrală termică imobil Strada Eroilor, Nr. 34

30,00

30,00

CAP. 84.02.71 - Transporturi

3.054,00

3.054,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.692,00

1.692,00

0,00

1

Achiziție si montaj adăposturi statii autobuz si tramvai

buc.

20

1.200,00

1.200,00

2

Autobuze

buc.

10

10,00

10,00

3

Tractoare agricole -F.A.

buc.

2

334,00

334,00

4

Tramvaie

10,00

10,00

5

Sistem rovinietă intrare în Galați

50,00

50,00

6

Parcometre cu sistem autotaxare

88,00

88,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.362,00

1.362,00

0,00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10,00

10,00

2

Restructurare urbana -studiu trafic

108,00

108,00

3

Modernizare strada Al.l.Cuza

46,00

46,00

4

Resistematizare rigole Strada Macului

5,00

5,00

5

Expertiză tehnică Viaduct Sidex

80,00

80,00

6

Expertiză tehnică pod Filești

15,00

15,00

7

Amenajare Str. Brăilei între Str. Roșiori și Porcoava de Aur

90,00

90,00

8

Modernizare str. Domnească între Str. Brăilei și Str. Gamulea (Avântului)

40,00

40,00

9

Expertiză tehnică scară Faleză

40,00

40,00

10

Modernizare depou tramvaie, Strada Combinatului

100,00

100,00

11

Modernizare Drum Centura - actualizare

367,00

367,00

12

Amenajare terminal transport strada Ionel Fernic aferent bloc A1-B1

5,00

5,00

13

Modernizare Strada Traian Vuia, Str. Henry Coandă, Bdul George Coșbuc

130,00

130,00

14

Reabilitare Pasaj Dunărea

100,00

100,00

15

Amenajare parcare , strada Eroilor, Nr. 1

70,00

70,00

16

Parcare etajată Strada Romană

10,00

10,00

17

Modernizare drum centură varianta ocolitoare -deviere utilități

10,00

10,00

18

Relocare autobază Strada Macului

10,00

10,00

19

Modernizare strada Libertății

60,00

60,00

20

Refacere sistem rutier interior Cartier Mazepa I

66,00

66,00

LISTA poziției "Dotări si plăti proiecte pe anul 2018" - CREDIT INTERN

Nr. Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantit ate

Buget

TOTAL C

22.854,00

CAP. 65.02.71 - Invatamant

12.854,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

12.854,00

1

Centrale termice unitati de invatamant

12.854,00

CAP, 84.02.71 - Transporturi

10.000,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

10.000,00

1

Autobuze

buc.

10.000,00

Președinte de ședință,